शेजारधर्म भाग ३

पहिल्या दोन भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले दोन भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

शेजारधर्म भाग १

शेजारधर्म भाग २

पिसाट काकू पुढे आणि मी पाठी, पाठून जाताना त्यांच्या नितंबांचे निरीक्षण करायची संधी मी काय सोडली नाही..! आम्ही त्यांच्या बेडरूम मध्ये गेलो. काकूंनी मला बेडवर बसायला सांगितलं आणि त्या कपाटात काहीतरी शोधत होत्या, शेवटी त्या हातात टेलर टेप घेऊन माझ्या बाजूला वळल्या आणि काकू बोलल्या, “हे घे समीर, टेप ह्यांनी मोजतात फिगर”.

मी, “अच्छा!, पण कस?” मी नवखा असल्या सारखं विचारलं.

काकू, “अरे खूप सोप्पं आहे, टेप घे आणि काबरं मोज तुझी”

मी नवा गाडी असल्या सारखं कंबर मोजायचा प्रयत्न करू लागलो. माझी खटपट बघून काकू पुढे सरसावल्या आणि माझ्या हातातून टेप घेऊन मला दाखऊ लागल्या की कशी कंबर मोजायची. हे करताना काकू वाकून मला दाखवत होत्या की कसं मोजमाप करायचं आणि ते करताना मला त्यांच्या कुर्तीच्या खोल गळ्यातून त्यांच्या दुधाळ स्तांनाचे दर्शन झाले. मी पहिल्यांदाच काकुंचे स्तन बघितले असल्यामुळे माझी नजर तिथेच खिळून बसली. असं करत असताना काकूंनी मला रंगे हात पकडलं आणि मला विचारू लागल्या, “काय रे समीर? लक्ष आहे तरी कुठे तुझ? मी काही तरी दाखवते तुला!”

पण त्यांना कुठे माहित होतं की त्या मला खूप काही दाखवत होत्या..!

मी अचानक हाडबडून भानावर आलो व *हा हू” करू लागलो.

काकू, “हा हू काय? तुझी कंबर ३४ इंच आहे, हे बघ.

मी बघून, “हा काकू, मी ३४ नंबरचीच पॅन्ट घालतो”.

काकू, “हा, आता तुझी छाती मोजुयात”

मी होकारार्थी मान डोलावली. काकूंनी माझ्या दोन्ही हाता खालून त्यांचे हात आत टाकून टेपचे टोक दुसऱ्या हाताने पकडायचा प्रयत्न करत होत्या असे करताना काकू जवळ जवळ मला चिकटल्या होत्या. त्यांचे दुधाळ ऊजोर माझ्या छातीला टोचत होते. मी ह्या क्षणाचा पुरेपूर आनंद घेत होतो. शेवटी काकूच्या हातात टेपचे दुसरे टोक लागले आणि काकू पाठी झाल्या. काकूंच्या तोंडावर हलका हसू उमटला होत व त्या नजर चोरत होत्या माझ्या पासून.

काकू माझी छाती मोजून बोलू लागल्या, “हे बघ, तुझी छाती ४४इंच आहे”

मी, “हा, मी शर्ट पण ४४ नंबरचा घालतो”.

काकू, “अगदी बरोबर, आता आपण तुझे नितंब मोजूयात” आणि त्यांनी मला डोळा मारला.

मी, “नितंब?” मला नाही कळल्या सारखं मी विचारलं.

काकू, “काय रे..! तुला नितंब सुद्धा नाही माहित!?”

मी, “नाही काकू”.

काकू, “अरे कुल्ले रे!” आणि खट्याळ हसू लागल्या.

मी, “काकू, मग तसा बोला की! आम्ही सध्या सरळ भाषेत गांड म्हणतो”. बोलून मी डोळा मारला.

काकू, “शी.. समीर तु तर काही तरीच बोलतो बाई”.

मी, “शी काय त्यात? गांडला गांड नाही बोलणार नाही तर काय बोलणार, लोकांना लगेच कळत सुध्दा!”

काकू, “हा, तुझ म्हणत पण तसं बरोबरच आहे, त्यात शंकाच नाही”.

असा बोलून काकूंनी माझ्या नितंबा वरून टेप पुढे ओढली.

पुढून साईज् चेक करत असताना काकूंचा हात माझ्या बाबूरावच्या जवळ जवळ येत होता आणि माझा श्वास जड होत होता. माझ्या पँटच्या आत मला हालचाल जाणवत होती. काकूंचा हात माझ्या बाबूराव वर येऊन थांबला. काकूंना सुध्दा माझा कडकपणा हाताला जाणवला पण त्यांनी काही झालंच नाही असा दर्शवला आणि माझे नितंब मोजू लागल्या.

