यारियाँ

निकिता नेहमी मोठमोठ्या गप्पा मारायची. तिच्या म्हणे तीन तीन कंपन्या होत्या, सासुच्या नावाने मेडिकल ट्रस्ट होतं. सगळ्यांना माहिती होतं की ती फेकतेय पण कुणाला काही बोलता येत नव्हतं.
एक दिवस मी ठरवलं आता खरं काय ते शोधून काढायचंच. एक दिवस कामानिमित्त पुण्याला गेलेलो होतो. काम लवकरच उरकल्याने मोकळा वेळही होता. निकीताला फोन लावला.
” हां बोल नलिन! ” तिने कॉल उचलला.
” काय चाललय मालकीनबाई? ” मी
” काही नाही; रूटीन. बोल ना. आज कसा कॉल केलास? ”
” अगं एक काम होतं; प्रोजेक्ट आहे तुझ्यासाठी. माझा बिज़नस
बऱ्यापैकी मोठा आणि डायव्हर्स झालाय. साईट लौंच करायची आहे. ”
” हो. पाहते तुझ्या ऎडस टीवीवर. ”
” भेटु शकतो का आपण आत्ता? ”
” अरे आज ऑफ आहे माझा. घरी आहे मी. ”
” मला आज परत जावं लागेल परत लवकर ट्रिप नाही माझी. मग तुम्हालाच कोल्हापुरला यावं लागेल. ”
” अम्म! तू घरी येतोस का? आपण घरीच बसु. ” तिला एवढा मोठा प्रोजेक्ट हातचा जाऊ द्यायचा नव्हता.
” ओके! अड्रेस सेंड कर. ”
” ओके ”
” ठेवू म? भेटु थोड्या वेळात! ”
” ओके सीयू ”
कॉल संपला.

लगेच तिचा एसएमएस आला. मी गाड़ी काढली आणि निघालो. दुपरचा वेळ असल्याने ट्रॅफिक नव्हतंच. वीस मिनिटांत तिच्या बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये पोचलो. लिफ्टने वर जाउन तिच्या फ्लॅटची बेल दाबली. तिने दार उघडलं.
” तू आलास? मला वाटलं नेहमीप्रमाणे तुझं काहीतरी काम निघेल आणि तू येणार नाहीस. ” ती हसत म्हणाली.
मी आत जाउन सोफ्यावर बसलो. ती आत गेली.

तिचं घर नीटनेटकं होतं. पण खूप श्रीमंतीच्या खुणा नव्हत्या. ती पाणी घेऊन आली.
” कसं चाललंय? ” ती
” मजेत! तू काय म्हणतेस? ” पाणी घेत म्हणालो.
” अरे मस्त! परेश गेलाय बंगलोरला एका प्रोजेक्टसाठी ”
” सासरे? ”
” ते मुंबईला गेलेत. ”

तिने ब्राउन रंगाचा टाइट पंजाबी टॉप घातला होता. आणि ब्राइट येलो लेग्गिंग! तिच्या टॉपचा गळा रुंद आणि बराच खोल होता. तिने फक्त सिंगल मंगळसूत्र घातलं होतं आणि दुपट्टा नवताच. तिचे उरोज भरलेले होते. कडेने तिच्या उरोजांचा दाब तिच्या मांसल दंडावर पडला होता. तिच्या दंडाच्या मधे त्यांना जागा पुरत नसल्यामुळे दाबाने तिची स्तनरेशा आणखी गडद झाली होती. तिच्या टॉपच्या तिरक्या छोट्या बाह्या तिच्या दंडात जाम रुतल्या होत्या. तिने तिचे केस डाव्या खांद्यावरुन पिळुन पुढे सोडले होते त्यामुळे तिचा मांसल उजवा खांदा उघडा पडला होता.
ती थोडीशी जाड झाली होती. तिच्या पोटावर किंचितशी वळी पडली होती. तिच्या मांड्या आधिपासूनच गुबगुबीत होत्या त्यावरही अजुन मांस चढले होते. सोफ्याच्या दाबाने त्या आणखीच मोठ्या दिसत होत्या. लेग्गिंग इतके घट्ट होते की त्यावर एकही सुरकुती नव्हती.
तिचे गुडघे एकदम बारीक आणि नडग्या गुबगुबीत!

” बर तुला डोमेननेम कोणतं हवं आहे? ” माझी तंद्री भंग पावली.
” मला त्यातलं काही कळत नाही. तुला जसं वाटेल तसं कर. न्यूएस्ट, ब्राइटेस्ट आणि बेस्टेस्ट व्हायला हवं. पैशाचा विचार करू नको. अगदी तुझ्या कंपनीत त्यासाठी कॅपिटल इन्वेस्टमेंट करावी लागत असेल तरी चालेल. ” मी बोललो.
” मला थोडा अभ्यास करावा लागेल तुझ्या ऑपरेशन्सचा! ” ती. प
मी माझ्या बॅगमधून बुकलेट्स काढून टेबलवर ठेवले. ती त्यातलं एक बुकलेट उचलायला वाकली आणि मला तिच्या टॉपच्या गळ्यातुन तिची स्तनरेशा अगदी शेवटपर्यंत दिसली अगदी तिच्या स्तनाच्या मधून तिच्या ब्राचा तळही दिसला.

” एवढं सारं मला वाचून काढ़ावं लागेल वेळ लागेल. अजुन मीटिंग्स घ्यावी लागतील. ” ती बुकलेट्स चाळत म्हणाली.
” चालेल. निघु का मग मी आता. तुझी काम असतील. ”
” कुठे जातोस लगेच. पहिल्यांदा आलायस जेवण करू गप्पा मारू थोड्या. ”
मी आलो होतो वेगळ्याच कारणाने आणि घडत होतं भलतंच. असंही काही काम नव्हतं तेव्हा विचार केला थांबावं.
” ठीक आहे. पण जेवण वगैरे नको. पिज़्ज़ा मागवूया; तेवढ़्याच दोन गप्पा जास्त होतील. ” असं म्हणत मी फूडपांडाला आर्डर दिलीसुद्धा.
शाळेतल्या, इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू झाल्या. ती अधुनमधून फेकत होतीच. पण माझं लक्ष तिच्या शरीरावरच होतं. केसांपासून पायाच्या नखांपर्यंत मी तिला पुनःपुन्हा न्याहाळत होतो. असं वाटत होतं तिच्या अंगावर अक्षरशः झेपच घ्यावी.

” मी दुपट्टा घेऊ का? ” ती अचानक बोलली.
” म्हणजे? मी.. मला कळलं नाही? ” मी दचकलोच.
” किती हावरट नजरेने बघतोयस नलिन? ” ती हसत म्हणाली.
” सॉरी. रिअली सॉरी! पण खरंच तू खूप टेम्पटिंग आहेस! प्लीज टेक इट ऍस अ कॉम्प्लीमेंट! ” मी मान खाली घालत बोललो
” एवढा सीरियस नको होऊस रे. मस्करी केली. उलट बरं वाटलं! अजुन माझी वैलिडिटी संपली नाही म्हणायची. ” ती खिदळली
” नाही पण असं डिसेंट वाटत नाही ना ”
” राहुदे हां. तू नको सांगुस डेसेंसि बद्दल ”
मी तिच्याकडे रोखून पाहिले आणि दोन मिनिट स्तब्धता पसरली. आणि अचानक आम्ही दोघेही खळखळून हसु लागलो.

