मित्राची आई पार्ट 1  1. ही कथा पूर्णपणे सत्य आहे
  2. श्री माझ्यापेक्षा वयाने लहान होता पण माझा चांगला मित्र होता
  3. माझे त्याच्या घरी नेहमी येणे जाणे असायचे.
  4. श्री ची आई दिसायला खूप सुंदर होती.
  5. काकू त्यांच्या वयाच्या अर्ध्या वयाच्या दिसायच्या.
  6. त्यांनी स्वतःला खूप मेंटेन केले होते
  7.  त्या खूपच कामुक दिसायच्या.
  8. मला त्या पहिल्यापासून खूप आवडायच्या.
  9. पण मित्राची आई असल्यामुळे मी काही करू शकत नव्हतो.

असे अनेक वर्ष गेले.

आणि एकदा अचानक मला संध्याकाळी सात वाजता काकूंचा कॉल आला.

रवी माझे एक काम होते

मी म्हणालो सांगा ना काकू

 

 

काकू म्हणाल्या मी आत्ता घरी आले आणि बाथरूम मध्ये गेले तेव्हा अचानक माझा पाय घसरला.

आणि मी खाली पडून बराच मुका मार लागला मला.

आज दुपारी यांना अचानक गावाला जावे लागले,आणि श्री पुण्याला असल्यामुळे इथे कोणीच नाहीये.

मी कसतरी हॉल पर्यंत आली आहे आता.

पण मला भयंकर वेदना होत आहेत.

तर प्लीज तू पेनकलर गोळी आणि पेन रिलीफ स्प्रे घेऊन लवकर घरी ये ना आमच्या.

 

मी काकूंच्या घराच्या पाच मिनिटच दूर होतो त्यामुळे पटकन मेडिकल मध्ये जाऊन गोळ्या आणि स्प्रे घेऊन त्यांच्या घरी पोहोचलो.

 

मी येईपर्यंत काकूंनी दरवाजा उघडला होता.

आणि सोफ्यावर त्या एक पाय वर करून बसलेल्या होत्या.

मी घरात जाऊन सोफ्यावर त्यांच्या पायाच्या बाजूला बसलो.

मी काकूंना म्हणालो की तुम्हाला काहीतरी खाऊन ही गोळी घ्यावी लागणार आहे

आणि हा स्प्रे सुद्धा मारावा लागणार आहे.

काकू म्हणाल्या ठीक आहे पण आता बघ ना

मला बाथरूम मधून इथे यायला अर्धा तास लागला.

मला काहीच हालचाल करता येत नाहीये.

आणि घरी पण कोणीच नाहीये हे सुद्धा तीन-चार दिवसांनी येणार आहेत

कसे करू मी आता सर्व.

 

मी म्हणालो काकू तुम्ही काहीच टेन्शन घेऊ नका

मी आहे तुमच्या सोबत मी सर्व मॅनेज करेल.

हे ऐकून काकूंना खूप चांगले वाटले.

 

मी म्हणालो काकू आता काय काय करायचे सांगा बरं.

रात्रीचे जेवण आपण झोमॅटो वरून मागून घेऊ.

त्याचे टेन्शन तुम्ही घेऊ नका.

 

मग काकू म्हणाल्या मी बाथरूमला जातानाच दरवाज्यात पडले.

मला केव्हापासून लघवीला जायचे आहे

मी म्हणालो तुम्ही टेन्शन घेऊ नका मी तुम्हाला बाथरूम पर्यंत नेऊन सोडतो.

 

मग मी काकूंचा पाय खाली घेतला आणि त्यांच्या काखेत हात घालून त्यांना उभे केले.

उभे राहताच काकूंना खूप वेदना व्हायला लागल्या.

काकूंनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवतात त्यांच्या छातीचा माझ्या शरीराला स्पर्श झाला.

आणि मला कसेतरी व्हायला लागले.

कसेतरी मी काकूंना बाथरूम मध्ये कमोड पर्यंत नेले.

आणि बाथरूमचा दरवाजा उघडून मी बाथरूमच्या बाहेर वाट बघत उभा राहिलो.

थोड्या वेळानंतर मला काकूंच्या लघवीच्या जोरदार धारेचा आवाज यायला लागला.

आणि थोड्या वेळातच काकूंनी मला आवाज दिला की रवी आत ये ना एक मिनिट.

