रसाळ लवडाघुप्प काळोखात रवी चिंटूची नागडी भरीव मांडी एका मनगटात धरून त्याच्या कोवळया बोच्याच्या भोकात आपला विक्राळ लांब लन्ड घालत होता. चिंटूही काखा ताणत जोरात चित्करत होता. चिंटूला अनावर घाम सुटला. तरी रवी त्याला जोरजोरात झवत होता. रावीचा काळा अजगर चिंटूच्या गुलाबी बिळात सटासट आतबाहेर होताना, गर्मीने रवीच्या लोम्बकळणाऱ्या गोट्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर चिंटूच्या कुल्ह्याला आपटून चाटचाट आवाज करू लागल्या.
प्रत्येक धक्क्यानिशी चिंटूचे घामाने ओले टिंगर जोरजोरात हालत होते, तो धापा टाकीत आपलं  घमेलं जेवढं वर उचलता येईल तेवढे वर घेऊन त्याचा अजस्त्र लंड आत घेत चित्कारत होता.

“आं..आं..अं..मम्मी..आं..घे ना रे रवि सोड की लवकर तुझं वीर्य माझ्या भोकात, चांगलं ठेचून काढ माझं भोक, बोचा फाडून फोदरा कर माझा. आss.. आss.. ईई ss..”.. चिंटूही रवीला चेतवून देऊ लागला.

ओह्ह फक, , कुणी तरी आलं तर..आ..आ”  रवीने पटकन आपला लंड बाहेर काढला व मागे गेला.

“का..काय झालं सोन्या?,का काढलास ?” चिंटू आपल्या घामेजल्या गांडीविसर बोटे फिरवित बोलला.

“सोड यार, लवडे लागले आपले. कुणीतरी होतं इथे,!” रवी चीडला.“तुला कितीदा सांगितलंय अशी मधातच अन इंटरेस्टेड नको बोलत जाऊ म्हणून. छी यार हाट!” चिंटू आजूबाजूला बघू लागला. “कोणीही नाहीये, तुला भास झाला असणार”

“सॉरी रे चिंटू प्लिज मला माफ करं,चुकलं माझं पण ह्या सोसायटीच्या खाली आपण दोघं या स्थितीत आहोत ना म्हणून भीती वाटतेय.खरंच कोणीतरी होतं हातात मोबाईल घेऊन” रवी बाजुचे कपडे उचलुन घालू लागला.

प्लिज असं अर्ध्यावर नको सोडूस ना!” .. चिंटू म्हणाला

“नाही चिंटू, सॉरी पण माझा मूड सध्या नाही होताय मग बघू आपण  रूमवर आणि उशिरही होतोय असू दे आजचा दिवस,तु कपडे घालून घे!” तसा चिंटूचा चेहरा रडवेला झाला.

त्याने भरल्या डोळ्याने आपले काढलेले कपडे उचलले व घातले.  बेसमेंट मधून बाहेर पडला. वरती आपल्या फ्लॅट मध्ये गेला. आपल्या रूम मध्ये जाऊन बेड वर पडला. तोच बेल वाजली व त्याचा मित्र निल आत आला. ”हाय चिंटू काय करतोस?”  तो त्याच्या अंदाजात आत येत बोलला. मग दोघे चिंटूच्या रूम मध्ये शिरले.“काय पारू आज बोच्याची बिर्याणी झाली कि नाही?”

“छी कुठे , अर्ध्या वर तहानलेलं सोडलं लवडू ने. त्याचा मूड, मूड आहे. आणि त्या बेसमेंट  मध्ये कुणी बघेल म्हणून घाबरला.  मी मूड बनवला होता ना? तरी साल्याने भाव खाल्ला शी..”  तो रागाने बाजुच्या खुर्चीला लाथ मारत फन्कारला.

”जाऊ दे ते सोड असू दे त्याला उद्या बघून घे!” निल समजवत बोलला.

“नाही यार तसं नाही पण मला अर्धवट सोडलेलं सेक्स नाही आवडतं, बघ मला आज रात्रभर झोप नाही येणार.”  चिंटू चिडचिड करत बडबडला.

तेवढंयात मोबाईल चा नोटीफिकेशन वाजलं तर चिंटू फोन कडे धावला कुणी तरी आनोळखी नंबर वरून  विडिओ पाठवला होता. तो ओपन केला.आणि बघतच बेड वर धापकन बसला.व कपाळावर हात मारला. “अरे बापरे..यार!” चिंटू तीव्र चिंतेने बोलला.

