रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या . ५सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा.
अन आनंदी रहा.
मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथेचा भाग आपल्यासमोर सादर करत आहे.आपल्याला ही उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना की कथेत अजुन पुढे काय घडणार
आहे याची.चला तर माग पाहुया.

वहीनी – भाऊजी अस काही होणार नाहीये.त्यांना कस कळेल ? जर मी किंवा तुंम्ही सांगीतल तरच कळेल ना
तुंम्ही सांगणार आहात का ? आणी मी का सांगेन ? तुंम्ही एकदम बिनधास्त रहा.मी आहे ना.

मी – हो वहीनी, तुमच खरं आहे पण माझ्या मनात जे आल ते मी बोलुन दाखवलं.बस्स इतकच.

अन मग वहीनींनी त्यांचे दोंन्हीहात हळुवारपणे खाली पोटावरून फिरवत दोंन्ही मांड्यांवर फिरायला लागले होते.अन अचानक त्यांनी माझा ताठरलेला,लांबलचक व जाडजुड झालेला बुल्ला दोंन्ही हातात कुरवाळत होत्या.अन मनसोक्त मजा घेत होत्या.

वहीनी-भाऊजी, खरतर खुप दिवसापासुन मी तुमच्या
बरोबर जवळीक साधायचा विचार करत होते.माहीत नाही पण मी हळुहळु तुमच्याकडे ओढली जात होते.
मला तुमच्याकडुन खुप सुख आणी आनंद मिळवायचा
होता.तुमच्या या नग्न शरीराचा मुक्तपणे व मनसोक्त पणे उपभोग घ्यायचा होता.पण तशी संधीच मिळत नव्हती.पण ती आता मिळतेय.कारण तुंम्हीपण आता
वेळ देऊ शकता.मी वहीनींच अनपेक्षित बोलणं ऐकत त्यांच्या हाताने माझा बुल्ला चोळुन घेत मजा लुटत होतो.

मी – वहीनी खरच मला अस कधी वाटलच नव्हत की तुंम्हाला मी इतका आवडतोय ? मी खुपच भाग्यवान आहे.तुमच्यासारख्या नवयौवनात पदार्पण केलेल्या सुंदर अन मादक तरूणी माझ्या आयुष्यात आलीय.

माझ बोलणं ऐकुन वहीनी पुढे आल्या अन मला पुढुन
चिटकत माझ्या ओठांवर त्यांचे ओठ ठेउन दीर्घ चुंबन घेत होत्या.व खाली माझा बुल्ला त्यांच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर होता.अन आमचे दोघांचे हात एकमेकांच्या
गांडीवर फिरत होते.मधुनचमी त्यांच्या गांडीच्या फटीत
बोटे फिरवत होतो.

वहीनी गांडीच्या फटीत होणाऱ्या अनामीक स्पर्शाने शहारून गेल्या होत्या.अन त्या म्हटल्या भाऊजी खुप भारी वाटतय तिथे तुमच्या स्पर्शाने.एक सांगु भाऊजी तुंम्हाला बायकांच्या मनातल खुप काही कळतय हो. कुठे शिकलात हे सर्व ? सांगा ना भाऊजी.

मी – अहो त्यात काय शिकायचय वहीनी,आजकाल हे
सर्व इंटरनेट मुळं अगदी सोपं झालय.जे हव ते शोधता
येत.तुंम्हाला शिकायचय का वहीनी ?मी अस बोलत असतानाच वहीनी जोरजोराने त्यांची पुच्ची बुल्ल्यावर रगडत होत्या.माझ बोलणं ऐकुन —

वहीनी – मला काय करायच शिकुन भाऊजी ? तसही तुंम्ही माझ्यासोबत आहात म्हटल्यावर तुमच्याकडुनच
खुप काही अनुभवायला मिळतय,व अजुन खुपकाही
अनुभवायला मिळणार आहे,मग अजुन काय हवय.

अस बोलुन वहीनी माझ्या गालांवर,ओठांवर , छातीवर ,मनुक्यांवर चुंबन करत खाली खाली सरकत माझ्या पिळदार मांड्यांवर चुंबन करु लागल्या होत्या.व त्यांचे
दोंन्ही हात माझ्या गांडीवर फिरत होते.मी मस्तपैकी मजा घेत होतो.फायनल एक्झाम, झाल्यानंतर माझे दिवस सुगीचे चालु झाले होते.

