रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या . ६सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.मजा करा.असेच आनंदी रहा.
तर मित्र-मैत्रीनींनो कथेचा उर्वरीत भाग आपल्यासमोर
सादर करत आहे.आपल्याला उत्सुकता असेलच ना पुढे काय घडणार याची.चला मग पाहुया.

रागिनीच्या प्रश्नाला उत्तर देत मी म्हटल – अग त्याची सोय आपोआपच होते .काही जुन्या मैत्रीणी माहेरी आल्याकी भेटतात मला.शिवाय काही काकु आणी वहीनी पण आहेत, ज्या मला बोलावुन त्यांची तहान भागवुन घेतात.ते ऐकुन रागिनीला आश्चर्य वाटलं.

रागिनी – बापरे ,काय सांगतोस ? लग्न झालेल्या अन वयस्कर बायका सुध्दा तुझ्याकडुन झवुन घेतात.माझा
तर विश्वास बसत नाही बाई. निर्लज्जपणाचा कळसच झाला म्हणायचा सौमित्र .

मी – त्यात आश्चर्य वाटण्यासारख काहीच आहे रागिनी
हे बघ घरात पैसा,आडका सुखसोयी,वैभव असलं म्हणजे बाई खुश ,अन सुखी असते अस नाही ना.जर
तिची शारीरीक भुक अपुर्ण राहात असेल तर ते सुख
मिळविण्यासाठी दुसऱ्या पुरूषाला जवळ केल तर गैर काय आहे त्यात.तिला पण भावना आहेत ना.

रागिनी – हो रे सौमित्र,तुझ बोलणं पटतय मला.माझी पण परिस्थिती काही वेगळी नाहीये.मी पण माझ सुख
तुझ्यात शोधतेय सौमित्र.तुच आता माझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करू शकतोस सौमित्र.मी मनातुन खुप खुश होतो.मी रागिनीला म्हटल – तु अजीबात काळजी करू नको रागिनी,मी तुझ्या हव्या त्या ईच्छा पुर्ण करेन.बर आता पालथी झोपना आणी
कंबरेखाली एक उशी ठेव म्हणजे खुप मजा येईल.

रागिनीला ही असच नवीन काहीतरी करून घ्यायची ईच्छा होतीच.ती पटकन उशी कंबरेखाली घेत पालथी
झोपली.तिची ती वर उचलेली ,गोलाकार भरगच्च गांड
अन तिच्या गुलाबी पुच्चीची मादक फट पाहुन माझा
बुल्ला उड्या मारायला लागला होता.

मी एका झटक्यात तिच्यावर चढलो.व गुडघ्यावर बसत
माझ्या बुल्ल्याचटोक तिच्या पुच्चीच्याफटीत वरखाली
घासु लागलो होतो.तस रागिनीने तिच्या मांड्या लांब फाकवल्या.तस तिच्या पुच्चीच भोक थोड मोठ झाल.
तस मी माझ्या तोंडातुन भरपुर लाळ माझ्या बुल्ल्यावर
व पुच्चीवर सोडुन, हाताने बुल्ला गुळगुळीत केला.व पुच्चीत बोट घालुन गोलाकार फिरवत पुच्चीच भोक मोठ व गुळगुळीत करू लागलो होतो.

तशी रागिनी आह् आह् ऊँ ऊँ ऊँ स्स्स्ससस ओ ओ आह अआइईगग अशी मादक आवाजा कण्हत ओह
सौमित्र काय करतोय बस कर ना आता नाही सहन होत रे आता,खुप आग लागलीय रे.कर काहीतरी लवकर विझवुन टाक अन शांत कर तिला.

मलाही तेच हव होत, मी रागिनीच्या ओल्याचिंब पुच्चीच्या भोकावर बुल्ल्याच शेंडा घासुन बरोबर सेट केला.व जोरदार धक्का मारला,तसामाझा आर्धा बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या भिंतीना रगडत आत घुसला होता.रागिनी हा धक्का सहन करू शकली नाही.अन ती जोर जोराने अअआअआइइईईईगगगग मेलेलेलेरेरे ऊँ ऊँ स्स्स्ससस आउच ओह हाय हुँ हुँ हुँ करत किंचाळत
होती.अन पुच्चीत घुसलेला बुल्ला बाहेर काढण्याचा
प्रयत्न करत होती.पण मी माझ्या मांड्यात रागिनीची कंबर घट्ट धरून ठेवलीहोती.ती माशासारखी तडफडत
होती.अन मी सरळ तिच्या खांद्यावर डोक ठेवुन शांत पडुन राहीलो होतो.

१० मिनीटानंतर मी माझे ओठ रागिनीच्या गालावर ठेवत तिला शांत करण्याचा प्रयत्न म्हटल – काय गं कस वाटतय आता रागिनी ? त्रास कमी झाला का तुझा ?

रागिनी – हो आता बरं वाटतय.पण तु खुप दुष्ट आहेस,
सौमित्र.इतक्या जोराने तु घुसवलस की मला वाटल माझा जीव जातो की काय ? या बायका कशा काय तुझा घालुन घेतात बाई, तरूण मुलींच्या कोवळ्या पुच्च्या तर याने फाडुन टाकल्या असतील ना.

