व्यायाम न करता जिममध्ये घाम गाळला

नेहमी प्रमाणे रविवारचा दिवस होता. मस्तपैकी बेड वर लोळत दिवसाची सुरुवात झाली होती. बायको स्वयंपाक करून शेजारी मैत्रिणीकडे गेली होती. मटण खायचं, झोपेत दिवस घालवायचा असा प्लॅन होता. पण अचानक मित्राचा फोन आला,

” हॅलो मन्या काय करतोयस रे? ”

” काही नाही मस्त रविवार म्हणून दिवस भर नुसता आराम. ”

” मज्जा आहे तुझी. तुला जरा त्रास द्यायचा होता अरे माझं एक काम करशील का? ”

” झालं बघवत नाही का रे तुला माझं सुख साल्या. कालच गावावरून आलोय तर आज दिवसभर झोपेन तर तू टपकलास. ” मी शिवी हासडत त्याला बोललो.

” काही मोठं काम नाही फक्त जर जिम मध्ये जाऊन ऑइलिंग करायची आहे. ”

” मग तू जा ना मला कशाला सांगतोय? ”

” मेव्हणी येतेय तिला आणायला जातोय आणि लगेच मला परत जिम मध्ये नाही येता येणार. ” त्याच्या आवाजात आनंद जाणवत होता हे ओळखलं मी.

” हाहाहाहाहाहाहा म्हणजे असली मजा तर तुझी आहे. बरं जिम ची चावी देऊन जा जाता जाता. ” मी आळस दिला.

” कसली मजा न कसला काय. जिमची चावी घेऊन केतन येईल बघ. 11 वाजेपर्यंत ये जिम मध्ये. ”

” कोण? ” नाव नवीन असल्यामुळे मी विचारलं

” अरे काही दिवसांपूर्वी जॉईन झालाय तू नव्हतास तेव्हा. माझ्या जवळच राहतो म्हणून त्याच्याजवळ चावी पाठवतो. ”

” पाठव लवकर. ” मी तोंड वाकड करत फोन कट केला.

मी नुसतं तोंड धूतल. आहे त्या शॉर्ट वर टी-शर्ट घातला केस दाढी हातानेच सावरले आणि उतरलो खाली. गाडी वरून जिम जवळ पोहचलो. एक एकोणीस-वीस वर्षाचा मुलगा मोबाईल मध्ये डोक घालून बसला होता. गाडीच्या आवाजामुळे त्याने माझ्याकडे पाहिल. त्याच्या कडून जिम ची चावी घेतली आणि जिमच शटर उघडून आम्ही आत गेलो.

जिम तशी साधीच होती दोन गाळ्यात बनवलेली. दोन गाळ्यामधली अर्धी भिंत पडून तिथे एक चौकट बनवून दोन्ही गाळे जोडले होते त्यामुळे पहिल्या

गाळ्याच्या ऑफिस च्या बाजूच शटर तेवढं आम्ही उघडत आणि दुसर शटर कायम बंद.

आता जाताच लाईट्स लावल्या. केतन माझ्या पाठी पाठी आला. तसं माझा त्याच्याकडे जास्त लक्ष नव्हते. मी काम उरकून परत घरी जाऊन केव्हा बेडवर पडतोय अस झाल होतं. तो मात्र माझ्या आजूबाजूला घुटमळत होता. मी स्टोरेज रूम मधून ऑइलिंग बॉटल घ्यायला गेलो तो पण माझा पाठी आला. रूम मध्ये जास्त काही अंधार नव्हता म्हणून मी लाईट लावली नव्हती. तो पण तिथेच आला. मी ऑईल बॉटल घेऊन पाठी वळलो तो अचानक समोर आला नि थोडक्यात आमची टक्कर होता होता राहिली.

माझं ट्रेडमिल ला ऑइलिंग करणं चालू होतं तेवढ्यात केतन बाजूला आला आणि बोलू लागला.

