विधवा सुधाकाकुला अंगाखाली घेतल. [ ३ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार . कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचुन मजा करत रहा.असेच आनंदी रहा.अन इतरानाही आनंदी ठेवा.
तर मित्रांनो आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कथेचा आनंद घेउया.चला तर मग पाहुया पुढे काय होतय ते.

मी एका धक्क्यातच माझा आर्धा बुल्ला सुधाकाकुच्या पुच्चीत घुसवला होता.आणी ती जोरात ओरडायला लागली होती.५-६ वर्षानंतर आज पहील्यांदाच सुधा माझा भलामोठा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालुन घेत होती.इतक्या वर्षाच्या गॕपनंतर तिची पुच्ची अंकुचन पाउन एखाद्या २०-२२ शी तल्या तरुणीसारखी झाली होती.त्यामुळे तिला प्रचंड वेदना होत होत्या.

ती जोरजोराने ओरडत दोंन्ही हातांनी बेडवरची गादी घट्ट पकडुन ठेवली होती.मी खाली वाकुन माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले अन माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे ताठरलेले स्तन कुरवाळत तिला शांत करायला लागलो
होतो.सुधाच्या डोळ्यातुन आश्रू ओघळत होते.थोड्या वेळातच ती शांत झाली होती अन मी तिचे डोळ्यातुन
बाहेर आलेले आश्रू माझ्या ओठांनी टिपले होते.

माझ्या ओठांचा स्पर्श होताच सुधाने डोळे उघडले अन
स्मितहास्य करत माझ्याकडे भावनावश होउन बघत होती.मी म्हटल सुधा वेदना कमी झाल्या का ग आता?
त्यावर सुधाने तिचे दोंन्ही हात माझ्या पाठीवरून फिरवत म्हणाली- हो सौमित्र आता बर वाटतय हो,पण
पहील्या रात्री एव्हढा त्रास तर होणारच ना हो.आणी ते ही तुमच एव्हढ मोठ मुसळ म्हटल्यावर विचारुच नका

पण आता खुपच छान वाटतय हो,खुप वर्षांनी अस अनुभवतेय.किती घट्ट बसलाय हो तुमचा बुल्ला मी तर बाई खूपच घाबरले होते हो,मला वाटल होत की पुर्ण बुल्ला एका धक्क्यातच घालता की काय ? पण मला माहीत आहे की तुम्ही तुमच्या बायकोला इतका त्रास नाही देणार पहील्या रात्री.पण सौमित्र तुंम्ही अजीबात काळजी करू नका, आता मी सर्व काही सहन करण्याची तयारी केलीय.आता तुम्हाला हव तस करा,मी किती ओरडले तरी थांबु नका.तुंम्ही पण आनंद घ्या,अन तुमच्या या बायकोला पण भरपुर आनंद द्या.आज खुप वर्षानंतर तगड्या व तरूण पुरूषाच्या अंगाखाली झोपलीय हो मी सौमित्र
आज तुमच्या या बायकोला भरभरून सुख द्या .

सुधाकडुन मला हेच अपेक्षित होत.आता सुधा पण माझ्या ओठांचे चुंबन घेत, खालुन तिची गांड हळुहळु हलवायला लागली होती.आणी मी तिच्या पुच्चीत असलेला आर्धा बुल्ला हळुहळु आतबाहेर करत तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत,तिचे मनुके बोटांनी रगडत होतो.

तशी सुधा माझ्या पाठीवरून प्रेमाने हात फिरवत मला म्हणाली खुप मजा येतेयहो सौमित्र मला. पहील्यांदाच
आज माझे स्तन व मनुके छानपैकी रगडुन घेत मला वेगळाच आनंद व सुख मिळतय हो सौमित्र.खरच मी खुप मोठी चुक केली हो,यापुर्वीच मी माझ्या मनातल तुंम्हाला सांगायला हव होतं.आतापर्यंत मी खुप सुख उपभोगुन घेतल असत तुमच्याकडुन.