मांड्यांवर चुंबन करताना माझा गरम झालेला बुल्ला त्यांच्या गालांवर रगडत होता. त्याचा होणारा गरम स्पर्श वहीनीना हवाहवासा वाटत होता.त्या मुध्दामच
त्याला गालांवर रगडुन घेत होत्या.मी उत्सुकतेने ते दृश्य बघत होतो.

माझा बुल्ला त्यांच्या लुसलुशीत गालांच्या स्पर्शाने कमालीचा मोठा झाला होता.अन बुल्ल्याच्या पुढील गुलाबी सुपारी टरारून फुगलेली होती.व ती गुळगुळीत
होउन चमकत होती.खुप वेळ झाल माझा बुल्ला असा ताठलेल्या अवस्थेत असल्याने वीर्याचा एक थेंब बाहेर
येउन चमकत होता.

ते मादक दृश्य पाहुन वहीनीना मोह आवारता आला नाही.त्यांनीपटकन जीभ बाहेरकाढुन जीभेच्या टोकाने
तो थेंब टिपला.अन नंतर त्यांचे गुलाबी ओठ माझ्या गुलाबी सुपारीवर ठेवुन दीर्घ चुंबन घेतलं.तस माझ्या पुर्ण शरीरातुन वीज चमकुन गेल्यासारख झालं होत.

नंतर वहीनींनी एक हात माझ्या गांडीवर ठेउन दुसऱ्या
हातात माझा बुल्ला धरून सर्व चेहऱ्यावर फिरवायला
लागल्या होत्या.मधुनच त्या त्याला ओठांवरून फिरवत
चुंबन करत होत्या.आता वहीनींनी माझ्या गांडीवरचा
हात काढुन दोंन्ही हातात बुल्ला धरून मागे पुढे करत
हलवत,मधुनच माझ्या अंडगोट्या कुरवाळत होत्या.

मला आता हे सर्व सहन होत नव्हत.मनात विचार येत
होताकी वहीनींना असच उचलुन बेडवर टाकाव अन
कचाकचा झवुन काढावं.पण मी मनावर ताबा ठेवत होतो.कारण मला वहीनींना दुखवायच नव्हत,त्यांच्या कलाकलाने मी घेत होतो.जोपर्यंत त्या स्वताःहुन झवुन
घ्यायला तयार होत नाहीत तोपर्यंत मी त्यांना असाच प्रतिसाद देणार होतो.

पाच मिनीटांनी वहीनी उभ्या राहील्या,माझ्या ओठांचे
चुंबन घेउन म्हटल्या – भाऊजी, तुमचा बुल्ला किती तगडा व बलदंड आहे हो ? आर्धा तास झाला अजुन उभाच आहे.खुप आवडलाय हो मला.रात्री तर लबाड
झोपुनच देत नव्हता.सारखा डोळ्यासमोर दिसायचा.

वहीनींच्या तोंडुन बुल्ला शब्द ऐकुन मला भारी वाटत होत.म्हणजे वहीनी आता एकदम मोकळ्या झालेल्या
होत्या.मी वहीनींचे दोंन्ही स्तन कुरवाळत म्हटल – हो का, खरच का वहीनी, पण तुमची गुलाबी ,रसदार अन
मखमली पुच्ची बघीतल्यापासुन माझा बुल्ला खुपच तडफडतोय वहीनी.

एव्हढ बोलुन मी वहीनीच्या दोंन्ही स्तनांनवर माझी जीभ गोलाकार फिरवायला लागलो होतो.तशा वहीनी मादक आवाजात आह् आह् स्स्स्सस आह् ओह् स्सस
ओह् भाभाउऊऊजीजी स्स्ससस खुप भारी मजा येतेय
हो आह् आह् अशा कण्हत होत्या.माझ बोलण ऐकुन

वहीनी – हो का भाऊजी,माझ्या पुच्चीची सुध्दा तशीच
आवस्था झालीय हो,तुमच्या बुल्ल्याच्या आठवणीनेच एकसारखी पाझरतेय.तुमच्या बुल्ल्याने वेड लावलय आंम्हा दोघींना.
बर भाऊजी तुंम्ही मला वहीनी अन अस आहो जाहो बौलायच नाही.आता मी तुमची गर्लफ्रेंड झालेय ना ? मगमला फक्त रागिनी म्हणायच.तसही आपल्या वयात
काहीच अंतर नाहीये.मग काय हरकत आहे.

