रागिनी वहीनीं हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या. – १सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार . कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा.आनंदी रहा.

आपल्या मनोरंजनासाठी आज एक वेगळीच कथा आपल्यासमोर सादर करणार आहे.ती आपल्याला नक्कीच आवडेल.ही कथा आहे माझी वहीनी म्हणजे
माझ्या मित्राची बायको रागिनी मधील संबधाची.हे सर्व अनपेक्षित पणे घडुन गेले होते.

सुरभी अन मावशीला मनसोक्त झवुन माझ्या घरी आल्यावर दोन दिवस त्या आठवणीत कसे गेले मला
कळलेच नाही.दोन दिवस घरीच आराम करत होतो. तिसर्या दिवशी सकाळीच मीकाॕलेजच्या मित्रांना भेटुन यावे म्हणुन नाष्टा करून बाहेर निघालो होतो.

मी बाईक चालु केली इतक्यात फोन वाजला.पहातोतर
माझा मित्र राघव चा फोन होता.तो म्हणाला अरे यार सौमित्र दोन दिवस झालेय आंम्ही गावावरून आलोय.
तु आला नाहीस घरी,बरं ऐक मी दोन दिवस आॕफीस च्या पेंडीग कामामुळे बिझी आहे.तर तु जरा वहीनीला
काही सामान वगैरे लागलं तर आणुन दे तेव्हढं.

मी – अरे राघव तु नको काळजी करूस.मी घरी जाउन येतो.मी बघतो काय हव,नको ते.अरे मी मी मावशीकडे
गेलो होतो आठ दिवस.ओ.के.बाय.अस म्हणत आंम्ही
फोन बंद केला.आणी सरळ राघवच्या घरी निघालो.
राघव दुसऱ्या एरीयात रहात होता.आमची अशीच ओळख झाली होती.तो माझ्यापेक्षा ३-४ वर्षांनी मोठा होता.त्याच्या लग्नाला अंदाजे दीड वर्षे झाली असतील.तो एका मल्टिनॕशनल कंपनीत मोठ्या पदावर होता.पण तो खुप हुशार होता.पण तो
एकदम साधा,सरळ स्वभावाचा होता.त्याचा एकमेव मित्र म्हणजे मीच होतो.

आणी त्याच्या लग्नाला मी ८ दिवस त्याच्या गावालाच
होतो.त्यामुळे त्याच्या घरचे आणी रागिनी वहीनी मला
चांगलेच ओळखत होते.अन मला त्यांच्याच घरातला
समजत असत.रागिनी वहीनी चा स्वभाव बोलका अन मनमिळावु होता.ती पण ग्रॕज्युएट होती.आंम्ही दोघही एकमेकांची खुपच टिंगल मस्करी करत असु,

रागिनी वहीनी दिसायला साधारणच होती.पण नाके डोळी खुपच सुंदर दिसत होती.उंची ५.५ फुट आणी फिगर म्हणाल तर ३२-२८-३४ एकदम नजरेत भरेल अशी मादक दिसत होती.त्यांच वय माझ्या एव्हढच म्हणजे २२-२३ असेल.

तर मित्रांनो मी १५मिनीटातच राघवच्या घरी पोहोचलो
शेजारी अगदी जवळअशी घरं नव्हती.घराचा दरवाजा बंद होता.मग मी पायऱ्या चढुन दारावर थाप मारली तसा दरवाजा उघडला गेला होता.मी दार बंद करून वहीनीला हाक मारत गेलो.पण मला काहीच आवाज
येत नव्हता.

मी सरळ किचनमध्ये गेलो नंंतर बाथरूम पाहील तर
ते बाहेरून बंद होते.मी मनात विचार करू लागलो की
वहीनी बाहेर कुणाच्या घरी जात पण नाहीत.मग अशा
दार उघड ठेवुन कुठे गेल्या असतील? की त्या आजारी
वगैरे असतील.असा विचार येताच मी बेडरूमकडे वळलो.अन दार उघडुन आत गेलो.अन मी चमकलोच.रागिनी वहीनी आरशासमोर उभा राहुन ब्रा चे हुक लावण्याचा असफल प्रयत्न करत होती,तिला अशा रूपात पहील्यांदाच पहात होतो.ती फक्त पेटीकोटवरच
होती.तिच ते मादक ,अर्धनग्न अन कमनीय शरीरबांधा
पाहुन माझ्या मनात वेगळ्याच भावना निर्माण झाल्या
होत्या.पण मी माझ्या भावनांना आवर घातला होता.

