विधवा वहीनी ला ठोकले

हेलो मित्रांनो माझं नाव राज आहे माझ वय वर्षे 22 आहे आणि मी मुंबईत राहतो माझ्या पहील्या सेक्स ची कहाणी सागत आहे, मी माझ्या लांबच्या नातेवाईक चुलत विधवा वहीनी ची गांड मारली ते तुम्हाला सांगणार आज…
मी एक दिवशी माझ्या वहीनीच्या घरी गेलो नवी मुंबईला वहीनी आणि तीचा 8 वष॔चा मुलगा हया दोघेच राहतात तर मी नवी मुंबईला गेलो असतात मी जेवन वैगेरे करुन निगलो माझ्या घरी वहीनी खुप बोलकया आहे आणि तीच वण॔न सांगच म्हणजे रंगाने सावळी आहे पण फिगर कडक 36 छाती 30 कंबर असावं तीला बघुन कोणी तीला टोकाची ईच्छा होईल मात्र ती कोणाला फळणारी नाही आहे, तर मी नीघालो ती मला स्टेशनला सोडवायला आली मला बोलली तु माझ्याकडे shift का नाही होत तसं ही मी एकटीच राहते तेवधच मला अधार होईल मग मला हे तीचे शब्द ऐकुन ती झवाची उमीद वाधली मग मी तीला बोललो पण मी कसा तुमच्या सोबत राहणार आजुबाजुचे लोकं काय म्हणतील ती बोलली तु तयार आहेस का मी तर खुपच खुश होतो मनातुन पण काय तरी बहाने सागाचो मग तीला बोललो पण आई पाठवले का? मला ती आईशी मी बोलते तु टेंशन नको घेउस. मग तर खुश झालो पण मला खरोखर टेंशन होताच आई हो नाही बोलणार पण आईने पण हो बोलली, मग मला ४ दिवसांनी वहीनीचा फोन
आला आणि मला घरी बोलावले काम आहे. मी पोहताच वहीनी च्या चेहरा फुलला मग विचारलं ईतके आरजेनट मध्ये बोलावले मग ती मला सांगितलं हा रुम खाली कराच आहे मी म्हटल का बरं ती म्हणाली तुलाच आडचन होती ना राज तसं हा रुम मध्ये टोयलेट नाही आहे पण तीने मला एक आट दिली की घरी आईला नको सांगू मी जरा वहीनी बदल निगीटिव विचार करू लागलो, मग आम्ही सव॔ सामण shift केल पाऊस पण खुप होता मग मी संध्याकाळी घरी निघालो पण वहीनी मला येऊन नाही दिलं पाऊस खुप तु नको जाऊ खरच त्या दिवशी खुप पाऊस होता मुंबईत ट्रेन बंद झाल्या होत्या मग जेवन झाले आणि झोपाची तयारी होती मी खूप थकलो होतो आणि मी पहील्यांदा वहीनी च्या घरी थांबलो होतो तीचा नवरा नसतांना तीने अंथरूण ताकले आणि तीचा लहान मुलगा झोपी गेलेला त्याला माझ्या बाजुला टाकले आणि ती मला बोलली तुला नाईटी नाही आहे हव तर तु लुंगी घाल ठीक आहे वाहीनी असे मी म्हटल ती हासली आणि मला बोलते मी चेंज करुन येते ती डबल मिनीग मध्ये बोलली पण माझा तीला झवाची खुप ईच्छा वाढत होती, पण मी विचार केला की तीचा असा भाव नसावा आणि ती चेंज करून आलि गाऊन वर आणि केस मोकळे सोडून काय सेक्सी दिसय होती मला तीची गांड पुण॔ दिसत होती वहीणीनी निकर नव्हती घातली होती आणि ती येउन आरशात केस विचरत होती मी अंगावर चादर घेऊन तीची मागुन डिकी बघत एका हाताने मी माझा लंड कुरवाळीत होतो ती आरशात दिसतं होत मी तीची गांड बघत आहे तीही मुद्दम बँग साईट वर करत होती, मग तीने मला आवाज दिला की तु झोपला नाही का अजून मी म्हटल की झोप नाही येत मला तीने मला लंड कुरवाळताना पाहीले आणि हासून विचारते काय करतोस मी जरा लाजलो आणि काय नाही असच मग लाईट बंद केली आणि 0 बलप लावला आणि माझ्या बाजुला येवुन झोपली मी जरा घाबरलो मी थोडा सरकलो ती अजून मला चिटकली आणि म्हणाली मी तुला खाणार नाही लग्न झाल्या वर काय होइल अस बोलुन ती गुड नाईट बोलली मी म्हटल उगाच मी सरकलो मी टेंशन मध्ये आधो वहीनीला झवाची ईच्छा आता नाही पुण॔ होनार मी तीला झावाच गेस करत डोळे मिटून बंद करत होतो 15 मिनीटे मी विचार करत होतो तीला वाटलं की हा झोपला असावं तीन पहील्यांदा माझ्या अंगावर हात टाकला मी जरा ही नाही हाललो मी खुप खुश झालो आता मी वहीला ठोकणार मी पण