” पण खरंच तू आता हॉट झाली आहेस ” मी हसतच म्हणालो.
” म्हणजे आधी नव्हते का हॉट? ”
” होतीस न! पण आता अजुन जास्त झालीयेस. ”
” हो का? अजुन? ”
” काही नाही अजुन. आता जरा अति व्हायला लागलय! ”
” हे अति? अरे मला वाटलं तू जरा फॉरवर्ड असशील. ”
” तुझी फॉरवर्डची डेफिनिशन माहिती नाहिये ना मला त्यामुळे तुला तसं वाटतंय. ”
” स्मार्ट! स्मार्टनेस अ मेजर टर्न ऑन फॉर मी हां! ” ती खिदळली
” एंड धिस इन्व्हायटिंग कन्वर्सेशन इस फार मोर दयँ अ मेजर टर्न ऑन फॉर मी ”
” बास हां बास आता! ”
” काही करायच्या आधीच बास बास करायला लागलीस तू तर. टू सोबर गर्ल! ”
” जसं काही तू काय करणारच आहेस! ” ती डोळ्यात डोळे घालून बोलली.
” डोंट ट्राय मी गर्ल. इट हस ऑफ़न कॉस्टेड ट्रेमेन्डौस टू पीपल हु हॅव ट्राइड इट! ” मी ही तिच्या नजरेत नजर गाडली.
तिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलले. तिचा श्वास फुलला. तिचे भारदस्त उरोज वरखाली होउ लागले.
” डोंट इवन ट्राय टू स्केअर मी. ” ती थरथरत्या स्वरात बोलली.
” यू आर ऑलरेडी स्केर्ड माय डिअर! ” मी उठून तिच्या शेजारी बसलो.
” डू यू रियली वांट टू ट्राय हाउ फॉरवर्ड आय ऍम? ” मी तिचा मांसल हात हातात घेऊन हलकेच दाबत विचारलं
” नलिन! ” एवढेच बोलून तिने तिची मान खाली घातली.
तिनेही नकळत माझा हात अगदी एका क्षणासाठी हलकेच दाबला.
” निकिता! ” मी तिचा हात घट्ट पकड़त म्हटलं
ती शहारली. मी तिचा हात सोडला आणि मोठमोठ्याने हसु लागलो.
” घाबरलीस ना? आता कळलं तू किती फॉरवर्ड आहेस ते! ” मी हसत म्हणालो.
” माझा जीवच गेला होता. मला वाटलं…… ” एवढं बोलून ती बेडरूममध्ये पळाली.
मी तिच्या मागे बेडरूममध्ये गेलो.
” काय वाटलं तुला निकिता? ” मी तिच्या आरश्यातल्या प्रतिबिंबाकड़े पाहत बोललो.
ती काहीच बोलली नाही. तिच्या टॉपची पाठही खूप खोल होती. तिची गव्हाळ रुंद आणि मांसल पाठ मला खुणावु लागली होती. काहीतरी भलतंच कारण होतं इथे येण्यामागे आणि आता काहीतरी भलतंच होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या.
तिचा रुंद खांदा, तिची मऊ पाठ, तिचे मांसल दंड, तिच्या गुबगुबीत मांड्या, तिच्या भरलेल्या नडग्या, तिचे अखीव नितंब, तिची वळणदार कंबर आणि तिच्या श्वासाच्या तालावर वरखाली होणाऱ्या तिच्या भारदस्त उरोजांचे आरशातील प्रतिबिंब……
सगळच खूप सुंदर आणि इन्वहायटिंग होतं.

” काय वाटलं निकिता तुला?? ” मी पुन्हा एकदा विचारलं
” मला वाटलं… ” असं म्हणून तिने मान खाली घातली.

तिच्या मनात काय आहे याचा खरंच अंदाज येत नव्हता. आणि मला आताशा स्वतःला सावरणेही अवघड झालं होतं. पुढे जावं आणि तिच्या मनात होकार नसेल तर काहितरी मोठा प्रॉब्लम होण्याची शक्यता होती. आणि न जावं आणि तीही आसुसलेली असेल तर अशी संधी गमावणारा माझ्यासारखा मुर्ख मीच ठरणार होतो.

मी तिच्या आख्या शरीराला माझ्या डोळ्यांनी अक्षरशः पिउन टाकत होतो. ती मधूनमधून आरशातून माझ्याकडे कटाक्ष टाकत होती. मी एक दीर्घ श्वास घेतला आणि हिम्मत करुन बोललो.

” काही बोलशील का निकिता? माझं काही चुकलंय का? ” मी
तिने आरशातून माझ्याकडे पाहिले. ती काहीच बोलली नाही.
” जर एखादा अविस्मरणीय क्षण माझ्या नशिबात असेल तर मला त्याला मुकायचं नाहिये. आणि जर तो नसेल तर मला त्या अपेक्षेत राहायचंदेखील नाहिये. कहितरी बोल निकिता. ” मी पुनः बोललो.
तरीही ती गप्पच होती.
” ह्या मौनाचा मी मला हवा तो अर्थ लाऊ का? ” पुन्हा मी.
” तू खूप फॉरवर्ड आहेस. ” ती एवढंच बोलली.

आता मात्र हद्द झाली होती. मी सरळ जाउन पाठीमागून तिला भिड़लो. आणि माझे हात तिच्या पोटाभोवती आवळले. माझे ताठरलेले शिश्न तिच्या रेखीव नितंबांच्या फटीत घासले गेले. मी माझे ओठ अलगद तिचा टॉप खांद्यावर जिथे रुतला होता तिथे टेकवले. तिने तिचे डोळे गच्च मिटून घेतले. तिच्या कपाळावर अठ्यांचे जाळे पसरले.
” आय लव्ड यू निक्की! आय रियली लव्ड यू! ” असं म्हणत मी तिचा खांदा चोखू लागलो.
तिने अंग चोरून घेतले होते. आणि तिचा खालचा ओठ वरच्या दातांनी दाबून धरला होता. मी आधाशीपणे तिचे खांदे आणि टॉपमधून उघड़ी दिसणारी पाठ चोखत होतो. दोन्ही हातानी तिची कंबर घट्ट दाबून धरली होती. ती तिच्या हातांनी माझ्या हातांची पकड़ सैल करण्याचा प्रयत्न करत होती. तिचे शरीर थरथरत होते.

