विधवा सुधाकाकुला अंगाखाली घेतले. [ १ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार .कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच मजेत अन आनंदी रहा.असेच गरमा गरम कथा वाचुन मजा करा.आपण माझ्या कथांना उत्स्फुरतपणे प्रतिसाद देत आहात,त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद.यापुढेही असाच प्रतिसाद देत रहाल अशी अपेक्षा बाळगतो.चला तर मग वळुयात आजच्या या कथेकडे.

एकदा मला सुधाकाकु बरोबर त्यांच्या नातेवाईकाच्या मुलीच्या लग्नाला जाण्याचा योग आला होता.कारण त्यांचा मुलगा आणी सुन, सुनेच्या चुलत भावाच्या लग्नाला गेले होते.ते दोन तीन दिवस येणार नव्हते.अन एकाच दिवशी दोन्ही लग्न असल्यामुळे सुधाकाकुच्या
बरोबर मी गेलो होतो.

सुधाकाकु म्हणजे दिसायला एकदम माल होती.पण ती विधवा होती.आईची एकदम जवळची मैत्रीण.ती दिसायला गोरी, उंची ५.५ इंच ,फिगर ३४-३०-४० ची एकदम हाॕट,कुणाचाही ऊभा राहील.कलींगडासारखे गोलगरीत अन बाहेर निघालेले गांडीचे गोळे,चालताना लयबध्द रितीने वरखाली होणारी तिची गांड बघुन म्हातारी माणसंपण टक लावुन बघत असत.

तसेच तिच्या छातीवरील पुढे आलेले भरीव ,कटोर्या सारखे स्तन व चालताना त्यांची वरखाली होणारी मादक हलचाल बघुन कुणालाही भुरळ पाडेल असे होते.अशा या सुधाकाकु ला एकदा तरी अंगाखाली घ्यायची माझी खुप दिवसापासुनची ईच्छा होती.

तशी सुधाकाकु पण माझ्यावर लाईन मारत होतीच. अनेक वेळा तसे तिने संकेत दिले होते.पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत होतो.पण आता ती सुवर्णसंधी आंम्हाला योगायोगाने चालुन आली होती.कारण लग्न झाल्यावर आंम्ही दोघही सुधाकाकु च्या गावाला जाऊन तिच्या घरी मुक्काम करणार होतो.माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.तशीच सुधाकाकु पण खुश होतीसकाळी ९.० एस.टी.ने मी आणी सुधाकाकु निघालो होतो.दोन अडीच तासाचा रस्ता होता.अन लग्नाचा मुहुर्त १२.३० चा होता.त्यामुळे आंम्ही वेळेच्या आधीच तिथे पोहोचणार होतो.एस.टी.ला काही गर्दी नव्हती. आंम्हाला आरामशीरशीर जागा मिळाली.आंम्ही दोघ एकमेकांना चिटकुन बसलेलो होतो.दोघही गप्पा मारत होतो.

दोघांच्याही शरीराचा एकमेकांना स्पर्श होत होता.तर कधी मुध्दामच सुधाकाकु बोलताना माझ्या मांडीवर हात ठेउन फिरवत होती.अन मी पण माझ्या कोपराने तिचे स्तन रगडत होतो.यापेक्षा जास्त काही आंम्हाला बसमध्ये करता येत नव्हते.कारण गर्दी नसल्यामुळे अन दिवसाचा प्रवास असल्याने सर्वच प्रवासी इकडे तिकडे बघत,गप्पा मारत आनंद घेत होते.

असच आंम्ही बोलत आसताना सुधाकाकु म्हणाली- अरे परवा आंम्ही चार पाच जणी तुझ्या आईला सहज भेटायला आलो होतो.त्यावेळी तु तुझ्या खोलीत झोपला होतास.तर असाच विषय निघत गेला, अन एकीने तुझ्या आईला विचारलं की- काय गं तुझ्या सौमित्रचा बुल्ला खुप जाडजुड ,लांबलचक व गोरापान आहे.तु पाहीलास का कधी त्याचा ?

ते ऐकुन मी सुधाकाकुला विचारल- मग आईने काय उत्तर दिल त्यांना ? मग तुझी आईने पण सांगुन!टाकलं
की हो बघीतलाय मी सौमित्रचा ,चांगला १० इंच लाब,
तीन- साडेतीन इंच जाड अन गोरापान बुल्ला आहे.
सुधाकाकुच ते बोलण खर होत,मीपण ऐकल होत ते, त्यावर मी सुधाकाकुला म्हटल- आई असे म्हणाली का ग सुधाकाकु ?

