रागिनी वहीनी हळुहळु माझ्यात गुंतत गेल्या.- २सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ?
मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.मजा करा.नेहमी मजेत रहा.आनंदी रहा.

मित्रांनो आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कथेचा भाग आपल्यासमोर सादर करत आहे.आपल्याला सुध्दा पुढे काय घडणार याबध्दलची उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना ? चला तर मग पाहुया.

रागिनीवहीनी मला पाठीमागुन चिटकुन,तिचा एक हात खांद्यावर ठेवुन दुसरा हात पुढे माझ्या मांडीवर ठेवुन बसली होती.रस्त्यात खाचखळगे असल्याने वरखाली
होणाऱ्या बाईकच्या लयबध्द हलचालीमुळे वहीनीचे दोंन्ही स्तन माझ्या पाठीवर घासत होते.

अन मांडीवर ठेवलेल्या हाताची बोटे नकळत पँटवरून माझ्या बुल्ल्याला घासत होती.अशाप्रकारे पुढुन आणी मागुन होणाऱ्या मादक स्पर्शाने माझा बुल्ला हळुहळु ताठ होउ लागला होता.मी सावकाश बाईक चालवत होतो.तरीही एकदा एक खड्डा चुकवण्याच्या प्रयत्नात
गाडी दुसऱ्या मोठ्या खड्यात जाउन जोरात वर आली

त्यामुळे वहीनी माझ्या अंगावर आली अन तिचे स्तन
जोराने माझ्या पाठीवर रगडले गेले.अन तिचा मांडीवर
ठेवलेला हात सरळ माझ्या अर्धवट ताठलेल्या बुल्ल्या वर आला.अन वहीनीने नकळत त्याला पँटवरूनच घट्ट
पकडले.हे सर्व एका क्षणात व अनपेक्षितणे घडले की
आंम्हाला काहीच कळलं नाही.पण मी मात्र मनातुन खुपच खुश होतो.माझा बुल्ला आता पुर्णपणे ताठलेला होता.अन वहीनीच्या हातात विसावला होता.आता वहीनीचे तोड माझ्या खांद्यावर
होते.तिचे गाल माझ्या कानांवर घासत होते.अन तिचा गरम श्वास माझ्या गालांना जाणवत होता.

मी मनात विचार करत होतोकी वहीनीने अजाणतेपणे
तिचा हात बुल्ल्यावर ठेवलाय की मुध्दामच ठेवलाय, की तिला सुध्दा त्याच आकर्षण आहे.की तिलाही तो
हवाहवासा वाटु लागलाय,की ती माझी परीक्षा घेतेय.

इतक्यात वहीनी किंचाळत म्हणाली अय्या किती मोठे
आहे हो भाऊजी ? बाईगग मलातर विचार करूनच धडकी भरलीय.तुंम्ही कस सांभाळताय ?

वहीनीच हे कोड्यात बोलण ऐकुन मी विचारात पडलो की वहीनी ला नेमक काय म्हणायचय, की ती माझ्या बुल्ल्याला बघुन हे बोलतेय.म्हणुन मी म्हटल- वहीनी नेमकं काय म्हणायचय तुंम्हाला ? अन कशाबध्दल बोलताय ? मी बाईक चालवत बोलत होतो.

इतक्यात बाईक परत एका खड्यातुन गेली अन परत
वहीनीने माझा बुल्ला जोरात दाबत म्हणाली- अहो हे खड्डे किती मोठे आहेत याबध्दलच बोलत होते.अन तुंम्ही बाईक कशी सांभाळताय हे म्हणायच होत मला भाऊजी.तुंम्हाला काही वेगळ वाटल का ?त्यावर मी म्हटल अहोअस काही नाही वहीनी.पण रस्ते पावसाने जास्तचखराब झालेत ना.तुंम्हाला अस वाटत असेलकी मुध्दाम खड्ड्यातुन बाईक चालवतोय.मग
वहीनी म्हणाल्या नाही हो भाऊजी.माझा विश्वास आहे
तुमच्यावर,नाहीतर मीअस तुमच्याबरोबर आलेच नसते

असेच गप्पा मारत आंम्ही एका माॕलसमोर बाईक उभी
करून आत गेलो.मग वहीनीनी किराण्याच्या काही वस्तु घेउन आंम्ही लेडीज गारमेंटस झोनमध्ये गेलो. तिथे वहीनी ब्रा ,पँन्टी बघु लागल्या.मला त्या विवीध रंगाच्या अन फॕशनेबल ब्रा व पँन्टी बघुन वहीनी समोर
लाजल्यासारख झाल होत.