तिने अचानक जोर लाउन माझी पकड़ सोडवली आणि मागे फिरून मला जोराचा धक्का दिला. मी अक्षरशः भिंतीवर जाउन धड़कलो आणि आश्चर्य आणि भीतिमिश्रित नजरेने तिच्याकडे पाहू लागलो.
ती रागाने माझ्याकडे पाहत होती. तिचा श्वास आणखीच फुलला होता. मी आता पुरता घाबरलो होतो. आता थरथरण्याची वेळ माझी होती.
” हीच तुझी फॉरवर्डनेसची डेफिनिशन का? ” ती जवळजवळ ओरडलीच. आता माझं काही खरं नाही याची खात्री पटली होती.
” मी पाहत होते तुझी मजल कुठपर्यंत जाते ते. ” ती माझ्याकडे येत म्हणाली. आता थोबाडीत खायची तयारी मी मनातल्या मनात केलेली होती.
” पण तू पोट आणि खांद्याच्या पुढे सरकायलाच तयार नाहीस! ” असं म्हणत ती अक्षरशः माझ्यावर आदळलीच. तिच्या भारदस्त स्तनांचा भार तिने माझ्या अंगावर झोकून दिला. मला काही कळायच्या आतच तिने माझा चेहरा तिच्या हातात धरून माझे ओठ तिच्या ओठांत घेतले होते. ती जवळजवळ माझ्या ओठांना चावतच होती.
तिचे शरीर ती माझ्या शरीरावर दाबत जास्तीतजास्त उत्कटतेने किस करत होती. मीही माझे हात तिच्या कमरेभोवती आवळले आणि तिला तेवढयाच उत्कटतेने प्रतिसाद देऊ लागलो. हातांची मिठी घट्ट करत माझ्या छातीचा तिच्या उरोजांवरील दाब वाढवून तिचा श्वास कोंडू लागलो.
तिने ओठंची मिठी सोडवत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यापासून थोडा दूर नेला आणि लडीवाळपणे माझ्याकडे पाहत एक स्मितहास्य केले. माझ्या हातांची मिठी आवळून आणि पाठीला बाक देऊन मी तिला हवेत उचलले होते. माझे लिंग तिच्या योनिवर दाब टाकून तिला आणखी उत्तेजित करत होते. क्षणभर माझ्याकडे पाहुन तिने पुन्हा माझ्या तोंडात तोंड खुपसले. आमच्या जीभा एकमेकांच्या जीभांभवती वेटोळे घालत होत्या.. कितीतरी वेळ.
काही वेळाने मी तिला उचलून भिंतीकडे उभे केले आणि माझे शरीर तिच्या शरीरावर जोरात दाबले. तिच्या स्तनांचा होणारा स्पर्श कपड्यां वरूनही मला बेभान करत होता. माझे आख्खे शरीर तिच्या शरीरावर घासत होते. माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवरील मांस जोरात कुस्करत होते. मी इतक्या उत्कटतेने किस करत होतो की असं वाटत होतं जणू मी तिच्या ओठांतुन तिच्या शरीरातच घुसणार होतो.

बराच वेळ तिच्या ओठांचा आस्वाद घेतल्यानंतर मी तिच्या मानेकडे वळलो. तिच्या मानेवर मनसोक्त किस करत मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो. ती हुंकारे भरत होती. आमची शरीरे तापली होती. मी तिच्या टॉपखालुन हात आत घातले आणि तिची कंबर हातांत घट्ट धरली. तिची त्वचा लोण्यासारखी मऊ होती. ते लोणी मी हातांनी कुरवाळत होतो.