” तुम्ही पण याच जिम मध्ये येता? ”

” हो. मित्राची जिम आहे ना म्हणून पार्ट टाइम ट्रेनर म्हणून येतो संध्याकाळी आणि थोडा फार व्यायाम पण. ”

” अच्छा म्हणून तुम्ही मला सकाळी दिसत नाही. ”

” हा. आणि गेले काही दिवस मी गावी होतो. ”

” ओह! बाय द वे बॉडी छान आहे तुमची. ” तो अजून जवळ येत म्हणाला.

” हाहाहाहाहा चार दिवस गावी गेलो तर जरा पोट सुटलय ” त्याच्याकडून माझं कौतुक ऐकून मला हसू आलं.

” आता तुम्ही टी शर्ट घातलाय मला कस कळणार. ” त्याने लाजून बोलल्या सारखं केलं.

मी काही बोलो नाही नुसता ” हंम्म्म ” केल.

आल्यापासून मला जरा तो जवळीक साधायचा प्रयत्न करतोय अस वाटत होतं. कारण मी यायच्या अगोदर मोबाईल मध्ये डोकं घालून बसणार मुलगा ओळख नसताना सारखा माझ्या आजूबाजूला घुटमळतोय, डोळे फाडून बघतोय. मी विचारत करत होतो काय करावं? मारावा का चान्स? की गपचूप काम करून घरी जावं? तसा दिसायला सडपातळ होता रंगाने सावळा एकदम ट्विन्क ( Twink ) टाईप.

माझं ट्रेडमिलच काम झालं म्हणून मी दुसऱ्या मशीनकडे वळालो. तो दुसरी कडे काही तरी खटपट करत होता मी पाहिलं नाही. मी माझ्या कामात होतो ह्याच्या नादात उगाच मशीन तशाच राहायच्या. ते ही काम झालं माझं म्हणून मी परत स्टोरेज रूम मध्ये जायला मागे वळालो तेव्हा मला तो बारवर पूलअप्स मारताना दिसला. तो चुकीच्या पद्धतीने मारत होता म्हणून मी माझे तेलकट हात फडक्याला पुसले आणि त्याच्या जवळ गेलो.

” अरे असं नाही मारायचं थांब. ” त्याला थांबवत म्हणालो मी.

” मी चुकीचे पूलअप्स मारत होतो का? ” त्याने निरागस पणे विचारलं

” हा. खांदे वर खाली होत होते तुझे. ”

मी बार जवळ गेलो आणि त्याला दाखवू लागलो बरोबर पूलअप्स कसे मारायचे पण त्याच लक्ष माझ्या संगण्याकडे, हाताकडे किव्हा पूर्ण बॉडी कडे नव्हतं. तो फक्त माझ्या शॉर्टस कडे पाहत होता. मग मी पूलअप्स मारताना माझा लोवर पार्ट मुद्दामून पुढे करत होत. जेणेकरून माझ्या लिंगाचा उभार त्याला दिसेल आणि त्याच्या एक्सप्रेशन ने मला अंदाज येईल. आणि झालं पण तसच तो आणखीनच डोळे मोठे करून पाहू लागला आणि मधेच स्माइल करू लागला.

मी अचानक खाली उतरलो आणि विचारलं ” पाहिलस का नीट? ”

तसा तो दचकला आणि काय विचारू लागला.

” अरे मी जे दाखवत होतो ते पाहिलस का? ” मी मिस्खील पणे परत विचारलं. मी त्याच्यावर लाईन मारत होतो आता.

” हो. खूप सहज पणे केलं तुम्ही. म्हणूनच एवढी मस्त बॉडी आहे तुमची. फक्त हा टी शर्ट ढगळा वाटतोय त्यात एवढं नाही दिसून येत. ”

हा दुसऱ्यांदा टी शर्ट काढायचा इशारा करतोय. काढतोच आता टी शर्ट. म्हणून मी टी शर्ट काढाला आणि म्हणलो

ही बघ बॉडी!

” ओओ! मस्त आहे की! ” तो ओठांचा चंबू करत म्हणाला.

