विधवा सुधाकाकुला अंगाखाली घेतले. [ २ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार. कसे आहात सगळे ?
मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचुन मजा करा.
असेच आनंदी रहा.अन इतरांना ही आनंदी ठेवा.आणी दुसऱ्याच्या सुखात आपले सुख शोकधा.

तर मित्र-मैत्रीनींनो आपला अधीक वेळ न घेता कथेला
सुरवात करूयात.

सुधाकाकुने माझ्यासमोरच साडी अन ब्लाऊज काढुन टाकला होता.ती फक्त पेटीकोटवरच होती.तिने ब्रा पण
घातलेली नव्हती.ती पाठमोरी उभी होती,पण मला तिच्या समोरच्या आरशात दिसणारे गोलगरगरीत अन भरीव स्तन दिसत होते.ते पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते.सुधाकाकु ची नजर पण आरशातुन मला न्याहाळत होती.

सुधाकाकुचा पेटीकोट तिच्या अंगाला चिकटल्यामुळे तिच्या बाहेर निघालेल्या,डेरेदार मोठ्या गांडीचा अंदाज
येत होता.गांडीची मादक खोल दरी बघत मी माझी पँट काढुन टाकली.अन जवळच्याच भिंतीवर अडकवत एका हाताने अंडरपँन्टवरून माझा बुल्ला चोळायला लागलो होतो.

तशी काकु स्मितहास्य करून माझ्याकडे बघत तिच्या दोंन्ही हातांनी तिचे स्तन कुरवाळत ,बोटांनी तिच्या ताठरलेल्या मनुक्यांना रगडत होती.ते बघुन मी सरळ अंंडरपँटमध्ये हात घालुन ताठलेला बुल्ला चोळायला लागलो.सुधाकाकु बारकाईने आरशातुन माझ्याकडे बघत होती.आंम्ही दोघही एकमेकांना बघुन अधीकच उत्तेजीत होत होतो.इतक्यात सुधाकाकुने एका हाताने पेटीकोटची नाडी सोडली,तसा पेटीकोट अलगद पायात पडला होता.व
ती खाली वाकुन पायातुन काढु लागली होती.तिची गोरीपान,डेरेदार ,भरगच्च गांड व गांडीमधील खोलगट
दरी पाहुन मी बेचैन झालो होतो.मी एका झटक्यात माझी अंंडरपँट काढुन फेकुन दिली होती.

अन सुधाकाकुला मागुन घट्ट चिकटलो.तसा माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या गांडीच्या फटीत घुसला होता. आणी मी तिची कंबर दोंन्ही हाताने दाबुन धरत तिच्या
पाठीवर चुंबन करू लागलो.तशी सुधाकाकु मादकपणे
आह् आह् स्स्स्स स्स्सस सुस्कारे सोडत म्हणाली नको ना रे सौमित्र,आता नको.चल आपण दोघही आधी आंघोळ करून घेऊ या.

अस म्हणत ती उभी राहीली.माझ्याकडे तोंड फिरवुन माझ्या ओठांचे चुंबन घेतल.व माझा ताठलेला बुल्ला हातात धरून तिने मला ओढतच बाथरूममध्ये नेलं. मग आंम्ही दोघांनीही सोमट पाण्याने एकमेकांना छान आंघोळ घालत होतो.मी तिच्या स्तनांना साबण लावत
मस्तपैकी चोळुन काढले होते.

सुधाकाकुने पण माझ्या ताठलेल्या बुल्याला तोंडात घेउन चोखुन त्याला आंघोळ घातली होती.आणी मी
तिचे पाय फाकवुन गोर्यापान पुच्चीला व पाकळ्याना मस्तपैकी चोळुन आंघोळ घातली होती.अशाप्रकारे आंम्ही दोघ साग्रसंगीत आंघोळ करून बाहेर आलो होतो.रात्रीचे ९.० वाजले होते.

सुधाकाकु म्हणाली- सौमित्र जेवायला काय करू रे
तर मी म्हटल – मलातर भुकच नाही ग सुधाकाकु,अग दुपारचच जेवण इतक झालय की जेवायची ईच्छाच होत नाही.सुधाकाकु तिचे केस टाॕवेलने कोरडे करत म्हणाली- हो रे मलाही भुख नाही बघ. पण मी दोघांसाठी मसाला दुध बनवते छानपैकी,तुला चालेल ना सौमित्र.त्यावर मी म्हटलं – हो काकु चालेल,मी सुध्दा तेच म्हणणार होतो.मसाला दुधामुळे मस्त एनर्जी मिळेल, जेणेकरून आपल्याला रात्रभर थकवा जाणवणार नाही काकु.