ओठांनी तिच्या मानेवर खांद्यावर टॉपमधून उघड्या दिसणाऱ्या छातीवर जीभ बाहेर काढून अलगद गुद्गुल्या करत होतो. उत्तेजनेने ती अंग चोरून घेत होती. माझे हात आता तिच्या पोटावर पाठीवर फिरत होते. फिरता फिरता माझ्या हातांना तिच्या घट्ट ब्राचा चोरटा स्पर्श होत होता. माझे लिंग पोलादासरखे कड़क झाले होते. अचानक मी माझे हात तिच्या टॉपच्या आतून व ब्रावरुन तिच्या उरोजांवर घेतले आणि एकदम जोरात ते दोन्ही फुगे जोरात दाबले. दाबतानाच माझं शरीर तिच्या शरीरावर ढकललं गेलं.
” आह! नलिन! ” ती चित्कारली.
तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या खांद्यांवर टाकले आणि माझे केस गच्च धरून माझा चेहरा तिच्या चेहऱ्याजवळ नेत पुन्हा तिच्या ओठांना माझे ओठ भिडवले. तिची छाती कुस्करत पुन्हा आम्ही अक्षरशः प्राणपणाने एकमेकांना किस करू लागलो. तिच्या छातीचा मी चोळामोळा करुन टाकला होता. तिच्या ब्राचा तळव्यांना आणि तिच्या वरच्या छातीचा बोटांना होणारा स्पर्श माझ्यात अजुन जोश भरत होता.
मी माझी मान मागे घेत तिचा टॉप वर करुन काढून टाकला. तिची बिस्किट कलरची ब्रा तिच्या शरीरात रोवली होती. ते भारदस्त उरोज तिने कसेबसे थोपवून धरले होते. तिच्या स्तनरेषेच्या बाजूला, काखेखाली, खांद्यांवर तिच्या ब्राच्या दाबाने छोटेशे खड्डे पडले होते.
तिच्या कमरेवरही लेगिंग रोवल्यामुळे एक छोटीशी वळी पडली होती. तिच्या गुबगुबीत पोटावर नाजुकशी छोटी बेंबी खुलून दिसत होती. तिचे उरोज. मी तिचे उघडे शरीर डोळ्यांनी न्याहाळत होतो. ती अचानक लाजून मला बिलगली. तिनेही आता मला मिठी मारताना तिचे हात माझ्या टी शर्टखालून आत घातले होते तिच्या हातांचा माझ्या शरीराला स्पर्श होत होता. मी न राहवून एका झटक्यात माझा टी शर्ट काढून टाकला. मी पूर्वी केलेल्या जिममुळे माझे शरीरही अगदी आखीव रेखीव झाले होते. आता ती माझ्या मानेवर छातीवर पोटावर दंडांवर किस करू लागली.
तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या कखेखालून मागे घालून मला घट्ट मिठी मारली. आमच्या त्वचा एकमेकांना घासल्या. तिच्या स्तनांच्या आणि माझ्या छातीच्या मधे आता फ़क्त तिच्या ब्राचे सुळसुळीत कापड होते.
त्यातून तिचे टणक झालेले निपल्स माझ्या छातीवर टोचत होते.
” आहाहा! ऑसम निकिता!! ” नकळत माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले. मी बाजूला होत माझी जीन्सही उतरवली. अंडरवियर मधून तिला माझ्या ताठरलेल्या लिंगाचा फुगवटा दिसला.
ती लाजली की घाबरली हे कळले नाहीँ पण ती तेथून पळून किचनमध्ये जाउन उसासे टाकत उभी राहिली. मी पुन्हा तिच्या मगोमाग किचनमध्ये गेलो. ती दरवाज्याकडे पाठ करुन उभी होती.
मी तिच्या जवळ जाउन तिचे तोंड माझ्याकडे केले आणि तिचे खांदे दोन्ही हतांनी धरून तिला माझ्याजवळ ओढले. शरीर तिच्या शरीरावर झोकून दिले. किचन ओटा आणि माझ्यामध्ये तिचं सैंडविच झालं. तिच्या भव्य नितंबांवर किचन ओट्याचा दाब पडला. तिची लेग्गिंग इतकी घट्ट होती की त्यातून तिच्या पॅंटीची बॉर्डर स्पष्ट दिसत होती. तिच्या योनीच्या फटीत दोन्हीही अडकून एक फट लेगिंगच्या वरूनही दिसत होती. माझा फुगवटा मी त्या फटीवर दाबला.
” म्मम्मम्मम! ” तिने मान वर करुन दीर्घ उसासा सोडला.
मी तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधील गुबगुबीत छातीवर माझी जीभ अलगद फिरवली. हाताने लेगिंगच्या वरुनच तिच्या योनीला हात घातला. आणि तिच्या योनीरेशेवर उभे बोट रागडले.
” आईssss ” ती हुंकारली.
माझा एक हात तिच्या पाठीवर फिरत होता आणि दूसरा हात घसाघस तिच्या योनिवर रगडून तिला पाझर फोडत होता. तिची लेगिंग आता मांड्यांपर्यंत ओली झाली होती. तिचे डोळे गच्च मिटलेले होते. मुठी गच्च आवळून तिने त्या ओट्यावर टेकवून ओट्याचा आधार घेतला होता.
मी तिची लेगिंग उतरवण्यासाठी माझ्या हातांनी तिच्या लेगिंगचं इलास्टिक पकडलं. पण अचानक तिने माझा हात धरला!
” बास नलिन! यापुढे नको! आता बास! ” ती थरथरत्या स्वरात बोलली.
मी जळजळीत नजरेने एकदा तिच्याकडे पाहिले. तिने तिच्या हातांची पकड़ आणखीच घट्ट केली. मी हात सोडले. आणि डाव्या हाताने तिचे केस घट्ट मुठीत आवळत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला. तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणालो, ” शहाणपणा नकोय. कळलं ना? ” असं म्हणत मी तिच्या लेगिंगवरुनच तिच्या योनीत दोन बोटं खुपसली. ओढलेले केस आणि ही दोन बोटं यांच्या वेदनेने ती विव्हळली.
” नको नलिन. एक प्लीज! ”
” हो का? असं म्हणत मी एका हाताने तिची लेगिंग गुडघ्यापर्यंत खाली घेतली. तिची पॅंटी पूर्ण ओली झाली होती. तिच्या भारदस्त मांड्या उघड्या पडल्या. मऊ, घट्ट!! त्या लुशलुशीत होत्या पण लुळ्या नव्हत्या. तिचे केस अजूनही मी तसेच धरून ठेवले होते. माझ्या आणि तिच्या चेहऱ्यामधे काही सेंटीमीटर्सचेच अंतर होते.
” खरंच नको का? ऑर यू वांट इट रफ़? बिलीव मी आय विल रिप यू ऑफ़! ” असं म्हणत मी माझं तोंड तिच्या तोंडात खुपसलं आणि तिच्या पॅंटीमधे हात कोंबुन तिची योनी चिमटीत पकडली. तिचे ओठ आणि जीभ माझ्या नियंत्रणाखाली असल्याने तिचे कन्हणे विव्हळणे आतल्या आतच विरत होते.
तिचे केस न सोडता आणि किस करत करतच मी तिला फरफटत फ्रिजजवळ घेऊन गेलो.
तिचे तोंड ओट्याकड़े करुन केस धरलेल्या हातानेच तिची पाठ जोरात दाबले आणि तिला ओट्यावर ओणवे दाबून धरले. तिचे नितंब आणखी उभारुन बाहेर आले. तिच्या कमरेचे वळण आणखीच वक्र झाले. तिचे उरोज ओट्यावर दाबले गेले. भिंतीवरच्या टाइल्समध्ये तिचे दाबले गेलेले उरोज; तळापर्यंत खोल स्तनरेशा आणि वेदना, उत्कटता आणि उत्तेजना यांचे मिश्र भाव असलेला चेहरा दिसत होता.
एकदोनदा तिचे नितंब कुरवाळले आणि मांड्या कुस्करल्या. एका हातानेच तिची पॅंटी उतरवली. फ्रिज उघडला. नशीब जोरावर होते. एक भलीमोठी काकडी वरच होती ती बाहेर काढली. तिला फिरवून उताणे केले. तिच्या पाठीला मोठा बाक पडला. त्यामुळे तिचे उरोज आनखीच उभारून आले. दाबाने ब्रा आनखीच रोवली. पाठीत ओटा रुतत असल्याने तिला वेदना होत होत्या. ओट्याच्या कडेवर तिचे नितंब टेकलेले होते आणि त्यामुळे तिची योनी थोड़ी बाहेर आली होती. मी पुढे होऊन तिच्या योनिवर माझ्या लिंगाचा फुगवटा टेकवला.
” स्सस्सस्ससssssss ” तिच्या तोंडून सुस्कारा बाहेर पडला.
