विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं. [ ६ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार.कसे!आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत मजा करा. आणी आनंदात रहा.

 मित्र-मैत्रीनींनो आपण उर्वरीत कथेचा भाग जाणुन घेण्यास खुपच उत्सुक असाल ना ? चला तर  मग पाहुया कथेत पुढे काय घडतय ते.
मी सुरभीचापाय अजुनवर उचलुन एक जोरात धक्का
मारून राहीलेला आर्धा बुल्ला पुर्ण आत सरकवला. तशी ती मादक आवाजात आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्स्ससस
किंचाळत म्हणाली किती धसमुसळेपणा करतोयस रे सौमित्र.हळुने घालताच येत नाही का तुला ?
ती अस म्हणताच मी तिच्या दुसऱ्या मांडीखाली हात
घालुन दोंन्ही हातांनी तिलायय उचलले.माझा बुल्ला पुर्ण
तिच्या पुच्चीतच होता.मी तसाच तोंड फिरवुन तिला घेउन खुर्चीवर बसलो.तशी सुरभी माझ्याकडे बघत म्हणाली हे अस काय ?
मी म्हटल – मी धसमुसळेपणाने झवतोय ना तुला मग
आता तुला हव तस तु झव मला मनसोक्तपणे.मी अस
म्हणताच ती खुश होत म्हणाली खरच सौमित्र.मी झवु अस झवु शकते का तुला ? अरे मी अस कधी केलच नाही रे.मग मी तिचे स्तन कचाकच दाबत म्हटल हो ग सुरभी.आता मार धक्के तुला हवे तसे.
आणी ती खुश होउन तिचे दोंन्ही पाय खाली टेकवुन तिची कंबर वरखाली करत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत
आतबाहेर करू लागली होती.आता माझ्या गळ्याला मिठी मारून सुरभी हळुवारपणे वरखाली करत मला
झवु लागली होती.मी आरामशीरपणे पाय लांब करून
व खुर्चीला मागे डोके टेकवुन शांतपणे पडुन राहीलो.
वरती आकाशात ढगांनी गर्दी केली होती.कोणत्याही क्षणी पाऊस सुरू होईल अस वातावारण तयार झाल होत.इकडे सुरभीला या पोझिशन मध्ये खुप मजा घेत माझा ताठलेला बुल्ला जोरजोराने तिच्या पुच्चीत घेत होती.अन मादक आवाजात ओरडत होती.
अन रिमझीम पावसाला सुरवात झाली होती.आमच्या
दोघांच्याही नग्न देहावर पावसाच्या हलक्याशा थेंबानी
बरसातकरत आमच्या कामवासना अधीकच उत्तेजीत
केल्या होत्या.अन मी माझ्या दोंन्ही हातांनी तिची गांड
धरून तिला जोरजोराने माझ्या बुल्ल्यावर आदळत होतो.
असे करताना माझे एक बोट तिच्या गांडीच्या भोकात सरकवु लागलो होतो.तशी सुरभी आधीकच उत्तेजीत होउन जोराने मादक आवाजात ओरडत होती.त्यामुळे
माझा बुल्ला अधीकच उत्तेजीत होउन कडक व जाड
झाला होता.त्यातच पावसाचा जोर वाढला होता.
पावसाने आंम्ही दोघही भिजुन आमची आंघोळ झाली
होती.पावसाचे पडणारे पाणी सुरभीच्या  पाठीवरून ओघळत,पुढे तिच्या  गांडीच्या फटीमधुन सरळ माझ्या बुल्ल्यावर येत होते,तो ओलाचिंब बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होत होता.त्यामुळे सुरभी मनसोक्त पणे पावसातल्या झवाझवीचा आनंद घेत होती.
मलाही खुपच मजा येतहोती.आज पहील्यांदाच असा पावसात झवण्याचा योग आला होता.व आंम्ही दोघही त्याचा पुरेपुर आनंद उपभोगत होतो.मी आता माझ बोट पुर्णपणे सुरभीच्या गांडीत घातलं होत.तिलाही खुप मजा येत होती.
ती बेधुंद होउन जोराने तिची कंबर वरखाली करुन धक्के मारत होती.अन माझे बोटसुध्दा पाण्याने ओले होत तिच्या गांडीच्या भोकात आतबाहेर होत होते.अन
ती अधीकच मादक आवाजात ओरडत होती.१०-१५
मिनीटांच्या या झवाझवीत सुरभीने आता दुसर्यांदा तिच्या पुच्चीतुन कामरस सोडला होता.
