रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या . – ४सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा. आसेच आनंदात रहा.

आंम्ही दोघही बाथरूममधुन बाहेर आलो.अन कपडे घालायला घेतले,तेव्हढ्यात रागिनी वहीनींनी माझा हात धरून म्हटल्या- हे काय भाऊजी निघालत तुंम्ही ?
थांबा अजुन थोडावेळतरी,मी चहा करते आपल्यासाठी
असही ४ वाजुन गेलेत.चला किचनमध्ये माझ्याबरोबर
तेव्हढाच वेळ तुमच्या सहवासात घालवता येईल.

मग आंम्ही असेच नागडे एकमेकांना चिटकुन चालत किचनमध्ये गेलो.चालताना वहीनींच्या स्तनांची आणी गोलगरगरीत रेखीवगांडीची वरखालीहोणारी हालचाल
बघुन माझा बूल्ला परत उसळ्या मारायला लागला.

ते पाहुन वहीनी चहा करता करता म्हणाल्या- काय हो भाऊजी, हा का चवताळलाय एव्हढा, त्या थोड्याशा माझ्या जवळ सरकुन उभ्या राहील्या,तसा माझाबुल्ला त्यांच्या गांडीला स्पर्श करू लागला होता.वहीनींना आता त्याचा स्पर्श वाहवासा वाटत होता.पण त्या तस काही स्पष्ट बोलत नव्हत्या.

पण वहीनी हळुहळु माझ्याशी जवळीक वाढवत होत्या
त्यांना माझासहवास आवडु लागला होता.मी काहीतरी
बोलायच म्हणुन बोललो- वहीनी तुमच्या बरोबर वेळ कसा गेला कळलंच नाही हो,अन मी थोडे पुढे सरकलो
तसा माझा बुल्ला वहीनीच्या गांडीच्या उभारावर घासु
लागला होता.तशा वहीनी थोड्या तिरक्या होत,काहीतरी घेण्यासाठी
खाली वाकल्या तसा माझा बुल्ला त्यांच्या पुच्चीवर स्पर्श करूलागला होता.त्यास्पर्शाने त्या मोहरून गेल्या
होत्या.त्या परत उभ्या राहुन माझ्याकडे स्मितहास्य करत चहा गाळता गाळता म्हणाल्या खरच बोलताय ना भाऊजी,की माझं मन राखायच म्हणुन.

वहीनींनी चहा गाळुन एक कप मला दिला अन दुसरा त्यांनी घेतला अन आंम्ही बेडरूममध्ये जाऊन शेजारी
बसुन चहा पित गप्पामारत होतो.तर वहीनी म्हणाल्या
भाऊजी,आता तुम्हाला सुट्टीच आहे ना, आणी तुमच्या
गर्लफ्रेंडच पण लग्न झालय ना ,मग अस किती दिवस एकटे राहाणार आहात ?

आणी तसही तुमचे मित्र आफीसला गेलेकी एकटीला घर खायला उठत.खुप एकट एकट वाटत मला,तुम्ही
थोडाफार वेळ मला दिला तर खुप छान वाटेल मला. आणी हळुहळु तुमचा सहवास मला आवडु लागलाय भाऊजी.का कुणास ठाऊक पण तुमच्याबध्दलच एक
वेगळच आकर्षण निर्माण झालय माझ्या मनात.

वहीनीं एक हात माझ्या मांडीवर ठेवत म्हणाल्या – मी सक्ती करत नाही हो भाऊजी तुमच्यावर, तसही तुंम्ही
खुप हँडसम अन स्मार्ट आहात,मुलीच काय? पण लग्न
झालेल्या बायका सुध्दा मागे लागतील,माझ्यासारख्या.

