मा ची तृप्ति भाग दुसरा

हाय,
पहिल्या भागात माय लेकांची रेश्मा आणी रमेश ची झवाझवी तर तुम्ही वाचलीच असेल, शनिवारची रात्र तर अगदी भरुन गेली होती, माय लेक अगदी संभोग़ात बुडून गेले होते.
दूसरा दिवस उजाडला रविवार होता तो, तीचा नवरा रात्रि आला आणी बाहेर कोच वर जोपला होता,
रेश्मा ख़ुश होती किचन मधे नाश्ता बनवित होती, राकेश ने मागूनच येउन तीची थाने दाबली, “ऊउच हे काय, अरे बाबा बाहेर ज़ोप्ले आहेत” ति म्हणाली, “असुदे की, नाही उठणार ते लवकर” तो म्हणाली,
तो तीची थाने चांगलीच दाबु लागला, दहा वाजले होते तिला भीती होती नवरा म्हणजे त्याचा बाप उठायची, ती म्हणालि “बाथरूम मधे जा मी आलेच” पण तो कसला ऐकतो हो बघा ना त्याऩेच तिला उचलुन बाथरूम मधे नेले, रेश्माला नागड़ी केली तो ही झाला, दोन हात जमिनीवर टेकून घुड़ग्यावर बसवले तिला कुत्र्या सारखी हो आहो बघा की हो,
पुनः तिच्या गांड़ी वर हात थेवला, ति म्हणाली “आता गांड़ीत घुसउ नको, काल रात्रिच तू माझी गांड झवली बेटा आता तू माझी चुत झव, माझी चुत शांत कर बेटा” राकेशने आपला भला मोठा लंड रेश्माच्या म्हणजे स्वताच्या मम्मी च्या पूचीत टाकला, ती म्हणालि “थाम्ब बेटा” ती बाथरूम च्या फर्शीवर झोपली आणी तीने आपले पाय राकेशला खानदयावर घे असे संगीतले, पून्हा एकदा माय लेकांची झवाझवि सुरू झाली हो,
तो आता पुनः एकदा मा ला झउ लागला, एकी‍कड़े तीची भली थाने दाबू, चोखु, चाउ लागला, बाप बाहेर झोपला होता आणी बाथरूम मधे माय लेक झवत होते हो बघा की काय मस्त झवत होते ते हो, वर्ती शॉवर चालू होता आणी यांची झवाझवी अगदी जोमात सुरू होती, मा अगदी मुलाच्या लंडाचा आनंद मनापासुन घेत होती हो, ती म्हणाली “ऊह आ किती रे मोठा तूझा” तो म्हणाला “नऊ इंच आहे हा” ती म्हणाली “अग बाई ग किती दीवसानी घेत आहे हा मी एकढ़ा मोठा ओह आ झव माला बेटा झव” तो म्हणाला “जरा तूझी पण सांग साइज़” ती म्हणाली “छत्तीस ची थान आहेत माझी भरलेली, छत्तीस बी चा ब्रा घालते मी, अट्ठाविस कंबर, एकोणचाळीस च ढूंगण आहे माझ जे तू काल रात्रि कचाकचा झवल की रे, ओह आ आता माझी पूची झव कचाकचा ओह आ झव आज तू माला, माला पाहीजे तूझा आज, ओह बेटा झव तुझ्या मा ला आज कर तीची तृप्ति” पून्हा दोघानचा संभोग जोरदार सुरू झाला, आता मात्र माय बेटा एकमेकांना पशु सारखे झवत होते, “ohhhh बेटा झव की झव तुझ्या मा ला आज, तीपण तीची गांड़ जोरजोरत हलवत होती, आता मात्र दोघे ही त्या परिसिमेला पोहोचले, ohhhh बेटा टाक तूझा लवड्याचा चिक पूचित कर भर माझी पूची चीकाने बेटा”
चिक आता तीची पूची भरू लागला होता हो बघा ति किती आनंदीत दीसत होती अगदी त्रुप्‍त होत होती हो आहो बघा तीचा चेहरा किती खुलला होता बघहो बघाना, आता दोघे ही शांत झाले, नंतर दोघे आपापल्या कामाला लागले, दुपरी एक फोन आला, काही कामासाथी गावाला जायच होत, राकेश मा आणी त्यानचा बाप गावाला निघाले, का कोणास थाउक पण रेश्मा ख़ुश होती,
राकेश च्या कानात म्हणालि “आता तु गावात शेतात झवन्याचा आनंद घे” तो पण ख़ुश होता, ते आले गावाला, गावात हे तीघे, रेश्मा चे भौजी त्यानचा मूलगा रमेश आणी आजी आजोबा होते. रमेश ची आई पूर्वीच वारली, रेश्मा मधे मधे जात असे गावाला, रेश्माला बघुन रमेश नी मीठी मारली, खरी मजा तर पूढ़े.