सुरभीने शांत होउन माझ्या तोंडात तिची जीभ घालुन माझ्या जीभेशी खेळायला लागली होती.आंम्ही दोघही
एकमेकांची जीभ आळीपाळीने चोखत मनसोक्त पणे
पावसातल्या झवाझवीचा आनंद लुटत होतो.माझा ताठलेला बुल्ला सुरभीच्या पुच्चीत खोलवर आतमध्ये
रूतुन बसलेला होता.
माझ्या मनात एकविचार आला होताकी सुरभीला एक वेगळा अनुभव द्यायचा.अस ठरवुन मीतिच्या गांडीतल माझ बोट बाहेर काढलं.तर सुरभी म्हणाली का रे बाहेर काढलस? खुप भारी वाटत होत रे सौमित्र !!
मी तिला म्हटल-बोटाने काय होणार आहे,मी तर माझा बुल्ला या भोकात घालणार आहे.मग तुला खुप मजा येईल सुरभी.ते ऐकुन ती म्हणाली- नको रे बाबा,माझी गांड फाडुन टाकेल तुझा बुल्ला. मग तिला बर ठीक आहे नाही घालत.पण गांड फाटत नाही सुरभी.अग कितीतरी बायका आवडीने गांडीच्या भोकात घालुन घेत असतात.
अस म्हणत मी तिच्या दोन्ही मांड्यांखाली हात घालत
मी तिला घेउन खुर्चीतुन उठलो.तशी सुरभीने माझ्या गळ्याला मिठी मारली अन आश्चर्याने माझ्याकडे बघत
म्हणाली आता हे काय नवीन? मीतिला म्हटल तु फक्त
मजा घेत रहा.अस म्हणत मी भरपावासात तिला घेउन
गच्चीवर चालायला लागलो.
चालताना माझा बुल्ला लयबध्द तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता.सुरभीच पुर्ण वजन माझ्या बुल्ल्यावर
असल्याने अन मी तिच्या मांड्या धरल्यामुळे तिची पुच्ची अधीकच फाकली होती व बुल्ला मुळासकट पुच्चीत घुसत होता.
पावसाचे पडणारे पाणी दोघांच्या ओटी पोटावर साठुन रहायचे अन सुरभीच अंग वर उचललकी खाली तिच्या पुच्ची व माझ्या बूल्ल्यावरुन खाली मांड्यावरुन वहात असे.असाच मी इकडुन तिकडे चालत होतो.सुरभीला
खुपच मजा येत होती.तिने माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन
घेतलं.
दोघांची शरीर पावसाने वरून थंड लागत असली तरी आतुन वासनेची आग भडकलेली होती.सुरभी हे सर्व पहील्यांदाच अनुभवत होती.तिच्याचेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसत होता.अनमी तिच्याकडे पहात एकाजागी
थांबलो अन तिच्या गालांना व नाकाला ओठांनी चावत
तिला म्हटल कस वाटतय सुरभी तुला ?
सुरभी खुश होउन म्हणाली खुपच भारी वाटतयरे मला
सौमित्र !!आज पहील्यांदाच अस पावसात तुझ्याकडुन
झवुन घेताना खुप आनंद आणी सुख मिळतय रे मला.
मी स्वप्नातही विचार केला नव्हताकी माझ्या अयुष्यात
असे सोनेरीक्षण येतील.खरचसौमित्र तुखुप ग्रेट आहेस
हे सर्व तुझ्यामुळे शक्य झालय.
मी तिच बोलण ऐकुन म्हटल बस कर आता कौतुक
आता झवायच का आपण.अस म्हणत मीतिला माझ्या
हातांनी वरखाली उचलत तिच्या पुच्चीत माझा बुल्ला आतबाहेर करून झवायला सुरवात केली होती.तिने माझ्याकंबरेला तिच्यापायांनी घट्टमिठी मारून पकडल होत. मी माझ्या दोन्ही हातानी तिची गांड दाबुन धरली होती.