” काय गंमत करतोस मित्रा. संसारी माणसाची कसली बॉडी नी कसलं काय. मित्राच्या हट्टा मूळे संध्याकाळी येतो तेवढाच व्यायाम होतो. ”

” नाही. तरी पण छान मेनटेन केलंय तुम्ही. ” मला पटवण्याच्या प्रयत्न करत तो म्हणाला.

मी काही बोललो नाही त्यावर तो ” मी आलो जिम बघून ” अस म्हणून उठून गेला. तो गेला. तो काहीच पुढाकार घेत नाही असं वाटायला लागलं होतं मला.

मी ऑलिंग बॉटल ठेवायला स्टोरेज रूम कडे गेलो. स्टोरेज रूम ही दुसऱ्या गळ्याच्या शेवटी होती. तर पहिल्या गाळ्यात कार्डिओ सेक्शन होत. आणि दुसऱ्या गाळ्यात जिम. मी स्टोरीज रूम मधून बाहेर आलो तर हा रॉड ने बायसेप मारत होता त्याचा तोल जाणार तेवढ्यात मी त्याला सांभाळून घेतलं.

” अरे सांभाळून आता पडला असतास. ”

” सॉरी सॉरी मला वाटलं जमेल मला. ” तो रॉड खाली ठेवत म्हणाला.

” अरे चार का पाच दिवस झाले ना जॉईन होऊन तुला आणि लगेच कसं जमेल? आणि डायरेक्टर रॉड कशाला घेतलास डमंबेल्स घ्यायचा ना. ” मी डम्बल्स ठेवतात तिथे गेलो आणि डम्बल्स उचलून त्याला माझे बायसेप दाखवून इम्प्रेस करू लागलो. तो पण बघत होता

” मला वाटलं जमेल मला. ” तो बघत म्हणाला

” हा हळू हळू जमेल! आणि तू मोठा रॉड घेतलंस तू नवीन आहेस तुला सवय नाही. ”

” नाही! या अगोदर मोठे मोठे रॉड घेतलेत मी. ” तो जरा वेगळ्याच नजरेने बघत म्हणाला.

” हो का? ” मी त्याला हसत विचारलं. त्याच्या या वाक्याचा अर्थ मला बरोबर कळाला होता म्हणून मीच आता समोरून चान्स मारायचा ठरवलं.

” म्हणजे लवकर बॉडी बनवायला हो. मी अगोदर जायचो त्या जिम ला तिथे. ”

” मग चुकीचा रॉड घेतला असेल तू. ट्रेनर चा रॉड घेतलेला का? ”

आता तो आश्चर्यचकित होऊन ” काय ” असं बोलला.

मी माझ्या शॉर्टमध्ये कडक झालेल्या रॉड वर हात ठेवत म्हणलो ” हा रॉड! ”

तो लाजला आणि ” नाही पण ईच्छा आहे ” . हलकेच बोलला.

” मग वाट कसली बघतोय घे ना! ” मी डोळा मारला बोलता बोलता.

” तुमच्या इशाऱ्याची वाट पाहत होतो पण कोणी पाहिलं किंवा अचानक आलं तर दरवाजा तर पारदर्शक आहे. ” तो चौकटीकडे पाहत म्हणाला.

” काळजी नको करु आपण स्टोरेज रूम जवळ आहोत व मेन दरवाजा लांब आहे सो नाही दिसणार काही आणि तसाही मी दरवाजा लॉक केलाय आणि क्लोज्ड ची पाटी लावली आहे. ” मी त्याला ही जागा सेफ आहे हे दाखवलं.

चालेल म्हणत त्याने त्याचे हात पुढे केला. मी पण मग आजचा रविवार सत्कारणी लावायचा ठरवलं. उगाच घरी राहण्यापेक्षा आज काही तरी ‘काम’ केलेलं बरं.

