रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या . – ३सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ?
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.मजा करा .नेहमी
मजेत अन आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कथेचा भाग आपल्यासमोर सादर करत आहे.चलातर
मग पाहुया पुढे अजुन काय घडतय.

अशाप्रकारे वहीनीपण स्पष्ट न बोलता द्वैअर्थी बोलत होत्या.हे ओळखुन मी म्हटल- काहीतरी काय बोलताय
वहीनी, तुमच्याच गरम झालेल्या अवयवांमुळे माझ गरम झाल होतं.तुंम्हीच हात लावुन बघा बर माझ अंग
गरम तरी आहे का ते ? त्यावर वहीनी लाजत अन स्मितहास्य करत तंबुकडे पहात म्हणाल्या.

वहीनी – इश्य, किती चावट बोलताय भाऊजी,एव्हढ दिसत असताना हात लावायची काय गरज आहे,कीती
भोळेपणाचा आव आणताय भाऊजी,मला कळतय बर का सगळ काही.

मी – हो का वहीनी,मग सांगा बघु अस काय दिसतय तुंम्हाला कि ज्यामुळे तुमच गरम झालंय.माझ बोलण्यावर वहीनी खोटाखोटा राग दाखवत, बाई ईगगग हध्द झाली आता, जावा तिकडं भाऊजी, किती हा पांचटपणा म्हणायचा, अस म्हणत त्यां एका हाताने माझ्या मांडीवर चापट मारायला लागल्या इतक्यात मी थोडा मागे सरकलो,तसा त्यांचा हात माझ्या मांडीवर येण्या ऐवजी तंबुवर येउन स्थिरावला होता.

वहीनींचा कोमल हात माझ्या अंंडरपँटमध्ये ताठलेल्या
बुल्ल्यावर येऊन स्थिरावताच माझ्या मनात आनंदाच्या
उकळ्या फुटत होत्या.व माझा बुल्ला अधीक उत्तेजीत होत वहीनींच्या हाताला गचके मारत होता.आणी ते बहुतेक वहीनीनाही जाणवलं असेल.पण त्या मला तस दाखवत नव्हत्या.

अन मला अस वाटत होत की वहीनींनी असाच हात ठेवुन त्याला कुरवाळत रहावं .पण मी वहीनींना तस
काहीही जाणवु देता जोराने आह् ओह आ आह करत
किंचाळलो.तशा वहीनी घाबरून म्हणाल्या – काय झाल हो भाऊजी ? कुठे लागलं का ? वहीनींना माझ्या कडुन योग्य उत्तराची अपेक्षा होती.हे मी ओळखलं.

मी – हो ना वहीनी, खुप जोरात लागलंय त्याठीकाणी जिथे तुमचा हात थांबलाय तिथे.

वहीनी- अहो भाऊजी,पण मी फक्त नाटक करत होते
मारायचा, बर कुठे लागलय दाखवा बघु भाऊजी ?
मी मलम लावुन देते.मग बरं वाटेल तुंम्हाला .मी – नको वहीनी, आता जरा बरं वाटतय जरा.तुमच्या
हातातच जादु आहे वहीनी,तुमचा हात लागताच छान
वाटतय आता.

वहीनी – हो का भाऊजी ? किती घाबरवल हो भाऊजी
मला.बरं भाऊजी चला आता माझ अंग चेपुन द्या .मग सर्व ठीक होईल. पण माझा हा पेटीकोटतर खुप ओला
अन चिकट झालाय हो.

अस करते काढुनच टाकते. म्हणजे अवघडल्यासारख होणार नाही तुंम्हाला,असबोलत त्यांनी एका झटक्यात झटक्यात गाऊन काढुन त्याची घडी घालुन गांडीखाली ठेवली.अन मला म्हणाल्या तुमची ही ओली झालेली अंंडरपँट काढुन माझ्यावर झोपा भाऊजी म्हणजे जरा
मोकळ वाटेल.

वहीनी मलानाही जमणार हे सर्व करायला.मी त्यांच्या
कमनीय,मादक अन नग्न शरीराकडे एकटक पहात बोलत होतो.ते पाहुन वहीनी म्हणाल्या – इतक लाजता
का भाऊजी.इथ आपण दोघच तर आहोत इथ.