“काय झालं चिंटू?”  निल घाईने त्याच्याजवळ आला व बघू लागला. त्या विडिओ मध्ये नग्न चिंटू रवीचा लंड घेत होता. मग त्याला फोन आला तसा चिंटूचा चेहरा घामाने डबडबुन गेला.

”ओके ठीक आहे मी येतोय पण प्लिज हा व्हिडीओ लीक नका करू!” आणि हाफ पॅन्ट वरच निलचा हात पकडून बाहेर आला.

“काय झालं चिंटू आपण कुठे जातोय?” निल ने विचारलं.

“तु चल रे पंचाईत झालीये!” चिंटू घाईने बोलला.

तशी समोर चिंटू ची मम्मी आली “काय झालाय चिंटू कुठे चाललास एवढंया रात्रीच?” तिने दरडावले.

“काही नाही गं मम्मा आत्ता येतो जरा काम आहे म्हणत ते बाहेर येऊन झपाझप पायऱ्या ऊतरु लागले.

एका दारासमोर येऊन त्याने बेल दाबली तो एवढंया घाईत होता. की निल फक्त दारावरील नेम प्लॅट ‘ब्रिगेडियर विक्रांत’  एवढंच वाचु शकला .. दार उघडताच चिंटू निलला घेऊन घाईने आत घुसला. आत मध्ये एक अठ्ठावीस एकोणतीस वर्षाचा मुलगा बसला होता. अंगपिंड मजबूत, काळा सावळा, सहा फूट उंच, एखादा मिल्टरी मॅन वाटत होता.

“आलास ये बस!” तो दरडावला,

तसे दोघे समोरच्या सोफ्यावर बसले. अजुनही निल मात्र असमंजस स्थितीत बसून समोरील पुरुषाकडे बघत बसला.

विक्रांत मिलिटरीमध्ये होता. चिंटूच्याच सोसायटी मध्ये राहत होता. राजस्थानमध्ये ड्युटी वर होता. सुट्या पडल्या होत्या म्हणुन घरी आला होता.

तसा चिंटू त्याच्या समोर उभा झाला,”सॉरी विक्रांत दादा माझं चुकलं,पण व्हिडीओ लीक नको करू प्लिज!”

“पण तुला लाज वाटतं नाही का चिंटू’ एवढंया मोठ्या माणसाचा मुलगा असे कामं करतो तु? लोकांना माहीत पडलं तर काय होईल” ..विक्रांतच्या आवाजात जरब होती.

“सॉरी ना दादा प्लिज, मला एकदा माफ कर ना!”

तसा विक्रांत विचारात पडला.”हो ते ठीक आहे पण मला काय मिळणार त्या बदलयात?” त्याने सरळ मुद्द्यावर हात घातला.

तशी चिंटू ने  वरील ओठ दाबला. “काय हवंय दादा तुला?” तो समोर येत बोलला.

” वाव, समजदार आहेस, तूझ्या फ्रेंड ला पण घेतोस का ?”  विक्रांत निलकडे बघत बोलला.

तसा निल दुसरीकडे बघू लागला. “ओके असू दे!” म्हणत विक्रांत चिंटूला घेऊन बेडरुम मध्ये घुसला पण त्याने दार लावला नाही. आत आल्याबरोबर चिंटूचा त शर्ट काढून बेड वर फेकला.व त्याला बेड वर ढकलले .व स्वताचाही शर्ट आणि बरमुडा काढून फेकला. व त्याच्या तोंडाकडे बघत  आपली अंडर विअर पण काढून फेकली.

तसा विक्रांतचा सात इंचाचा जाडजुड कडक कोबरा फणा काढून डोलू लागला. विक्रांतने डोळ्याचा इशारा करताच चिंटू ने आपली आपली पॅन्ट आणि अंडरवेअर ही काढून फेकली. व समोर येऊन वाकत लंड तोंडात भरला व गाचंगच चोखु लागला. विक्रांतचा प्रीकंमने लथपथलेला दोन वर्षांचा उपाशी रसाळ लवडा पाहून चिंटू तर त्याच्यावर तुटून पडला.

विक्रांत त्याच्या मोठया पाठीवरुन हात फिरवित चिंटूच्या मागील भोकात बोट टाकन्याचा प्रयत्न करीत त्याची गोरी पाठ चाटू लागला. त्याच्या लंडाच्या नसा आता भरपूर फुगत होत्या. तसा चिंटू जोराने लंड चोखु लागला. अर्ध्या तासात विक्रांतने पाव कप वीर्य चिंटूच्या तोंडात भरले. चिंटूने लंड तोंडाबाहेर काढला तेव्हा विक्रांतचे रस वीर्य त्याच्या ओठाच्या कडेने खाली वाहत होते. ते त्याने जीभ फिरवुन चाटले व तोंडातील वीर्य गिळून टाकले. विक्रांत नरम पडलेला बुल्ला पकडून डोळे बंद करून बेड वरच होता.  चिंटू त्याच्या चेहर्‍याजवळ आला

“ विक्रांत दादा मस्त होता तुझा रसाळ लवडा!” तो विक्रांतच्या ओठावरुन जीभ फिरवित बोलला.