केतन ने माझी शॉर्ट खाली खेचली होती अंडरवेअर मध्ये झालेल्या तंबू कडे तो बघत होता. मी का थांबलास म्हणून विचारलं. तो काही बोलला नाही. अंडरवेअर वरून हात फिरवत राहिला. हाताची मूठ करत त्याने त्याने माझ्या तंबुतील बाबूं पडकला. पकड घट्ट करत तो खाली बसला. मलाही शिरशिरी येऊन गेली त्याच्या स्पर्शामुळे. तरी त्याने अजून फक्त अंडरवेअर वरच पकडलं होता. तो खाली बसला आणि नाक त्याच्या मुठी जवळ नेल. डोळे बंद करून त्याने एक जोरात श्वास घेतला. ” मस्त वाटतय रे कडक वास आहे. ”

” आता लवडा कडक झालाय म्हणजे वास पण कडकच येणार, आणि चव पण कडकच असणार. ”

तो अजून वास घेत राहिला मी पण पाय फाकवुन कमरेवर हात ठेऊन उभा होतो.

त्याने आता हलकेच माझी अंडरवेअर खाली खेचली. जशी ती पूर्ण खाली गेली माझा लंड टूनकरून त्याच्या तोंडापुढे आला. त्याने देखील तो हातात पकडला. आणि तो हाताने लावड्यावरची त्वचा पाठी पुढे करू लागला. हळू हळू प्रिकम साचत होता. परत त्याने त्वचा पाठी नेली आणि मूठ घट्ट करत पुढे आणली. सगळं प्रिकम आता लिंगाच्या त्वचेच्या पुढच्या शेंड्याला आला होता. तोच त्याने बघत त्याने जीभ बाहेर काढली आणि माझ्याकडे बघत सगळं प्रिकम चाटून घेतला. मी बघतच राहिलो.

त्याने परत मुठीने माझ्या लिंगाची त्वचा मागे घेत तोंड उघडले आणि माझा लंड तोंडात घेतला. माझ्या पूर्ण शरीरातून एक शिरशिरी गेली. गुढघ्यावर बसलेला केतन तोंड आ वासून माझा बुल्ला चोखत होता. मी नुसते उसासे सोडत होतो. मी नजर वर करून समोरच्या आरशात पाहिलं. पाय पसरून, छाती फुगवून ताठ उभा असलेला मी आणि माझा चोको घेत असलेल्या केतनची पाठमोरी छबी मी तीच पाहत होतो.

” सर असाच रॉड घ्यायचा ना? ” त्याने माझ्याकडे बघत विचारलं.

” नाही अजून जरा जोर लावावा लागेल ” मी म्हणालो आणि जरा वाकून एक हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि परत लंड त्याच्या तोंडात टाकला. मी डोक्यावर पंजा ठेऊन माझी कंबर हलवत त्याचं तोंड झवत होतो. तो देखील ” अहह्ह्ह उमहह्ह ” करत प्रतिसाद देत होता.

तो लंड चोखत असताना त्याची जीभ माझ्या रॉड ला गुंडाळत होता त्यामुळे मी अजूनच त्याच्यावर चढत होतो.

यापूर्वी फक्त एक-दोनदा कॉलेज ला असताना मुलांबरोबर सेक्स केला होता. परत लग्नानंतर एकदा बायको माहेरी गेली तेव्हा एकदा. वर्ष झाले असेल त्याला आणि त्यावर आज करतोय ते ही एका वीस-एकोणीसवीस वर्षाच्या मुला बरोबर. म्हणून आज स्वतःहून आलेला चान्स सोडायचा नाही असं ठरवलं.

मी त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून तोंड झवत होतो आणि तो स्वतःहून ही तोंड पुढे करत करत माझा लंड अजून आत घेत होता. माझ्या पेक्षा याचा अनुभव नक्कीच दांडगा असणार असा विचार करत होतो मी.