सुरभीपण तिची गांड वरखाली करत माझ्या बुल्ल्यावर
उड्या मारून मनसोक्त पणे झवुन घेत होती.अन तिचे कठोर स्तन वारखाली होत माझ्या छातीवर रगडत होते.जवळजवळ १०-१५ मिनीट अस कंबरेवर घेउन  तिला कचाकच झवल्यानंतर आमच्या दोघांचही वीर्य पतन झाल होत.अन दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात
शांत झालो होतो.
पाच मिनीटांनी सुरभीने कंबरेवरची मिठी काढली अन
ती खाली उभी राहीली.तसा माझा बुल्ला सटकत पुच्चीतुन बाहेर आला व आमच्या दोघांच वीर्य तिच्या
पुच्चीतुन बाहेर ओघळुन पावसाच्या पाण्याबरोबर तिच्या मांडीवरून खाली वाहु लागले होते.
सुरभीने माझ्या बुल्ल्यावरून हात फिरवत पावसाच्या पाण्याने त्याला साफ केला.व मी तिच्या पुच्चीवरून हात फिरवत तिची पुच्ची साफ केली.माझ्या हाताचा स्पर्श पुच्चीवर होताच सुरभी शहारली अन तिने मला घट्ट मिठी मारली.व मी सुध्दा तिला माझ्या बाहुपाशात
घट्ट पकडुन धरल.अन एकमेकांच्या मानेवर दीर्घ चुंबन
करत पावसात शांत उभे होतो.
पाच मिनीटांनी सुरभी म्हणाली- सौमित्र चल आता खाली जाउया आपण मला गार लागतय रे इथे.मग आंम्ही दोघेही आमचे ओले कपडे घेउन खाली आलो.
मग दोघांनीही एकत्रीतपणे गरम पाण्याने आंघोळ केली.तेंव्हा कुठे सुरभीला बर वाटल.
 दुपारचे १२ वाजलेले होते.सुरभीने गाउन घातला अन तयार होत म्हणाली मी आपल्यासाठी जेवण बनवते. तोपर्यंत तु हाॕलमध्ये आराम कर.आणी ती किचनमध्ये निघुन गेली.अन मी अंंडरपँट व टिशर्ट घालुन हाॕलमध्ये
जाउन सोफ्यावर झोपलो.
मग तासाभराने सुरभी मला बोलावायला आली अन मग आंम्ही दोघांनी जेवण करून.टि.व्ही बघत आराम
केला .नंतर बेडरूममध्ये जाउन एकमेकांच्या मिठीत
थोडावेळ विसावत.परत आमची प्रणयक्रीडा करायला
सुरवात केली.अशाप्रकारे दोन दिवस मावशी,काका नसताना दोघांनीही मनसोक्त पणे झवण्याचा आनंद घेतला होता.
दोन दिवासांनी मावशी व काका गावावरून आल्यावर
मग आंम्ही रात्रीचं किमान दोनदा तरी झवाझवी करून
झोपायचो.माझ्या या जबरदस्त झवण्याने सुरभी खुप
खुश व आनंदी दिसत होती.तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चमक दिसायला लागली होती.
अन त्या दिवशी संध्याकाळी  तिला फोन आला की तिचे सासरे सकाळी न्यायला येणार आहेत.ते ऐकुन ती
जरा उदास झालेली दिसली.मी तिला विचारल काय झालय सुरभी अशी एकदम उदास का झालीस ?
तेंव्हा ती म्हणाली की तिचे सासरे उद्या न्यायला येणार
आहेत.मगमी तिची समजुत घालत म्हटल,त्यात उदास
होण्यासारख काय आहे ? आज ना उद्या तुला सासरी
जावच लागेल ना.त्यावर ती म्हणाली तस नाही रे पण तुला सोडुन जायची ईच्छाच होत नाही रे सौमित्र.
आपण दोघांनी ४-५ दिवस नवरा-बायको सारखे एकत्र
राहुन किती आनंदात घालवले.किती मजा केली.मी तर हे तुझ्यासोबतचे सोनेरी क्षण आयुष्यात कधीच विसरू शकणार नाही रे.तु तर मला शरीरसुख देउन खुपच संतुष्ट करून टाकलयस सौमित्र.आजपर्यतच्या
सर्व ईच्छा तु पुर्ण करून मला नवनवीन अनुभव देत माझ आयुष्यच बदलुन टाकलय.म्हणुन तुला सोडून जाताना दुःख होतय मला.
