मैत्रिणीची आई आणि माझी ब्रेसियर – 2

हेल्लो वाचकहो,

तर जस मागच्या भागात तुम्ही वाचल असेल कि दुसऱ्या दिवशी मी नेहमीपेक्षा लवकर जिम ला गेले. मला सेजालला परत बघायची अनावर इच्छा झाली होती. पण काय झालं माहित नाही, ना अंजू आली ना सेजल. मी बराच वेळ वाट पहिली पण त्य दोघी काही आल्या नाहीत. मी दुसऱ्या दिवशी अंजूला क्लासमध्ये विचारलं तर तीने मला एक नोटी स्माईल दिली आणि, ” आम्ही जरा बिझी होतो ” अस म्हणून निघून गेली. मला तिच्या हासण्याच कारण कळल नाही. आता सेजल मला परत कधी भेटेल असा विचार करत मी जाणाऱ्या अंजूकडे बघत उभी होते. तेवढ्यात ती वळली परत माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली,

अंजू : तू आज संध्याकाळी माझ्या घरी येशील का? माझ्या आईला तुझ्याशी गप्पा मारायच्या आहेत. त्या दिवशी व्यायाम झाल्यावर तू निघून गेलीस. आम्ही कॅन्टीन मध्ये बसलो होतो तुझी वाट बाहत, पण तू आली नाहीस.

मी : जमलं तर येते, नाहीतर परत कधीतरी येईन

खरंतर मला जायची खूप घाई झाली होती. पण उगाच ह्या अंजूला का सांगा, कि तुझी आई सेक्स बॉम्ब आहे आणि तिला बघून मी उतावीळ होते म्हणून…. तशीही अंजू हि काही माझी घट्ट वगैरे मैत्रीण नव्हती. क्लास मध्ये जे काही हाय हेलो व्हायचं तेवेढच. शेवटी मी ठरवलं कीजर अंजूने मला परत घरी बोलावल तर जायचं नाहीतर जिम मध्ये जे काही मधाळ दर्शन होईल त्याचा आनंद घेऊ.

संध्याकाळी 5 वाजता मला एक फोन आला. नंबर सेव्ह नव्हता म्हणून मी उचलला. तर चक्क सेजल पलीकडून बोलत होती.

मी : हेलो?

सेजल : काय ग? झाली का तुझी काम? मला सकाळी अंजू सांगत होती कितुला आज यायला जमणार नाही म्हणून.

मी : हो मला वाटत नव्हत यायला जमेल म्हणून. ( या बेब नी अंजूकडून माझा नंबर घेऊन स्वतः डायरेक्ट मला कॉल केला??? )

सेजल : मग आता ये आमच्याकडे, छान गप्पा मारू. मला तुला त्यादिवशी thanks पण म्हणता आला नाही.

थोडक्यात मी त्या संध्याकाळी सेजालला भेटायला तिच्या घरी गेलेच. बेल वाजवली सेजालनीच दार उघडल. मला बघून एकदम मिठी मारली आणि हात धरून आत नेऊन मला सोफ्यावर बसवलं. मिठी मारत असताना आमचे गोल बुब्स एकमेकांना छान धडकले आणि तिच्या परफ्युम चा मस्त वास आला. सेजल इतकं सेक्सी स्वागत करेल अस मला वाटलं नव्हत. पण शेवटी ती जाहिरात क्षेत्रातील बया. तिथे हे सगळ खूप कॉमन असावं. मी सोफ्यावर बसले होते ती समोर बसली होती. अंजू घरी आहे अस वाटत नव्हत. मला काय? मी तर हॉट सेजलला बघायला आले होते. सेजल माझ्याशी बरच काही बोलत होती. माझी आणि अंजूची मैत्री, आमचा क्लास, डेली रुटीन वगैरे…. माझं कशात लक्ष नव्हत. मी सेजल ला नुसती डोळ्यांनी स्कॅन करत होते. मोकळे केस, हलकी लिपस्टिक, लाल रंगाचा स्लीवलेस ब्लाउज, केशरी साडी जी बरीच ट्रान्सपरंट होती. त्यातून तिचे छान शेप मध्ये असलेल पोट दिसत होत. गळ्यात एक नाजूक चेन आणि हातात चांदीच ब्रेसलेट. एकदम हॉट दिसत होती साली. मध्येच तिने स्वतःचे केस दोन्ही हातानी वर करून किल्प नी बांधले. परत एकदा मला तिची मउ सुत बगल दिसत होती. अचानक बोलताना ती म्हणाली,

सेजल : केतकी, तू तुझे स्पोर्ट्स ब्रा कुठल्या ब्रान्ड चे घालतेस?