सुधाच बोलण ऐकतमी हळुहळु माझा ताठलेला बुल्ला
आतबाहेर करत अधीकाधीक तिच्या पुच्चीत सरकवत
होतो.आणी सुधाची पुच्ची हळुहळु माझ्या भलामोठ्या बुल्ल्याला वाट मोकळी करून देत आत घेत होती.व एकसारखी पाझरत होती.त्यामुळे होणाऱ्या अनामीक घर्षणाने सुधाला खुपच मजा येत होती अन अधीकच उत्तेजीत होउन खालुन गांड वरखाली करून माझा बुल्ला पुच्चीत घालुन घेत होती.

१० मिनीटातच माझा लांबलचक अन जाडजुड बुल्ला तिच्या पुच्चीत खोलवर जाउन तिच्या गर्भाशयाच दीर्घ
चुंबन घेउ लागताच तिच्या पुच्चीतील कामरसाचा बांध
फुटुन तो वाहायला लागला होता.तस सुधाने मादक आह् आह् उम्म्मम स्स्स्सस ऊँ ऊँ आहा आहाहा आहा हुँ हुँ स्स्स्स आह् आह् असे सुस्कारे टाकत मला तिच्या
अंगावर ओढून माझ्या पाठीवर घट्ट मीठी मारली होती.सुधा पाणी सोडुन मोकळी होत होती.मी सुध्दा तिला माझ्या घट्ट मिठीत घेउन माझी जीभ तिच्या तोंडात घालुन तिच्या जीभेशी खेळु लागलो होतो.अन सुधा ही मला साथ देत तिची जीभ माझ्या तोंडात घालत होती.आंम्ही दोघही एकमेकांच्या जीभेला चोखत एक वेळीच मजा घेत होतो.

इकडे खाली मी न थांबता धक्के मारत सुधाची नाजुक
पाणीदार पुच्ची झवत होतो.आणी सुधापण तिची गांड
वरखाली करत माझा बुल्ला पुच्चीत घालुन घेत होती. तिच्या घट्ट मिठीमुळे तिच्या बोटांचीनखे माझ्या पाठीत
रूतुन बसलेली होती.पण या झवाझवीच्या आनंदात सर्व वेदना विरघळुन गेल्या होत्या.

सुधा खुपच रंगात आली होती.आणी माझा धक्क्याची गती व जोर वाढवत कचाकच तिचु पुच्ची झवत होतो.
माझी विशाल छाती तिचे दोंन्ही स्तन रगडत होती.तिचे
गोरे स्तन लालभडक झाले होते.सुधाच्या तोंडुन मादक
असे आह् आह् उम्ममम उम्म्मम ऊँ ऊँ स्स्सस आहा आहा आहाहा सुस्कारे सोडत म्हणाली-सौमित्र किती भारी झवताय हो तुंम्ही.आतापर्यंत दोन वेळा माझ्या पुच्चीच पाणी काढलय हो तुंम्ही.

सुधाच बोलण ऐकुन ला अधीकच जोर चढला होता.मी सुधाच्या अंगावरून उठत गुडघ्यावर येऊन
मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन कचाकच तिच्या पुच्चीवर जोरदार धक्के मारत वेगाने बुल्ला आतबाहेर करायला लागलो होतो.सुधा डोळे उघडे ठेउन सर्व काही बघत मजा घेत होती.

प्रत्येक धक्क्याबरोबर ती बेडवर वरखाली सरकत होती.प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिचे स्तन मागेपुढे डोलत होते,तिच्या मांडीवर माझ्या मांड्याचे दणके बसुन त्या
लालभडक झाल्या होत्या,तिच्या पुच्चीतुन चिकट रस बाहेर येउन माझ्या गोट्या ओल्या करत होता.अन तो पुढे सरकत तिचे उघडलेले गांडीचे भोक ओले करत खाली ठीबकत होता.

बुल्ल्याच्या होणाऱ्या जबरदस्त घर्षणाने पच पच् बच् पचक पच् पच् असा मादक आवाज बेडरूममध्ये घुमत होता.त्याचबरोबर सुधाच्या तोंडून मादक असे आह् आह् आहाहा आहाहा स्स्स्सस उम्म्ममम ऊँ ऊँ
आह् आहाहा स्स्स्सस” सुस्कारे बाहेर पडत होते.अन त्यातच बेडचा कर्र कर्र कच् कचक कर्र कर् आवाज मिसळुन बेडरूममध्ये दुमदुमत होता.