मी – हो ग,रागिनी पण काय करणार ? जोरात धक्का मारल्याशिवाय आत घुसलाच नसता ग. पहील्यांदाच घेतेयस ना माझा,त्यात तुझ भोक त्यामानाने लहानच आहे मग एव्हढा त्रास होणारचना रागिनी.इतर बायका
पण अस सहन करून घेतात.पण नंतर खुप मजा येते
अन मग त्यांना तो हवाहवासा वाटतो.

रागिनी – खर आहे सौमित्र तुझ.ए पण मला सांग ना
किती आतमधे घुसलाय ? पुर्ण घातलाय का तु ?

मी – अग नाही.आर्धाच गेलाय अजुन आर्धा बाहेर आहे
बघ तु हात लावुन हव तर रागिनी.

अस म्हणत मी तिच्या पाठीवरून उठत गुडघ्यावर येत
थांबलो.तस तिने एकाहाताने माझाबुल्ला धरत अंदाज
घेत म्हणाली- बापरे खरच की रे सौमित्र,मला तर बाई खुप भिती वाटतेय रे सौमित्र.अन हे काय रे हाताला रक्त कसं लागलय माझ्या, सौमित्र आता आणखी नको
घालुस,परत केंव्हातरी घाल , प्लीज.

रागिनीच बोलणं ऐकुन म्हटल- रगिनी तु काळजी करु
नकोस,मी आहे ना.आता बघ तुला कळणार पण नाही
पुर्ण आत गेलेला.नंतर तुला खुप मजा येईल अन तुच
म्हणशील असाच आत राहुदे तुझा बुल्ला.

ते ऐकुन रागिनी तिची गांड हलवत म्हणाली- हो का रे
लबाडा,माझी समजुत घालतोयस की, मला झवायची तुझी ईच्छा पुर्ण करायचीय.

तिच बोलण ऐकुनमी मुध्दामच तिलाम्हटल- अस काही
नाही ग रागिनी,तुला नको असेल तर हे बघ मी बाहेर
काढतो माझा बुल्ला.अन मी हळुच थोडा बुल्ला बाहेर
काढण्याच नाटक करू लागलो.तस रागिनीने तिचा हात माझ्या गांडीवर दाबत म्हणाली- काही गरज नाही
बाहेर काढायची.माझा विश्वास आहे तुझ्यावर सौमित्र .
घाल एकदाचा पुर्ण आत,मलापण आज खुप मजा करून घ्यायचीय तुझ्या बुल्ल्याकडुन.

मग मी पोझिशन घेत तिच्या मांड्या आजुन फाकवत
दोंन्ही हात तिच्या गोलगरगरीत गांडीवरून फिरवत दाबत होतो.अन गांडीच्या फटीत बोटे फिरवु लागलो
तशी रागिनी मजा घेत गांड वर उचलत होती.मग मी
थोडा बुल्ला बाहेर काढुन त्यावर तोंडातील लाळ सोडली.

अन परत हळुहळु माझा बुल्ला थोडा आत दाबुन परत
बाहेर काढला.अशाप्रकारे मी माझा पुर्णपणे ताठलेला बुल्ला हळुहळु धक्के मारत आतबाहेर करू लागलो होतो.रागिनीला पण आता मजा येत होती व ती तिची गांड वरखाली करून मला प्रतिसाद देत होती.

तिची पुच्ची तापलेल्या तव्यासारखी गरम झाली होती. अन माझा बुल्लाही लोखंडासारखा गरम होउन तिच्या
पुच्चीत घट्ट घर्षण करत आतबाहेर होत थोडा थोडा आत घुसत होता.तिची पुच्ची पाझरत होती व माझ्या बुल्ल्याला वाट मोकळी करून देत त्याला आत खेचुन घेत होती.

रागिनी खालुन गांड उचलत माझ्या बुल्ल्यावर दणके देत मादक आवाजात कण्हत बुल्ला पुच्चीत घालुन घेत मजा लुटत होती.अशाप्रकारे १० मिनीटातच माझा
पुर्ण बुल्ला रागिनीच्या पुच्चीत तळाशी जाऊन तिच्या गर्भाशयाच्या मुखावर रगडत होता.

आज पहील्यांदाच होणाऱ्या या अनामिक अन मादक स्पर्शाची जाणीव होताच ती बेधुंद झाली होती अन तिच्या पुच्चीची कंपने तीव्र झाली व तिने कामरसाचा
रस बाहेर सोडायला सुरवात केली होती.अन माझा बुल्ला आजुनच मोठा झाला होता.अन थांबायच नाव
घेत नव्हता.

मी आता जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची झवुन काढत होतो.अन ती जोरजोराने माझ्याकडुन झवुन घेत मादक आवाजात आह् आह् ऊँ ऊँ ऊआईईगगगग झव असच झवरे सौमित्र आह् खुप मजा येतेयरे अजुन जोरात धक्के मार,हा हा मार असच मार झव रे माझ्या सोन्या किती भारी झवतोय ऊँ ऊँ आह् अशाप्रकारे किंचाळत होती.