तशी काकु स्मितहास्य करत म्हणाली- चल चावट कुठला.दोघही अर्धनग्नावस्थेत होतो.सुधाकाकुने तिच्या स्तनांवर टाॕवेल घट्ट बांधला होता.त्यामुळे तिचे
अर्धे स्तन उघडे होते.अन ते एकमेकांना घट्ट चिकटल्या मुळे तयार झालेली दरी एकदम मादक अन उत्तेजीत करत होती.खाली तिच्या गोर्यापान,भरदार मांड्या बघुन माझा बुल्ला टाॕवेलमध्ये ताठ झाला होता.

सुधाकाकुने केस व्यवस्थित विंचरून मोकळे सोडले होते.मग तिने काखेत अन खाली डिओ स्प्रे केला अन माझ्याकडे वळुन तिने माझ्यापण काखेत डिओ स्प्रे केला होता.अन मग ती गांड हलवत किचनमध्ये गेली.
अन इकडे माझा बुल्ला ताठुन टाॕवेलचा भलामोठा तंबु
झाला होता.ते बघुन मी एका झटक्यात कंबरेचा टाॕवेल
काढुन टाकला होता.

मी आरशात माझ प्रतिबिंब बघत होतो.माझा गरम झालेला भलामोठा बुल्ला बेचैन होऊन ऊड्या मारत असलेला बघुन मी दोंन्ही हातात माझा बुल्ला धरून त्याला कुरवाळत मनात विचार आलाकी असच जावं अन सुधाकाकु ला अंगाखाली घेउन कचाकच झवुन काढावं.

अन मी सरळ किचनमध्ये गेलो,तर सुधाकाकुने गॕस पेटवुन दुध गरम करायला ठेवलं होतं.आणी ती त्यात मसाले टाकत होती.टाॕवेलमधुन दिसणारी डेरेदार गांड
बघुन माझा बुल्ला अधीकच कासावीस झाला होता.मी सरळ तिच्या मागुन चिटकत दोन्ही हातांनी तिचे स्तन
टाॕवेललरूनच कचकन दाबले.आणी तसेच घट्ट दाबुन
धरले होते.

तशी सुधाकाकु आह् आह् उम्मम स्स्स्सस आह् असे मादक सुस्कारे सोडत,अन तिच्या गांडीच्या फटीत माझा ताठलेला बुल्ला घासत म्हणाली- ओह सौमित्र आज किती वर्षांनी पुरूषाचा स्पर्श माझ्या स्तनाना होतोय रे,खुप भारी वाटतयरे, असच चांगलं रगडुन काढावस वाटतय बघ.

मलाही तेच हव होतं,मग काय मी अलगद तिचा टाॕवेल
दुर करत तिला पुर्ण नागडी करून तिचे दोंन्ही कडक झालेले स्तन कचाकच दाबायला लागलो होतो.तशी ती
मादक आवाजात सुस्कारे देत तिची भलीमोठी गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडायला लागली होती.अन आता तिने तिचे दोंन्ही हात मागे करून माझ्या गांडीवर फिरवायला लागली होती.

पाच मिनीट मस्तपैकी सुधाकाकुचे स्तन रगडुन लाल केले होते.नंतर तीने माझ्याकडे तोंड करत मला घट्ट मिठी मारली.आणी माझ्या ओठांवर तिचे गुलाबी ओठ
ठेउन चुंबनांचा वर्षाव करू लागली होती.अन मी पण तिला साथ देत घट्ट मिठीत घेतलं होत.तसे सुधाकाकुचे
स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.व खाली माझा ताठलेला बुल्ला एकसारखा तिच्या पुच्चीवर घासत होता.

माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्याच्या स्पर्शाने सुधाकाकु ची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.दोघही खुपच गरम झालो होतो.खिडकीच्या फटीतुन थंड वार्याची झुळुक
आंम्हाला अधीकच उत्तेजीत करत होती.गॕसवर दुध उकळत होत.मी सुधाकाकुला म्हटल दुध चांगलच उकळुन लालसर झालय ग काकु म्हणत गॕस बंद केला

तशी सुधाकाकु म्हणाली- हो रे सौमित्र, तिकडे दुध उकळलय अन इकडे खाली तुझ्या बुल्ल्याने माझी पुच्ची तापलेल्या तव्यासारखी लाल केलीय बघ.आज कितीतरी वर्षांनी माझ्या पुच्चीला बुल्ल्याचा स्पर्श झालाय,तो सुध्दा घोड्यासारख्या तुझ्या या बुल्ल्याचा.
अस वाटतय कधी एकदा तुझ्याखाली झोपतेय आणी तुझ भलमोठ मुसळ माझ्या पुच्चीत ठासुन घेतेय अस झालय रे सौमित्र.