मी – तुंम्ही म्हणाल तस वहीनी,पण मलाही तुंम्ही फक्त सौमित्र च म्हणायच.व आहोजाहो पण करायच नाही.
तरच मीतुला रागिनी या नावाने तुझ्याशीबोलत राहील.

वहीनी – हो सौमित्र ,मला सुध्दा आवडेल तुझ नाव घ्यायला.पण फक्त आपण दोघ एकत्र असताना.तुझ्या
मित्रासमोर आपलं भाऊजी अन वहीनीच नातं कायम
असणार आहे.
वहीनी बोलत होत्या अन मी ते ऐकत, मी त्यांचे दोंन्ही मनुके माझ्या ओठांनी चावत,मधुनच त्यांना जीभेने रगडत होतो व रागिनी मादक आवाजात कण्हत होती
तस मी हळु हळु खाली सरकत पोटावर जीभ फिरवत
सर्वत्र चुंबन करत होतो.

माझी नजर त्यांच्या खोलगट व मादक बेंबीवर पडली
अन मी बेंबीवर गोलाकार जीभ फिरवली अन जीभेच
टोक आत घालुन फिरवु लागलो तशी रागीनी अधीकच
कामातुर होत मादक आवाजात किंचाळु लागली होती

नंतर मी खाली सरकत सर्वांगावर चुंबन करत रागिनी
च्या गोर्यापान अन भरदार मांड्यांवर चुंबन करत होतो
पण माझी नजर तिच्या मखमली,रसाळ व गुळगुळीत फुगीर अशा पुच्चीवरच खिळुन होती.आळीपाळीने दोंन्ही मांड्यांवर चुंबन करत होतो अन रागिनीला तिथ
गुदगुल्या होत होत्या,व ती एकसारख्या मांड्या हलवत
होती.

आता मला धीर धरवत नव्हता.अधीर होत मी माझे ओठ रागिनीच्या ओल्या पुच्चीवर ठेवले तशी ती आह् आह् स्स्स्ससस स्स्स्सस ओह् सौमित्र किती भारी आह्
वाटतय स्स्स्स ऊँ ऊँ मादकपणे किंचाळत तीने तिच्या
मांड्या फाकवुन मला जागा करून दिली होती.

माझ्या ओठांच्या स्पर्शाने तिच्या पुच्चीच्या कोमल पाकळ्या एकमेकींपासुन वेगळ्या झाल्या होत्या.अन पुच्चीचे आतील गुलांबी ,मुलायम भोक पाहुन माझ्या
तोंडाला पाणी सुटलं होत.मी आता जीभेवर गोलाकार
जीभ फिरवायला लागलो होतो.अन रागिनी मदहोश होउन माझ्या डोक्यावर दोंन्ही हात फिरवत होती.

आतामी तिच्या पुच्चीवर जीभ फिरवत मी तिचा लपुन बसलेला गुलाबी दाणा जीभेच्या टोकाने कुरवाळायला लागलो होतो.रागिनी बेधुंद होत जोराने मादक स्वरात
किंचाळत होती.तस मी माझ्या ओठांनी तिचा गूलाबी
गुळगूळीत दाणा चावत होतो.रागिनी हे सर्व पहील्यांदा
अनुभवत होती.तिला पण खुप मजा येत होती.पण तिला ते खुप असहय झालं होत.

ती माझं डोकं तिच्या हातांनी मागे खेचत अआआईगग
आह् आह् स्स्स्ससस सौमित्र बस् कर ना आता नाहीरे
सहन होत हे सर्व.पण मी थोडाच थांबणार होतो.मी आता दाणा सोडुन मी माझी जीभ सर्रकन रागिनीच्या
गरम अन ओल्याचिंब पुच्चीत सरकवली.

तशी रागिनी कामवासनेने अधीकच पेटुन उठली होती.
अन जोराने अअआआआईईईगगग आह्आह् आह् ओह् ऊँ ऊँ ऊँ ओह स्स्स्ससस अशी मादक आवाजात
किंचाळत तिच्या दोंन्ही हातांनी माझ डोक पुच्चीवर दाबुन धरलं होत.व मी तिच्या गरम झालेल्या गुलाबी पुच्चीत गोलाकार जीभ फिरवु लागलो.