वाकुन तिच्या उरोजांवर माझी छाती टेकवून मी माझे तोंड तिच्या तोंडाजवळ नेले. तिचे केस अजुन माझ्या मुठीतच होते. तिने एका हाताने मी केस धरलेला हात पकडला होता आणि दूसरा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला होता.
माझ्या हातातली काकडी तिच्यासमोर धरत तिला बोललो.
” आता काय करायचंय हे कळलं आहे का तुला? ”
” हे कशाला नलिन? ” ती विव्हळत बोलली.
” नाही बाळा. तू विचार करतेयस तसं काही होणार नाहिये. ही तुझ्या तोंडात जाणार आहे. पण जर या काकडीवर तुझ्या दातांचा चुकूनजरी व्रण पडला तर अशा दोन तुझ्या योनीत एकदम घुसतील! ” मी राक्षसी हसत बोललो.
” काय? ” ती खूप घाबरली होती.
मी हो म्हणत ककडीचे टोक तिच्या ओठांवर टेकवले. माझे लिंग अजुन दाबत तिच्या योनिवर दाब टाकला.
” नियम लक्षात ठेव! नीट! ” असं म्हणत मी काकडी अलगद तिच्या तोंडावर दाबली. तिने झटकन मोठा आ केला. काकडी आत गेली. ती अक्षरशः कोम्बली गेली होती. तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या चेहऱ्यावर वेदनेशिवाय काहीच नव्हते. मी काकडी आणखी आत दाबली. तिच्या डोळ्यातुन पाण्याच्या धारा वाहु लागल्या. काकडी अगदी तिच्या घश्यापर्यंत पोचली. तिला उल्टीचा उमाळा आला पण तीने तो गिळला.
काकडीने बरेच दणके तिच्या घश्यावर दिल्यानंतर मी काकडी बाहेर काढली. तिने कामगिरी चोख बजावली होती. काकडी ओट्यावर ठेऊन मी तिला उभे केले.
” गुड जॉब! यू आर अ प्रो! ” असं म्हणत मी तिला गुडघ्यांवर खाली बसवले.
” प्रोसीड! ” मी आदेश दिला.
तिने तिच्या हातांनी माझी अंडरवियर खाली ओढली. माझे भले मोठे पोलादी लिंग तिच्या तोंडासमोर फड़फडु लागले. ती आश्चर्यचकितच झाली.
” यापेक्षा ती काकडी काय वाईट होती! ” ती पुटपुटली.
” मला थोड्या मोठ्या आवाजात ऐकायची सवय आहे ” मी दरडावून बोललो.
” थोडं प्रेमाने न! किती रफ वागतोयस. ” ती अजीजीने बोलली.
” तसं बोल ना मग पीलू! ” माझा स्वर इतका बदलला की तिच्या चेहऱ्यावरचा नूरच पलटला. तिने लडिवाळपणे तिच्या नाजुक हातांनी माझे लिंग तिच्या ओंजळीत घेतले. तिच्या खांद्यावर, पाठीत रुतलेली ब्रा तिच्या नाजुक त्वचेवर लालभड़क व्रण पाडु लागली होती. वाकल्यामुळे तिचे स्तन वरुन आणखीच आकर्षक दिसत होते. चवड्यांवर बसल्यामुळे तिच्या मांड्यांवर नडग्यांचा दाब पडून दोन्हीही आणखी टच्च झाले होते. तिच्या नितंबांमध्ये तिच्या टाचा रोवल्यामुळे तेही आणखीच टम्म झाले होते.
” खूप मजा येणार आहे! ” असं म्हणत तिने मान उचलून माझ्याकडे पाहिले. मान उचलल्यामुळे तिच्या स्तनांचा मस्त व्हू मिळाला.
माझ्याकडे पाहत तिने तिचे दोन्ही तळहात माझ्या भाल्याभोवती अलगद आवळले. हळूहळू पकड़ घट्ट करत ती तिचे हात मागे पुढे हलवू लागली. खरंच खूप मजा येत होती.
एका हाताने माझे लिंग हलवत दुसऱ्या हाताच्या बोटांनी ती माझ्या लिंगाच्या टोकावर हळूवारपणे गुद्गुल्या करत होती. बराच वेळ खेळल्यानंतर तिने माझ्या लिंगवरील त्वचा पूर्ण मागे ओढ़ली. लिंगाचा टोप तिच्या डोळ्यांसमोर फड़फड़त होता. माझ्या डोळ्यांतील नजर न हटवता तिने तिचे रसरशीत ओठ माझ्या लिंगाच्या टोकावर टेकवले. ओठांत थोड़ी जागा करुन देत तिने टोप आत तोंडात घेतला. जीभेने लिंगाच्या तोंडातील सगळा रस पुसत तिने आपले काम चालू केले. तिच्या दोन्ही हातांनी तिने माझ्या लिंगाचे मूळ पकडून ते पोजीशनमधे ठेवले होते. तोंडाने हवा आत ओढ़त तिने तिच्या तोंडातली आतली त्वचा माझ्या लिंगावर घट्ट चिकटवली आणि मान पुढे करत अर्ध्याहुन अधिक लिंग आत घेतले. तिची जीभ माझ्या लिंगाभोवती लपेटली होती. मी तिच्या डोक्यावर माझे हात ठेवत पकड़ घेतली आणि तिचे डोके माझ्याकडे ओढ़त लिंग आणखी आत घुसवले. तिच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या लिंगाच्या मुळापर्यन्त पोचला. लिंगाच्या टोकाला काहीतरी स्पर्श झाल्यासारखे वाटले. माझे लिंग तिच्या नरड्यात घुसले होते. तिचे डोळे आता बंद झाले होते. डोळ्यांच्या कडांमधून अश्रुच्या धारा वाहु लागल्या होत्या.
” ऑख्र्हहssss ” तिच्या घशातून आवाज आला.
मी झटकन तिचे डोके माझ्या शरीरपासून लांब ओढले. लिंगावरील ओठांची पकड़ ढीली करत तिने तोंडातून आणि नकातुन श्वास भरून घेतला आणि एका हाताने माझे तिच्या डोक्यवारील हात झटकुन बाजूला केले. पुन्हा एकदा पकड़ घेत तिने आख्खेच्या आख्खे लिंग तोंडात घेतले. ती आता मनसोक्त चोखत होती. आतबाहेर करत होती. आधाशीपणे माझ्या लिंगावर तिने एकच हल्ला चढ़वला होता. तिच्या मागेपुढे झुलण्यामुळे तिचे स्तनही डुलत होते. शेवटी स्फोट झाला आणि तीन चार मोठे फवारे तिच्या तोंडात उडाले. तिला कीळस वाटली व तिने झटकन डोकं मागे घेत माझे लिंग तोंडातून बाहेर काढले. व तोंडाला हात धरून ती बाथरूममध्ये पळाली. माझे लिंग तिच्या थुंकीने थबथबले होते. मी ओटयावरची काकडी उचलली आणि बाथरूममध्ये घुसलो. तिने चूळ भरली आणि चेहराही धुतला.
मागे वळून बाहेर पडणार इतक्यात मी तिला अडवून आत ढकलले.
” श्शीsss घाणेरडा!! तुला सांगता येत नाही का? इथे येइपर्यंत अर्ध पोटात गेलं माझ्या! ” ती लटक्या रागाने मला बोलली.
” प्रोटीन असतं त्यात. आणि पोटावाटे प्रेगनेंसी राहत नाही! ” मी हसत म्हणालो.
पुढे होत पुन्हा एकदा तिला माझ्या सगळ्या शरीराच्या आणि बाथरूमच्या भिंतीच्या मध्ये पकडले. एकदोनदा माझ्या लिंगाचा तिच्या योनिवर स्पर्शही झाला. ती शहारली! डावा हात तिच्या उजव्या खांद्यावर ठेवला आणि कोपराने तिचा डावा खांदा भिंतीशी दाबून धरला! तिच्या श्वासोच्छवासामुळे तिचे उरोज भराभर वरखाली होत होते.
” आता तुला मजा येणार आहे. ” असं म्हणत माझ्या हातातील ती थंडगार काकडी तिच्या योनीद्वारावर टेकवली.
” अह्ह्हsssकिती गार आहे ती! ” तिच्या अंगावर काटाच आला.
मी पुन्हा एकदा तिचे ओठ माझ्या ओठांत पकडले आणि जोर लाउन ती काकडी आत सरकवली.
” ऊं sssss सस्सsssss! ” ती हुंकारली
आणखी जोर लावत ती आख्खीच्या अख्खी काकडी मी आत सारून दिली आणि दोन्ही हातांनी तिचे हात भिंतीवर दाबून धरले व तिच्या छातीवर तुटून पडलो. चाटून चोखून तिची उघडी छाती अगदी लालभडक करुन टाकली. तिने तिचा एक हात सोडवला आणि ती काकडी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण माझ्या आक्रमणामुळे तिला काही सुधरत नव्हते आणि काकडीही बऱ्यापैकी आत गेली होती.
शेवटी तिने दोन्ही हातांनी माझे तोंड धरले आणि म्हणाली, ” प्लीज काढ़ ना. काहीतरी होईल! ”
तिचा केविलवाणा स्वर ऐकून मला दया आली मी खाली बसून माझी दोन बोटं आत सरकवली. तिने पुन्हा एकदा मान वर केली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले दोन्ही हात स्वतःच्या उरोजांवर ठेवत तिने ते पिळुन टाकले.
