रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या. ७



सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा.
असेच आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथा जाणुन घेण्यास आपण उत्सुक असाल ना.चलातर मग पाहुया पुढे अजुन काय
घडतेय ते.

आंम्ही दोघही एकमेकांच्या जीभेचे रसपान करत मजा
घेत होतो.मधुनच रागिनी हवेत पाय धरून, तिची गांड
वर उचलून हलवत माझाबुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसळत
होती.व नवीन अनुभव घेउन मजा लुटत होती तिच्या चेहर्यावरील आनंद बघुन मीखुश होतो.मी एक धक्का मारला.

तशी रागिनी आह् स्स्स्स्स ऊँह ऊँ अशी मादक स्वरात
कण्हत म्हणाली- सौमित्र खुपच भारी वाटतय रे मला, तुझा हा लांबलचक व जाडजुड बुल्ला माझ्या पुच्चीत घेउन, अस वाटतय की तुझा हा नागोबा असाच माझ्या
बिळात राहुन द्यावा.

मग मी अजुन जोरदार धक्का मारत म्हटल- खरच का ग रागिनी,मग राहु दे ना आतच,मला काही घाई नाहीये
आताहा तुझाच गुलाम आहे.असाच राहुदे याला तुझ्या बिळात कायमचा.



ते ऐकुन रागिनीने तिच्या दोंन्ही हातांनी माझी गांड दाबत म्हणाली – हो का चल चहाटाळ कुठला,तुलातर
तेच हवय ना.बस कर हा चावटपणा व झव मला आता आणी तुझ्या बुल्ल्याच पाणी पाज एकदाचं माझ्या पुच्चीला.

मलाही तेच हव होत.माझाबुल्ला गळणार होता म्हणुन
मी इतक्या वेळ ब्रेक घेतला होता.आता परत मी माझी
पोझिशन घेत नव्या जोमाने रपारप धक्के मारून तिची रसाळ,गुलाबी पुच्ची कचाकचा झवुन काढत होतो.ती माझ्या गांडीवरून तिचे हात फिरवत होती,व मधुनच गांडीच्या फटीत बोटे फिरवत एकबोट माझ्या गांडीच्या
भोकावर दाबत होती.

त्यामुळे मला अधीकच जोर चढत होता अनमी अधीक
ताकदीने तिच्या पुच्चीवर दणके मारत झवत होतो. रागिनीची मागची सर्व कसर भरून काढत तिला सर्व
सुख देण्याचा प्रयत्न करत होतो.आता दोघही रंगात येउन एकमेकांना झवत होतो.अन रागिनी मादक आवाजात किचाळायला लागली होती.

अन मीसुध्दा मादक आवाज काढत दणके मारत होतो
४-५ धक्के मारताच रागिनीच्या पुच्चीने भळाभळा कामरस सोडायला सुरवात केली तसा माझा बुल्ला चवताळला अन त्यानेही कामरसाने भरलेल्या पुच्चीत
सुर मारत वीर्याच्या पिचकार्या तिच्या पुच्चीत खोलवर
मारण्यास सुरवात केली.

माझ्या बुल्ल्याने गरम वीर्याची पिचकारी मारल्याची!जाणीव होताच,रागिनीने तिचे पाय हवेत वर उचलत
अन खालुन गांड वर उचलुन माझा पुर्ण बुल्ला पुच्चीत
घालुन घेत मला तिच्या अंगावर ओढून मिठीत घट्ट आवळुन धरलं .अन त्याबरोबरच तिच्या दोंन्ही पायांची
मिठी माझ्या कंबरेवर मारत माझा बुल्ला पुच्चीत घट्ट
दाबुन धरला होता.



अनमी पण रागिनीला पाठीखालुन हात घालत माझ्या
मिठीत घट्ट पकडुन माझ डोक तिच्या खांद्यावर ठेवल
माझा बुल्ला पिचकार्या मारत होता अन तिची पुच्ची
वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती.नंतर आंम्ही दोघ
शांत झालो होतो.आंम्ही दोघही खुप थकलो होतो.व आंम्ही असेच एकमेकांच्या मिठीत झोपुन राहीलो.