मी लगेच आत गेलो आणि मला खूप धक्का बसला.

काकू तशाच कमोड वर बसलेल्या होत्या अजून.

मला नंतर लक्षात आले की मुक्का मार लागल्याने आणि पाय मुरगळल्यामुळे त्यांना कमोड वरून उठता येत नव्हते.

मी लगेच दुसरीकडे बघितले.

आणि कमोड जवळ जाऊन विरुद्ध दिशेला बघून काकूंना हात दिला.

काकू उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी हळूहळू कपडे घातले.

मला काकू खूप आवडत असल्याने वळून बघण्याची खूप इच्छा होत होती

पण ती वेळ कशी नव्हती आणि माझे मन मला नाही म्हणत होते.

 

मग काकूंनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला मी त्यांना खालच्या बेडरूम च्या बेडवर नेऊन बसवले.

काय करावे मला काहीच सुचत नव्हते मग काकू म्हणाल्या पेनकिलर गोळी मी झोपतानाच खाइल.

आता हा स्प्रे मारला की थोडं बरं वाटेल मला.

मी म्हणालो ठीक आहे काकू तुम्ही एकदम मागे सरकून घ्या बेडवर

मी बाहेर जातो मग तुम्ही स्प्रे मारून घ्या.

 

काकूंना मागे सरकवून बेडरूमचा दरवाजा लोटून मी बेडरूमच्या बाहेर येऊन हॉलमध्ये सोफ्यावर बसलो

आणि दोन मिनिटात मला काकूंनी परत आवाज दिला.

मी आत गेल्यावर काकू मला म्हणाल्या अरे मला काहीच हालचाल करता येत नाहीये.

खूप भयंकर वेदना होत आहेत मला आता.

आणि दुसरा कोणताच पर्याय नाही

प्लीज तू मला स्प्रे मारून देशील का ?

 

दचकून मी म्हणालो काकू पण…

 

काकूंनी माझे वाक्य कापत म्हणाल्या

हो मला समजत आहे

पण आता दुसरा पर्याय काय आहे तूच सांग.

मी म्हणालो हो काकू बरोबर आहे.

मग काकू म्हणाल्या मला काहीच वाटणार नाही तू बिलकुल लाजू नकोस.

 

मग मी बाहेर जाऊन गेट लावले

आणि हॉलच्या दरवाजाला आतून कडी लावली आणि बेडरूमचा दरवाजा आतून ओढून

बेडवर बसलो.

माझ्या डोक्यात अनेक विचारचक्र फिरायला लागले.

तेवढ्यात काकू म्हणाल्या मला खाली सरकवून उशिवर झोपव.

काकूंचे डोके उशीवर टेकवून मी त्यांना आता बेडवर झोपवले आणि काकूंच्या कंबरेजवळ मी जाऊन बसलो.

पण भीतीने मला काय करावे कळत नव्हते

मग काकू म्हणाल्या प्लीज लाजू नकोस

मला खूप वेदना होत आहेत तू कर बिनधास्त.

हे ऐकून माझी हिम्मत वाढली

आणि मी काकूंची सलवार वर करून त्यांच्या पायजाम्याचा नाडा उघडला आणि तो खाली ओढला.

पायजमा खाली ओढताच मला काकूंच्या गोऱ्या मांड्या आणि त्यांची डिझायनर पॅंटी दिसली.

काकूंची परवानगी असल्यामुळे मला आता काहीच वाटत नव्हते

मी खाली वाकून त्यांच्या दोन्ही पायातून त्यांचा पूर्ण पायजमा काढून टाकला.

मी लपूनछपून काकूंच्या पँटी कडे आता बघू लागलो.

मग मी स्प्रे घेतला आणि काकू सांगतील तिथे बोट लावून स्प्रे मारणे चालू केले.

स्प्रे मारल्यावर काकू म्हणाल्या आता तिथे थोडे चोळून पण दे म्हणजे लवकर बरे वाटेल.

मी आता माझ्या पूर्ण पंजाने काकू सांगतील तिथे माझ्या हाताने चोळायला लागलो.

काकूंच्या मांडीला पंजा लागतात माझा बुल्ला खूप खडक झाला.

पाय चोळून झाल्यावर काकू म्हणाल्या

मी पाठीवर पडल्यामुळे पाठीला सुद्धा मार लागला आहे.