अशाप्रकारे वहीनी आता कुठलाही आडपडदा नठेवता मनमोकळे पणाने बोलत होत्या.आमचा चहा पिऊन झाला होता.मी वहीनींच बोलणं ऐकुन म्हटलं- वहीनी इतकं हरभर्याच्या झाडावर चढवु नका मला.तुमच्या ईच्छेनुसार मी रोज काही वेळ तुमच्यासोबत घालवुन
तुमचा एकटेपणा दुर करेल.मग तर झाल.अस म्हणत मी उठलो तशा वहीनीपण उठल्या अन त्यांनी मला मिठी मारत माझ चुंबन घेतल.तस मीपण
त्यांना माझ्या मिठीत घेउन त्यांच्या ओठांचे व गालाचे
चुंबन घेऊ लागलोहोतो.खाली माझा अर्धवट झोपलेला
बुल्ला त्यांच्या ओलसर पुच्चीवर रगडु लागला होता.

तशा वहीनी शहारल्या अन माझ्या मानेवर दातांनी हलक्याशा चावत चुंबन घेत होत्या.माझ्या बुल्ल्याच्या स्पर्शाने त्या परत उत्तेजीत होऊ लागल्या होत्या.मग मी हळुवार पणे दुर करण्याचा प्रयत्न केला,तशा त्या म्हणाल्या – भाऊजी,असच सदैव तुमच्या बाहुपाशात रहावासं वाटतयं हो.

मी नाईलाजाने दुर करत म्हटल – हो वहीनी,मी उद्या येईन,नका काळजी करू.तस काही वाटल तर फोनवर
बोलुच शकतो ना आपण.अस म्हणुन आंम्ही दोघांनीही
कपडे घातले.अन वहीनींना बाय करून ५ वाजता घरी
जायला निघालो.पाऊसही थांबलेला होता.

त्यारात्री जेवण करून माझ्या बेडरूममध्ये झोपलो.तर
काही केल्या झोप लागत नव्हती.सारखे रागिनीवहीनी एकसारखी डोळ्यासमोर दिसत होती.नंतर रात्री कधी
झोप लागली कळलंच नाही.सकाळी मला जाग आली
ती माझ्या फोनची रिंग वाजल्यामुळे.बघतोय तर ८.३०
वाजले होते.अन वहीनींचाच फोन आला होता.मी फोन
उचलला अन म्हटल- बोला वहीनी,एव्हढ्या सकाळी ?

वहीनी – एव्हढ्या सकाळी काय भाऊजी,सकाळचे ८.३० वाजलेत.तुंम्ही काय बेडमध्येच आहात का ?रात्री झोप नाही लागली का ?

मी – हो वहीनी,ऊशीरा झोप लागली.बेडमधेच आहे. तुमची झाली का झोप? कशी काय आठवण काढलीत

वहीनी- माझीपण तुमच्या सारखीच अवस्था आहे.पण
राघवला आॕफीसला जायच होतना,मग उठावच लागल
काय करणार मग.तुमच बर आहे बाई एकटा जीव सदाशीव.कुणाच बंधन नाही की कुठले पाश.

मी – हो वहीनी,तुमच बरोबर आहे.पण तुंम्हीसुध्दा अस
मुक्त आयुष्य अनभवुच शकता ना? प्रयत्न करून बघा
म्हणजे नक्कीच मार्ग सापडेल.

वहीनी -हो भाऊजी,तुमच अगदी बरोबर आहे.अहो मी असच बोलत होते.बर तुमचा नागोबा काय म्हणतोय?

मी – कस सांगु वहीनी, आता तुमचा आवाज ऐकताच फणा काढुन ऊभा राहीलाय.अन मी त्याची समजुत काढतोय.बरं तुमची छकुली कशी आहे वहीनी ?

वहीनी – खरच का भाऊजी ? आता काय म्हणाव या नागोबाला.माझी छकुली पण तुमच्या आवाजाने जागी
झालीय अन तिच्या तोंडाला पाणी सुटलय भाऊजी.

मी – काय सांगताय वहीनी,छकुलीला ही खुप आठवण
येतेय वाटत.माझ्यासारखीच तुमची अवस्था झालीय वहीनी.इकडे माझा नागोबा चवाताळलाय अन तिकडे
तुमची छकुली ,काय करायच आता वहीनी ?