१५-२० मिनीटांनी मी माझी मान उचलुन रागिनीच्या निरागस,आनंदी चेहऱ्याकडे पहात मी तिच्या ओठांवर
माझे ओठ ठेवले.तस तिने डोळे उघडुन माझ्याकडे बघत स्मितहास्य केलं.तस मी तिला विचारल- रागिनी आता कस वाटतय तुला ?

तिने माझ्या कंबरेवरची पायाची मिठी सोडवत म्हटली
खुप मस्त वाटतय रे,आज पहील्यांदाच अस कुणीतरी
इतक्यावेळ झवुन दमवलय मला.खुप त्रास पण झाला मला, पण तो त्रास सह करताना एक वेगळाच आनंद अन सुख उपभोगलय मी सौमित्र.मी तुला माझ सर्वस्व
अर्पण करून कुठलीच चुककेली नाही असमला वाटत
आज खरच मी एकदम तृप्त झालेय.

तिच बोलण ऐकुन मी म्हटल – तु खुश आहेस ना.मग झालं तर रागिनी मला तुला नेहमी अस खुश व आनंदी
असलेल बघायचय. तु हव तेंव्हा मला बोलवत जा रागिनी ,मी सदैव हजर असेन तुझी सेवा करायला.

माझ बोलणं ऐकुन रागिनीने हसत माझा गालगुच्चा काढत,माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेत म्हणाली – हो रे सौमित्र , आता तुच माझ सर्वस्व आहेस रे.आता इथुन
पुढे माझी ईच्छा झाली की तुला फोन करेन.मग तर झालं.

बरं उठ आता माझ्या अंगावरून खुप भुख लागलीय मला खुप दमलवयस तु मला.तुला पण भुख लागली असेल ना ? जोरजोरात दणके मारून ?

मग मी तिच्या अंगावरून उठत म्हटल- हो ग रागिनी मलाही खुप भुख लागलीय गं.मी माझा बुल्ला बाहेर काढुन बेडच्या खाली उतरून उभा राहीलो.मग रागिनी
उठुन बसली, तशी तिची नजर दोघांच्या कामरसाने बरबटलेल्या व अर्धवट झोपलेल्या माझ्या बुल्ल्यावर
पडली,ती अधाशासारखी त्याच्याकडे बघत गुडघ्यावर
सरकत तशीच पुढे आली.

मी बेडजवळच उभा होतो. तिने माझ्या बुल्ल्याजवळ
तोंड आणत तिने तिची जीभ बाहेर काढुन माझ्या बुल्ल्यावरील सफेद वीर्याचा ठिपका जीभेच्या टोकाने
उचलुन त्याची चव बघितली.मी रागिनीकडे आश्चर्याने
बघत होतो.

अन क्षणातच तिने माझा बुल्ला गपकन तोंडात घेउन चोखायला लागली होती. माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. दोन मिनीटातच तिने माझा बुल्ला चाटुन साफ केला होता.ती बेडवरून खाली उतरायला लागली तशी जोराने किंचाळली आआईगग
करत मला मिठी मारली.

तस मी तिला मिठीत घेत म्हटल- काय झाल ग रागिनी
तशी ती म्हणाली- खुप दुखतयरे खाली,पुच्ची सुजुन लालबुंद झालीय रे.चालताना त्रास होतोय रे सौमित्र.मी तिला आधार देत,तिचा हात माझ्या खांद्यावर ठेवत म्हटल- तु काळजी करू नको,मी पेन किलर आणुन देतो तुला,म्हणजे तास दोन तासातच बर वाटेल.

तर ती म्हणाली – अरे आहे माझ्याकडे,नंतर घेते. आधी बाथरूममधे चल आंघोळ करूयात आपण सगळ अंग कस चिकट चिकट झालयं रे.मग ती माझा घेत चालत
होती.पण तिला वेदना होत होत्या.म्हणुन ती जरा पाय
फाकवुन चालु लागली होती.मग आंम्ही दोघही तसच
बाथरूममध्ये गेलो.