अशा मादक , प्रणयरम्य वातावरण व गुलाबी थंडीमुळे
आमच्या कामक्रीडा एकदम बेधुंदपणे चालु होती.अन आंम्हाला बघणार आणी थांबवणारं कोणीच नव्हत.
सुधा आणी मी एकमेकात विलीन होउन स्वर्गसुखाचा आनंद घेत होतो.मी अधीकच जोशात सुधाची पुच्ची कचाकच धक्के मारत झवुन काढत होतो.

मधुनच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत गोलाकार फिरवुन पुच्ची घुसळुन काढत होतो.अशा प्रकारे बुल्ला घुसळुन
तिच्या पुच्चीतुन येणारे पाणी घट्ट ,शुभ्र व मलईसारखे होउन बाहेर ओघळत होते.माझा बुल्लाही त्या मलईने माखला होता.अन तो सटासट पुच्चीत आतबाहेर होत
होता.हेसर्व मादक दृश्य सुधा तिच्या उघड्या डोळ्यांनी
पहात होती.

अन ते पाहुन ती बेधुंद होउन गांड वर उचलुन माझा तापलेला बुल्ला पुच्चीत तळापर्यत घालुन घेत होती.व मी सुध्दा आता तिचे पाय दुर फाकवतं,बुल्ला पुर्ण बाहेर काढुन तिच्या पुच्चीत कचकन आरपार घुसवत होतो.ते पाहुनतर ती अधीकच चेकाळली होती.अन तिच्या पुच्चीने तिसऱ्यांदा पाणी सोडले होते.आणी मी न थांबता तिच्यावर उडत होतो.

अशाप्रकारे २० मिनीटांच्या झवाझवीनंतर सुधा तीन वेळा स्खलीत झाली होती.नंतर मी माझा बुल्ला बाहेर
काढला होता.ते बघुन सुधा म्हणाली- काय हो सौमित्र, काय झाल ? असा अचानक तुमचा बुल्ला बाहेर का काढलात ? अजुन तर तुमच्या बुल्ल्याची मलई माझ्या पुच्चीला चाखायचीय हो.

तिच बोलणं ऐकुन मी म्हटल – हो ग सुधाराणी मला माहीत आहे.पण सुधा तुला अजुन खुप मजा द्यायची आहे.तुझ्या पुच्चीला आज असे काही झवुन काढणार आहे की,आजपर्यंतची सर्व कसर एका रात्रीत भरून काढणार आहे.अन तिला शांत करणार आहे.ते ऐकुन
सुधा एकदम खुश झाली होती.

मग मी तिला डाॕगी पोझिशनमध्ये झोपवली.सुधाने तिच डोक उशीवर ठेवल होतं.आता तिची भरगच्च, गोरीपान मोठी गांड आ वासुन माझ्यासमोर होती.मी
तिचे दोंन्हीगुडघे फाकवले तशी तिची ओलीचिंब पुच्ची
व तिचे उघडलेल भोक बघुन माझा बुल्ला अधीकच उत्तेजीत झाला होता.तिचे दोन्ही गोलगरगरीत स्तन खाली लोंबकळत होते.

आता मला धीर धरवत नव्हता.मी माझे दोंन्ही हात तिच्या लुसलुशीत गांडीवर हात फिरवत फिरवत तिच्या गांडीच्या फटीत हात फिरवु लागलो तशी ती मादक सुस्कारे सोडायला लागली होती.नंतर मी एका हातात माझा बुल्ला धरून,तिच्या फटीवर खालपासुन
वरपर्यंत घासायला लागलो होतो.तशी सुधा अधीकच
उत्तेजीत होउन तिची गांड मागेपुढे करू लागली होती.