मी त्याच्या डोक्यावरून हात काढला. त्याने पण तोंडातून लंड काढला. माझा लवडा एकदम चमकत होता. त्याची लाळ पुर्णपणे माझ्या लवड्याला गुळगुळीत करून गेली होती. तीच लाळ तो चाटत होता. चाटून चाटून त्याने माझा लवडा कोरडा केला पण प्रिकम मुळे परत लवड्याची गुलाबी टोपी ओली होती. त्याने परत जीभ बाहेर काढली आणि तो ती गुलाबी टोपी चाटायला लागला. त्याच्या जिभेच्या टोकाला माझ्या चिकाची धार लटकत होती. मी त्याला उभा केला आणि त्याचा टी-शर्ट काढू लागलो. छाती आणि पोट सपाट होत त्याचं.

” उंम्म्म लवकरच ऍब्स होतील तुझे. ” मी छाती वर हात फिरवत म्हणालो.

This content appeared first on new sex story .com

” ऍब्स छातीवर नाही पोटावर येतात. ” तो हसत म्हणाला.

” हो का? ” मी जोरात त्याचे निप्पल चिमटीत पकडून दाबले तसा तो ” आआहह ” ओरडला.

त्याच्या सावळ्या आणि अजिबात केस नसलेल्या छाती वर ते तपकिरी निप्पल मस्त दिसत होते. मी खाली वाकून दातात ते पकडले आणि चावू लागलो. केतन ने त्याचे दोन्ही हात माझ्या पाठीवर ठेवले. तसाच अवस्थेत मी त्याचे मनुके चाखत होतो. मी त्याच्या निप्पलच्या बाजूच्या भाग चिमटीत पकडून पुढे खेचत होतो आणि माझ्या जिभेचा शेंडा त्याच्या मनुक्यावरून हलके हलके फिरवत होतो. तो शहारून निघत. मधेच मग मी त्याचे सपाट बुब्स तोंडात घेऊन चोखत होतो. त्याच दरम्यान मी माझी शॉर्टस आणि अंडरवेअर पूर्णपणे काढली होती आणि बुब्स चोखत माझे हात त्याच्या प्यांट मध्ये घातला. त्याचा पण दांडा चांगलाच उठला होता. त्याला पण पाणी सुटलं होत. मी मनुके खात खात त्याचा दांडा चोळत होतो.

आता मी पूर्णपणे त्याला नागडा केला. आणि बाजूलाच असलेल्या चेस्ट चा व्यायाम करतात त्या बेंचवर झोपवलं. मी ही त्याच्यावर पडलो.

” आहहहहह वजन जास्त आहे तुमचं. ” अचानक भार पडल्यामुळे तो कळवळला.

मी हळू आवाजात ” सॉरी ” म्हणलो. तो नुसता हसला.

त्याची स्लिम बॉडी मी मिठीत घट्ट पडकडली आणि त्याच्या वर तुटून पडलो. छाती, गळा, गाल जो भाग दिसेल त्याच्यावर तुटून पडलो. माझे दात, जीभ त्याच्यावर हल्ला चढवत होते. तो माझे बायसेप पकडून होता. मी त्याला किस करत माझा हात खाली नेला. माझा लंड त्याच्या लंडावर ठेवला आणि कंबर पाठी-पुढे करत घासत होतो. केतन पण खूप रंगात आला होता. तो मध्ये मध्ये माझ्या बायसेप ला किस करत होता. परत त्याच तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणत जीभ माझ्या गालावर फिरवत होता. तीच जीभ फिरवत फिरवत त्याची जीभ माझ्या तोंडात घालत होता.

आम्ही एकमेकात गुंतलो होतो, एकमेकांना घट्ट पकडून होतो. आमचं एकमेकांच्यावर रॉड घासणे चालू होतं. त्यामुळे तो बेंच हलू लागला होता. म्हणून आम्ही उतरलो. मी योगा मॅट टाकला खाली आणि त्याला पालता झोपायला सांगितलं. तो झोपला मी त्याच्या गांडीकडे बघत होतो. माझ्या हाताचे दोन्ही पंजे मी पसरले आणि गचकन ते गोल गरगरीत सावळे गोळे पकडले. केतन सडपातळ होता. पण त्याचा बोचा एकदम मऊसूद होता, गोल होता. स्पॉंज बॉल सारखा मी तो दाबाद सुटलो होतो. बुब्स ची उरलेली कमतरता त्याच्या बोच्याने पूर्ण केली होती.