“मग रात्रभर थांब ना भोकातही माझा रस भरून  घेऊन जा!” विक्रांत हसत बोलला.

क्षणही ना दवडता चिंटू ने सोबत आणलेला फोन काढला “हॅलो मम्मी मि आज रात्री निलकडेच थांबेन अभ्यास करायचा आहे!” म्हणत तटने फोन काटला. व तसाच नागडा बाहेर निल कडे आला.

निल उघड्या चिंटूला डोळे फाडून बघू लागला. चिंटूच्या गळ्यावर, छातीवर, गालांवर, विक्रांतच्या उसाचा ओघळ अजूनही तसाच होते.

“निल तु घरी जा आणि मम्मी चा फोन आलच तर तिला सांग मि तुझ्याकडे आहे!”

तश्या निलने भुवया तानल्या “का रे झवाड्या, तु खूप शहाणा आहेस. तु एकटाच मजा मारणार का ? मि पण थांबेन ना!” आणि निलने ही आपली जीन्स व टिशर्ट पण काढन टाकले. क्षणभरात तो पूर्ण नागडा झाला.व आपले मोठे टिंगर हलवत ती पण चिंटूच्या मागून बेडरूम मधे घुसला.

रसाळ लवड्याचा रस प्यायला.
रसाळ लवडा (2)

बेडरुम मध्ये  विक्रांत वीर्य गळल्यामुळे टेकून दाराकडे बसून आपल्या नरम बुल्ल्यावर बोटे फिरवित होता. पण जसा नागडा चिंटू आपल्या भोकावर बोट फिरवित आत आला, तसा विक्रांत सावरुन बसला.  चिंटू बेडवर चढून त्यांच्या शेजारी येऊन बसला अगदी चिपकुन. विक्रांतने आपला उघडा मजबूत खांदा त्याच्या लहान चोच काढलेल्या स्तनावर घासला. चिंटू वेगळया अनुभुती ने शहारला. त्याने विक्रांतचा नरम पण जाड लिंगाला बोटाने पकडून दाबले. तसा विक्रांतने एक लांब श्वास घेतला.

निलने येऊन डाव्या बाजूला विक्रांतचा आंड तोंडात धरला. चिंटूने ही आंडाचा ताबा घ्यायचा प्रयत्न केला. निलने उजवी गोटी तोंडात घेऊन चघळायला सुरुवात केली. तर निल ने डावी गोटी गिळायला सुरुवात केली. दोघेही दोन बाजूने दोन्ही गोट्या खेचत होते. विक्रांत त्यांचे हे आंडयुद्ध पाहून एकदम चेकळला. त्याच्या अंडव्याचा आम्लेट होऊ लागला

विक्रांतच्या निपचीत पडलेल्या ‘लम्बसुराला’ पुन्हा जाग येत तो हळू हळू उठू लागला. तशी त्याची पकड त्याच्यावर अधिक घट्ट होत गेली. अचानक  निलने मटणाच्या तुकडयावर झडप मारणार्‍या श्वानाप्रमाने अलगद उडी मारत विक्रांतचा टणक लंड तोंडात कोंबला.

     “अरे वा तु मस्त” विक्रांत चित्कारत बोलला. त्यांच ऐकून ना ऐकल्यासारखे करत निलने ते  उन्नत लिंग तोंडात घातले. व चिंटूकडे विजयी मुद्रेने बघत  स्मित दिले. व झपाझप चोखु लागला. विक्रांत पुढे वाकत त्याचे मोठे टिंगर हाताचा जोर देऊन  समोर उचलले. आणि त्याचा फुगीर छाती वरील गुलाबी निप्पल तोंडात घेतला,व दुसऱ्या हाताने दुसरा निप्पल दाबू लागलला. निल दोन्ही हात वर करून चित्कारु लागला.