ते ऐकुन मी सुधाकाकुला उचलुन वरती बसवल.अन माझ्या दोंन्ही हातात तिचे स्तन धरून आळीपाळीने तोंडात घेत चोखायला लागलो.तशी सुधाकाकु आह् आह् असे मादक सुस्कारे टाकत म्हणाली- सौमित्र आधी ते मसाला दुध थंड झालय ते पिउन घेउया.मग तु यातलं दुध रात्रभर चोखत बस,तसही खुप वर्षांनी ह्याला पुरूषी स्पर्श होतोय,खुप चोखुन घ्यायची ईच्छा झालीय बघ सौमित्र .

अस म्हणत सुधाकाकुने दोन ग्लासमध्ये दुध ओतले.व
आंम्ही दोघही एकमेकांना दुध पाजु लागलो होतो.अन
मी दुसऱ्या हाताने तिचे स्तन आळीपाळीने रगडायला लागलो होतो.तस सुधाकाकुने पण तिच्या दुसऱ्या हाताने माझा बुल्ला चोळायला लागली होती.आणी मधुनच ती माझ्या गोट्या पण कुरवाळत होती.अशी मजा घेत आंम्ही मसाला दुध संपवल होत.

नंतर मी सुधाकाकुचे मनुके कुस्करत तिला म्हटल – काकु तुला एक विचारू का ? त्यावर ती हो म्हणत अरे हव ते विचार,आता आपण दोघच आहोत ना इथ,पण तु आधी हे काकु म्हणणं बंद कर आधी,फक्त सुधा च
म्हण मला,आता आपण दोघ एकत्र असताना तुम्ही मला तुमच्या बायको सारख वागवायचं. आता हव ते हक्काने मागा.

ते बोलण ऐकुन हो ग माझी सुधाराणी.मला विचारायच
होतं की- तुझ लग्न झाल्यावर अशी सर्व मजा केली होती का तुंम्ही दोघांनी ? त्यावर काकु निराश होऊन म्हणाली – माझी खुप ईच्छा होती सौमित्र,की लग्न झाल्यावर नवर्याकडुन हवं ते,हव तस सुख उपभोगुन
खुप मजेत रहायचं,पण अस काहीच घडत नव्हत.अस
काही त्याना आवडत नव्हत.

मलापण याची अजिबात कल्पना नव्हतीं.पण आमच
लग्न होऊन ५-६ महीने झाले असतील.असेच एका रात्री माझी खुप ईच्छा झाली होती की त्यांनी माझे स्तन जोरजोरात रगडुन लाल करावेत,माझी पुच्ची व तिचा दाणा जीभेने चाटुन माझ पाणी काढाव.आणी मी त्यांचा बुल्ला तोंडात घेउन त्याला चोखुन त्यांच्या वीर्याची चव घ्यावी.

त्यांना गरम करण्यासाठी मीच पुढाकार घेत त्यांच्या अंडरपँन्टमध्ये हात घालुन त्याचा झोपलेला बुल्ला बाहेर काढुन हलवु लागले अन तो २ मिनीटातच ताठ झाला होता.अन पुढील २ मिनीटातच त्यांच माझ्या हातात गळालं होतं.तेव्हा ते खुपच चिडले अन म्हणाले की परत अस काही करशील तर याद राख.त्यानंतर मी असा कधीच विचार माझ्या मनात आला नाही.

सुधाकाकुच सांगत होती अन मी तिचे बोलण ऐकत
तिचे स्तन चोखत होतो.अन ती माझा बुल्ला दोंन्ही
हातात धरून चोळत होती.तिच बोलणं झाल्यावर मी तिला म्हटल- सुधा आता मी आहे ना तुझ्याबरोबर अस म्हणत मी तिला आलगद उचलुन बेडरूममध्ये जात म्हटल- सुधाराणी आज तुझ्या सगळ्या ईच्छा मी
पुर्ण करून देईन.

