लहान पानाची मज्जा आणी बरच काही – 1

मी सागर मला लहान पणा पासून सेक्स ची आवड आहे. आणि मी ते उपभोगत पण आहे. तर माझी हि गोष्ट माझ्या लहान पनापासूनची आहे. तुम्हाला कशी वाटली माझी स्टोरी नक्की कळवा मला.
हाय मी सागर जसा सांगितलं तसा मला सेक्स ची खूप आवड आहे मी माझी स्टोरी अगदी लहानपणापासून सुरु करत आहे.
तर ही स्टोरी चालू होते माझी आणि माझ्या मित्र मैत्रिणी मध्ये तेव्हा आम्ही सर्व लहान होतो. माझ्या मित्रच नाव अनिल आणि आमच्या ग्रुप मध्ये दोन मुली पण होत्या एक सुनीता आणि एक प्रतीक्षा. माझ्या घरी आई बाबा माझी मोठी ताई आणि मी असे चोघे जण असतो. बाबा एका फॅक्टरी मध्ये कामाला असल्यामुळे त्यांच्या कामाचा काय ठिकाणा नसतो कधी कधी तर पूर्ण रात्र ते कामावर असतात. माझी ताई माझ्या पेक्षा मोठी होती. आम्ही एकत्रच हॉल मध्ये झोपायचो आई आणि बाबा आत किचन मध्ये झोपायचे.
एक दिवस मी आणि अनिल एक बंद पडलेल्या घरात बसलो होतो आम्ही नॉर्मली तिथेच खेळतो. आम्ही अस्याच गप्पा मारत बसलो होतो. तेव्हा अचानक मला सुसु ला लागली आणि मी अनिल ला बोललो तु बस मी आलो सु करून पण तो बोलला थाम्ब मी पण येतो. मग आम्ही दोघे तिकडेच एका कोपऱ्यात जाऊन सु करू लागलो. सु करत असताना माझं लक्ष अनिल च्या नुनी वर गेल आणि मी त्याची नूनी टक लावून पाहत आहे हे त्याच्या लक्षात आलं तसा अनिल ने मला विचारला.
अनिल – सागर काय पाहत आहेस असा माझ्या नुन्नी कडे.
मी – अरे काही नाही रे पण लक्ष गेलं तर नजर नवती हटत. म्हणून बघत बसलो होतो. आणि तुजी नुन्नी पाहताना माझ्या नुन्नीत पण थोडा विचित्र वाटत होता.
अनिल – काय विचित्र वाटत होता तुझ्या नुन्नीत???
मी – अरे माझी नुन्नी टाईट झाल्या सारखी वाटत होती आणि खूप बरा वाटत होता.
अनिल – असा का माझी नुन्नी पाहून तुला मजा वाटत होती का.
मी – हो ना यार.
अनिल – परत बघायची का तुला माझी नुन्नी.???
मी – हो दाखव ना.
मी असा बोलताच तो म्हणण्याला तुला बघायचा आहे तर मला काही प्रॉब्लेम नाही तसाही तु माझा मित्रा आहेस आणि तु काहीही करू शकतोस. तो असा बोलत होता आणि चड्डी उघडत होता मी त्याच्या काडे नुसता पाहत होतो हुक उघडून झाल्यावर तो उभा राहिला आणि चड्डी खाली पडली तसा त्याच्या इंडरवेअर मधून मला त्याच्या नुन्नीचा आकार लक्षात नवता येत तर मी त्याला बोललो की उंडरवेअर पण काढ तर तो बोलला आता ते तु बघ तुला काय करायचंय ते. तो असा बोलताच मी जागे वरून उठलो आणि त्याच्या पायात जाऊन बसलो आणि उंडरवेअर वरून मी त्याच्या नुन्नी वर हात ठेवला माझा स्पर्श जाणवताच तो एकदम स्तब्ध झाला मी विचारला काय झाला तर बोलला काही नाही यार पण वेगळाच फील होतय. मग मी थोडा वेळ तसाच हात फिरवत राहिलो आणि त्याला उभा करून त्याची उंडरविअर खाली केली त्याची उंडरविअर खाली जाताच मला त्याची नुन्नी दिसली जी टाइट झाल्या सारखी वाटत