तिथे पण स्प्रे मारून चोळून दे ना.

आता मात्र मला घाम फुटला

कारण की त्यासाठी मला काकूंचा टॉप काढावा लागणार होता.

मी घाबरलो हे काकूंना लगेच कळाले

त्या म्हणाल्या रवी मला बिलकुल लाजू नकोस जर का तू आता हे केले नाही तर मला खूप त्रास होईल हे तुला आवडेल का ?

 

मी म्हणालो नाही काकू तुम्हाला त्रास झालेला मला बघितल्या जाणार नाही.

मग काकू म्हणाल्या कसलाही विचार करू नकोस निसंकोचपणे हे सर्व कर.

मग मी काकूंच्या पाठीला हात लावून त्यांना बेडवर बसवले.

आता मात्र माझ्या डोक्यात खूप घाणेरडे विचार यायला लागले.

मीही आता पूर्णपणे लाज सोडली होती.

काकू काही बोलण्याच्या आधीच मी निर्लज्ज सारखे काकूंचे दोन्ही हात वर केले.

आणि हळूहळू करत त्यांचा पूर्ण टॉप काढून फेकला.

टॉप काढताच काकू आता फक्त ब्रा आणि पॅंटी घातलेल्या बेडवर बसलेल्या होत्या.

आता माझा लवडा खूप जास्त उठला.

मी काकूंना बेडवर झोपवले

आणि पूर्ण नजरेने त्यांचे शरीर आता मी बघू लागलो

मी कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता की काकू ब्रा पॅंटी मध्ये माझ्यासमोर अशा बेडवर झोपलेल्या असतील.

काकू म्हणाल्या रवी माझ्या खांद्याला हात लावून मला पालथी कर आणि पाठीला

स्प्रे लावून चोळ तिथे.

मी काकूंना पालथे केले आणि त्यांच्या कंबरेजवळ परत जाऊन बसलो.

काकू सांगतील तिथे मी स्प्रे मारत होतो.

बराच वेळा स्प्रे मला ब्रा ची पट्टी वर करून मारावा लागला.

स्प्रे मारून झाल्यावर मी काकूंची पाठ चोळायला लागलो.

पण ब्रा च्या पट्टीमुळे मला पाठ नीट चोळता येत नव्हती.

हे काकूंना कळाले

त्या स्वतः मला म्हणाल्या ब्राचे हुक उघड

आणि व्यवस्थित चोळ सगळीकडे.

हे ऐकताच मी खूप खुश झालो.

मी पटकन काकूंच्या ब्रा चे हुक उघडले

आणि आता त्यांची पाठ माझ्या पंजाने चोळायला लागलो.

माझा लवडा आता खूप ताठ झाला होता.

पण मी कसेतरी कंट्रोल करत होतो.

तेवढ्यात माझी नजर अचानक काकूंच्या बॉल कडे गेली.

ब्रा ची पट्टी काढल्यामुळे ब्रा खाली पडले होते आणि बाजूच्या साईडने मला काकूंचे बॉल आता दिसायला लागले होते.

ते बघून मला आता राहवल्या गेले नाही.

पाठ चोळता चोळता मी माझा हात हळूहळू काकूंच्या बॉल कडे नेला

आणि त्याला हळूहळू स्पर्श करायला लागलो

मला वाटले की काकू रागाने चिडतील

पण बहुतेक त्यांना ते जाणवले नाही.

पाच मिनिटानंतर काकू म्हणाल्या मी पालथि आहे तर माझ्या मांड्या सुद्धा मागच्या बाजूने चोळून दे.

मी आता काकूंच्या गुडघ्याजवळ जाऊन बसलो

आणि माझे लक्ष अचानक काकूंच्या ढुंगणाकडे गेले.

पँटी आत गेल्यामुळे काकूंचे ढुंगण बरेचसे उघडे झाले होते.

मी ते बघून माझा लवडा दाबायला लागलो..

मग काकू सांगतील तिथे मी स्प्रे मारून चोळून दिले.

मग काकूंनी न सांगता मी माझा हात हळूहळू त्यांच्या ढुंगणाकडे नेऊन तिथे सुद्धा चोळले.

 

मला जोऱ्याची सुसू आल्यामुळे मी काकूंना सांगून बाथरूम मध्ये गेलो.