विक्रांत, निलच्या गोर्‍या केशरहित काखांवर जीभ लावून चाटु लागला. आणि हळूच तोंड छातीकडे वळवुन त्याचे दोन्ही निप्पल मन लावून चोखु लागला. तर खालून चिंटूने निलच्या तोंडातील लंड सुटल्या बरोबर वाकून तो पटकन आपल्या तोंडात घातला. व घश्याच्या शेवटपर्यन्त घुसवून तो चोखु लागला. मग तो पुन्हा कठोर होवुन  त्यांच्या उदराला शिवू लागला.

विक्रांत आपले पाय जवळ घेत पाय वरून मोडले आणि निलचे गांडीचे भोक बरोबर उभ्या लंडावर ठेऊन त्याला बसवले व  हळू हळू जात ते उग्र शिश्न त्याच्या भोकात पूर्णत: विसावल्यावर  “आं..हा..ईई..हाय.”. निल चित्कारला. त्याच्या काखा वरून ओठ बाजूला करीत विक्रांत त्याच्या ओठांना पूर्ण तोंडात घातले. तोंडातील ओठावर जीभ फिरवित खालून आपला लंड भोकाच्या आत आतबाहेर करु लागला. निल चेकळला कारण संथ गतीने त्याच्या बोच्याच्या रिंगला लंड चांगला हलवुन मसाज देत होता. निल अतिसुखाने हळुवार बोच्यात लंडाद्वारे छेडण्याचा आनंद उपभोगत  हळुवार उठबस करून सुखचित्कार सोडत होती. तिकडे चिंटू आपल्या द्रवित भोकात बोट घालून बघत होता. निलचे सुख अनावर होत होते.

चिंटूला पाहून विक्रांतने इशाऱ्याने बोलावले. व त्याची गांड चाटायला मागितली. चिंटू पटकन समोरून आला आणि आपले फंफणते भोक विक्रांतया तोंडाच्या सुपूर्द केले. विक्रांतने सुद्धा निलचे ओठ सोडून चिंटूच्या भोकात आपली जीभ सारली व जेवढी आत जाईल तेवढी सारली. विक्रांत जीभेने चिंटूची गांड मारू लागला.

चिंटू विक्रांतचे केस घट्ट आवळुन धरत त्यांचे डोके भोकात दाबून धरले.व हळू हळू कन्हु लागला.

“हूऊह्स..हा..ह्या.. ला..उहुहु..” त्याला मनोमन हे असेच सुरु रहावे असे वाटत होते. निलू पण संथ उठबस करीत आपल्या बोच्याला सौम्य मसाज देत आनंदत चित्कारत होता.

तिघापैकी कुणालाही घाई नव्हती. ते तिघेही संभोगाचा क्षणोनक्षणाचा हळूवार आनंद घेत होते. तिघांचे शरीर घामाने ओले होत होते. निल पूर्ण लंड घालून आपली गांड चांगली रगडुन घेत होता त्याच्या गांडीतून घामाच्या गरम धारा अतिशय संथ पडत विक्रांतच्या काळ्या लंडाला चिकट करीत होते.

तेवढंयात “बोल सखी बोल तेरा राज क्या है?” निलच्या फोनचा रिंगटोन वाजला आधी तर त्याने दुर्लक्ष करत आनंद घेत राहणे सोयीस्कर ठरवले पण तो सारखा वाजल्याने अनीच्छेने उठत ओला लंड भोकाबाहेर काढला. व गळत्या भोकाला खालून तळहात ठेऊन तो फोन उचलायला गेला व क्षणाचाही विलंब ना करता घेउनच आत धावत आला, पण आता त्याची जागा चिंटू ने घेऊन आपलं भोक जलद गतीने सराचा लंड आत गिळून घपाघप उडया मरायला सुरुवात केली. निलने चिंटू कडे तीक्ष्ण नजर टाकीत फोन कानाला लावला.

‘हॅलो, हो बोला आंटी, हो आहे ना इथेच आम्ही ‘चांगलाच’ अभ्यास करतोय ’संभोगशास्त्र’ सॉरी जीवशास्त्राचा. हो घ्या ना बोला त्याच्याशी”.. त्याने फोन लंडावर उडया मारणार्‍या चिंटू च्या तोंडासमोर धरला. “घे चिंटू आंटीचा फोन!”

“आ..आ..अ..थ.थं..थांब ..ना..झवाडे..आ..आ..” आपले धक्के निरंतर ठेवत चिंटू थोडा चिडूनच बोलला. तसा चिंटू ने पटकन फोन कट केला. व पुन्हा त्वेशाने धक्के देऊ लागला.