एकदा असच संध्याकाळी मा राकेश ला म्हणालि
“चल एक चक्कर मारून येऊ शेतात” राकेश खुश झाला त्याला माहित होत आता मा झावायला शेतात देनार, बाहेर रमेश होताच त्याने मा कड़े बघीतल, मा म्हणालि “चल रमेश तुपण शेतात एक चक्कर मारून येऊ” रमेश पण तीच्या मुला सारखाच होता, समजा दूसरा मूलगाच तो. आता तीघेही शेतात आले, मा म्हणालि “अरे रमेश, ति जागा कुठे आहे रे? आहे का आजून?” रमेश म्हणाला “हो मा आहे की अजून, अगदी तशीच आहे तु गेल्या पासून” रमेश सुधा रेश्माला माच बोलत असे, मा म्हणालि “कोणाला माहित नाही ना?” रमेश म्हणाला “हो नाही माहित अजून कोणाला” राकेश ला काही उमगत नव्हत तो फक्त ऐकत होता. आता तीघेही शेतात आले त्या शेतात त्या जागेवार, रेश्मा ने साड़ी घातलि होती, रेश्मा ने रमेश आणी राकेश कड़े एक नज़र दीली. रेश्मा म्हणालि “मग झवणार का मला, बघुतरी कसे झवतात दोघे माला” राकेशचा चेहरा बघुन रेश्मा म्हणालि “आरे राकेश बेटा, मागे मी एकदा इथे गावाला आली तेव्हा रमेशच मला झवला होता ते मी तुला नंतर सारे तुला सांगु, म्हणून मी विचार केला की आता अलग अलग का एकत्र झवाझवि करू” रमेश हा राकेश पेक्षा दोन वर्षानी लहान पण राकेश पेक्षा थोडा ऊंच त्याची ऊंची साड़े सहा च्या वर होती, चांगलाच रांगड़ा, गावाकड़चा तो अस्नारच, तो लगेच नागड़ा झाला, आणी आपला भला मोठा लंड़ हालऊ लागला, रेश्मा तशीच उभी होती, रमेश नी आपले हाथ तीच्या भल्या थानांवर नेले आणी ब्लाउज मधे हात घालून, टरकन ब्लाउज फाड़ला तीचा हो, बघाना कसा निर्दयी होता तो. रेश्मा म्हणालि “रमेश हे काय रे आज तु पून्हा माझा ब्लाउज फाड़ला” रेश्माला भीती होती, साड़ी खराब होउ नए म्हनून तीने लगेच साड़ी स्वताच काढली, आता रमेश आणी रेश्मा दोघेही नागड़े होते हो, एक घोंगड़ी होतीच तीच जमिनीवर टाकली, रेश्मा लगेच आडवी झाली, रमेश लगेच चढला तीच्यावर,
रमेशचा भला मोठा लंड त्याने रेश्माच्या चुत वर थेवला, राकेश पेक्षा मोठा लंड होतो हो तो बाघाना किती प्रयत्न करूंनही घुसत नव्हता तो हो, शेवटी रमेश ने भरपूर थूक लावली लंड़ाला आणी रेश्मा च्या पूचीत बोटे घुसडू लागला, बोटे घालून घालून तीची चुत ओली चिम्ब केली हो बघा हो बघा की, हे राकेश सर्व बघत होता.
आता मात्र रमेशने लंड़ तीच्या चुत वर थेउन जोरदार झटका दिला, ती रेश्मा बघा हो किती ओरडली ऊओउच, आता पून्हा रमेश रेश्मा झउ लागाले हो बघा ना, झवताना रेश्मा ने राकेश कड़े एक कामुक नजर दीली, आणी आवाज ohhhh aa u ऊओउच असे आवाज करू लागली, ते बघुन राकेशला पण चेव आला, रेश्मा म्हणालि “अरे रमेश तुझ्या छोट्या भावाला राकेश ला कसा विसरलास तु?” रमेश ने राकेश कड़े बघीतल,
आता रमेश जमिनीवर होता त्याने रेश्माला अंगावर घेतली, रेश्मा ची गांड़ राकेशच्या दीशेला होती, जमिनीवर रमेश त्याच्यावर रेश्मा होती हो, रमेश आपली गांड़ खालून हलवत तीला ठोके देत होता, आता रमेश आणी रेश्मा वुमन ऑन टॉप होते हो बघा हो कसला झवत अगदी चांगलाच झवत होता तो रमेश रेश्माला, शेवटी राकेश ला पण चेव चढला आता तोही आला हो त्याने मागुन रेश्माची गांड वर घेतली आपल्या लंड़ाला थूक लावली आणी घुसडला रेश्माच्या गांड़ित हो बघा हो आता रेश्मा रमेश आणी राकेश च्या मधे होती, खालून रमेश रेश्माची चुत झवत होता वरून राकेश रेश्माची गांड़ झवत होता, रमेश आणी राकेश च्या मधे रेश्मा चा भूस्काट होत होता हो, ति तर अगदी वेदनेने आनंदाने आवाज करत होती, बघा हो बघा कसे झवत होते, सेक्स चा अगदी मनोसोक्त आनंद घेत होते, “झवा हो झवा माला, तुमच्या या मा ला झवा, ohhhh रमेश बेटा, ohhhh रमेश बेटा झवा तुमच्या या छिनाल मा ला आज, टमाटर सारखी माझी थाने कुसकरुन झवा हो, आ खूप मजा येते आहे माला आज, आज माझी दोन पोर मला झवत आहेत, ohhhh आ ohhhh, झडऩार आता मी ohhhh झड़नार हो, ohhhh रमेश घाल तूझा लवड्याचा चिक चुत मधे, ohhhh राकेश घाल तूझा चिक गांड़ित, भरकरणी करा आज माझी ohhhh आ” ohhhh बघा हो तीची रेश्माची चुत आणी गांड़ कशी रमेश आणी राकेश च्या चीकानी भरुन गेली बघा हो बघार की, आता काही क्षण असेच गेले आणी आता तीघेही शांत झाले, तसेच नागड़े पडून राहीले,
राकेशनी पुनः विषय काढला, राकेश म्हणाला “मा सांग की तु आणी रमेश ने आपली पहिली झवाझवि कशी केली”

This content appeared first on new sex story .com

रश्मा आणी रमेश ची झवाझावि भाग तीन मधे बघु.

[email protected]

This story मा ची तृप्ति भाग दुसरा appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page