सुधा म्हणाली – घाला ना हो सौमित्र,किती तडपवताय
तुमच्या बायकोला,तिने अस म्हणताच मी सुधाच्या ओल्याचिंब पुच्चीत माझा चिकट झालेला बुल्ला एका
धक्क्यातच आत घातला.आणी दोंन्ही हातांनी तिची नाजुक कंबर घट्ट पकडून दणादण दणके मारत तिची पुच्ची झवायला लागलो होतो.

तशी सुधा जोरजोराने मादक आवाजात आह् आह् उम्मम उम्म्मम स्स्सस स्स्ससस आईईगग आहाहा आह्
सौमित्र आइईईअआईईगगग किती जोरात घालताय हो दुखताय ना हो सौमित्र अअआईईगगग आहाहाहाह
स्स्ससस सौमित्र झवा आसच खुप मजा येतेय गगग आआइईईगगग हो .मी कचाकचा तिला झवत होतो.व
ती मला तिची गांड मागेपुढे करून मला साथ देत होती

माझ्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर सुधाचे दोंन्ही स्तन मस्त लयबध्द रितीने मागेपुढे हेलकावे खात होते,तिच्या दोन्ही मांड्यावर व गांडीवर माझ्या मांड्या जोराने आपटत होत्या,माझ्या गोट्या मागेपुढे डोलत होत्या.व
ते सुधा बघत होती.ती एका हाताने माझ्या गोट्या कुरवाळत होती.अन मधुनच तिचा दाणा बोटाने घासत होती.त्यामुळे मी अधीकच जोशमध्ये आलो होतो.

मी आता तिची कंबर सोडुन माझ्या दोंन्ही हातात तिचे
दोंन्ही स्तन घट्ट धरून कचाकच धक्के मारत तिच्यावर
उडायला लागलो तशी ती आधीकच जोराने मादक आवाजात किंचाळायला लागली होती.व त्याबरोबरच
तिच्या पुच्चीने परत एकदा पाणी सोडले होते.पण मी
कचाकच माझा बुल्ला सुधाच्या पुच्चीत जोरजोराने आतबाहेर करून झवत होतो.

सुधाच्या पुच्चीतुन चिकट रस बाहेर येउन आमच्या दोघांच्याही मांड्यावरून वहात मांड्या चिकट केल्या होत्या.त्यामुळे प्रत्येक धक्क्याबरोबर सट पट फट चट
चटाक चटक पच फच पट आसा आवाज येत होता.
अशाप्रकारे १०-१५ मिनीट कचाकच झवल्यावर मी माझा बुल्ला परत बाहेर काढला.आणी सुधाला परत उताणी झोपवत तिच्या पुच्चीत माझा गरम झालेला बुल्ला मुळासकट घातला होता.

आणी सुधाचे दोंन्ही पाय तिच्या खांद्याच्या बाजुला दाबुन ठेवले तसे सुधाने ते तिच्या हाताने घट्ट पकडुन ठेवले होते.त्यामुळे तिची पुच्ची एकदम वर उचलली जाऊन सपाट झाली होती.आणी मी माझे पाय लांब करत तिच्या पुच्चीवर कचाकच धक्के मारत झवायला
सुरवात केली होती.

या पोझिशन मध्ये माझा बुल्ला मुळासकट तिच्या पुच्चीत घुसत होता.अन माझ्या गोट्या तिच्या गांडीच्या उघडलेल्या भोकावर आपटत होत्या.हे दृश्य पाहुन सुधा खुपच बेभान झाली होती अन मादक आवाजात सुस्कारे टाकत होती.१०-१५ मिनीट कचाकच सुधाची
पुच्ची झवत असताना दोघही घामाघुम झालो होतो.

सुधा मादक आवाजात म्हणाली – सौमित्र बस रा ना हो आता,खुप दमवलय बाई तुंम्ही, आता तरी पाजा ना तुमची मलई माझ्या पुच्चीला,अन शांत करा एकदाची तिला.पहील्याच रात्री इतक्या वेळ तडपवतं का कुणी आपल्या बायकोला.आता परत माझी पुच्ची गळणार अस वाटतय हो मला.आतातरी आपण एकत्र मोकळं होऊयात ना गडे.सुधा खुप कासावीस झाली होती.कधी एकदा माझ्या
बुल्ल्याच वीर्य तिच्या पुच्चीत पडतय अस तिला झाल होतं.खर तर माझा बुल्लाही गळण्याच्या बेतात होताच
मग ५-६ जोरदार दणके मारले तसे सुधाच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या बुल्ल्यावर सोडला तसा माझा बुल्ला अधीकच उत्तेजीत झाला अन एका क्षणातच त्याने जोरजोराने गरम वीर्याच्या पिचकार्या सुधाच्या पुच्चीत खोलवर मारायला सुरवात केली होती.