असम्हणत त्यांनी माझीअंंडरपँट खेचुन खाली ओढली
तसा माझा अंंडरपँटमधील दुमडुन बसलेला बुल्ला बाहेर येऊन आनंदाने उड्या मारायला लागला होता.
माझा लांबलचक ,गोरापान अन जाडजुड बुल्ला बघुन
वहीनी किंचाळत म्हणाल्या बापरे रेरेरे काय हे भाऊजी

वहीनीनी त्यांच्या दोंन्ही हातात माझा बुल्ला धरत त्या त्याला कुरवाळत बोलत होत्या बाईगगगग भाऊजी एव्हढ मोठं कस हो सांभाळताय तुंम्ही? कमालच आहे
तुमची भाऊजी.

ते ऐकुन मी त्यांच्या कटोरी व रेखीव स्तनांनवर हात ठेवत म्हटल- त्यात काय विशेष आहे वहीनी,तुंम्हीपण
हे दोन रसाळ वजनदार आंबे सांभाळताच की वहीनी.
त्यावर वहीनी म्हटल्या- बस करा भाऊजी चावटपणा
आता या माझ्यावर लवकर अस बोलत त्यांनी जोराने
माझा बुल्ला ओढला.

अनमी वहीनींच्या अंगावर नग्नावस्थेत,माझे दोंन्ही हात त्यांच्या दोंन्ही खांद्याजवळ ठेवुन,दोन्ही पाय लांबकरुन अधांतरी थांबलो होतो.त्यामुळे माझा ताठलेला बुल्ला वहीनींच्या गोर्यापान,तुळतुळीत अन ओलसर पुच्चीला स्पर्श करू लागला होता.आणी वहीनी ते मादक दृश्य टक लावुन पहात होत्या.

बुल्ल्याच्या या स्पर्शाने वहीनी शहारून गेल्या होत्या.हे त्यांच्या डोळ्यातुन व चेहऱ्यावरून जाणवत होतं.मी वहीनींना म्हटल- वहीनी अस टकलावुन काय पहाताय
तशा वहीनी लाजुन म्हणाल्या – तुमचा नागोबा कसा डोलतोय ते पहात होते. बरं भाऊजी झोपाना आता माझ्या अंगावर.

मग मी जस जस माझ अंग खाली घेउ लागलो,तस तसा माझाबुल्ला पुच्चीवर रगडत खाली घसरत दोंन्ही मांड्यामध्ये घुसु लागला होता.अन वहीनींनी त्यांच्या मांड्या फाकवुन बुल्ल्ला असाकाही मांड्यामध्ये धरला
की त्याचा पुच्चीवर भार पडेल.अशाप्रकारे कंबर,पोट,
अन नंतर छाती टेकवली,तसा माझा भार वहीन्यांच्या
स्तनांनवर पडला.

तशा वहीनी मादक स्वरात आह् आह् स्स्स्सस स्स्सस
करत डोळे झाकत कण्हु लागल्या होत्या.माझा चेहरा त्यांच्या चेहऱ्याजवळ होता.मी म्हटल काय झाल हो वहीनी ? त्यावर त्यांनी डोळे उघडुन,स्मितहास्य करत
थरथरत्या ओठांनी म्हणाल्या- तस काही नाही भाऊजी
माझे स्तन तुमच्या छातीखाली दाबले गेलेत ना म्हणुन.
आज पहील्यांदाच अस अनुभवते ना मी,म्हणुन जरा भावनावश झाले होते.

वहीनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद,भावना अन ते थरथरते गुलाबी होठ बघुन माझ्या मनात आलकी असेच ओठ
त्यांच्या ओठांवर ठेउन दीर्घ चुंबन घ्यावं.पण मनावर ताबा ठेउन मी शांत राहीलो होतो.

इतक्यात वहीनीनींच माझ डोक हातांनी धरून खाली घेत, माझे ओठ त्यांच्या ओठांवर दाबुन धरले होते.अन अशाप्रकारे ४-५मिनीट आंम्ही एकमेकांच्या ओठांचे बेधुंदपणे चुंबन घेण्यात मग्न झालो होतो.त्याचवेळेस
खाली वहीनी त्यांची कंबर वरखाली करून बुल्ल्याला
पुच्चीवर रगडुन घेत होत्या.