मला कळेचना हि एकदम काय बोलतीये? मी तिच्याकडे चमकून बघितलं आणि म्हणाले T-Base चे वापरते,

सेजल : त्या दिवशी मी तुला जीमनंतर विचारणार होते पण तू गायब झालीस. छान फिटिंग होते. कमफटेॅबल वाटत होते. तू जिथून घेतलेस तिथे मला पण घेऊन जा. मी पण त्याच ब्रांड चे ट्राय करीन आता.

मला काय झाले माहित नाही, पण मी एकदम बेधडक तिला विचारलं, ” आंटी, तुमचा…

सेजल : ए कमॉन यार….. मला आंटी वगैरे नाको बोलू, सरळ नावानी हाक मार.

मी काहीच बोलले नाही, थोडं हसत तिच्याकडे बघत बसले.

सेजल : बोल ना… मला नावानी हाक मार

मी : ( थोडी घाबरत ) ओके सेजल……

ती हसली, ” हं आता बोल, काय विचारात होतीस

मी : तुमचा, आय मीन, तुझा कप साईझ काय आहे? माझ्याकडे दोन एक्स्ट्रा ब्रा आहेत. जर साईझ सेम असेल तर उद्या मी जिम मध्ये घेऊन येते तू ट्राय करून बघ.

या माझ्या बोलण्यावर ती हसली आणि उठून माझ्याजवळ येऊन बसली. मला जवळ जवळ खेटून बसली आणि म्हणाली तूच बघ, अस म्हणून तिचा पदर जरा बाजूला केला, फक्त तिच्या डाव्या बाजूचा उभार दिसेल असा. हा तर माझ्यासाठी ग्रीन सिग्नल होता. तुम्ही कल्पना करू शकाल कि माझं काय होत असेल तेव्हा. मी एकटक तिच्या उभाराकडे बघत होते, आता अजून वेळ घालवण्यात अर्थ नव्हता. मी तिच्याकडे बघितलं, ती उजव्या हाताची बोट स्वतःच्या उभाराच्या कडेनी फिरवत, तिरक्या मानेनी माझ्याकडे बघत होती. मी हिम्मत करून तिच्या दोन्ही उभारांवरून पदर बाजूला केला. ती काहीच बोलली नाही. माझ्या चेहर्यापासून वीतभर अंतरावर तिचे दोन्ही वक्ष होते. मी म्हणल, अजून नीट अंदाज येत नाहीये. जरा हात लावून बघू का? म्हणजे मला नक्की साईझ कळेल. ती हसून बोलली, बघ कि त्यात काय, आपण दोघी मुलीच आहोत इथे. असं म्हणून तिने स्वतःचे दोन्ही हात डोक्यामागे नेले आणि छाती अजून पुढे काढली. मी माझे दोन्ही हात तिच्या बुब्स वर ठेवून फिरवू लागली. आधी एकदम हळू हळू, मग जरा दाब दिला. काय गल्ले होते तिचे! परफेक्ट साईझ आणि शेप! ती माझे चाळे मस्त एन्जॉय करत होती. मध्येच मला बोलली, ” माझ्यातलं तुला काय जास्त आवडल? ” . ” तुझ्यात न आवडण्यासारख काहीच नाही सेजल बेबी ” मी बोलले. तिने एकदम एका हाताने माझे दोन्ही हात पकडले आणि दुसरा हात माझ्या मानेतून फिरवून माझे सगळे केस पकडले. माझ्या डोळ्यात बघत ती म्हणाली, माझी गुलाम बन, तुला हवं ते सगळ सुख मी देईन.