वहीनी – भाऊजी हे अस ऐकणार नाहीत.अस करा तुमच सगळ आवरून थोडावेळ इकडे या भाऊजी.या
दोघांची भेट झाल्याशिवाय शांत नाही होणार ते.

मी – बरं ठीक आहे वहीनी.मी येतो माझ सर्व आटोपुन
आलोच मी.अस म्हणुन फोन बंद केला.व उठुन सरळ
बाथरूममध्ये शिरलो.अन खालचे,वरचे व काखेतील केस शेव्ह करून चकाचक मस्त आंघोळ करून तयार होऊन खाली आलो.तर आईने नाष्टा तयार केलेलाच होता.चहा,नाष्टा घेउन बाहेर आलो.

मी बाईक बाहेर काढली,वर पाहीलंतर आकाश ढगांनी भरून गेलेलं होतं.कधीही सुरू होईल असे वाटत होते
मी अधीक विचार न करता बाईकला कीक मारली व सरळ राघवच्या घराकडे निघालो होतो.सकाळचे साडे दहा वाजले होते.राघवच घर १५ मिनीटांच्या अंतरावर
होतं.मी वेगाने बाईक चालवत होतो.

पाच मिनीटांचे अंतर राहीले असतील तोच रिमझिम पाऊस सुरू झाला होता.राघवच्या घरी जाईपर्यंत मी
आर्धा ओला झालो होतो.गाडीचा आवाज ऐकु येताच
वहीनींनी दार उघडलं होत.मी बाईक लावली व सरळ
घरात शिरलो तस वहीनींनी दार बंद करून घेतल.

वहीनी काळजीने म्हणाल्या- हे काय भाऊजी,किती भिजलात तुंम्ही,आधी बाथरूममधे चला मी टाॕवेल देते
तुंम्हाला,हे ओले कपडे काढा, मी वाळायला घालते.मग त्यांनी माझ्या हातात टाॕवेल दिला.अन मी बाथरूममधे
जाउन कपडे काढले व मी टाॕवेल गुंडाळुन बाहेर आलो

तशा वहीनी माझ्याकडे बघत म्हणाल्या-भाऊजी आता
तुंम्हाला घालायला काय देऊ ?त्यांची नाईटपँट देऊका
घालायला,बघा होतेय का तुंम्हाला.अस म्हणत त्यांनी कपाटातुन राघव चा नाईट ड्रेस दिला.पँट कशीतरी घातली, पण शर्ट बसत नव्हता.तर वहीनी म्हणाल्या – जाउद्या भाऊजी .तुंम्ही फक्त पँटवरच रहा.

मी वहीनी कडे बघुन हसत म्हटल- मला चालेल वहीनी
पण तुंम्हाला चालेल का असं ?

वहीनी – हो का नाही चालणार भाऊजी? मी तर म्हणेन
हा टाॕवेल तरी कशाला हवाय ?

अस बोलत वहीनींनी माझ्या कंबरेला गुंडाळलेला टाॕवेल एका झटक्यात काढुन मला पुर्ण नागड करून
टाकलं होतं.अन त्या एकटक माझ्या झोपलेल्या बुल्या कडे पाहु लागल्या होत्या. ते पाहुन मी त्यांच्याजवळ गेलो,अन एका झटक्यात त्यांचा गाऊन काढुन त्यांना नागडं करून टाकल होत.

वहीनींनी आतुनकाहीच घातलेलं नव्हत.आंम्ही दोघही
एकमेकांच्या नागड्या शरीराकडे टकलावुन बघत होतो
अन अचानक वहीनीने मला घट्ट मिठी मारत माझ्या मानेवर ओठांनी चुंबन केलं.त्यांच्या मादक स्पर्शाने मी
उत्तेजीत होत त्यांना ही माझ्या बाहुपाशात घट्ट पकडुन
त्यांच्या मानेवर चुंबन करु लागलो होतो.