नंतर ती शांत झाली होती.अन मी माझा बुल्ला बाहेर काढला होता.तर ती म्हणाली कारे का बाहेर काढला तुझा बुल्ला ? मी म्हटल अग तु थकली असशील ना
या अवस्थेत, म्हणुन.आता तु उताणी झोप मग परत मी आत घालतो.मग ती उठली अन तिची नजर माझ्या
बुल्ल्यावरच खिळुन राहीली होती.माझाबुल्ला तिच्या रक्तमिश्रीत कामरसाने लडबडलेला
बघुन तिला आश्चर्य वाटत होत.इतक्यात तिची नजर कंबरेखाली ठेवलेल्या उशीवरपडली.तीपण रक्तमिश्रीत
कामरसाने खराब झालेली होती.ती तिने बाजुला केली
अन डोक्याखाली दुसरीउशी घेत उताणी झोपत तिच्या
दोंन्ही मांड्या फाकवल्या.

तसा मी तिच्या मांड्यामध्ये गुडघ्यावर बसलो.माझा बुल्ला अजुनही उड्या मारत होता.ते पाहुन रागिनी स्मितहास्य करत मला म्हटली – बाईगग तुझा हा बुल्ला
अजुन चवताळलेलाच दिसतोय रे,अजुन किती त्रास देणार आहे माझ्या पुच्चीला ?

मी तिच्या पुच्चीच्या उघडलेल्या भोकावर बुल्ला ठेउन
एक धक्का मारून तो आत घालत म्हटल – तु फक्त मजा घे रागिनी, माझाबुल्ला आता तुझ्या पुच्चीची पुर्ण
खाज मिटवुन व तिला पाणी पाजुनच शांत होईल.अस
म्हणत मी अजुन एक धक्का मारत पुर्ण बुल्ला पुच्चीत घातला.अन दोंन्ही हातात तिचे स्तन घट्ट दाबुन धरत
बुल्ला आत बाहेर करू लागलो.

रागिनी माझाबुल्ला तिच्यापुच्चीत आतबाहेर होतानाचे दृश्य टक लावुन बघत होती.अन खालुन तिची गांड वर उचलुन पुर्ण बुल्ला आत घेत होती.रागिनीची नजर तर
माझ्या बुल्ल्यावरच होती,व मजा घेत होती,म्हणुन मी आता माझा पुर्ण बुल्ला बाहेर काढुन कचकन धक्का मारून आत घालत होतो.तशी ती आह् आह् स्स्स्ससस अशी मादक आवाजात कण्हत होती.

आता तिने माझ्या कंबरेवर हात फिरवत म्हटली कायरे
सौमित्र,तुझा बुल्ला कधी गळणार आहे ? माझी कंबर
खिळखिळी होउन जाईल रे तोपर्यंत.गाळ ना रे तुझ लवकर सौमित्र.तुझा मित्र तर पाच मिनीटातच गाळुन झोपी जातो.तुझा तर एकदम तगडा अन दमदार बुल्ला
आहे रे,यामुळच बायका तुझ्या मागे लागत असतील.

मला हवा तसा तुझ्यासारखा बाॕयफ्रेंड मिळालाय आता
मी कायमची तुझीच झालीय रे सौमित्र.अआईईगगगग आह् आह् स्स्स्ससस आईगगगग किती जोराने धक्के
मारतोयस रे,आह् आह् मार मार ऊँ अजुन जोरात,झव असच ,फाडुन टाक हुँ हुँ ऊँ ऊँ अआईईगगगग माझी
पुच्ची आज,खुप दिवसाची उपाशी होती बिचारी.

अशाप्रकारे मी खपाखप दणके देत होतो.अन तिची पुच्ची कचाकच झवत होतो.पुच्ची एकसारखी पाझरत
होती.त्यामुळे बुल्ला आतबाहेर होताना पच् पच् फच् पचक फच् फुच् पुच् पचक असा मादक आवाज रूम
मधे घुमु लागला होता.प्रत्येक धक्याबरोबर रागिनी वरखाली सरकत होती.


तिच्या मांड्या,ओटीपोटीचा भाग,व गांड धक्के मारून
लालभडक झाले होते.प्रत्येक धक्क्याबरोबर माझ्या अंडगोट्या तिच्या गांडीच्या भोकावर आदळत होत्या.
या सर्व अनुभवाने तर रागिनी खुपच खुश होऊन मला
प्रतिसाद देत होती.

आता मी बुल्ला पुर्णपणे तिच्या पुच्चीत घालुन तिच्या
वर झोपलो अन तिचे ओठ चोखत माझी जीभ तिच्या
जीभेवर घासु लागलो.तस रागिनीने तिचे दोंन्ही हात माझ्या पाठीवरून फिरवत ती पण माझ्या जीभेशी खेळु लागली होती.आंम्ही दोघही एकमेकांच्या जीभेचे
रसपानकरत एकमेकांना अधीक उत्तेजीत करत होतो.
——— क्रमशाः —————-

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page