तिच्या ज्युसेसमुळे ककड़ी चिकट झाली होती त्यामुळे ती बोटांत सापडत नव्हती आणि पकडण्याच्या प्रयत्नात तिला अजुन गुद्गुल्या होत होत्या. त्यामुळे ती वरवर तिचे उरोज आणखी जोरात पिळत होती. शेवटी कशीबशी ती काकडी काढून मी दूर भिरकवली. तिची योनी थंड पडली होती. लालभडक झाली होती. योनीमार्गाचा रंग गुलाबीचा गडद जांभळा झाला होता. काकडी निघताच तिने सुस्कारा सोडला.
” थैंक गॉड! ह्ह्हssss! तू वेडा आहेस. कशाला हे? ” ती दमलेल्या स्वरात बोलली.
” आता तू थंड आणि सुन्न झालीयेस. आता तू जास्त वेळ टिकशील! ” असं म्हणत मी तिला पुन्हा मिठीत ओढलं.
” म्हणजे अजुन संपलं नाही? ” ती लडीवाळपणे माझ्या केसांशी खेळत म्हणाली.
” संपायला सुरवात झाली कुठेय अजुन? ” मी तिला सहज दोन्ही हातात उचलून घेत बोललो.
” चक्क तू उचललंस मला! माझी लाइफटाइम फैंटसी होती ही. पण कुणाला झेपली नाही! ” तिला खरंच खूप आनंद झाला होता.
” काय झेपली नाही? तू की फैंटसी? ” मी एक पाणचट जोक मारला. तरीही मनापासून हसत ती बोलली, ” दोन्हीही! ”
माझा एक हात तिच्या खांद्याखालुन तिच्या स्तनावर स्थिरावला होता आणि दूसरा तिच्या गुब्बु मांडीवर! तिच्या एका स्तनावर माझ्या छातीचा दाब पडला होता.
” तू काहीतरी विसरतोयस का? ” ती नजर झुकवून बोलली. मी तिला बेडरूमच्या दिशेने घेऊन निघालो होतो.
” काय? ” मी विचारले
” मगाशी तर तू माझ्या छातीकडे टक लाउन पाहत होतास आणि.. ” तिचे पुढचे शब्द विरुन गेले.
जनरली मी स्तनांवरच जास्त तुटून पडतो पण निकिताचं शरीरच इतकं भारी होतं की मी आज चक्क तिच्या स्तानांना अजुन मोकळंही केलं नव्हतं!
” पीलू! तुला बोललो ना मी की अजुन काही सुरूच झालेलं नाहिये! ” तिची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्धार करत मी बोललो.
मी नेउन तिला बेडवर आदळले.
” हळू ना बावळट! तुटेल ना बेड! ” ती मस्करी करत बोलली.
पण तिने स्वतःच्या जाडीवर केलेल्या जोकचा फायदा घेत मी बोललो, ” ते तर असंही तुटणार आहे आज! ”
” आहाहाssss म्हणे बेड तोडणार. कळेल की घोडामैदान दूर नाही आता! ” तीही स्मार्ट होती.
” घोडामैदानही दूर नाहिये आणि घोड़ाही! ” मी तिच्या जवळ जात बोललो.
” घोडा नाही तू राक्षस आहेस! ” असं म्हणत तिने मला आणखी जवळ ओढले.
आम्ही दोघांनीही आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांना भिडवले. कमी होण्याऐवजी आमची उत्कटता वाढतच चालली होती. खरंच ज्या उत्कटतेने आम्ही एकमेकांना किस करत होतो ती उत्कटता शब्दबद्ध करणे अवघड झालंय! आम्ही दोघांनी एकमेकांना गच्च मिठी मारली होती. आमची विवस्त्र शरीरे एकमेकांना चिकटुन बसली होती. मी तिच्या काखेतून माझे दोन्ही हात मागे टाकले. माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिनेही तिचे हात माझ्या खांद्यांवर टाकले होते. तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅप्सशी खेळता खेळता मी अलगदपणे हुक काढले. तिचे उरोज एवढे मोठे होते की ब्रा हुक काढल्यानंतरही गळून पडली नाही. फक्त जराशी ढीली पडली! तिला मी मझ्यापासून थोडं दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होतो. मला तिचे उघडे स्तन पहायचे होते. पण ती माझे ओठ सोडायलाच तयार नव्हती. उसळून उसळून पुन्हा ती मला मिठीत घेत होती.
मागच्या आरशात तिची पाठ मला पूर्ण दिसत होती. हुक लटकत होते पण ब्रा जागच्या जागीच होती. फक्त आधीसारखी ती तिच्या शरीरात रोवली नव्हती.
शेवटी जोर लाउन मी तिला मझ्यापासून दूर लोटले.
” ऊँ sssss नालि sssssन! ” असं म्हणत ती मला पुन्हा बिलगु लागली.
मी दोन्ही हातांनी तिचे खांदे घट्ट धरून तिला थोपवून धरलं! ती लटक्या रागाने माझ्याकडे पाहू लागली. मी माझी बोटं तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅप्स मध्ये अड़कवली आणि ते स्ट्रॅप्स अलगद तिच्या खांद्यांवरुन खाली उतरवले. ते तिच्या दंडांवर येऊन अडकले. कप्सची तिच्या स्तनांवरील पकड़ आणखी थोड़ी ढीली झाली. हळूच तिच्या पोटाच्या बाजूने माझे हात तिच्या कप्समध्ये सरकवले आणि ते दोन मोठाले लोण्याचे गोळे माझ्या हातात आले. तिच्या गुबगुबीत स्तनांना मी माझ्या हातात घेतले होते. तिने डोळे गच्च मिटले.
” आहsss! अंsssss! ” ती शहारली
” निकी! यू आर ऑस्सम! ” मी हलकेच तिचे गल्ले दाबत बोललो.
तिला आता धड अंगही चोरता येईना! तिने अचानक मला जोराचा धक्का दिला. मी बेडवर उताणा पडलो. माझ्या डोळ्यात रोखून पाहत तिने दोन्ही दंडांवर अडकलेले ब्राचे स्ट्रॅप्स अलगद हातातुन सोडवले. पण कप्स काही मला तिचे उरोज दिसू देत नव्हते. तिने दोन्ही हातांनी ते कप्स पकडले आणि किंचित चूरगळत ते आपल्या उरोजांवरून दूर हटवले.
तिचे स्तन एवढे मोठे होते की ते लोंबु लागले. पण ते इतर लोंबणाऱ्या स्तनांसारखे कीळसवाणे नव्हते दिसत. ते मुळांपासून टोकांपर्यंत परफेक्ट फुगीर होते. तिचे निपल्स काळेकुट्ट होते. तिच्या गल्ल्यांच्या मानने वर्तुळेही जरा मोठीच होती.
ती न लाजता पुढें सरकत माझ्या मांड्यांवर दोन्ही बाजूला पाय सोडून बसली. तिने वाकुन एक हात माझा छातीवर ठेऊन आधार घेतला. वाकल्यामुळे तिचे मोकळेढाकळे स्तन आणखी खुलून दिसू लागले. माझ्या दोन्ही हातात तिचे स्तन पकड़त मी तिच्या झुकलेल्या शरीराला आधार दिला. तिने गुडघ्यावर उठून तिची योनी माझ्या लिंगासमोर आणली. खट्याळपणे माझ्याकडे पाहत तिने एका हाताने माझे गरम लिंग तिच्या योनिद्वारावर टेकविले आणि दाब देऊन ती आत घुसविण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण बहुधा बऱ्याच महिन्यांनी ती करत असावी माझे लिंग काही आत घुसेना. तिने उठून मागे सरकत पुन्हा एकदा आख्खेच्या आख्खे लिंग तोंडात घेतले. हे करताना ती माझ्या पायांवर पालथी झोपले होती. ते दोन स्पंजबॉल माझ्या पायाची मालिश करत होते. एकदाही मान वर न करता तिने माझे लिंग थूंकीनी चोपडून टाकले. आणि पटकन पुन्हा पूर्वीच्या पोजीशनला आली. पुन्हा माझ्या हातांवर तिचे गब्बे उरोज स्थिरावले तिच्या शरीराच्या ओझ्याने ते पुरते चेमटले होते.
माझ्या लिंगाला हाताने मार्गदर्शन करत तिने योनीद्वारावर आणून सोडले. कमरेतून सरळ होत तिने तिच्या शरीराचा अख्खा भार माझ्या लिंगावर सोडून दिला! घस्सकन अर्धे अधिक लिंग आत सरकले.
” आयाई गंssssss! आssssssह ऊँ sssss ” ती चित्कारली.