मी प्रत्येक पिचकारी बरोबर पुच्चीवर दणके मारत होतो.अन इकडे सुधाला माझ्या बुल्ल्याने मारलेल्या गरम वीर्याची पिचकारीची जाणीव होताच.तिने तिचे
पाय मोकळे सोडले अन माझ्या पाठीवर तिच्या दोंन्ही
हाताची मिठी मारत मला घट्ट मिठीत घेतलं.

अन तिची गांड वर उचलत तिच्या दोंन्ही पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारत माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत दाबुन धरत, माझ्या बुल्ल्यातुन निघणाऱ्या वीर्याचा एकेक थेंब तिची पुच्ची खेचुन घेत होती.मी तिच्या खांद्यावर डोळे मिटुन पडलो होतो.अन सुधा पण डोळे
मिटुन माझ्या गालाला गाल लावुन शांत झाली होती.
दोघही घामाने डबलेलो होतो.

आता दोघही शांत झालेलो होतो.दोघही खुपच थकलो
होतो अन एकमेकांच्या मिठीत शांतपणे झोपलो होतो.
खिडकीतून येणाऱ्या थंड वार्याच्या झुळकीने माझी झोपमोड!झाली होती.मी मोबाईल पाहीला तर रात्रीचे १२ वाजलेले होते.मी हळुच सुधाच्या मिठीतुन सुटका
करून घेत होतो,इतक्यात सुधा जागी झाली अन तिने
डोळे उघडले होते.

मग आंम्ही दोघही एकमेकांच्या मिठीतुन मुक्त झालो.
तसे मी सुधाच्या अंगावरून उठत तिच्या बाजुला झोपलो.पण थंडी चंगलीच वाढली होती.त्यामुळे सुधा
मला चिकटली अन परत आंम्ही दोघांनीही एकमेकांना
मिठीत घेतल होतं.अन पाच मिनीटातच माझा बुल्ला गरम होऊन सुधाच्या पुच्चीला रगडु लागला होता.मग काय परत आंम्ही दोघही गरम झालो होतो व आमचा
दुसरा राऊंड चालु झाला होता.

अशाप्रकारे त्या रात्री सुधाला चार वेळा,वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये कचाकच झवुन तिच्या पुच्चीला ४ वेळा भरभरून वीर्य पाजुन तृप्त केल होत.अन माझा
बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालुन तिच्यावर झोपुन गेलो होतो.सकाळी ९ वाजता आंम्ही उठलो तर तिला धड चालता ही येत नव्हत.मी तिला आधार देत म्हटल –
काय ग सुधा खुप त्रास होतोय का ?

तस स्मितहास्य करत सुधा म्हणाली-रात्रभर आपल्या बायकोला कचाकचा झवुन अजुन वेगळ काय होणार आहे सौमित्र.पण मी खुपच खुश आहे.एका रात्रीत तुंम्ही तुमच्या बायकोच्या सगळ्या ईच्छा पुर्ण केल्यात सौमित्र.आज तुंम्ही मला एकनवीन आयुष्य जगण्याचा
कानमंत्र दिलात.आता संधी मिळेल तेंव्हा मी तुंम्हाला बोलाउन घेत जाईल सौमित्र.

नंतर आंम्ही दोघांनी सर्व आवरून एस.टी पकडली व संध्याकाळी घरी पोहोचलो होतो.अशाप्रकारे माझ्या बुल्ल्यासाठी एका नवीन पुच्चीचे द्वार खुले झाले होते.


कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा.
धन्यवाद मित्र-मैत्रीनींनो.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page