अन क्षणातच रागिनीच्या पुच्चीतील कामरसाचा बांध
फुटला अन त्याचा गरम चिकट प्रवाह सरळ माझ्या ,
तोंडात येऊ लागला होता.अन तो सुगंधी,चवदार रस मी गटागटा पित होतो.२ मिनीटातच मी माझ्या जीभेने सर्व रस चाटुन तिची पुच्ची साफ करून टाकली होती.

आता मी उठुन उभा राहीलो होतो.रागिनीकडे पाहील
तर ती खुपच खुश दिसत होती.आता कुठे ती शांत झाली होती.तिने माझ्या ओठांवर चुंबन करत म्हटली
सौमित्र,आज पहील्यांदाच हे अस सुख, आनंद व मजा
एकत्र अनुभवतेय.हे सर्व तुझ्यामुळे शक्य झालय बघ.
अस म्हणतती बेडवर बसत म्हटली खुप हलक वाटतय
रे मला.अस बोलत ती बेडवर आडवी झाली होती.

इकडे माझा बुल्लापण लहान होऊ लागला होता. मी
रागिनी ला म्हटल- चल मी निघतो आता रागिनी.परत
येईन मी.ते ऐकुन रागिनी म्हणाली- अरे कुठ चाललास
थांब ना माझ्याजवळ,तु जवळ असला की खुप भारी वाटत मला.तिने उठुन मला बेडवर ओढलं.तसा मी
सरळ तिच्या अंगावर कोसळलो.

अन आंम्ही दोघही एकमेकांच्या घट्ट मिठीत पहुडलो होतो.व मी माझे ओठ रागिनीच्या ओठांवर ओठ ठेवले
अन दीर्घ चुंबन केल.तशी ती म्हणाली सौमित्र तुझ्या या घट्ट मिठीत आले की सगळं जग विसरायला होत.
खुप भारी वाटत रे.इकडे खाली माझा बुल्ला परत गरमा होउन तिच्या पुच्चीवर रगडत होता.अन रागिनी कंबर हलवुन त्याला
रगडुन घेत होती.अन माझ्याकडे स्मितहास्य करत ती
म्हटली- सौमित्र एक विचारू तुला ? मी म्हटल – हो विचार ना रागिनी.

रागिनी – सौमित्र, तुझे व तुझ्या गर्लफ्रेंड मधील संबंध कसे होते ? तुंम्ही एकमेकांच्या किती जवळ आलेला होता.? तुंम्ही तसलं काही केलय एकमेकांसोबत ?

रागिनीला नक्की काय म्हणायचय हे माझ्या लक्षात आलं होतं.पण मी समजुन न समजल्यासारखा चेहरा
करत रागिनीकडे पाहात राहीलो.

मी – आमचे संबंध खुप चांगले होते.पण तु अस काय कोड्यात बोलतेय मला काहीच कळत नाही ग.

रागिनी – माझ्याकडे बघत म्हणाली काय रे सौमित्र ,
मुध्दाम करतोयस ना हे न समजल्याच नाटक.बर ठीक
आहे.मी सरळच विचारते- तु तिला झवलस का कधी?

मी – आच्छा म्हणजे तुला हे जाणुन घ्यायच तर रागिनी
अग हो मी तिला खुप झवलोय.तिला खुप आवडायच
माझ्याकडुन झवुन घ्यायला.दर रविवारी न चुकता आमचा कार्यक्रम होत असे.

रागिनी – बाईगग काय या कालेजच्या मुली पण, त्यांना
काहीच लाज लज्जा वाटत नाही का ? माझ तर धाडस
नसत झाल बाई हे अस करायला.


मी – रागिनी,त्यात काही विशेष नाही. हल्ली हे सर्व नाॕर्मल झालय.अन काॕलेजमधे हे सर्वच करतात .

रागिनी -हो का सौमित्र ,पण तुझ्या गर्लफ्रेंडला तुझा
बुल्ला खुपच आवडला होता वाटत.अन का नाही आवडणार ? तो आहेच तसा.पण आता तु त्याला कस शांत करतोस ? तिची आठवण आल्यावर ?
———– क्रमशाः ————-

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page