मी रागिनीला, कमोडच झाकण बंद करून त्यावर
बसवले.व गरम पाणी बकेटमधे सोडुन, त्या पाण्याने तिची पुच्ची शेकायला लागलो,तशी ती तिच्या मांड्या फाकवुन व मागे भितीला टेकली. तशी तिची लालबुंद
, सुजलेली पुच्ची आ वासुन उघडलेली पुच्ची पाहुन माझा बुल्ला ताठ होउ लागला होता.

मी तिच्या पुच्चीला हात लावुन गरम पाण्याने तिची पुच्ची शेकत होतो.अन रागिनी आह् आह् स्स्स्स ओह
मादक आवाजात कण्हत म्हणाली- खुप बर वाटतय रे सौमित्र,असच शेक थोडावेळ.माझ्या हाताच्या स्पर्शाने
ती शहारून गेली होती.अन तिच्या पुच्चीच्या स्पर्शाने
माझा बूल्ला दोन मिनीटातच ताठ झाला होता.



ते पाहुन रागिनीने त्याला कुरवाळत म्हणाली- काय रे सौमित्र,तुझा बुल्लापण लालभडक झालाय रे, दुखतोय
का रे ? मी म्हटल – हो दुखतोय थोडा ,पण मला सवय
आहे त्याची, ते ऐकुन रागिनी म्हणाली – अस कसा रे तु
माझी इतकी काळजी घेतोयस म्हटल्यावर मला पण तुझी काळजी घ्यावी लागणार ना अस म्हणत गरम पाण्याने माझा बुल्ला शेकायला लागली होती.

मी म्हटल – तुझा हात लागलाकी खुप छान वाटतय गं रागिनी,खुप भारी वाटतय शेकताना.

रागिनी – हो का सौमित्र, नालायक कुठला,हे सांग की बुल्ला हातात धरलाय म्हणुन भारी वाटतय.बघ कसा उड्या मारायला लागलाय परत,तुझ्यासारखाच चावट आहे हा पण.बर चल आता आवर.खुप भुख लागलीय

मग आंम्ही दोघांनी एकमेकांना स्वच्छ आंघोळ घातली
अन बाहेर आलो.मी कपडे घालुन तिला म्हटल – बर मी आपल्यासाठी जेवणाच पार्सल घेउन येतो.तोपर्यंत
तु आराम कर.तर ती म्हणाली- अरे नको,मी बनवते ना

मी म्हटल- अजिबात नाही.तु आराम कर.मी आलोच १० मिनीटात.अस म्हणुन मी बाईक घेउन निघालो. दुपारचे १ वाजले होते.पाऊसपण थांबलेला होता.अन
मी एका हाँटेल जवळ बाईक थांबवुन, जेवणाच पार्सल
घेतलं.अन परत आलो.

मग आंम्ही दोघांनी एकमेकांना घास भरवत मस्तपैकी
जेवणाचा आस्वाद घेत होतो.१५-२० मिनीट जेवणात आरामशीर घालवुन आंम्ही उठलो.अन बेडरूममध्ये जाउन बसलो.मग रागिनीने पेनकिलर घेतली.मग मी
तिला म्हणलं -तु शांतपणे झोप आता,मी निघतो .

अन मी तिला बाय करून माझ्या घरी निघालो होतो.
त्या दिवसानंतर रागिनी तिची इच्छा झाली की मला
फोन करून बोलावुन घेत असे. अन तिची तहान भागवुन घेत असे. माझ्या बुल्ल्याला पण एक नवीन पुच्ची कायमची झवायला मिळाली होती.


तर मित्र-मैत्रीनींनो अशाप्रकारे रागिनी वहीनी हळुहळु
माझ्यात गुंतत गेली अन कायमची गुंतुन राहीली होती.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कशी ही माझी कथा.आवडल्यास
नक्की लाइक करा.परत भेटुच !! नवीन कथा घेऊन.!!
धन्यवाद .

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page