तिच्या पकडीतला जोर मला जाणवला. तिला माझी बॉस बनून मजा घ्यायची होती. मी पण तयार होते, तीच सुडौल शरीर चोळायला मिळणार असेल तर मी तिची गुलाम बनायला सुद्धा तयार होते. मी मान खाली घालून बोलले, ” जी मॅडम, हुकुम करा ” . ती खुशीत येऊन जोरात हसली. ” मी जे सांगीन ते करायला लागेल, नाहीतर आत्ताच निघ तू.

मी : सांगा काय करू? मी सगळी सेवा करीन

सेजल : त्या दिवशी तू माझा नॅपकीन घेऊन गेलीस. तुला काय वाटल मी खरच तो विसरले होते तिथे?

This content appeared first on new sex story .com

मी : सॉरी मॅडम, पण मला तुमच्या अंगाचा आणि घामाच्या वासानी मला वेड लावलं. म्हणून मी तो नॅपकीन घेऊन गेले

सेजल : मला माहित आहे. तू जोरात श्वास घेत होतीस तेव्हाच मला कळल होत कि तू पक्की छिनाल लेस्बियन आहेस ते. आज तुला खरी मज्जा देते, अस म्हणून तिने माझे केस पकडून माझं डोक तिच्या काखेजवळ आणल. ” निट बघ माझी बगल, आता हलकी फुंकर घाल आणि माझ्या अंगाचा वास तुझ्या छातीत भरून घे. ” तिने हुकुम केला. तिच्या सांगण्याप्रमाणे मी करू लागले. तिच्या काखेतून येणारा गंध अप्रतिम होता. मी जोर जोरात श्वास घेऊन तो गंध साठवू लागले.

सेजल : शाब्बास, आता तुझी जीभेनी माझ्या काखेत लाळ सोड मग पूर्ण चाटून काढ.

मी जीभ तिच्या बगलेत लावली आणि मादक अशी आंबट खारट चव माझ्या जिभेवर आली. मी सरसर लाळ सोडून तिची काख ओली करून चाटून काढू लागले. माझ्या लाळेनी तिचा ब्लाउज ओला व्हायला लागला. ती सेक्सी आवाजात सुस्कारे सोडत होती. आह…. उफ्फ…. हम्म्म….. आःहह….. 15 मिनिट मी तिच्या दोन्ही बगला चाटून चाटून साफ केल्या.