वहीनी मला चिटकुनच उभी होती.मला अस पाहुन त्या
म्हणाल्या एव्हढ लाजताय का भाऊजी ? मग मी तिथ
असलेली दोन बोटा एव्हढीपट्टी असलेली पँन्टी वहीनी
ला दाखवत म्हटल हे काय आहे.पहील्यांदाच बघतोय.
तशी वहीनी हसत माझ्याकडे बघुन म्हणाली -भाऊजी
ही पँन्टी आहे.

मी वहीनीकडे बघुन हसत म्हटल काय वहीनी असल्या
पँन्टीने काहीतरी झाकल्या जाईल का ? ही पँन्टी कुठे जाऊन बसेल कळणार पण नाही.माझ बोलण ऐकुन
वहीनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटल्या अहो काही
बायकांना आवडतात असल्या पँन्टी घालायला.

आमच बोलण ऐकुन शेजारची बाई वहीनीला म्हणाली
मॕडम तुमचे मिस्टर खुपच विनोदी आहेत हो.ते ऐकुन
वहीनीपण त्या बाईला म्हटल्या अहो ते तसेच आहेत.
मग वहीनींनी ब्रा,पँन्टी व नाईटी घेउन आंम्ही बाहेर आलो.नंतर रस्त्यात भाजीपाला खरेदी करून निघालो.

दुपारचे दोन वाजले होते.मी बाईक एका हाॕटेलजवळ
उभी करून वहीनीना थांबवल.अन जेवणाच पार्सल घेउन आलो.वहीनी म्हणाल्या हे काय ? मी म्हटल हे
आपल्यासाठी जेवणाच पार्सल घेतलय.एकतर तुमच अंग दुखतय अन आता घरी जाउन जेवण बनवायच
किती त्रास होणार वहीनी तुंम्हाला .

माझ बोलण ऐकुन वहीनी भावुक होत म्हणाली किती
काळजी घेताय भाऊजी तुम्ही आपल्या वहीनीची.मग मी बाईक चालु करून म्हटल आता काही बोलु नका वहीनी चला बसा लवकर,नाहीतर पाऊस आपल्याला
भिजवुन टाकेल.

मग आंम्ही घरी निघालो.अन जातानाही वहीनी तशीच बसली होती.अन नकळतपणे एकमेकांचे स्पर्शसुख अनुभवत घरी पोहोचलो होतो.अन रिमझिम पाऊस सुरू झाला होता.वहीनीने बाईकवरून उतरताना तिचा बुल्ल्यावर असलेल्या हाताने बुल्ला एकदा कुरवाळत हात काढुन ती पटकन दरवाजा उघडायला गेली.

मग आंम्ही दोघांनी सगळ्या पिशव्या आत नेल्या.मग आंम्ही दोघही फ्रेश झालो.वहीनीने चेंज करून गाउन घातला होता.मग वहीनीने डायनींग टेबलवर ते पार्सल
खोलुन दोघांसाठी ताट बनवली अन दोघही जेवायला
बसलो.मग दोघांनीही एकमेकांना पहीलाघास भरवला

वहीनी खुपच खुश होती.का कुणास ठाऊक पण मला
राहुन राहुन काहीतरी वेगळच वाटत होत.मग दोघानी
गप्पा मारत जेवण संपवल.मग वहीनी आवरा आवर करत म्हणाल्या भाऊजी तुंम्ही बेडरूममध्ये जाउन आराम करा.मी हे आवरून येते.

बाहेर पावसाचा जोर वाढला होता.मी बेडवर आडवा होऊन आराम करू लागलो होतो.थोड्याच वेळात वहीनी बेडरूममध्ये येत तिने दार बंद करत आळोखे पिळोखे देत म्हणाली- खुप अंग दुखतय हो भाऊजी, काहीतरी करा ना हो,अस म्हणत ती मला चिटकुनच आडवी झाली होती.

वहीनीच बोलणं ऐकुन म्हटलं- वहीनी काय करू सांगा
मी ? अंग दाबुन देउ का तुमच की पुर्ण अंगाला तेलाने
मसाज करून देउ ? बोला वहीनी.

वहीनी – काय सांगु भाऊजी,मला काहीच सुचत नाही. अस वाटतयकी अंगावर अवजड अस काहीतरी ठेवाव म्हणजे सर्व अंग दाबल्या जाईल.मग बर वाटेल.

मी- म्हणजे नक्की काय करू वहीनी ? गादी टाकु का
तुमच्या अंगावर ?

वहीनी – काहीही काय बोलताय भाऊजी,गादीचं वजन
किती ८-१० किलो असेल.त्याने काय अंग चेपणार आहे.

मी – मग तुंम्हीच सांगा वहीनी,मी काय करायला हवय.