निलने फोन तिथेच टेबलवर आदळला व समोरून  विक्रांत समोर आला व त्यांच्या तोंडावर गांड घासू लागला. तो त्यांच्या तोंडावर आपले भोक्  खूप रगडून त्यांना घास चारल्याप्रमाने त्यांच्या तोंडात देत होता. चिंटूला आपल्या लावड्याने ठोकत विक्रांतने जीभ निलच्या भोकात सारली व त्याच्या रिंगला जिभेने छेडू लागला.

चिंटूची घामाने चांगलीच आंघोळ होत होती. त्याचे मोठे ओले टिंगर गोळे धक्यानीशी हिंदकळत, डूचमळत होते. पण तो तृप्तीच्या हव्यासाने जोरजोरात लंड गिळून उडया मारत होता. त्याचे धक्के क्षणोक्षण आणखी उग्र होत होते. तो पिसाळल्या गत मान जोराने झाडीत झवुन घेत होता. आणि निलही आपले गरमागरम भोक विक्रांतच्या तोंडात दाबून चित्कारत होता.  विक्रांत आपली जीभ त्याच्या भोकात आत घालून जोमाने फिरवित होते.
विक्रांत एकाच वेळेस दोघांनाही झवत होता. तोंडाने निलची गांड गुळगुळीत करत होता. तर लावड्याने चिंटूची गांड घुसळुन काढत होता.

   गळत्या भोकातील मुतारी सारख्या गंधाने व  जिभेच्या स्पर्शाने विक्रांतच्या लंडाच्या नसा आणखी तटतटत होत्या. व लंड आणखी फुत्कार मारू लागला. त्यांने हेपन्याची गती वाढवली व आणखी जोमाने चिंटूच्या भोकात लंड घालू लागले.आता निललाही सुख भरघोस झाले.  निलचे भोक विक्रांतच्या लाळेने भिजले होते. आपला बोचा तोंडा वेगळे करत निल हळू जाऊन चिंटू जवळ बसला.  आता निलू विक्रांतच्या  तोंडासमोरुन उठल्याने, त्याने कंबर उचलून चिंटूला ठोकायला सुरुवात केली. प्रत्येक दणक्यात त्याच्या गोट्या डुचमळू लागल्या.  निलने विक्रांतच्या हलणाऱ्या गोट्या चाटत वेगाने गोट्या चोखु लागला. तसाच चिंटू ही दाणादाण त्यांच्या लंडावर उडया मारत आपल्या घामेजुन ओल्या काखांवर हात फिरवुन चित्कारत होता.

“आं..औ..आ..आह..मम्माहाहा..” आता विक्रांतने चिंटूला सरळ लेटवले व त्याचे पाय खांद्यावर घेऊन मस्त होऊन पुन्हा जोमाने झवु लागला. आता त्याची गतिही वाढली होती. ते दम लावत त्याला झवु लागले. प्रत्येक दणका ते पूर्ण ताकद लावून लगावु लागले. निलही मागून विक्रांतच्या गांडीत जीभ टाकून बोच्याचा होल चोखत होता.चिंटू आता परमोच्च शिखरासाठी तळमळत आपल्या भोकात ते वर करीत लवडा घेऊ लागला.

आह..आं.. ओह्ह .. विक्रांतचा तोंडून जोराचे चित्कार बाहेर आले. त्याने चिंटूच्या भिकातून लंड बाहेर काढून उभा झाला.

चिंटू आणि निल गुढग्यावर बसून जीभ बाहेर काढून तोंड वासून बसले.

त्यांना आता त्या रसाळ लवड्याचा रस हवा होता.

विक्रांतने लंड हातात घेऊन स्पिडने लंड चालवला.  खूप सारे वीर्य  त्या दोघांच्या तोंडावर सोडले. एक पिचकारी तोंडात घेत चिंटू थकून हळूवार मागे झाला. व बाजुच्या निलने आपला चेहरा आचके देणार्‍या लंडाजवळ नेला व दुसरी पिचकारी आ वासून तोंडात घेतली. व ती गिळून टाकली. विक्रांतने एका मागोमाग एक करत दोघांच्याही चेहऱ्यावर पिचकाऱ्या उडवल्या.

चिंटू  पुन्हा खाली वाकून त्यांचा नरम पडलेला लंड चोखु लागला. व त्याला पुन्हा कडक करून तिघांनी पुन्हा एक सत्र संपविला. व तिघेही एकमेकांवर नागडेच पडून राहिले.

आज ते रसाळ लवड्याच्या रसात नाहून गेले.

समाप्त.


(वाचकांना विनंती, लेखक म्हणून मेहनतीने कथा लिहतो. तुमची एक कमेंट व एक लाईक नवीन कथा लिहण्यास प्रोत्साहन देते.)

Loading

0

0

You cannot copy content of this page