कदाचीत रागिनी वहीनीनी मला आरशात पाहील असेल,अन त्यांना जाणवल असेल की मी अस त्यांना
निरखुन पहातोय.इतक्यात अय्या,भाऊजी तुंम्ही ? बर
झाल अगदी वेळेवर मदतीला धावुन आलात.लवकर या इकडे,खुप वैतगलेय मी.

ते ऐकुन मी भानावर येत म्हटल साॕरी वहीनी मी अस
इथे यायला नको होत.मी तुंम्हालाच सर्वत्र शोधून येथे
बघायला आलो होतो.तुंम्हाला आवाज ही दिला होता
पण काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणुन मी इथे आलो तुमच्या काळजीपोटी.

वहीनी – हो हो हो भाऊजी,अहो थांबा मी अस काही म्हटलय का तुंम्हाला ?आणी तुंम्ही काही परके आहात
का आमच्यासाठी,काहीपण बोलता भाऊजी तुंम्ही.
बरते जाउद्या.आधी हे ब्राचे हुक लावण्यास मदत करा.

मी वहीनीच्या मागे थोडअंतर ठेउन उभा रहात उघड्या
पाठीकडे,नाजुक कंबरेवर व खाली तिच्या नितंबावर चिकटलेल्या पेटिकोटमुळे दिसणारे उन्नत उरोजाकडे
पहात माझ मन विचलीत झाल होत व पँटमध्ये तणाव
जाणवु लागला होता.आज पहील्यांदाच वहीनीला अस
बघुन माझा तोल जाउ लागला होता.

वहीनी – अहो भाऊजी अस बघत काय उभे राहीलाय
फक्त,अजुन जवळ या आणी लावा ना हे हुक.इतक
लाजायला काय झालं.

मी – अहो तस नाही वहीनी,पण माझ्यावर अस काही करण्याचा प्रसंगच आला नाही.त्यामुळे अवघडल्या सारखं होतय वहीनी.मला नाही जमणार हे.

वहीनी- हो का भाऊजी ? किती खोट बोलताय,तुमच्या गर्लफ्रेंडचे ब्रा व ब्लाऊजचे हुक काढलेच असतीलच ना कधी तरी ? मग जसे काढले तसेच लावायचे,त्यात काय अवघड आहे ? की मला मदत करायची!नाही म्हणुन टाळताय का खोटं बोलुन.

वहीनी आरशात माझ्याकडे बघत,माझी फिरकी घेत बोलत होती.तिचे हे बोलणे,चेहऱ्यावरचे भाव व स्मित हास्य पाहुन मला काय बोलावं कळत नव्हतं.

मी – तस नाही हो वहीनी,तुंम्ही वहीनी आहात माझ्या,
मी तुंम्हाला असा स्पर्श करायचा म्हणजे योग्य नाही.मी
पण आरशात त्यांच्याकडे पाहुन बोलत होतो.

वहीनी – अहो भाऊजी तुमची वहीनीच सांगतेय ना हे करायला.मग तुंम्ही का लाजताय एखाद्या मुलीसारखे.
आता मी पण बघतेच तुंम्ही कसे हुक लावत नाहीत ते.

अस म्हणत वहीनींनी तिच्या दोंन्ही हातांनी माझे हात
धरून पुढे ओढले अन त्यांच्या ब्रावरती ठेवले.तसा मी
पुढे ओढला गेलो अन माझा पँटमध्ये ताठलेला बुल्ला
त्यांच्या मादक नितंबाच्या फटीत स्पर्श करू लागला होता.माझी मलाच खुप लाज वाटत होती.

मी मनात विचार करत होतोकी रागिनी वहीनींना काय वाटेल ? त्यांचा किती विश्वास आहे माझ्यावर आणी माझ्या मनात त्यांच्याबध्दल अशा भावना आहेत.अन
मी आरशात पाहीलंतर वहीनीनी डोळे बंदकरून घेतले
होते.व त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चमक दिसत होती

वहीनींनी डोळे बंद करूनच माझे दोंन्हीहात स्तनांनवर ठेवलेल्या ब्रा वरून फिरवत माझ्यादोन्ही हातात ब्राची स्ट्रीप देत माझे हात मागे पाठीवर धरले अन म्हणाल्या
भाऊजी आता हुक लावा.ते एकमेकात अडकुन बसल की तुमच काम झालं.त्यांचा तो मादक स्पर्श व बोलण
ऐकुन माझा बुल्ला अधीकच फडफड करत होता.