आता मी माझ डोक त्यांच्या खांद्यावर ठेवुन झोपलो. तसे एकमेकांचे गरम श्वास एकमेकांना जाणवत होते.
वहीनीचे लुसलुशीत गाल माझ्या गालावर घासत होते.
दोघही खुप उत्तेजीत झालेलो होतो.आता मी सुध्दा माझी कंबर वरखाली करत धक्के मारत त्यांचे गरम
झालेल अंग चेपुन काढत होतो.

१० मिनीटानंतर मी वहीनींना म्हटल- कस वाटतय हो
वहीनी धक्के झेपतात ना ? अजुन जोरात धक्के मारू का ,म्हणजे अंग लवकर मोकळं होईल ? ते ऐकुन त्या
म्हटल्या – भाऊजी खुपच मस्त वाटतय हो , अजुन जोराने धक्के मारा म्हणजे मी लवकर मोकळी होईन.

मग मी जोरजोराने धक्के मारायला लागलो तशा त्या
बेडवर वरखाली सरकत होत्या, व माझी नग्न विशाल
छाती वहीनींचे स्तन रगडत होती. माझ्या पिळदार मांड्या त्यांच्या भरदार मांड्याना एकसारख्या रगडुन
काढत होत्या. अन माझा लोखंडासारखा ताठ व गरम
बुल्ला खालीवर वर होताना त्यांच्या ओल्या पुच्चीच्या
तोंडावर एकसारखा घासत होता.माझा बुल्ला ओला
झाला होता,

अशाप्रकारे ५ मिनीटातच वहीनीच्या भावना अनावर झाल्या,त्यांचा कामाग्नी पेटुन उठला होता.तशा त्या जोरजोराने अअआआइईईगगग आह् आह् स्स्स्ससस स्स्स्सससस ओह् ओह् आय् आइगगग अशा मादक आवाजात किंचाळत त्यांनी दोंन्ही हातानी मला घट्ट मिठीत आवळुन धरल होत.

अन इकडे खाली त्यांच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या
बुल्ल्यावर सोडायला सुरवात केली होती.माझा बुल्ला
बहुतेक पुर्ण न्हाउन निघाला असावा.दोन मिनीटातच वहीनी शात झाल्या होत्या.तसा मी पण!थांबलो अन
वहीनींच्या पाठीखाली हात घालुन त्यांना घट्ट मिठीत
धरून ठेवलं होतं.

१० मिनीट आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपुन राहीलो होतो.त्यानंतर वहीनींनी हळुवारपणे मिठी सोडवत त्यांचे दोंन्ही हात माझ्या पाठीवरून अन
गांडीवरून फिरवायला लागल्या होत्या.तस मी माझ डोक वर करून त्यांच्या आनंदी चेहऱ्याकडे बघायला लागलो.तशा त्या स्मितहास्य करायला लागल्या.

रागिनी वहीनी – भाऊजी,खुप भारी वाटतय हो तुमच्या
अशा सहवासात,खुप मोकळं मोकळं वाटतय हो आता
एकदम छानपैकी रगडुन काढलय तुंम्ही मला भाऊजी
मग मीपण स्मितहास्य करत वहीनींच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतलं.अन वहीनीला म्हटलं – वहीनी,आता मी ऊठु का तुमच्या अंगावरून ? आता झालं ना तुमच्या मनासारखं ?

हो भाऊजी,आता उठलात तरी चालेल.पण खुप मजा आली मला, तुंम्हाला आली का मजा भाऊजी ? मग मी माझ्या हातावर जोरदेत छाती वर उचलत वहीनींना
म्हटल- वहीनी मला ही खुप मजा आली.मी स्वप्नातपण कल्पना केली नव्हती की, एक दिवस आपण दोघे असे नग्न अवस्थेत एकमेकांच्या बाहुपाशात पहुडलेले असु.

माझं बोलण ऐकुन वहीनी खुपच खुश झाल्या.व त्यांनी त्त्यांचे दोंन्हीहात त्यांच्या स्तनांनवर फिरवत म्हणाल्या
पण भाऊजी,तुमच्या या विशाल अन बळकट छातीने माझे हे स्तन बघाना कसे रगडुन लालभडक केलेत ते.
आज पहील्यांदाच अस बघतेय मी असे हाल झालेले.मी त्यांच्या अंगावरून उठुन बाजुला झोपुन त्यांच्या दोन्ही स्तनांना हळुवारपणे माझ्या हाताने कुरवाळत म्हटल – खरच हो वहीनी,दुखतायत का जास्त,मसाज करून देऊ का त्यांना ?