वहीनी – भाऊजी,एक आयडीया सुचलीय मला, की तुंम्हीच माझ्या अंगावर झोपावं म्हणजे माझं अंग पुर्ण
चेपुन निघेल.

मी – वहीनी तुंम्हाला झेपेल का माझ वजन ? मनातुन मी खुप खुश होतो.कारण तेव्हढाच वहीनीचा सहवास मिळेल.पण त्यांना पण माझा सहवास हवाहवासा वाटतोय का ? की त्या माझ्याकडे आकर्षीत होताहेत.

वहीनी – हो . का नाही भाऊजी ? तुमच वजन किती जास्ती जास्त ६० किलो असेल,मला झेपेल ते.चलातर
मग.चांगल्या कामाला उशीर कशाला,तसही बाहेर खुप
पाऊस पडतोय अन तुंम्ही घरीही जाउ शकत नाही.मग
तेव्हढीच माझी सेवा करता येईल तुंम्हाला.

इतक बोलुन वहीनी उठुन बेडच्या मधोमध पालथ्या झोपल्या.झोपताना त्यांचा गाऊन गुडघ्यापर्यंत वरती
सरकला होता.ते मादक दृश्य पाहुन माझ्या भावना चाळवल्या जात होत्या.

मी खालीच उभा असलेला पाहुन वहीनी म्हणाल्या हे काय भाऊजी ? असे बघत काय उभा आहात ? या ना
वरती लवकर, आणी पँट ,शर्ट काढुन ठेवा म्हणजे कस तुंम्हाला अवघडल्यासारख वाटणार नाही भाऊजी.

वहीनीचते बोलण ऐकुन मी चकीतच झालो पण आता
काहीच पर्याय नव्हता माझ्याकडे,मग मी माझी पँट व टिशर्ट काढून बेडवर चढलो अन वहीनींच्या अंगावर पालथा झोपलो.माझा पुर्ण भार अंगावर पडताच त्या
म्हणाल्या आता बघा बर वाटतय मला भाऊजी.

असच माझ्या दोंन्ही पायावर व हातावर तुमचे हात ठेवुन थोडावेळ पुर्ण भार देवुन झोपा असच.वहीनीनी
सांगीतल्याप्रमाणे मी वहीनींच्या फाकवलेल्या पायांवर
माझे पाय ठेवले होते.अन त्यांच्या दोंन्ही बाजुला लांब
केलेल्या हातावर माझे हात ठेवुन मी आरामात झोपलो

माझे डोके मी वहीनींच्या खांद्यावर ठेवले होते.दोघांच
अर्धनग्न शरीर एकमेकांना घट्ट चिकटलेलं होत.माझा
अर्धवट ताठलेला बुल्ला वहीनींच्या फटीत बरोबर बसला होता.वहीनींनी आतुन काहीच घातल नव्हतं.व मीफक्त अंंडरपँटमध्येच होतो त्यामुळेमाझ्या बुल्ल्याची
होणारी हलचाल आणी स्पर्श त्यांना जाणवत असावा

वहीनी मधुनच त्यांची कंबर हलवत होत्या,बहुतेक त्या
मला गरम करत असाव्यात अन बुल्लाही फटीत सेट करत असाव्यात.पण आता माझा बुल्ला या अनामिक
अन मादक स्पर्शाने कमालीचा कडक होउन अंंडरपँट फाडुन बाहेर येतो की काय अस वाटत होत.

वहीनी गरम झाल्या होत्या,त्यांचे गरम श्वास माझ्या मानेवर व कानांना जाणवत होते.मी त्यांच्याकडे तोंड
फिरवल तसे माझे ओठ त्यांच्या गालाना स्पर्श करत होते.तिचे थरथरणारे गुलाबी ओठ पाहुन कधी एकदा
तिच्या ओठांचे चुंबन घेतोय!अस झाल होत.पण मी माझ्या भावनांना आवर घातला होता.

मी वहीनींच्या डोळ्यांत पहात म्हटल- वहीनी माझा भार झेपतोय ना तुंम्हाला ? की भार कमी करू ? ते ऐकुन त्या खुश होऊन म्हणाल्या हो भाऊजी,खुप बर
वाटतय हो आता.असबोलतच त्यांनीत्यांच तोड माझ्या
तोंडाजवळ सरकवलं तसे त्यांचे गुलाबी ओठ माझ्या ओठांना स्पर्श करू लागले होते.

वहीनींच्या चेहऱ्यावर आता कामुकता जाणवत होती.
तसेच त्यांच्या डोळ्यातून ही ते स्पष्ट दिसत होते. पण
वहीनी मलातस काही जाणवु देतनव्हत्या.नकळतपणे त्यांना मला चुंबन करायचे होते.ते केलही पण मला तस जाणवु दिलनाही.बहुतेक त्यांना असवाटत असाव
की मी आधी सुरवात करावी.