मी त्याच्या पायाच्या मध्ये बसून खाली वाकलो आणि ते दोन गोळे बेभानपणे चावत सुटलो. तो देखील मॅटला मुठीने घट्ट पकडत सुस्कारे सोडत होता. दाबुन दाबून त्याची गांड लाल झाली होती. माझ्या दाताचे वण तिथे उठले होते. मी बोटाने त्याची गांड फाकवली आणि माझा बुल्ला त्याच्या भोकावर ठेवला. त्याच्या सावळ्या गांडीवर तपकिरी भोक खूपच टाईट दिसत होतं. आणि त्याच तपकिरी भोकावर माझा गुलाबी सुपडा टेकवला होता. मी दोन्ही हाताने त्याचे गोळे फाकवुन माझा रॉड आत टाकत होतो. हलके हलके रॉड भोकावर दाबत होतो.

” असं जाणार नाही. मला त्रास होईल. ” तो तसाच पालता पडून मान वळवून म्हणाला.

” अरे काही नाही होत. काळजी नको करू मी हळू हळू आत टाकेल. दुखलं की सांग. ” मी त्याची समजूत काढत म्हणालो.

” हा. पण तरीही दुखेल. तेल आहे का? ”

” हा आहे ना. ते मगाशी मशीनमध्ये टाकलं ते चालेल का? ” मी त्याची गम्मत करत म्हणालो.

” काही ही हा तुम्ही पण ” तो हसत म्हणाला.

” अरे तू घाबरू नकोस मी थुंकी लावतो जरा ओलावा झाला की लगेच आत जाईल. ” मी त्याची समजूत घालत म्हणालो. कारण काहीही करून मला हा चान्स घालवायचा नव्हता. एवढा मस्त स्लिम आणि टाईट भोक असलेला कोवळा माल परत केव्हा भेटणार.

” चालेल पण हळूहळू हा! ” तो विनंतीच्या आवाजात म्हणाला.

मी हम्मम म्हणत परत त्याची गांड हातात घेतली आणि फाकवली. बोटे पण भोकाजवळ नेली आणि ते पण थोडस फाकवल. तोंडात लाळ जमाकरून तोंड भोकाजवळ नेल आणि हलकेच ओठातून ती थुंकी त्या फाकवल्या भोकावर सोडली. थुंकी भोकावर पडताच मी घट्टपणे त्याचे गोळे एकमेकांजवळ आणत बंद केले आणि हात थर-थरवत त्याची गांड हलवत होतो. जेणेकरून माझी थुंकी आत भोकात शिरावी आणि ओलावा निर्माण व्हावा.

तो रिलॅक्स झाला होता. त्याच्या आवाजावरून जाणवत होत मला. मी परत त्याची गांड फाकवुन तसच केल. एक-दोनदा अस झालायवर मी परत त्याची गांड फाकवुन त्याच्या भोकावरून बोट फिरवू लागलो. हळू हळू वर नेत आणि परत खाली आणत. आता बऱ्यापैकी ओलावा निर्माण झाला होता. मी होताच पाहिलं बोट पुढे करत भोकावर फिरवत होतो. गोल-गोल ते बोट फिरवत हळू हळू आत टाकलं. त्याचा बोचा शहारून गेला. मी अजून आत टाकत गेलो आणि परत बाहेर काढलं. आता मी दोन बोटे एकसाथ त्याच्या भोकाच्या आत-बाहेर करत होतो.

” आहहहहह खूप मस्त वाटत रे! ” तो मान घाली घालून बोलला. मी आता दोन्ही बोटे पूर्णपणे आत घुसवली आणि त्या भोकावर परत थुंकी सोडली. ती बोट तशीच आत ठेऊन गोल गोल फिरवत होतो. उजवीकडून डावीकडे तर कधी डावीकडून उजवीकडे.