होती मी लगेच ती हातात पकडली तसा अनिल ने डोळे बंद केले आणि मी जे करतो ते करू देत होता त्या वरून वाटत होते मी जे काही करत आहे ते त्याला खूप आवडत होते मी त्याची नुन्नी हाताने दाबून पूढे मागे करत होतो शेवटी मला राहवलं नाही मी त्याची नुन्नी तोंडात घेऊन चोखु लागलो जसा मी नुन्नी तोंडात घेतली अनिल ने डोळे उघडले आणि मला विचारायला लागला सागर काय करत आहेस हे इथून आपण सु करतो ते तोंडात का घेत आहे मी बोललो अरे यार मला नाही राहवलं तुजी नुन्नी पाहून आणि मन झाला म्हणूंन घेतली तोंडात आणि चोखत आहे तुला नाही आवडला का मी तुजी नुन्नी चोखत आहे ते तसा असेल तर सांग मी नाही चोखत मी असा बोलताच तो म्हणाला असं काही नाही रे मला तर खूप छान वाटत आहे चोख तुला पाहिजे तेवढी थोडा वेळ मी त्याची नुन्नी चोखल्यावर मग मी त्याची नुन्नी तोंडातून बाहेर काढली आणि सोडून दिली. मग त्याने लगेच कपडे घातले आणि आम्ही त्या जुन्या घरातून बाहेर आलो. बघितला तर खूप उशीर झाला होता म्हणून मग आम्ही जास्त वेळ न थांबता सरळ आपण आपल्या घरी गेलो. ह्या प्रकारे माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदा सेक्स ची मजा घेतली आणि पुढे तीच माझी आवड बनली.
घरी आलो तर बाबा आलेले त्यांना पाहून मी सरळ बाथरूम मध्ये गेलो फ्रेश होऊन आलो तर बाबा सोफ्यावर बसले होते त्यांच्या समोर मी जाऊन चेअर वर बसलो तर बाबा माझ्याशी बोलू लागले कस चाललंय अभ्यास वैगेरे मी बोललो कि ठीक चाललंय तेवढ्यत आई आणि ताई आल्या चहा घेऊन मग आम्ही सर्वांनी चहा घेतला. चहा संपला तसा आई आणि ताई किचन मध्ये गेल्या स्वयंपाक करायला मग बाबा टीव्ही लावून बसले मी माझे स्कूल बॅग घेऊन अभ्यास करायला लागलो. थोड्या वेळाने ताई पण आली आणि ती पण बसली अभ्यास करायला मी कधी ताई कडे त्या नजरेने नवता पहिला ह्या आदी आज पहिल्यांदा मला ती माझी बहीण न वाटता एक स्त्री दिसत होती. मी माझ्या ताई कडे पाहिलं तर तिने एक फ्रुक् घातला होता जो घुडघ्या पर्यन्त होता. त्यामुळे तिचे खालचे पाय उघडे होते आणी माझी ताई जास्त मोठी नवती त्यावेळी मी 5 आणी ताई 7 मध्ये होती त्यामुळे तिच्या पायावर लहान लहन् केसा होती आणी ती माला आवड आवडत होती म्हणून मी ती पाहत होतो सारखा ताई अभ्यास करत होती म्हणून तिचा लक्ष माझ्या कडे नवता पण मी तिच्या पायाकडेच पाहत होतो. थोड्या वेळाने मी पण अभ्यास करायला लागलो. अभ्यास करता करता कधी 8 वाजले कळलं नाही मग ताई उठून आत स्वयंपाक घरात गेली आईला मदत करायला मी पण माझा अभ्यास बंद करून बाहेर जाऊन ओट्यावर बसलो होतो. असच बाहेर रस्त्यावर बघत् होतो तर माला समोरून् माझी मैत्रीण प्रतीक्षा आई बाबा सांगे येतान दिसली माझ्या जवळ पोहचताच ती आई बाबांना बोलली तुमी पुढे जा मी येते सागर सांगे थोडा बोलून तिचे आई बाबा पुढे गेले तशी ती पण माझ्या बाजूला बसली.