आता जवळ जवळ १० मिनीट झाले होते आंम्ही अशा
अवस्थेत झोपुन,मला जरा आवघडल्यासारख झाल म्हणुन मी माझी कंबर हलवुन जरा वरखाली करत परत त्याच स्थितीत ठेवली.त्यामुळे माझा ताठलेला बुल्ला त्यांच्या गांडीच्या फटीत रगडला गेला होता.

तस वहीनीच्या तोंडातुन आह् आह् स्स्स्स स्स्स्स असा
मादक आवाज निघाला.मी त्यांना म्हटल काय झाल वहीनी,काही त्रास होतोय का ? मी मुध्दामच वहीनींना
अस विचारलं.

त्यावर वहीनी म्हणाल्या नाही हो भाऊजी त्रास कसला
खुप छान वाटतय भाऊजी . अस बोलत त्या माझ्या ओठांवर ओठ घासत चुंबन करत होत्या.मला जाणवु
न देता.असच जरा दणके मारा माझ्या कंबरेवर म्हणजे
कंबर मोकळी होईल जरा माझी.आधीच माझा जाडजुड अन लांबलचक गरम झालेला बुल्ला त्यांच्या गांडीच्या फटीत गचके मारत होता.अन
वहीनीच बोलण ऐकुन तो अजुनच चेकाळला होता. मगमी हळुहळु माझी कंबर वरखाली करत धक्के मारु
लागलो होतो.तसे वहीनींच्या तोंडातुन मादक आवाज
निघु लागले होते.

धक्क्यामुळे वहीनींचा गाऊन मांड्यांच्यावर सरकला होता.माझ्या नग्न मांड्यांना त्यांचा स्पर्श जाणवत होता
वहीनी खुपच गरम झालेल्या होत्या.माझ्या बुल्ल्याच्या
त्यांच्या फटीत रगडण्यामुळे त्या अधीकच उत्तेजीत झाल्या होत्या.त्यांचे ओठ, घसा कोरडा पडला असावा

त्यामुळे त्यांनी त्यांची जीभ त्यांच्या ओठांवर फिरवत ओठ ओले करण्याच्या प्रयत्नात नकळतपणे माझ्या ओठांनाही त्यांच्या जीभेच स्पर्श होत होता.आणी मी
खुश होउन मजा घेत जोराने धक्के मारू लागलो होतो

तशा वहीनी वावरखाली सरकत होत्या.अन जोराने मादक आवाजात कण्हत होत्या.अन त्यासुध्दा त्यांची
कंबर वरखाली धक्के मारत होत्या.ते मला जाणवताच
माझ्या मनात विचार आला कि वहीनी आता खुपच कामातुर झालेली दिसतात.

अन थोड्याच वेळात वहीनी जोराने मादक आवाजात
किंचाळत शांत झाल्या.मग मी ही तसाच त्यांच्या वर
झोपुन राहीलो होतो.अन माझ्यामनात शंकाआली की बहुतेक त्यांच वीर्यपतन झालेल असाव अस मला मनातुन वाटत होत.

नंतर थोड्याच वेळात वहीनी मला म्हणाल्या- भाऊजी
आता बस करा खाली या,मी उताणी झोपते.मग परत
तुंम्ही वर झोपा म्हणजे सगळ अंग चेपुन निघेल.मग मी
अंगावरून खाली उतरून गुडघ्यावर बसुन राहीलो.

वहीनी उठुन बसल्या अन त्यांची नजर माझ्या तंबूवर खिळुन होती.व माझी नजर त्यांच्या ओल्या झालेल्या पेटिकोटवर खिळुन होती.ते पाहुन वहीनी म्हणाल्या-
एव्हढ टकलावुन काय पाहाताय भाऊजी ? मी म्हटल
तुमचा पेटीकोट इथ एव्हढा ओला कसा झालाय ते पहातोय.


त्यावर वहीनी लाजत म्हणाल्या- हे सगळं तुमच्यामुळे
झालय भाऊजी.त्यांची नजर माझ्या तंबुवरच होती. तुमच किती गरम झालय हो भाऊजी, त्यामुळे हे सर्व
झालय अन तुमची अंंडरपँटपण बघा ओलसर झालीय

मी अजाणतेपणाने त्यांना विचारलं की माझ कुठं काय
गरम झालय? आणी तुंम्हाला असकाय गरम जाणवलं
वहीनी ? त्यावर वहीनी लाजत म्हणाल्या- तुंम्ही खुपच
चावट आहात भाऊजी ? अहो तुमच अंग इतक गरम झाल होतकी माझही सर्वांग गरम करून टाकलं होत.
——— क्रमशाः ———

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page