घेतला ती मला अजुन चिटकली आणि तुचे बाँल माझ्या खांद्यावर घसरत होती तीची गांड माझ्या गुडघ्याला घसरत होती माझा लंड उड्या मारत होता तीने हाळुच माझ्या बाबुरावला हात लावत सहहहहसहह आवाज करत होती मी पण वेळ न करता वहीनीचा हात धरला ती घाबरली आणि म्हणाली तु झोपला नाही का अजून मी मी तीच्या डोळयात डोळे घालुन तीच्या गालावर हात ठेवुन तीला कीस कराला लागलो आणि ती ही पुण॔ साथ दिली ती मला आय लव्ह यु बोलू लागली मी पण सेम टू यू बोललो. मग मी तीचे पाहीले कपडे काढुन टाकले आणि तीला गरम केले ती हहहहहहहह राज मला खुप झव मी खुप दिवसांनी झवत आहे मी पण म्हणालो तुम्ही सेक्सी दिसता वहीणी मझी खुप ईच्छा होती ठोकाची ती बोलली हो का मग मला ती बोलली आता तुझी ईच्छा मी रोज पुण॔ करेल माझी पहिली च वेळ होती तीला तर दाडगा आनुभव होता मी तीला सांगितलं लगेच ती मी आहे ना जानु मग तीनं माझी पँट काढली आणि माझा लंड हातात घेऊन कुरवाळत लागली मला खुप मज्जा येते होती. मला बोलली राज मी तुला शिकवते मी सांगते तस कर मो हो वहीनी मग ती मला बोलली मला रेखा नावाने बोल आज पासुन मी तुझी रांड आहे तु मला नवरा सारखा रोज झव मी तुला त्या साठी माझ्याकडे shitf होयला बोले राज मी होय म्हटल मग तीने मला तीचे बाँल चोखाला सांगितलं मी 15 मिनीटे चोखत होतो मस्त राज खुप छान करतो खुप मझ्या येते हहहहहहहसससससहहहहहहहहहहह करत तीने मला तीची मदक गुलाबी गांड चाटायला दिली तीची पुची ओली झाली होती मला तीच्या गांडीचा स्वाद खुप आवडाला मी वेडा वानी तीची पुची चाटत होतो तीही मला शाबासकी देत होती गुड राज आज तु माझी गांडची खाज मिटव हहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहसससससससससस सहहहहहहहहहहहहहहहहहहसषसससससहहहहहहहहहह करत होती ती माझ्या केसाना धरून तीच्या पुचीत माझं तोंड घासत होती मलाही खुप मस्त वाटत होतं मग मी उटलो आणि माझा लंड तीच्या तोंडात दिला तीनही पटकन तीच्या तोंडात घेतला आणि कीती कडक तूझा लांब आहे तु माझी आज फाडुन टाकशील मी महणालो रेखा होय. 15ते20 मीनीट मी तीला चोखून घेतला मग ती मला बोलली राज आता तु माझ्या पुचीत तुझा लंड टाक मग तीला अनुभव खुपच होता ती झोपली तीने दोनी पाय फाकवले आणि माझा लंड तीने तीच्या हातांनी तीच्या पुचीत टाकत होती आणि मी पण मग धके दयाला सुरू केले हाळु हाळु मग डारेक पाचव्या घेर टाकला ती तोंडातुन हहहहक्षअअअअअअहहहहहहहहआआआआआएएएएएआआआआआआइआइइहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह मग झोर झोर तीला झवु लागलो मग माझं पानी तीच्या गाडीत सूटल आमही पांच मिनीटे शांत झालो तीची काय एका शाॅट ने खाज मिटली नाही आणि माझी पण मी दुसरा शाॅट लावला सुरू झालो मग ती मला थांब बोलली आणि ती म्हणाली राजा डाॅग शाॅट लाव ती मला पुण॔ पणे सात देत होती मग डाॅग शाॅट लावला ती म्हणाली राज तु मला मगाशी चोरून माझी डिकी बघत होतास ना आता मला डाॅग शाॅट लावुन तुझी ईच्छा पुण॔ कर मग मी गचा गच झवू लागलो ती डाॅग शाॅट ला ओरडू लागली पण मी न थाबता मी माझं विय॔ बाहेर काढला. अस त्या रात्री रेखाला उलटा पालटा करुन 5 शाॅट लावले रेखाचा नवरा मरून 1 वष॔ झाले होत आणि तीची भुक कोणी भागवाल नव्हत. आता रेखाला मी कधीही ठोकत असतो ती खुप झवाडी आहे तीला रोज ठोकुन घ्यायला लागत पण ती कोणाकडून नाही घेत. आशा प्रकारे माझ्या जीवनात घडलेला प्रसंग आहे

This content appeared first on new sex story .com

This story विधवा वहीनी ला ठोकले appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page