हो रे सौमित्र, मी का खोट बोलेन तुझ्याशी अस बोलत सुधाकाकु ने मला विचारलं खरच का रे तुझा बुल्ला एव्हढा मोठा,लांबलचक व गोरापान आहे.माझा तर विश्वासच बसत नाही बाई.सौमित्र एकदा डोळे भरून बघायचाय रे तुझा बुल्ला,ऐकुनच माझी ओली झालीय
बघ सौमित्र.आतातरी इथ बघण अशक्य आहे.पण संध्याकाळी घरी गेल्यावर निवांतपणे पाहीन.सुधाकाकु हे बोलत असताना माझ्या मांडीवरून हात फिरवत माझ्या बुल्ल्याला तिच्या बोटांनी स्पर्श करत होती.नुसत्या बोलण्यानेच सुधाकाकु गरम झाली होती
मग मी तिला अधीकच उत्तेजीत करण्यासाठी तिच्या मर्मावरच बोट ठेवत विचारलं – सुधाकाकु मला सांग काका जाऊन ५-६ वर्ष झाली असतील ना ?मग तु एकटी कशी काय राहातेस ? दिवसा ठीक आहे पण रात्रीच काय ? तुझीपण ईच्छा होत असेल ना ?

सुधाकाकु – हो रे सौमित्र, खुप ईच्छा होती रे मला पण काय करू ? कोणाला सांगणार ?अन काय सांगणार मी!? म्हणुन मी माझ मन मारून जगतेय मी सौमित्र .
रात्री जर कधी आठवण आलीतर झोपच लागत नाही बघ सौमित्र.तशीच तळमळत बेडवर एकसारखी कुस बदलत कधी झोपी जाते कळतच नाही.

सुधाकाकु तिची व्यथा सांगत असतानाच मी एक हात
तिच्या पाठीमागुन घालत तिच्या स्तनावर ठेवला अन कुरवाळु लागलो होतो.पदराच्या खाली हात असल्याने कुणाला काही दिसत नव्हते.सुधाकाकुने पण हात पुढे करून मला तिचे स्तन दाबायला जागा करून दिली होती.

मी सुधाकाकु ला म्हटल काकु तु खूपच धीराची आहेस किती सहन करतेस ग तु ,अस मन मारून एक दिवस आजारी पडशील ग तु सुधाकाकु.आपण जशी शेतीची योग्य वेळी मशागत,खतपाणी घालुन काळजी घेतो.व नंतर मग शेती कशी छान बहरते,तसच आपल्या शरीराची आपण काळजी नको का घ्यायला सुधाकाकु

माझ बोलणं ऐकुन सुधाकाकु म्हणाली – हो रे सौमित्र
तु अगदी खर बोलतोयस बघ.पण यापूर्वी मी कधीच असा विचार केला नाही बघ.पण मी आता ठरवलय, काही झाल तरी ही संधी वाया नाही घालवायची मला म्हणुनच तुला घेऊन आलेय माझ्याबरोबर सौमित्र.
आतापर्यंत अपुऱ्या राहीलेल्या सर्व ईच्छा तुझ्याकडुन पुर्ण करून घ्यायच्यात मला.माझी एव्हढी ईच्छा पुर्ण करशील ना रे सौमित्र ?

मला जे हव होत अगदी तसच घडत होतं. सुधाकाकुच
बोलणं ऐकुन मी खुपच खुश झालो होतो.मी काकुचे स्तन दाबत म्हटल- हो सुधाकाकु, मी तुला अस उदास झालेल नाही पाहु शकत.मी तुला सर्व काही सुख देईन
तुला नेहमी आनंदात असलेल बघायचय मला.काळजी करू नकोस सुधाकाकु.मी आहे तुझ्याबरोबर.

असे बोलत आसतानाच आमचा स्टाॕप कधी आला कळलच नाही.११.३० वाजले होते.वेळेच्या आधीच आंम्ही मंडपात पोहोचलो होतो.मग मी तिथेच खुर्चीवर
बसलो अन सुधाकाकु त्यांच्या नातेवाईकांना भेटायला गेली होती.तसही माझ्या ओळखीच तिथे कोणीही नव्हत.काही वेळातच लग्न समारंभ पार पडला.

मग नंतर जेवणाच्या पंगती झडु लागल्या होत्या.माझी नजर सुधाकाकु ला शोधत होती.थोड्याच वेळात ती!मला शोधत आली.मग आंम्ही पंगतीत एकमेकांच्या शेजारीच जेवायला बसलो.अन आरामशीर जेवणावर
यथेच्छ ताव मारला.नंतर थोडावेळ आराम केला.मग सुधाकाकु म्हणाली- मी नातेवाईकांना भेटुन येते मग आपण निघुया सौमित्र.