तिथे जाऊन मी माझा लवडा खूप वेळ हलवला.

मी बेडरूम मध्ये गेलो तर काकू तशाच पडलेल्या होत्या.

मग मी गेलो आणि काकूंच्या ब्राचे हुक लावून त्यांना सरळ केले.

काकू म्हणाल्या मी आता असाच आराम करते तू तोपर्यंत झोमॅटो वरून जेवण ऑर्डर कर.

मी जेवणाची ऑर्डर दिली

काकूंनी मला कपाटातून त्यांचे गाऊन काढायला लावले.

स्प्रे लावून चोळल्यामुळे आता त्यांना चांगलाच फरक पडला होता.

मी काकूंना बेडवरून उठवले

तर काकू म्हणाल्या हे बघ रवी तू आता सर्व काही बघितले आहेस.

तर कसलीही लाज बाळगू नकोस.

मला स्वतःला काही वाटत नाहीये तर तुला सुद्धा काही वाटायला नको.

मला कळत नव्हते काकू असे का म्हणत होत्या.

मग मी काकूंना विचारले असता त्या म्हणाल्या

आता दोन-तीन दिवस मला तुझी सतत गरज पडणार

दुसरा काहीच पर्याय नाहीये.

तर आता माझे ब्रा काढून मला हे गाऊन घालून दे.

कारण रात्री झोपताना मी ब्रा घालून झोपू नाही शकत.

हे ऐकून मी खूप खुश झालो.

खरंतर मी मागे जाऊन काकूंच्या ब्राचे हुक उघडायला हवे होते

पण आता मात्र मी हटकून काकूंच्या समोर उभे राहिलो आणि मागे हात घालून त्यांच्या ब्राचे हुक उघडले काकांचे ब्रा काढून बेडवर फेकले.

मला हे सर्व स्वप्नवत वाटत होते.

त्या काकू मला इतक्या उडायच्या त्या चक्क आता माझ्यासमोर फक्त पँटी घालून पूर्णपणे नग्न उभ्या होत्या.

मी खूप वेळ एकटक काकूंच्या मोठ्या कडक आणि गुलाबी बॉल कडे बघत होतो.

काकूंना पण ते कळाले

पण त्या काहीच बोलल्या नाही.

काकूंचे बॉल मन भरून बघितल्यावर मी त्यांना त्यांचे गाऊन घालून दिले.

मी म्हणालो काकू तुम्ही आता आराम करा

थोड्या वेळात जेवण येईल

तर काकू म्हणाल्या मला पुन्हा बाथरूमला जायचे आहे.

मी काकूंना बाथरूम मध्ये कमोड पर्यंत नेले.

काकू कमोड वर बसल्या

पण मी तिथे त्यांच्या बाजूला दरवाज्याकडे तोंड करून उभा राहिलो.

कारण की मला परत आत यावेच लागणार होते.

आता एकदम जवळून मला काकूंच्या लघवीचा जोरदार आवाज यायला लागला.

लघवी होताच काकूंनी मला आवाज दिला.

मी त्यांना उभे केले

आणि हॉलमध्ये डायनिंग टेबलवर आणून बसवले.

जेवण करून आम्ही दोघे परत बेडरूम मध्ये गेलो

मी काकूंना पेनकिलर टेबलेट दिली.

आणि म्हणालो काकू मी समोर हॉलमध्ये सोप्यावर झोपतो.

तर काकू म्हणाल्या अरे नको तू सुद्धा इथे झोप.

मला त्रास झाला तर तुला कसे उठवू.

मग मी हो म्हणून काकूंना एका बाजूला सरकवून झोपवले.पण कपडे घालून मला झोप येत नव्हती माझी चलबीचल चालू होती.

काकूंनी विचारले काय झाले तर मी त्यांना माझा प्रॉब्लेम सांगितला की इथे बर्मुडा नाही माझी.

तर मला कपडे काढून फक्त अंडर पॅन्ट वर झोपायची सवय आहे.

काकू म्हणाल्या अरे मग त्यात काय झोप इथे पण असाच

मला काहीच प्रॉब्लेम नाही.

मला खूप छान वाटले मी माझे सर्व कपडे काढले आणि फक्त अंडरपॅन्ट वर काकूंच्या बाजूला झोपलो

 

 

 You cannot copy content of this page