मा ची तृप्ति भाग पहिला

हाय,
आज मी माझीच गोस्ट मी तुम्हाला माझ्या दुसऱ्या दृष्टि ने सांगत आहे.

तीच नाव रेश्मा आहे, ती 40+ आहे, बरी भरलेली आहे तीची ऊंची चार फुट नऊ इंच आहे, ऊंची तीची कमीच आहे, छत्तीस ची थान आहेत तीची चांगली भरलेली, छत्तीस बी चा ब्रा घालते, अट्ठाविस कंबर, एकोणचाळीस च ढूंगण आहे तीच, आता सुधा कीतितरी पुरुष रत्यानी बघतात तीच्याकड़े .
असो

तिला एक मूलगा आहे तो बरा मोठा आहे जॉब ला आहे तो, राकेश नाव आहे. तो रात्रि कमावरुन उशी रा येत असे कीतिही उशी र झाला तरी रात्रि अंघोल करुन च जेवत आणी झोपत असे. त्या दीवशी असच तो उषीरा आणी बाथरूम मधे गेला आला ती म्हनाली “राकेश अरे थाम मी तुला ठंड पानी उपसुन देते” तो अंडरवेर वर होता लगेच टॉवेल लपेटला, ति आत आली बाथरूम लहान होत, ति त्याच्या पूढ़े होउन गरम
पानी उपसू लागली, ति पाठमोरी वाकली होती, तीच्या गांड़ीचा स्पर्श त्याच्या गरम गरम लवड्याला होउ लगला, तो थोड़ा मागे सरकला पण तीच्या हालचालि ने तीची गांड़ व त्याचा लवड़ा एकमेकाना स्परशु लागले, त्याचा लवड़ा चांगलाच उभा राहिला, त्यात तो ऑफिस च्या मूलींच्या आठवनीने नेहमी बाथरूम मधे आपला हलवत असे त्यातच आज असा प्रकार घ‍डत होता, तो थोड़ा लाजला, पानी उपसुन ति बाथरूम च्या बाहेर आली आणी स्माइल देउन एक कामुक नजर त्याच्याकड़े दीली. हे नेहमी होउ लागल ति नेहमी येऊ लागली, तीची गांड़ त्याच्या लवड्याला स्पर्श करूंन घेत होती, एकदा ति आली तो उभा रहिला, त्याने टॉवेल काढला, आता पून्हा तेच, तो पून्हा स्वतः पूढ़े येउन आणी तिही स्वता मागे येउन एकमेकाना स्परशु लागले.

रेश्मा नेहमी परदर्शक साड़ी घोलुनच त्याच्या समोर येऊ लागली, जेवन वाढ़ताना ति आशी काही हालचाल करित असे, साड़ीचा पदार असा काही असे जेने करुन त्या च लक्ष्य तीच्या भरलेल्या थानान कड़े जायील. ति चक्क स्वताची भरलेली भली मोठी थाने स्वताच्या मुलाला दाखऊ लागली. आता तर तो सुधा तिची थाने बिंदास ब घु लागला.

रेश्मा म्हणाली “रमेश बेटा आज तू आणी मी एकत्र झोपू” का ही तासानी तो तीच्या चाद्रित घुसला, तीची पाठ त्या च्या कड़े होती, तो तीच्यावार हात फिर उ लागला, तीच्या थानांवर, कम्ब्रेवार, तीच्या बेम्बित बोटे घुसडू लागला, आपला लंड तीच्या गांड़ित स्परशु लागला. त्याला वाटल ती झोपेत आहे आणी तीने अचानक पलटी झाली म्हणाली “हे काय करतो आहेस?” तो थोड़ा घाबरला ती म्हणाली ” चल आता आपण तुझ लग्न करू, कोणी ब घी तली आहेस की नाही, ऑफिस मधे एखादी?” तो म्हणाला “नाही” ती म्हणाली “आरे मग एखादा अनुभव घेतला आहेस की नाही?” तो म्हणाला “कसला?” ती म्हणाली “काय आता ते पण सांगू? एक मूलगा आणी मूलगी तरुण पणि काय करतात ते, ये आज मी तुला तो अनुभव देते” तीने आपली साड़ी वर केली आणी म्हनाली चढ़ मझया वर” त्याने आपले कपड़े काढ़ले आगदी नागड़ा झाला आणी चड़ला तीच्यावर. डीम लाइट होता, तीने त्याचा लंड आपल्या हातात घेतला आणी फूदी च्या भोकावर नेला, म्हणाली “आता हेप माला, झटके दे” तो देऊ लागला पण आती उत्साही आणी त्याच पानी तीच्या फूदी च्या बाहेरच आल. तो निराश झाला, ति म्हणाली “होत आस सुरूवातिला मी शिकविन तुला आज बुधवार आहे शनिवारी तू स्वता करशील”