मी तिला बेडवर झोपवल अन मी बेडवर चढत तिच्या
पायांमध्ये बसलो.आणी तिच्या कंबरेखाली ठेवली. तशी तिची गोरीपान ,तुळतुळीत व ओलीचिंब पुच्ची माझ्या बुल्ल्यासमोर आली होती.मी तिच्या पुच्चीवर हात फिरवु लागलो तसे तिने तिच्या मांड्या फाकवल्या
होत्या.तसे मला तिच्या पुच्चीचे गुलाबी भोकाचे दर्शन
झाले अन माझा बुल्ला फडफडायला लागला होता.मी तिच्या पुच्चीवर हात फिरवला तशी काकु आह् आह् अशी मादक सुस्कारे टाकत म्हणाली- सौमित्र अहो घाला ना पटकन, किती तडपवताय तुमच्या बायकोला.ती सर्व तिच्या उघड्या बघत होती.तिच ते बोलणं ऐकुन मला आजुनच मजा येत होती.पण मी तिला अजुन थोडावेळ तडपवायच ठरवल होतं.

मी थोडा मागे सरकुन सरळ तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ ठेवत दीर्घ चुंबन घेत होतो अन त्याचबरोबर मी तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातात घट्ट धरून ठेवले होते.तशी काकु जोराने आह् आह् स्स्ससस स्स्ससस अशी मादक आवाजात कण्हत म्हणाली सौमित्र खुप
मजा येतेय हो मला,आज पहील्यांदा असा पुरूषाच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या पुच्चीला होतोय हो.स्स्सस उम्म उम्म्मम आह् आह् स्स्सस.

ते ऐकुन मला अजुन जोर चढला अन मी माझी जीभ
तिच्या पुच्चीच्या फटीवर खालपासुन वरपर्यत फिरवत
चाटायला लागलो होतो.तशी काकु शहारून गेली होती
आणी तिची गांड वर उचलत तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबत होती.अन जोरजोराने मादक सुस्कारे टाकत होती.नंतर मी जीभेच्या शेंड्याने तिचा शेंगदाणा
रगडायला लागलो.तशी ती आधीकच उत्तेजीत होउन
माझ डोक तिच्या पुच्चीवर दाबायला लागली होती.

दोन मिनीट तिचा शेंगदाना रगडल्यावर,मी माझी जीभ
सरळ तिच्या पुच्चीत सर्रकन घातली होती.तशी तिची
आधीकच गरम होउन पाझरायला लागली होती.मी जीभ तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत पुच्ची झवायला
लागलो होतो.तस पाच मिनीटातच तिच्या पुच्चीने गरम
कामरस सोडला अन काकुने दोंन्ही हातानी माझ डोक
तिच्या पुच्चीवर दाबुन धरल होतं.अन मी गटागट तिच ते चवदार पाणी पिउन टाकल होत तशीती शांत झाली

त्यानंतर मी पुढे सरकत पोझिशन घेउन काकुच्या ओठांचे चुंबन घेत विचारल- सुधा कस वाटल ग तुला?
तशी ती म्हणाली- खुपचभारी वाटलंहो मला आयुष्यात
पहील्यांदाच पुच्ची चाटुन घेण्याचा आनंद मिळालाय हो मला सौमित्र,खुप मजा आली मला,पण आतातरी घालाना तुमचा बुल्ला माझ्या पुच्चीत,बघा कसा माझ्या पुच्चीच चुंबन घेतोय तो.

ते ऐकुन मी तिला म्हटल-हो ग सुधा,आता माझा बुल्ला
सुध्दा अधीर झालाय गं तुझ्या पुच्चीच्या कुशीत शिरायला.अस म्हणताच सुधाने माझा बुल्ला तिच्या हाताने धरून तिच्या पुच्चीच्या भोकावर घासायला लागली होती.आता माझा बुल्ला अधीकच उत्तेजीत झाला होता.

सुधाने माझ्या बुल्ल्याच टोक बरोबर तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवताच,मी एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा आर्धा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.तशी सुधा अआआईईईगगग आहाहा आह् आह् उम्मम ऊँ आह् उम्मम स्स्स्स्सस अआय्य्गग दुखतय ना हो आह् ओह सौमित्र अआईगगग किती जोरात घातलं ऊँ ऊँ आईगगग जोर जोराने मादक आवाजात ओरडायला लागली होती.

मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथेचा भाग आपण पुढच्या भागात वाचु शकता.


धन्यवाद .

Loading

0

0

You cannot copy content of this page