त्यांचे कटोरी लुसलुशीत स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते,व खाली त्यांची कोमल पुच्ची माझ्या बुल्ल्या वर रगडत त्याला गरम करू लागली होती.पुच्चीच्या गरम स्पर्शाने माझा बुल्ला झोपेतुन जागा होऊ लागला
होता.तशा वहीनी त्याच्यावर पुच्ची रगडुन त्याला जागा
करत होत्या.

इतक्यात वहीनी माझ्या पाठीवर व डोक्यावरून हात
फिरवत म्हणाल्या- हे काय भाऊजी तुंम्ही नीट सर्वांग कोरड केल नाहीत,केस पण ओले आहेत.अशाने सर्दी होउन आजारी पडाल तुंम्ही.किती निष्काळजी पणा करताय भाऊजी.अस म्हणत त्या बाजुला होत एकनजर माझ्या अर्धवट
बुल्ल्यावरून फिरवत,बेडवर ठेवलेला टाॕवेल घेतला व
माझ्या मागे उभ्या राहुन टाॕवेलने पाठ कोरडी करून, नंतर थोडे पुढे सरकुन डोक्यावरील ओले केस दोंन्ही हातांनी कोरडे करू लागल्या होत्या.

त्यांचे ताठर झालेले मनुके माझ्या पाठीवर रगडत होते की त्या मुध्दामच रगडत होत्या माहीत नाही.पण त्या
मला गरम करण्याचा प्रयत्न करत होत्या.मलाही खुप
मजा येत होती.अन माझा बुल्ला एका क्षणात लोखंडा सारखा ताठ व गरम झाला होता.

वहीनी माझे केस कोरडे करता करता मधुनच मान वाकडी करून माझा ताठलेला बुल्ला बघत होत्या.त्या
स्वताःही गरम झाल्या होत्या,मधुनच त्या त्यांचे स्तन माझ्या पाठीवर अन त्यांची ओटीपोटीचा भाग माझ्या
गांडीच्या गोलाईवर रगडत होत्या.

शेवटी पाच मिनीटांनी त्यांनी टाॕवेल टाकुन दिला,अन मला मागुन घट्ट मिठी मारून माझ्या खांद्यावर डोकं टेकवलं.तस मी माझे दोन्ही हात मागे करून त्यांच्या भरदार गांडीच्या गोलाईवर फिरवु लागलो होतो.अन मधुनच दाबत होतो.वहीनींना खुप मजा येत होती अन
त्या गांड हलवुन प्रतिसाद देत होत्या.

आंम्हीदोघही खुपगरम झालो होतो.आता वहीनी त्यांचे
दोंन्ही हात माझ्या विशाल छातीवरून फिरवत मधुनच
त्यांच्या बोटांनी माझे मनुके कुस्करत होत्या.मला खूप
मजा येत होती,पण माझा बुल्ला अधीकच उत्तेजीत होऊन उड्या मारायला लागला होता.ते बघुन वहीनी अधीकच चेकाळल्या होत्या.

वहीनी माझ्या गालाच चुंबन घेत म्हटल्या – भाऊजी मला खुप मजा वाटतेय.तुंम्हाला कस वाटतय ?

मी- हो का वहीनी ,मला ही खुप मजा येतेय.आज अस
पहील्यांदाच मी अनुभवतोय वहीनी.तुंम्हीपण खुप रोमँटीक आहात वहीनी.


वहीनी- हो भाऊजी,मीआहेच रोमँटीक.पण तुमचे मित्र
एकदम भोळे सांब आहेत.पण तुंम्ही खुपच रोमँटीक आहात भाऊजी.त्यामुळेच मी तुमच्याकडे अधीकच आकर्षित होत तुमच्यात गुंतत चाललेय भाऊजी.

मी – हो का वहीनी, पण वहीनी जर हे सर्व राघवला कळलं तर आमची मैत्री कायमची तुटेल.त्याचा विश्वास
घात केल्यासारख होईल.अन महत्वाच म्हणजे तुमचा
संसार मोडेल त्याच काय वहीनी.
———- क्रमशाः ————-

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page