तिच्या ओझ्याने माझी लिंग अगदी हळूहळू आत सरकत होते. एखाद्या सापाने एखादे सावज गीळल्याप्रमाणे तिची योनि माझे लिंग हळूहळू गीळंकृत करू लागली. मिनीटभरात तिने माझे आख्खे लिंग आत घेतले. खूप खूप म्हणजे खूप घट्ट पकड़ घेतली होती माझ्या लिंगावर. तिच्या योनिमार्गाच्या त्वचेचा माझ्या लिंगावर दाब पडला होता. तिची वरची त्वचा लिंग पूर्ण आत गेल्याने माझ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेशी घासु लागली.
तिने तिचे दोन्ही हात तिच्या केसांत घातले होते आणि उत्तेजनेने डोळे मिटून मान वर केली होती. मी तिच्या कमरेला घट्ट धरून ठेवले होते. माझ्या हातांना घट्ट धरत तिने तिची कंबर अगदी हळुवारपणे मागे पुढे हलविण्यास सुरवात केली. माझे लिंग तिच्या योनिमार्गाच्या त्वचेशी घासु लागले.
” आssssह! हम्मsssss! आऊच! सस्सssss! ” असे वेगवेगळे आवाज काढून ती हुंकारु लागली.
एकदा जम बसल्यावर तिने वेग वाढविला. कमरेच्या वेगासोबतच तिच्या कण्हण्याचा वेगही वाढत होता. कशाचीही तमा न बाळगता ती जोरजोरात तिची कंबर मागेपुढे करत होती. तिचे गल्ले धडाधड उसळया मारत होते.
” न…. लि…. न…. आ… आ… ई… अं…. म्म… म्म… हं….. में…. ले….! ” तिचे विव्हळणेदेखील आता तालबद्ध झाले होते. तिने आता वेग कमालीचा वाढविला होता. आता तिला तोल सावरता येईना. तिने तिचे शरीर माझ्या शरीरावर झोकून दिले. पहिल्यांदाच माझ्या शरीराला तिच्या स्तनांचा स्पर्श झाला. खाली पडली तरी तिच्या वेगात फरक पडला नव्हता. ओठांनी माझे खांदे छाती चोखत चाटत ती धाड़धाड़ दणके देत होती. तोंडाने माझे शरीर चाखण्यात गुंग असल्याने तिचे चीत्कार आतल्या आतच विरत होते. बऱ्याच वेळाने ती समाधानी होऊन माझ्या अंगावरच पालथी निपचित पडली.
” आईssss आईssss हंsssssss हंssss ” असे सुस्कारे अर्धवट झोपेत असल्यासारखे देऊ लागली.
” थॅंक्स नलिन! थॅंक यू सो मच! धिस वॉस द बेस्ट वन आय हॅव एवर हॅड इन माय लाइफ सो फार! ” ती बरळली.
” यू विल बी ऑलवेज वेलकम पीलू! वॉज़ एन ऑसम वन! पण तुला एक गोष्ट माहिती आहे का? ” मी तिच्या काखेखाली स्तनांवर माझी बोटे गोल फिरवीत बोललो.
” काय? ”
” इट्स नॉट ओवर येट! ”
” नोsssss शक्य नाही मला! ” ती रडवेली झाली.
” यस ssss मला शक्य आहे! ” असं म्हणत मी तिला खाली घेतलं. उताणी होताच तिचे उरोज पसरट झाले आणि निपल्स उठून आले.
” प्लीज नलिन हळूच! ” ती विनवणी करु लागली.
” हो रे पिल्ला! ” असं म्हणत तिच्या दोन्ही नडग्या माझा खांद्यांवर ठेवल्या. माझे दोन्ही हात तिच्या कानाशेजारून बेडवर् टेकवले. माझ्या या पोजीशनमुळे तिच्या शरीराची अक्षरशः घड़ी झाली. तिचे गुडघे तिच्या उरोजांवर दाबले गेले होते. घड़ी झाल्यामुळे तिचे नितंब भव्य दिसत होते आणि सगळ्या बाजूंनी दाब पडल्यामुळे तिची योनी घट्ट आणि टम्म सुजल्यासारखी दिसत होती.
” ही कसली पोज तुझी? ” वेदना तिच्या अवाजातून टपकत होती.
” तुला नक्की आवडेल. जिथे कुणी पोचलं नाही तिथे जाण्यात खरी मजा आहे! ” असं म्हणत मी माझ्या लिंगाला रस्ता दाखवला. माझे लिंग आत घुसण्याची वाट पाहू लागले. तिची रिकवरी जबरदस्त होती. काही मिनिटांतच ती पुन्हा एक्साइट झाली होती. माझ्यासाठी हे एक प्लेसेंट सरप्राइज होतं.
पूर्ण प्राण माझ्या कमरेत गोळा करुन मी जोर लाउन माझा गरमागरम भाला तिच्या फटीतून आत रेटला. एकाच झटक्यात मुळापर्यंत आत घुसलो. तिचे डोळे विस्फारले गेले. तिने मोठा आ वासला पण तिचा आवाज घशाच्या बाहेर आला नाही. डोळ्यांतून घळाघळा पाणी वाहू लागले.
” यू आर अ ट्रू एक्स्प्लोरर! यू टच्ड द अनटच्ड!! ” ती कण्हत म्हणाली. तिच्या चेहऱ्यावर वेदना आणि समाधानाचे विचित्र मिश्रण दिसत होतं.
” बघ निकी! मी म्हटलेलो ना मजा येईल? ”
” हो रे माझ्या राजा! तू खरंच मस्त करतोयस! लवकर मला स्वर्गात ने. मगाच्यापेक्षा हे मस्त आणि जबरदस्त आहे! कॅरी ऑन! ” ती आता आसुसली होती.
मी एकदम हळूवारपणे माझे लिंग बाहेर ओढले. त्या पोजमुळे तिची योनी आणखीच घट्ट झाली होती. असं वाटत होतं जणू तिने मूठ आवळल्याप्रमाणे तिची योनी माझ्या लिंगाभोवती आवळली होती. आणि ती मला माझे लिंग बाहेर काढुच देत नव्हती.
टोपापर्यन्त लिंग बाहेर काढून मी पुन्हा अगदी हळुवारपणे अगदी स्टेडी वेगात आत घुसवले. पुन्हा एकदा तळापर्यंत!
” आsss हम्मsssss हम्मssss!!! ” ती तिचे ओठ दातांत दाबून धरुन आतल्या आत हुंकारली.
मी असंच हळूहळू बराच वेळ तिचा योनिमार्ग रगडून काढला. ती अतिशय बेभान झाली होती. मी हळूहळू माझा वेग वाढवू लागलो
” आsssssई ”
” आssssssह! ”
” उम्मssssss! ”
” हूंsssssss! ”
” आssउच्! ‘
” आईsss गं ssssssss! ”
प्रत्येक ठोक्यागणिक ती मोठमोठ्याने किंचाळत होती. तिचा परमोच्च क्षण पुन्हा एकदा जवळ येत होता. पण माझं दूरपर्यंत नामोनिशाण नव्हतं! म्हणून मी लिंग बाहेर काढलं. आणि तिच्या अंगावरून बाजूला झालो.
” राजा आणखी थोडाच् वेळ नं! प्लीज नं पिलु! ” ती आर्जव करु लागली.
” हो गं माझी राणी! जरा थांब! थोड़ा दम घे! ” मी हसत बोललो.
ती बेडवर विवस्त्र निपचित पडून होती. तिचे शरीर मी मनसोक्त माझ्या मनात साठवून घेतलं. आणि तिच्या हातांना धरून तिला उभं केलं. तिने लाजुन दोन्ही हात तिच्या वक्षस्थळांवर धरले.
” पिलु जरा इकडे येतेस का? ” मी तिच्या ड्रेसिंग टेबलवरील सामान काढून बाजूला ठेवत बोललो. ती गुपचुप माझ्या शेजारी येऊन उभी राहिली. तिच्या पाठीभोवती एक हात टाकून तिला आरशासमोर उभे केले आणि मागून तिला बिलगलो. माझे दोन्ही हात तिच्या काखेतून पुढे काढून तिचे दोन्ही वक्ष हातात घेतले. दोन्ही हातांच्या बोटांनी तिचे टणक झालेले निपल्स चिमटीत पकडून पिळु लागलो. आणि हनुवटी तिच्या खांद्यावर टेकवून आरशातून तिच्या डोळ्यांत पाहत बोललो, ” राणी! एक गोष्ट सांगू? ”
तिने तिचे हात वर करुन माझे केस कुरवाळण्यास सुरवात केली व उत्तरली, ” बोल नं पिलु! ”
” आपण एक्चुअली एकमेकंसाठी बनलो होतो असं वाटतंय मला. ” मी
” खरंच रे! अगदी माझ्या मनातलं बोलालास! सेक्स म्हणजे काय हे आज कळतंय मला! ”
” चल पळून जाउया आपण! ”
” कशाला? आपण दोघंही स्वतंत्र आहोत. आपले निर्णय स्वतः घेतो. वाटेल तेव्हा आपण एकत्र येणारच आहोत. येणार आहोत ना? ” तिने मान वळवून माझ्याकडे पाहत प्रश्न केला!
” तू अर्ध्या रात्री फोन कर मी दोन तासांत हजर होतो की नाही बघ! ”
” चल! चावट कुठला ” असं म्हणत तिने हलकेच तिच्या मुलायम तळव्याने माझ्या गालावर चपटी मारली.
” आणि तू? ”
” राजा! किती बड़बड़ करतोस? काम कधी पूर्ण करणार? ”