” आता सैल झालाय होल टाकू का आत? ” मी त्याला विचारलं.

” तू फिंगरींग मस्त करतोयस रे असं वाटतंय तुझी बोट अशीच घ्यावी तासनतास. ” त्याच्या आवाजात मदकपणा होता. तो एन्जॉय करत होता.

” साल्या तू एन्जॉय करतोयस पण माझी बोट थकली इथे. ” मला केव्हा एकदा ते भोक ताब्यात घेतोय अस झालेलं. लग्नानंतर खूप दिवसांनी अशी टाईट गांड मिळाली होती.

मी बोटे काढली आणि पाहिलं जरा आता भोक सैल झालं होतं. थुंकीमुळे त्याचं भोक गिळगीळीत झालं होतं.

मी त्याच्या मांडीवर बसलो आणि आता हलकेच त्याची गांड फाकवली आणि परत माझा गुलाबी सुपाडा भोकावर ठेवला. यावेळी तो आरामपणे आत गेला. केतन ने डोळे घट्ट केले आणि मुठ्या आवळल्या. मी बोचा फाकवुन हातात लंड पकडून जरा जोर लावत आत ढकलत होतो. केतन कण्हत होता ” आहहह हळू हळू प्लिज हळू. ”

” हो रे राजा! ” मी लंड आत ढकलत ढकलत म्हणालो.

मी त्याच्या बोच्यावरून दोन्ही हात काढले आणि कंबरेवर ठेवले. मी त्याची कंबर जोरात पकडली आणि जोरात शॉट दिला आणि पूर्ण लंड आत टाकला. लंड आत टाकताच माझं शरीर त्याच्या पाठीवर झोकून दिलं. ” प्लिज उठ दुखतंय ” तो त्याचे हात माझ्या मांडीला लावून मला दूर सारण्याचा प्रयत्न करत होता. मी त्याचे हात पकडून ठेवले आणि त्याच्या कानात सांगू लागलो ” शूऊऊऊ! शांत हो जर वेळ थोडा त्रास होईल. नंतर तुलाच आनंद होईल. ”

” पण आता दुखतंय थोडावेळ थांबून टाक ना. ”

” तुला बॉडी बनवायची आहे ना? मग सगळे रॉड घेता आले पाहिजेत. ” मला माहित आहे एकदा मी लवडा बाहेर काढला तर हा परत आत नाही टाकू देणार. म्हणून मी तसाच पडून राहिलो. काहीच हालचाल न करता. दोन मिनिटांनी तो शांत झाला.

” अजून दुखतंय का? ” मी परत त्याच्या कानाजवळ म्हणालो.

” नाही आता ओके आहे. ” त्याने प्रतिसाद दिला.

मी हळू हळू हालचाल करू लागलो. लंड आत बाहेर करू लागलो. यावेळी तो काही बोलला नाही पण त्याने मुठी आवळल्या. मी हळू-हळू माझा वेग वाढवला. त्याच्या श्वासाचा वेग वाढला होता आणि तो ” आह आह आह ” असा सेक्सी आवाज काढत होता. मी माझ्या पायाने त्याचे पाय पसरवले आणि अजून खोल शॉट लावत होतो. तो परत कळवळू लागला. पण मी थांबणार नव्हतो. मी त्याची कंबर घट्ट पकडुन उचलून शॉट लावू लागलो.

” आता….. येतेय…… का……… मज्जा? ” मी अडकत अडकत त्याला शॉट लावत विचारलं.

तो फक्त ” हम्मम्म्म उंम्म्मम्म्म ” म्हणाला.