अस म्हणताच मी अधीक वेळ न घेता हुक लावुन दिले कारण या झटापटीत वहीनीच मादक नितंब माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर रगडत होत.मला माझ्या भावना ताब्यात ठेवणे अवघड झाले होते.मला माझ्या पँन्टीचा
भलामोठा झालेला तंबु पाहुन लाज वाटत होती.

इतक्यात रागिनी वहीनी मागे वळुन माझ्याकडे तोंड फिरवत थँक्स भाऊजी अस म्हणत स्मितहास्य करत
माझ्याकडे बघत होत्या.इकडे खाली त्यांच्या पेटीकोट वरून माझा बुल्ला त्यांच्या पुच्चीवर घासत होता.मी तर वहीनीच्या नजरेला नजर देउ शकत नव्हतो.

वहीनी कधी माझ्याकडे व कधी खाली माझ्या तंबुकडे बघत स्मितहास्य करत माझ्या दोंन्ही खांद्यावर त्यांचे दोंन्ही हात ठेवत म्हणाल्या- आहो भाऊजी २ दिवस
घरातील साफसफाई व सर्व पसारा आवरण्यात कसे गेले कळलेच नाही,पणआता सर्वअंग इतकं ठणकतय अन खांदे ,हात इतके दुखतयत म्हणुन सांगुकी अस वाटतय कुणीतरी रगडुन काढाव सर्व अंग.वहीनी कंबर मागेपुढे हलवुन बोलत होत्या अन माझा बुल्ला एकसारखा पुच्चीवर रगडुन घेत होत्या पण त्या
काहीही न घडल्यासारख दाखवत होत्या.मी पण टक लावुन त्यांच्या ब्रा मधुन अर्धवट दिसणाऱ्या गोलाकार,
कटोरी स्तन व त्यामधील दिसणारी मादक दरी बघत होतो.

मी- हे काय वहीनी,तुंम्ही एक फोन करायचा ना मला
मी आणी राघवने मिळुन सर्व कामं केली असती ना ? अन तुंम्हाला हा सर्व त्रास सहन करावा लागला नसता

वहीनी- हो भाऊजी, मी म्हणाले होते ह्यांना पण तेच नको म्हणाले होते.कारण त्यांच्या दोन दिवसाची सुट्टी
बाकी होती.म्हणुन नाही फोन केला.ते नसतेतर मी तर नक्कीच तुंम्हाला फोन केला असता.नाहीतरी तुमच्या शिवाय आमच जवळच अस इथे कुणी आहे का ?

कळत नकळतका होईना आंम्हादोघांनाही एकमेकांचा
स्पर्श हवाहवासा वाटत होता.पण तसं दोघही जाणवु देत नव्हतो.वहीनीच्या चेहऱ्यावर कामुकता दिसत होती.पण तिने स्वताःला सावरत माझ्या तंबुकडे बघत
दुर झाली तस माझी नजर पेटीकोट वर पडली तर तो
पुच्चीच्या भागावार ओला झालेला दिसला.

वहीनी -भाऊजी तुंम्ही नाष्टा करणार ना?मी दोघांसाठी
चहा,नाष्टा बनवते मग आपण मार्केट मध्ये जाउया. नाहीतर पावसाच काही सांगता येत नाही.

मी – नाही वहीनी मी नाष्टा केलाय, आर्धा कप चहा घेईन तुमच्याबरोबर.

मग वहीनी माझ्यासमोरच साडी नेसुन किचनमध्ये गेली.अन मी तिथेच वहीनीच रूप आठवत सोफ्यावर
बसलो होतो.तिने साडी इतकी फीट नेसली होती की तिचे सर्व अवयव उठुन दिसत होते.वहीनी एकदम सेक्सी दिसत होती.


थोड्याच वेळात वहीनी २ कप चहाचे व एक नाष्ट्याची
डिश ट्रेमध्ये घेउन आली अन माझ्या शेजारीच बसली
मला चहा देवुन तिने नाष्ट्याचे दोन घास टेस्ट म्हणुन
जबरदस्तीने मला भरवले.मग आंम्ही गप्पा मारत चहा
नाष्टा संपवुन मार्केटमध्ये जायला निघालो.

मी माझी बाईक काढुन तयार होतो.वहीनी दरवाजा लाॕक करून माझ्या मागे येउन बसल्या होत्या.आंम्ही निघालो अन मी वहीनींना म्हटलं जरा व्यवस्थित बसा रस्ता खराब आहे.तशा त्या मला मागुन चिटकत,एक हात खांद्यावर आणी दुसरा हात पुढे माझ्या मांडीवर
ठेवुन बसल्या होत्या.

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page