मग वहीनींनी त्यांचा हात माझ्या हातावर ठेवुन तसाच
त्यांच्या स्तनावर दाबुनधरत म्हटल्या-आता सहन नाही
होणार भाऊजी, परत केंव्हातरी.आज खुपच रगडुन काढलय तुम्ही मला भाऊजी.आयुष्यात पहील्यांदाच असा अनुभव घेतलाय की जो कायमचा आठवणीत राहील माझ्या.

त्यानंतर उठुन बसल्या.अन मी म्हटल खरच का वहीनी
अजुन तर खुप नवीन अनुभव मिळणार आहेत वहीनी तुंम्हाला.ते ऐकुन वहीनी म्हणाल्या – खरंच भाऊजी ,
मलाही तुमच्याकडून नवीन अनुभव घ्यायला आवडेल.
पण आता नको भाऊजी.त्या माझ्या ओल्या झालेल्या
बुल्ल्याकडे पहात बोलत होत्या.

हे काय हो भाऊजी ? तुमच्या नागोबाची तर पुर्णपणे आंघोळ झालेली दिसतेय.बाईगग अस कसं झाल ?
मी उठुन बसलो अन त्यांच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत
मिस्कीलपणे म्हटल ही सर्व तुमचीच कृपा आहे.आज
त्याच नशीब फळफळलय म्हणाना अस तुमच्याकडुन आंघोळ घालुन घ्यायला.

अन त्यांनी माझ्यामांडीवर हलकीशी चापट मारत थोड
मागे सरकुन दोंन्ही मांड्याच्यामधे खाली पाहीलतर त्यांचा घडी घातलेला गाऊन पुर्ण ओला झालेला होता.
ते पाहुन वहीनी म्हणाल्या – बापरे ,इतक सार चिकट पाणी कस काय निघालय भाऊजी ? हे सगळ तुमच्या मुळेच झालय भाऊजी.

हो का वहीनी ? म्हणजे माझीच चुक झाली म्हणायची
मी त्यांच्या रसाळ पुच्चीकडे बघत म्हटलं.तशा वहीनी
म्हणाल्या – अस काही नाही हो भाऊजी,मी गम्मतीने म्हटल हो,एव्हढ मनावर नका घेऊ.बर चला बाथरूम मधे जाउया आपण मी साफ करून देते.

माझा बुल्ला तसाच ताठलेला होता.मग आंम्ही दोघही
नागडे अन एकमेकांकडे बघत बाथरूममध्ये गेलो.अन
वहीनीं माझा बुल्ला हातात धरून त्याला कुरवाळत साफ करू लागल्या होत्या.पण त्यांच्या त्या कोमल हाताच्या स्पर्शाने तो अधीकच उत्तेजीत होउन त्यांच्या
हाताला हिसके मारू लागला होता.


अन मी वहीनींच्या पुच्चीवर पाणी ओतुन ती हाताने साफ करू लागलो तस वहीनीनी त्यांचे पाय फाकवत
जागा करून दिली.पुच्चीच्या फटीत बोटांचा स्पर्श होताच त्या शहारून मादक आवाजात कण्हु लागल्या.
अन त्यांचा हात माझ्या हातावर ठेवत म्हटल्या- नको ना भाऊजी,बस करा,मला नाही सहन होत हो हे सर्व.

आधीच हा तुमचा आक्राळ विक्राळ नागोबा पाहुन छातीत धडकीच भरलीय माझ्या.अन बघा ना कसा माझ्या हातात धरलाय तरी तो जोराने फुत्कारतोय.बर चला आपण बाहेर जाउया भाऊजी,नाहीतर तुमचा हा
नागोबा अजुन काय उध्योग करील सांगता येत नाही
आस मिस्कीलपणे म्हणत त्यांनी दोंन्ही हातांनी माझा
बुल्ला जोराने दाबला.अन आंम्ही बाहेर आलो.
——— क्रमशाः ————-

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page