मी थांबलो जरा आणि त्याला घोडा बनायला सांगितलं. मी तसाच लंड त्याच्या गांडीत ठेवून त्याच्या मांडीवरून उतरलो. तो देखील स्वतःला तसाच सावरत सावरत गुडघ्यावर घोडा झाला. मी ही स्वतःच्या गुडघ्यावर उभा राहिलो आणि एक हात कमरेवर आणि दुसरा त्याच्या खांद्यावर ठेवला. हळू हळू परत लंड त्याच्या भोकात घुसवू लागलो आणि परत आत घालू लागलो. थोड्यावेळाने मी दोन्ही हात त्याच्या बोच्यावर ठेवले आणि बोचा फाकवला. मी थुंकी तोंडात जमा केली आणि त्याच्या बोच्याच्या लाईन वर सोडली तो थरथरला. हळू हळू ती खाली येत माझ्या लंडावर पसरली जो त्याच्या होलात होता.

मी परत गचकन त्याची गांड पकडली आणि कचाकचा त्याला शॉट लावू लागलो. एका बेभान घोडेस्वाराप्रमाणे मी माझ्या घोड्यावर उडत होतो आणि माझा घोडा ही खिकाळून मला साद देत होता.

” आहहहह आहहह हळू हळू जरा. ” तो माझे धक्के सहन करत म्हणाला.

” जिम करायची म्हणजे असाच रॉड घ्यावा लागतो. ” मी तसाच त्याची गांड मारत म्हणालो.

आम्ही दोघे पुरते घामाने भिजलो होतो. मी लवरच सुटणार होतो. मी लंड बाहेर काढला आणि शेवटी माझा सगळा माल त्याच्या पाठीवर सोडला. आपल्या घामाने भिजलेल्या पाठीवर उष्ण रस जाणवुन तो खाली पसरला. मी उसासे देत थोडा वेळ तसाच गुडघ्यावर बसलो. आपल्याला खूप उशीर होतोय हे जाणवताच मी उठलो आणि स्टोरेज रूम मधून एक टॉवेल आणून त्याला दिला. दोघांनीही स्वतःला साफ करून आवरून घेतले. जिम चे शटर बंद करून आम्ही बाहेर आलो.

” चल मी तुला बाईक ने सोडतो थकला असशील. ” मी बाईक वर बसत म्हणालो.

” हा. म्हणजे थकलो नाही पण प्लिज जमलं तर सोडा मला. ”

” हा बस. तू संध्याकाळी का नाही येत जिम ला दोन महिन्यात मस्त बॉडी बनवली असती तुझी. ” मी बोलता बोलता डोळा मारला

” नाही ना जमत क्लास वैगरे असतात. ” त्याने उत्तर दिल.

मी खूपच थकलो होतो केतन ला सोडून घरी आलो. जाता जाता आम्ही एकमेकांचे नंबर घेतले.

” काय हो न सांगता कुठे गेला होता? ” दारात येताच बायकोने विचारलं

” अग जिम मध्ये गेलेलो ” मी सोफ्यावर बसत थकल्या आवाजाने सांगितलं

” रविवारी जिम? ”

” हा. होत काम जरा. ”

” बररर चला जेऊन घ्या. तुम्ही घरात नाही म्हणून मी माझ्या गप्पा अर्ध्यात सोडून आले. ”

” काययययय अजून तुमच्या गप्पा नाही झाल्या. मला दोन-तीन तास झाले असतील जाऊन. ” मी तिला चिडवत म्हणालो.

” तुम्ही जेवा आणि झोपा गप तुम्हाला नाही कळणार आमच्यातल. ” ती तावातावाने म्हणत किचन मध्ये गेली.

ती किचन मध्ये गेली ताट आणायला आणि मी पडत्या फळाची आज्ञा म्हणून हात पाय धुवून जेवायला बसलो. खर तर आज मज्जा माझ्या मित्राची नाही माझी झाली होती. दुपार झाली होती. पोट भरून जेवलो, ढेकर दिला आणि बेडरूममध्ये गेलो. ऐसी लावला आणि परत बेडवर लोळत पडलो.

This story व्यायाम न करता जिममध्ये घाम गाळला appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page