तिच बोलण ऐकुन मलाही जरा वाईट वाटत होत पण मी तिला मिठीत घेत म्हटल शांत हो सुरभी,अजुन एक
रात्र आहे आपल्याकडे ,आणी आपण भेटुच अधुन मधुन.मी येत जाईन तुला भेटायला,नको काळजी करू
अशाप्रकारे सुरभीला शांत केलं.मग रात्री ८. वाजता आंम्ही सर्वजण जेवायला बसलो होतो.व गप्पा मारत
आंम्ही जेवण संपवल होत.मग मी अन काका टि.व्ही
पहात गप्पा मारत बसलो होतो.मावशी व सुरभी किचनमध्ये  एकमेकींशी बोलत भांडी घासत होत्या.
काम आटोपुन त्या दोघीही टि.व्ही बघायला बसल्या. आर्ध्या पाऊण तासांनी काका त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपायला गेले अन मावशी पण थोड्या वेळाने उठली
अन सुरभी ला म्हणाली सकाळी लवकर उठुन बॕग भरून ठेव.आणी जास्त वेळ जागु नका, झोपा आता.
आणी ती निघुन गेली.
आंम्हाला ही हेच हव होत.मी व सुरभी एकमेकांकडे स्मितहास्य करत उठलो.सुरभीने टि.व्ही.,लाईट बंद केली.अन आंम्ही दोघही आमच्या बेडरूममध्ये आलो. आत येताच सुरभीने दरवाजा लाॕक केला.अन पटकन
माझा टिशर्ट काढुन टाकला.अन दुसऱ्या क्षणी माझी
पँट अंंडरपँट सहीत खाली खेचुन एका क्षणात मला नागडं केल होत.
मग मी ही तिचा गाउन आणी पँन्टी काढुन तिला सुध्दा
नागडं केल होतो.अन आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहु पाशात झोपुन एकमेकांशी प्रणय चाळे करत गरम करत होतो.थोड्या वेळातच दोघही कामातुर होउन आंम्ही कामक्रीडेला सुरवात केली होती.
त्यारात्री सुरभीला पहाटे ४ वाजेपर्यत ४ वेळा कचाकच
झवुन तिच्या पुच्चीची खाज मिटवुन तिला पुर्ण संतुष्ट
केले होते.मग आंम्ही ४ वाजता झोपी गेलो होतो.
सकाळी लवकरच सुरभी उठली होती. तिची जाण्याची
तयारी करत होती.मी ९ वाजता उठुन आंघोळ करून
तयार झालो होतो.तोपर्यंत काका आॕफीसला गेले होते
मग १० वाजता सुरभीचे सासरे त्यांची कारघेउन तिला न्यायला आले होते.मावशीने व मी त्यांचे पाहुणचार केला होता.माझी ही ओळख झाली होती.
तासभर थांबुन ते जायला निघाले.सुरभीपण तयार होतीच.जाताना मला म्हणाली येत जा घरी वेळ कधी मिळाला तर.तिच्या सासर्यानी पण मला घरी येण्यास
आग्रह करत आमचा निरोप घेतला होता.
ती गेल्यावर मी अन मावशी जरा उदासच झालो होतो.
मी मावशीला म्हटल मी जरा गावात फिरून येतो.तर
ती म्हणाली लांब जाउ नकोस पावसाचा काही भरोसा नाही सौमित्र मी तोपर्यंत आपल्यासाठी जेवण बनवते.
मी मावशीला विचारल तुला काही आणायचय का ग मावशी ? तर ती म्हणाली हो रे,आणायचय पण नंतर जाउ आपण जेवल्यानंतर,तु ये फिरून.
मगमी बाईक काढुन निघालो.त्यानंतर मी जवळजवळ
१२.३० ला घरी आलो होतो.तेंव्हा मावशी आमच्या बेडरूममधुन बाहेर आली होती.तिचा चेहरा पाहुन मी
विचारात पडलो होतो.आता मावशी तर माझ्याकडे वेगळ्याच संशयाने बघत होती.
तिचे ते रूप पाहुन मनात विचार आलाकी- मावशीला माझ्या आणी सुरभी मधील संबंधाचा संशय आलाय. की तिला काही पुरावा मिळालाय.पण ती मला काहीच
न बोलता म्हणाली चल जेवायला आता सौमित्र .
——-समाप्त ——–

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page