बुधवार ते शुक्रवार तीने शिकवल, मग शनिवार आला.
ती शनिवार ची रात्र होती, तो तीचा मूलगा आता तीच्या बाजुला होता, तो तिला चूम्बू लगला, तीच्या माथ्याचे गलाचे चुंबन घेऊ लगला, तीच्या ओथांचे चुंबन घेऊ लगला, दोघेही तोंडाट तोंड घालून एकमेकान ना चूम्बू लागले, आपल्या हाताने तीची भरलेली थाने दाबू लगला, कुस्करू लगला, तीचा ब्लाउज उघादु लगला, पून्हा भरलेली थाने दाबू लगला, कुस्करू लगला, आता आपला हाथ तीच्या साड़ी मधे घुसडू लगला अगदी हाथ पार तीच्या पुची कड़े नेला आणी पूचित बोटे घुसडू लगला, ति तीची मा आता कामुक आवाज करु लागली, तिला पान मजा येऊ लागली. आ आईग आ उफ्फ असे कामुक आवाज करु लागली. तीचे छातीचे ठोके वाढ़त होते, कामनेचा रंग तीच्यावर चढत होता, कामुक होउ लागली, सुस्कारे टा कू लागली, तीचा स्वाश फूलूंन येऊ लगला. ति अचानक म्हनालि “बेटा आता घाल कीरे, किती तरसवतो आहेस की?” पान तो कही आईकत नव्हता, तो तीची थान दबात होता, कुस्करत होता, हाथ साड़ी मधे घुसडून तीच्या पूचित बोटे घालत होता. अचानक त्यचा लक्ष्य शिड़ी कड़े गेल तो म्हनाला “मा चल आपण वारच्या खोलित जाऊ” ती पान हो म्हनाली आणी म्हनाली तू खालीच थाम मी जेव्हा बोलविन तेव्हाच ये” तो खालीच होता, मा ने बोलवल्या वर तो वर गेला, त्यने टॉवेल लपेटला होता, वर जाऊ न बघी तिल तर मा कोपर्‍या त उभी होती तीने वर टॉवेल आणी खाली टॉवेल लपेटला होता, तीने दोघानी एक मे का न कडे बघी त ल ति एकदम कामुक दीसत होती. खुले केस, भरलेली भली मीठी थान, थानान वर लपेटला अर्धा टॉवेल, टॉवेल च्या बाहेर ये नारी भली मोथी थान, पोटा च्या खाली बेम्बी खाली लपेटलेला टॉवेल, तीच बेम्बी च भोक अगदी ठस ठसुन दीसत होत. तो तीच्या जवल गेला, तीची थाने दाबू लगला, चुबू लगला, आपल बोट त्याने तीच्या बेम्बी च्या भोकत अचानक घुस‍डल. तीअचानक “ओउच” त्याने पून्हा बेम्बित बोट घुस डल ति म्हणाली “हे काय रे बेटा, जरा सावकाश घुसड ऊउच”
त्याची ऊंची सहा फुट तीन इंच आणी तीची ऊंची चार फुट नऊ इंच, उभ उभ जमत नव्हत.