” आता उठ आणि खाली गुडघ्यावर हात ठेवून बस ” परत हुकुम झाला. ” मी बसले. आत्ता पर्यंत आम्ही दोघी खूप तापलो होतो. मलाही घाम फुटला होता. मी खाली बसल्यावर तिने साडी आणि परकर काढून टाकला. आता ती माझ्यासमोर फक्त ब्लाउज आणि निकर मध्ये होती. तिच्या गुलाबी सॅटीन निकरवर पुच्चीच्या भागात ओला डाग दिसत होता. सेजल वरून खालून पूर्ण भिजली होती. माझी अवस्था काही वेगळी नव्हती पण अजून मला माझे कपडे काढायचा हुकुम नव्हता झाला. मला तिने केसांची पोनी घालायला सांगितलं. मी केस बांधले. ती माझ्यासमोर थोडे पाय फाकवून उभी राहिली, ” आता तुला दुसरा स्वर्गीय गंध देते माझा. ” अस म्हणून माझी पोनी पकडून माझं डोक तिने तिच्या निकरवर दाबल. तिच्या कामरसाचा, घामाचा आणि मुताचा असा एक मिक्स वास माझ्या नाकात शिरला. त्या वासाची नशाच वेगळी होती. मी बेहोष होऊन चड्डीवरूनच तो सर्व रस चाटायला लागले. हे चालू असताना तिचा एक हात माझ्या केसात आणि दुसरा स्वतःच्या उभारांना दाबत, चोळत होता. ” चाट साली रंडी, पूर्ण चाट, काढ माझं पाणी….. मी झडतीये, उउफ्फ…. हाय्य….. आय ग… हां.. हां… हं…. आउच…. अआह्ह्ह….. ” थोड्यावेळानी तिच्या मांड्या थरथरल्या आणि तिचा झरा सुटला. तिचा कामरस मांड्यानवरून ओघळला. ती सगळी धार मी तिच्या गुडघ्यापासून जान्घेपर्यंत जीभ फिरवत माझ्या तोंडात जमा करून गिळून टाकली. त्या तुरट गोड रसापुढे दुनियेतले सगळे मादक पेय किंवा द्रव्य फुकट होते. सेजल थकून सोफ्यावर बसली. तिचा श्वास जोरात चालू होता. ती सातव्या आसमानात होती. तिच्या श्वासाबरोबर तिचे उरोज वर खाली होत होते. माझा चेहरा तिच्या रसानी पूर्ण बरबटला होता. मला जवळ ओढून तिने माझा पूर्ण चेहरा चाटायला सुरुवात केली. ति स्वतःच्या रसाची चव आणि वास माझ्या जिभेतुन चोखुन घेत होती. ती तिची जीभ माझ्या घशात पोहोचवत होती. अमी दोघी वाईल्ड किस करत होतो. तिचा एक हात माझ्या लेगीन्स वरूनच माझ्या पुच्चीला चोळत होता. मी माझे हात तिच्या केसातून फिरवत तिचे उभार कुस्करत होते. आमचे आवाज एकमेकींच्या तोंडात दाबले जात होते. थोड्यावेळानी आम्ही थांबलो. तिने मला उभे करून माझे एक एक कपडे ( स्ट्रीप टीज ) काढायचा हुकुम केला आणि स्वतः सोफ्यावर मागे पसरून दोन्ही पाय वर घेऊन फाकवून बसली. हुकुमाप्रमाणे मी आधी माझा टॉप काढला. त्यावर तिने स्वतःचा ब्लाउज आणि ब्रा काढला. तिची मोकळी छाती बघून मी पागल झाले. माझ्सेयाकडे बघत सेजल एका हाताची दोन बोट स्वतःच्या दातात धरून दुसऱ्या हातानी स्वतःची पुच्ची चोळायला लागली. अजून तिची निकर अंगावरच होती. तिच्याकडे बघत मी पण माझा ब्रा काढला. तिला अजून जोश यायला मी पाठमोरी झाले आणि मुद्दाम जास्त कंबर हलवत माझी लेगींग काढू लागले. तेवढ्यात चाटकन एक फटका माझ्या गांडीवर बसला. मला तिचा तो स्ट्रोक आवडला, मी मान मागे करून तिच्या कडे बघत परत कंबर हलवू लागले. दुसऱ्या फटक्यासाठी माझी गांड मी तिला देऊ केली. फाट…. फाट…. दोन आवाज घुमले. यावेळी जोर जास्त वाटला. सेजल उठून माझ्या मागे उभी राहिली. मी तिच्याकडे वळले आणि उभी राहिले. तिच्या डोळ्यात हवस आणि नशा भरली होती. तिने गचकन माझे उरोज धरले आणि जोरात दाबले. आउच…. ह्म्म्म…. मी ओरडले. तिचा जंगली स्पर्श मला आवडला होता आणि दुखतपण होता. तिने माझे दोन्ही निप्पल चिमटीत धरूनओढले. ” अआआह्ह…. मॅडम, हळू ना…. दुखतंय ” , मी बोलले. ” काय बोललीस? मला ऑर्डर देतेस? तू गुलाम आहेस आणि मी मालकीण आहे तुझी. प्लीज म्हण मला कुत्रे. ” सेजल माझ्या गांडीवर अजुन एक चापट मारत म्हणाली.

मी : ओह्ह सॉरी मॅडम…. प्लीज… प्लीज हळू कराल का? तुमच्या गुलामावर दया करा.

सेजल : मी नॅपकीन चोरणाऱ्या गुलामाला शिक्षा करते…. दया दाखवत नाही….

बाकी…. लवकरच पुढील भागात.

जर तुम्हाला हि कथा आवडत असेल तर मला [email protected] यावर अभिप्राय नक्की कळवा.

This story मैत्रिणीची आई आणि माझी ब्रेसियर – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page