सुधाकाकु बॕग घेऊन आली अन म्हणाली चल लवकर सौमित्र, ६ वाजताची एकच बस आहे माझ्या गावातुन जाणारी, ती गेलीतर आपल्याला इथच रहाव लागेल. आंम्ही निघालो तेंव्हा ५.४५ वाजले होते.घाईघाईत आंम्ही निघालो अन बरोबर ६.० वाजता स्टाॕपवर गेलो. तर अजुन बस आलेलीच नव्हती.स्टाॕपवर लोकं बसची वाट बघत थांबलेली होती.

थंडीचे दिवस होते.हळुहळु अंधार पडायला लागला होता.अन थंडीपण वाढायला लागली होती.सुधाकाकु मला अधीकच चिटकुन उभी राहीली होती.बरोबर ६.३० वाजता बस आली.अन आंम्ही कसेबसे बसमध्ये
चढलो होतो.शेवटची बस असल्याने खुपच गर्दी झाली
होती.सुधाकाकु पुढे जात पुढे ४-५ बायका ऊभ्या होत्या.त्यांच्याजवळ जाउन उभी राहीली होती.

आणी मी तिच्या मागे जाउन उभा राहीलो होतो.मागुन लोक ढकलत होती, पण पुढे सरकायला अजिबात जागा नव्हती.मी सरळ सुधाकाकुच्या अंगावर मागुन जोराने आदळलो होतो,ती पडणार इतक्यात मी तिच्या कंबरेला मागुन एका हाताने घट्ट पकडलं होत.नकळत माझा हात तिच्या पोटावर स्थिरावला होता.तशी काकु मागे वळुन माझ्याकडे बघत म्हणाली- बर झाल बाई तु पकडलस,नाहीतर मी पडलीच असते बघ सौमित्र.

बस सुरू झाली होती.बसमध्ये आंम्ही उभा होतो तिथे वरची लाईट बंद होती.त्यामुळे तिथे अंधार होता.अन
या गडबडीत मी सुधाकाकु पुर्णपणे मागुन चिकटल्याने
माझा झोपलेला बुल्ला तिच्या गांडीच्या फटीत घुसुन बसला होता.बसमध्ये थंडी जाणवत नव्हती.पण थंड हवा लागत होती.इकडे सुधाकाकु गर्दीचा फायदा घेत तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडायला लागली होती.

माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्याची इनरमध्ये घुसमट होत होती.म्हणुन मी सरळ पँटमध्ये हात घालुन इनरमधुन बुल्ला बाहेर काढत त्याला मोकळा केला होता.माझी पँट लुज फिटींग असल्यामुळे पुढे चांगलाच तंबु झाला
होता.अन तो तंबु सुधाकाकु च्या फटीत साडीवरूनच एकसारखा घासु लागला होता.

मी माझा हात तिच्या लुसलुशीत उघड्या पोटावरून फिरवत मधुनच माझबोट तिच्या खोलगटबेंबीत घालुन फिरवत होतो.आंम्ही दोघही मजा घेत होतो.इतक्यात बस मेनरोड सोडुन कच्च्या रस्त्याला लागली होती. त्यामुळे आता आधीकच धक्के बसायला लागले होते.
तशी सुधाकाकु माझ्याकडे तोंड करुन उभी राहीली.

तसा माझा ताठलेलाबुल्ला साडीवरून तिच्या पुच्चीला
दाबायला लागलेला होता.अन तिने तिच डोक माझ्या खांद्यावर ठेवत मला घट्ट चिकटली होती.अन माझा एक हात तिच्या गांडीवर स्थिरावला होता.आणी मी तिची भरदार,गोलगरगरीत गांड साडीवरूनच दाबत होतो.सुधाकाकुचा एक हात माझ्या कंबरेवर होता.

बसच्या मागेपुढे बसणार्या धक्क्याचा फायदा घेत सुधाकाकु मुध्दामच तिची पुच्ची माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर रगडत होती.बहुतेक तिच्याभावना अधीकच
तीव्र झाल्या होत्या.अन आता मी सुध्दा गरम झालेलो होतो.सुधाकाकु चा हात हळुहळु खाली सरकत होता.

आणी अचानक बस एका खड्डयातुन गेली तसे सर्वाच प्रवासी जवळजवळ उडालेच होते.सर्वजण एकमेकांना
आधार देत सावरत होते,या गडबडीत सुधाकाकु ने माझा बुल्ला दोंन्ही हातांनी घट्ट पकडला होता.आणी मी तिला माझ्या बाहुपाशात घट्ट धरून ठेवाले होते.ती
माझ्या गालाच चुंबन घेत,कानात म्हणाली- खरच रे सौमित्र तुझ मुसळ तर घोड्यासारख आहे.

अस म्हणत ती दोंन्ही हातांनी बुल्ल्याच मोजमाप घेत
त्याला दाबत होती.अशाप्रकारे मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतआंम्ही एकमेकांच्या शरीराचा सुखद आनंद उपभोगत होतो.सुधाकाकु चे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.तिच्या छातीची होणारी धडधड मला जाणवत होती.मधुनच ती आह् आह् आसे मादक सुस्कारे सोडत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीवर साडीवरुन
घासुन घेत होती.बहुतेक ती पाझरली असावी.