This content appeared first on new sex story .com

कोपराला पलंग होता तो म्हणाला “मा चल पलंगा वर चढ” तो तिला पलं गावर घे उन गेला, ति घुड़ ग्यावार बसली त्या ने तीचे हाथ भीन्तीवर थेवायला संगीतले, ति आता भीन्तीवर हाथ थेउन घुड़ ग्यावार बसली तो तीच्या मागे होता. तीची गांड़ त्या च्या बाजुला होती तो आता तीच्या मागे राहू न तीचा टॉवेल वर करू लगला आणी म्हणाला” मा आज मी तूज़ी गांड़ मारनार आहे” ति पन म्हणालि “हो रे बेटा पण जरा आरामात झव, ना ही तर तूझी भली मोठी तलवार माझी गांड़ फाड़ेल आरामात माझी गांड़ झव”

आता तीचा टॉवेल वर करुन मुलाने आपला लंड़ तीच्या गांड़ी च्या भोकावर थेवला आणी झटके देउ लगला, पन लंड़ काही तीच्या गांड़ीत घुसाय च नाव घेत नवता, ति म्हनाली “आरे बेटा तेल घेउन ये” त्याने लगेच तेल आनून लंड़ावर लावल आणी तीच्या गांड़ीत तेल सोडल, तेलानी त्याचा लंड चिपचिपीत आणी तीची गांड़ पण चिपचिपीत झाली, आता मात्र त्याने जोरात झटका दिला, तीची गांड़ झउ लागला. ति पन आता वेदनेने ओरडू लागली “आ आईग, आ ऊउच औच आ, बेटा जरा हलू हलू झव, आ ओ औच”
बघा हो तो कसला ऐकतो तो तर अगदी पशु सारखा तीच्या चढत होता, “आ ओ ऊउच, आआआ उफ्फ ओउच, जरा हलू की रे बेटा, तूझी भली तलवार माझी गांड़ ओ आ औच”

तो कसला थामतो, त्याचा लंड़ अर्धापेक्षा आत घुसला होता, पूर्ण पशु झाला होता तो. मधे थामला अचानक ति म्हणाली “का रे का थामला?” तो म्हणाला “अग मा तुला त्रास होत आहे” ति म्हनाली “ठीक आहे रे, पण मला मजा पन येत आहे, वेदनेत सुधा एक मजा आस्ते, बेटा तु झव माला तू झव रे झव माला बेटा तु थाम्बू नको झव तु आज माला झव तृप्त कर आज माला तुहया भल्या मोथ्या लंड़ाने झव झव बेटा आज तु झव माला तुझ्या लड़ाने ” त्याने पुनः ठोके द्ययला सुरवात केले, या मा बेटा झवाझवित दोघंची गांड़ आणी लंड़ चांगलाच आवाज करू लागले पचाक पचाक पचाक पचाक. झवाझवि अगदी ज़ोरदार सुरू होती मा पन
आपली गांड़ मागे पूढ़े करूंन मुलाच्या लंड़ाला साथ देत होती. ति म्हनाली “माझ लग्न लवकर झाल, तु झय मोठी बहिन लग्न करून गेली, मी घरिच एकटिच, ओ आ झव रे बेटा झव मला आज तु तुझ्या मा ची गांड़ झव कचाकचा, झव रे बेटा आज तु मनसोक्त झव माला आ ऊऊ ओउच, माला पण आज मनासोक्त झउन घयायच आहे तुझ्या कडून” मा बेटा यांची झवाझवी अगदी जोमात होती. तो म्हनाला “मा आणी पापा?” ति म्हनाली ” तुझे पापा रात्रि कुठे अस्तात, ओ आओउच आ, झव रे बेटा झव तु माला, माहित आहेत कुठे अस्तात पापा तुझे?” तो म्हणाला “कुठे?”
ती म्हणाली “अरे ते जातात दारू प्यायला सदा कदा त्यानच्या मित्रान सोबत, कुठे कुठे जातात त्यानाच ठाउक, ओउच आ झव तु माला ओ गांड़ भरुन टाक तुझय़ा जवान लंड़ानी, झव तु आज, माझी तृप्ति कर आज तु, आता मा बेटा ज़ोम्बाझोम्बी अगदी शेवट च्या टप्यावर होती, त्याचा जोरात एक झटका आणी तो पूर्ण तीच्या वर चढ़ला, लंड़ पूर्ण तीच्या गांड़ीमधे घुसला, लंड़ा च्या चिकानी तीची गांड़ भरू लागाली” चिपचिपत झालेल्या गांड़ीचा ति अगदी मनसोक्त आनंद घेत होती.

तीसुधा तृप्त आणी तो सुधा, आज मा आणी बेटा दोघे ही तृप्त झाले. आणी तसेच पडून राहीले.

क्रमश..

आपली [email protected]

This story मा ची तृप्ति भाग पहिला appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page