This content appeared first on new sex story .com

असं म्हणताच मी तिला तिचे हात ड्रेसिंग टेबलवर टेकवून ओणवं उभं केलं. डाव्या हाताने तिच्या केसांना एक पीळा देऊन पकड़ घेतली. ओणवी झाल्याने तिचे नितंब पुन्हा फुलुन आले. एका हाताने तिची वळणदार कंबर घट्ट पकडून तिच्यात प्रवेश केला. उत्तजनेमुळे मी नकळत तिचे केस जोरात मागे ओढले.
” मेलेssss! ” ती ओरडली
” सॉरी सॉरी ” मी पुटपुटलो आणि केस थोड़े ढीले सोडले.
” माझा विचार नको करुस आता बावळटा! तू फक्त थांबू नकोस आता. मी मरून गेले तरी थांबू नकोस! ”
तिने असे म्हणताच मी माझा भाला भराभर आत बाहेर रेटू लागलो. ती किंचाळत राहिली
” आsssssई ”
” आssssssह! ”
” उम्मssssss! ”
” हूंsssssss! ”
” आssउच्! ‘
” आईsss गं ssssssss! ”
” मेलेssss! ”
मी अचानक तिची कंबर सोडून तिच्या उजव्या नितंबावर जोरदार थप्पड़ लगावली! चाट् आवाज झाला. तिच्या नितंबांवर माझ्या हाताचा लालभडक व्रण उमटला.
” मूर्खा! मारशील का आता? ” ती ओरडली
चाट्!! दुसरा आवाज झाला. आणखी एक सनसणीत थप्पड़ तिच्या नितंबावर पडली
” नालायक! वेडा झालायस का? ”
चाट्!! आणखी एक!
यावेळी मात्र ओठ दातांत दाबून धरून तिने तिची वेदना आतच ठेवली.
तिचे केस जोरात मागे ओढुन मी धाड़ धाड़ धडका घेत होतो. ती किंचाळत होती. ठोक्यांच्या तालावर डुलणारे तिचे स्तन मला आरशात दिसत होते. तिने डोळे मिटून घेतले होते. कपाळावर आठयांचे जाळे पसरले होते. एका हाताने केस वाचवत कशीबशी एका हाताच्या आधाराने ती उभी होती. माझे दणके आता आणखी जोरात आणि वेगाने पडू लागले होते. माझ्या मांड्या तिच्या नितंबांवर आपटुन थप्प थप्प थप्प असा आवाज येत होता. काही वेळातच आम्ही दोघानीही परमोच्च क्षण अनुभवला. आणि दोघेही मागे सरकुन बेडवर कोसळलो. मी खाली उताणा आणि माझ्या शरीरावर ती. माझे लिंग अजुन आतच होते. मला माझ्या मांडीवरून काहीतरी ओघळत असल्याचं जाणवलं. मी तिला बाजूला सारून पहिलं तर ते रक्त होतं. तिचे पाय फाकवून पाहिलं तर तिच्या योनीच्या वरच्या बाजूला थोडंसं फाटून त्यातून रक्त येत होतं.
” सॉरी, निकिता! आय हर्टेड यु! ” असं म्हणून मी ते रक्त पुसलं.
” असूदे रे! तू खूपकाही दिलंसदेखील मला! ” असं म्हणून तिने उठून माझा चेहरा तिच्या ओंजळीत धरला आणि माझ्या कपाळावर एक चुंबन घेतलं.
ती उठून बाहेर गेली. मी विचार करत बेडवरच पडून राहिलो. ती कपड़े घालून आली आणि माझे कपडे घेऊन आली. मी पटापट कपड़े घातले.
” आता? ” मी बोललो
” आता पटकन निघ! बकीचं फोनवर बोलू ” असं म्हणत तिने मला बाहेर ढकललं. मी ही भराभर जीने उतरून गाडीत बसलो आणि गाड़ी काढली. कात्रजला पोचेपर्यंत तिचा फोन आला.
” तू बॅग विसरलास पिल्ला! ” ती हसत म्हणाली.
” असू देत! पुन्हा यायला निमित! ” मीही खिदळलो.
” चल! नालायक! ठेवते आता! किती पसारा करुन गेलायस. मलाच आवरावा लागेल आता. ”
” सॉरी न पिल्लू! ”
” ठीक आहे रे! ” असं म्हणून तिने एक किस घेऊन फोन ठेवला.
अरिजितचं ‘फिर ले आया दिल’ ऐकत माझा प्रवास सुरु झाला

For feedback email [email protected]

This story यारियाँ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page