इतक्यात कंडक्टरने आवाज दिला,आता आमचा स्टाॕप आला होता.सुधाकाकु भानावर येत म्हणाली सौमित्र एव्हढी बॕग घे.बस थांबली तसे आंम्ही कसेबसे खाली
उतरलो.खाली उतरताच मी बॕग खाली ठेउन माझा बुल्ला व्यवस्थित अंडरपँन्टमध्ये घालुन कसतरी स्वताःला सावारलं.सुधाकाकुने पण साडी नीटनेटकी सावरली.समोर एक दुकान उघड होत तिथे सुधाकाकु
ने दुध वगैरे लागणार साहीत्य घेतलं.अन निघालो.मी सुधाकाकु बरोबर रस्त्याने गावाच्या दिशेने चालु लागलो होतो.थं डी खुपच जाणवायला लागली होती. आंम्ही दोघांनीही स्वेटर वगैरे काहीच आणलं नव्हत. रस्त्यावर पुर्ण अंधार होता.मी सुधाकाकु ला म्हटल – किती वेळ लागेल तुझ्या घरी पोहोचायला सुधाकाकु ?

त्यावर सुधाकाकु म्हणाली – १० मिनीटातच पोहोचु आपण घरी सौमित्र.कधी एकदा घरी पोहोचतेय अस झालय बघ मला,खुप थंडी लागतेय बघ.बसमध्ये तर मी इतकी गरम झाले होते की माझी पँन्टी पार ओली झालीय बघ.ते ऐकुन मी मुध्दामच म्हटल कशामुळे ?

ते ऐकुन सुधाकाकु ने माझा झोपलेला बुल्ला पँटवरून
एका हातात धरत म्हणाली याच्यामुळे झालय सगळं.
आणी तु मला तुझ्या मिठीत घट्ट धरून ठेवल होतस. मी तिला म्हटल अग बघेल कुणीतरी सुधाकाकु,सोड त्याला.त्यावर ती म्हणाली- अरे आता यावेळी तुला काळ कुत्रही दिसणार नाही या रस्त्यावर,लोक झोपली पण असतील गावातली.

तिच बोलणं ऐकुन मी म्हटल खरच का सुधाकाकु ? बर झाल मला खुप जोराची लघवीला आलीय,आता सोड त्याला आधी,तिने तिचा हात काढत म्हटली होरे मलापण खुप जोराची आलीय.मग दोघही रस्त्याच्या कडेला उभा राहीलो.मी माझा अर्धवट ताठलेला बुल्ला
पँटमधुन बाहेर काढुन जोरात सुरू झालो होतो.तशी सुधाकाकु माझा बुल्ल्ला टक लावुन बघत होती.अन शेवटी तिने त्याला दोंन्ही हातात दोन मिनीट दाबुन धरला होता.मलाही खुप मजा वाटत होती.

मग माझ झाल्यावर तिने माझ्यासमोरच साडी वर करून तिने तिच उरकुन घेतल होत.मग आंम्ही दोघही गप्पा मारत चालु लागलो.सुधाकाकु म्हणाली सौमित्र तुझा बुल्ल्याला हात लावल्यामुळे माझी पुच्ची खुपच पाझारायला लागलीय रे.अस वाटतय कधी एकदा घरी पोहोचतेय अन तुझ्या अंगाखाली झोपतेय अस झालय

बोलत बोलत पाच मिनीटातच आंम्ही घरी पोहोचलो रात्रीचे ८.१५ वाजलेले होते.सुधाकाकुच घर एका बाजुला होत.आसपास एकही घर नव्हत. गाव लहान वाटत होत.साधारण १०० एक घर असतील.ती पण तुटक तुटक होती.सुधाकाकु ने दार उघडल अन सर्व लाईट चालु केल्या होत्या.घरात आल्यावर थंडी जरा कमी जाणवत होती.

सुधाकाकुचे मागे जात एका रूममध्ये आंम्ही गेलो.तसे
सुधाकाकु म्हणाली – प्रवासात खुप थकल्यासारख झालय बघ सौमित्र,मी मस्त आंघोळ करते.अन माझ झाल्यावर तु पण करून घे.अस म्हणत माझ्यासमोरच
तिने पटकन साडी व ब्लाउज काढला.तिने ब्रा घातली नव्हती.ती पाठमोरी उभी होती.पण आरशात तिचे भरीव व गोलगरगरीत स्तन पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते.

तर मित्र-मैत्रीनींनो यापुढील कथा आपण दुसऱ्या भागात वाचु शाकता.


धन्यवाद.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page