This content appeared first on new sex story .com

मी – कुठे होतीस आज तु पण नवती आणी सुनीता पण नवती खेळायला मी आणी अनिल दोघेच होतो करमल नाही तर आम्ही पण जास्त वेल न खेळता आलो घरी.

प्रतीक्षा – अरे आज मी आई बाबा सांगे मावशी कडे गेले होते अचानक् ठरला म्हणून सांगायला नाई जमला.

मि – ठीक आहे. आता खेळायला जायचा का अनिल ला बोलावतो आणी सुनीता ला पण.

प्रतीक्षा – नाही आता नको खूप वेल झालाय मी पण आताच आले आपण सुटीच्या दिवासी मस्त दिवसभर खेळू म्हणजे कोणी बोलणार पण नाही आता जाते मी पण घरी खूप वेल झालाय.

मी – ठीक आहे जा उद्या शाळेत भेटू.

प्रतीक्षा तिथून निघाली तश मी तिच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत होतो विचार केला आज ह्या दोघी असत्या तर किती मज्जा आली असती. आज अनिल चा नुन्नी चोखायला पण भारी वाटलं नेक्स्ट टाइम्स त्याला अन माझी नुन्नी चोखायला लावेल. जेवणाची वेल झाली होती तासा आईने माला आवाज दिला. मी आत गेलो तेव्हा पहिला की आईने आणी ताईने सर्वा जेवण बाहेर हाल मध्ये आणून ठेवला होता बाबा पण हाथ धूउन् बाहेर येताना दिसले तासा मी बाथरूम मध्ये गेलो हाथ धुवायला आणी हाथ धुऊन बाहेर जेवायला बसलो. आम्ही मस्त गप्पा मारत मारत जेवण उरकला तासा बाबा tv पाहत बसले आणी पण त्यांच्याय सांगे tv पाहत होतो थोड्या वेळाने आईने आणी ताईने भांडी वैगेरे घासून फ्री झाल्या तस्या आईने बाबांना आवाज दिला झोपायला चालायचा. बाबा उठून आत गेले ताईने आणी मी आमचा अंथरून टाकला आणी आमी पण त्यावर अडवे पडलो. रात्रीचे 11 वाजत आले होते तरी माला झोप नवती येत. ताई झोपली होती तिच्या वर माझा लक्ष गेले तासा मी पहिला तर ताई सरळ झोपली होती तिच्या छातीवर एकदम लहानसे असे गोळे होते बाकि पण ती माला तेव्हा खूप आकर्षक वाटत होती खाली पहिला तर तिचा फ्राऊक च्या खाली तिचे पाय अजून पण उघडे दिसत होते. माला परत ते पाहायचा मोहा झाला तासा मी उठून आत पहिला तर आतली लाईट बंद झाली होती हॉल मध्ये झेरो बल्ब असायचा त्यातून माला ताई एकदम स्पष्ट दिसत होती मी उठून चेक केला ताई झोपली आहे का ती मस्त झोपली होती मी उठून बसलो आणी ताईचे केसाळ पाय पाहत होतो मस्त मज्जा वाटत होती तासा करताना थोडा वेल तिच्या पायाचे नयन सुख घेत्यावर मी पण झोपलो.

मित्रानो माझी स्टोरी खूप मोठी आहे त्या मुळे त्याचे खूप सारे भाग पोस्ट होतील. तुम्हाला मज्जी पहिली स्टोरी कशी वाटली माला जरूर कळवा. [email protected] वर.

This story लहान पानाची मज्जा आणी बरच काही – 1 appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page