मोजून झाल्यावर काकू, “तुझे नितंब म्हणजेच तुझी गांड ३४ इंच मोठी आहे”. असं बोलून काकू हसू लागल्या.

मी, “हा, मी चड्डी ९० सेंटिमटरची घालतो.

काकू, “बरोबर”.

टेप काढताना काकूंनी हळूच माझ्या सोट्यावर दाब दिला आणि मला एक कटाक्ष दिला. सोट्यातून जोरात एक सणक डायरेक्ट माझ्या डोक्यात गेला. मी स्वःताला या धक्यातून सावरून काकूला विचारलं, “काकू, तुम्ही माझी फिगर तर मोजलीत पण बायकांची फिगर जरा वेगळी असते ना? ती कशी मोजतात?”

This content appeared first on new sex story .com

काकू, “अरे जास्त काही फरक नाही, बस छाती मोजताना वेगळ माप घेतात”.

मी, “म्हणजे नक्की कसं?”

काकू, “बस इथे, मी आलेच”. असं बोलून काकू त्यांच्या कपड्यांच्या कपाटाकडे वळल्या व त्यांनी कपाटातून दोन फॅन्सी ब्रा घेऊन आल्या.

काकू, “ह्या ब्रा आहेत, तुला तर माहीतच असतील..!” असा बोलून काकूंनी डोळा मारला.

मी लाजून मान डोलावली.

ब्राची लेबलस दाखऊन काकू म्हणाल्या, “हे बघ समीर, ही आहे ३४C ची ब्रा आणि ही आहे ३४B ची ब्रा. ३४ ही ब्रेस्टची साइज आहे”.

मी, “अच्छा आणि ते B आणि C च काय अर्थ?”.

काकू, “अरे ते अक्षर ब्रेस्ट ची कप साईझ दर्शवतात”.

मी जरा कन्फ्युज झाल्या सारखं तोंड केलं आणि बोललो, “कप साईझ म्हणजे नेमक काय?”

काकू, “अरे सोप्पं आहे, सामान्यपणे ४ प्रकारचे कप सईझ असतात. A, B, C, D. बाईची ब्रेस्ट किती लटकलेली आहे त्यावरून कप साईझ ठरवली जाते. आता सोप्प्या भाषेत सांगायचं झालं तर मी आधी ३४C वापरायचे कारण माझी ब्रेस्ट बर्या पैकी लटकलेली होती पण मी आता ३४B कारण की योगा आणि व्यायाम करून मी माझे स्नायू कडक केले. त्यामुळे माझी ब्रेस्ट वर खेचली गेली”.

मी, “म्हणजे व्यायाम आणि योग केल्याचा फायदा होतोय म्हणायला हरकत नाही..!” असं बोलून मी चावट हसलो.

काकू लाजून लाडाने मला मारू लागली. मी सुद्धा लटका विरोध केला. काकू मारता मारता माझ्या बाजूला येऊन बेड वर बसल्या, मी काकूंच्या हातातील ब्रा घेऊन त्यांचे निरीक्षण करू लागलो. ते पाहून काकू बोलल्या, “काय रे, काय झालं? असं का बघतोय?.

मी, “नाही ते, मी असली ब्रा पहिल्यांदाच बघतोय आणि माझी प्रेयसी वेगळ्या प्रकारची ब्रा वापरते”

काकू, “हा, ब्रांचे खूप प्रकार आहेत, ही निळी ब्रा पडेड ब्रा आहे व ही लाल ब्रा पुशअप् ब्रा आहे”.

ब्रा खूप महागातल्या आणि ब्रँडेड होत्या हे मला हातात घेतल्यावर लगेच कळले. मी हातात घेऊन फील घेत असता असता मी कधी माझ्या प्रेयसीच्या आठवणीत बुडालो मलाच नाही कळले.

काकूंनी माझी तांद्री तोडत मला विचारलं, काय रे समीर, परत तू हरवलं का तुझ्या प्रेयसीच्या आठवणीत!?” आणि हसू लागल्या

मी तंद्रि तोडून, होकारार्थी लाजून मान हलवली.

काकू, “आठवण येतेय तिची?”

मी, “हो, खूपच जास्त, चार महिने झाले आम्ही भेटलो नाही आहोत”.

काकू, “मग आठवण येणं साहजिकच आहे, कसा करामत तुला तिच्या शिवाय?”

मी, “काकू थोडा त्रास होतो पण सहन करतो थोडा थोडा”.

काकू, “मी असताना तू स्वतःला का त्रास करून घेतोयस..?” असं बोलून काकू हसू लागली.

मला कळलं होत काकूंना काय बोलायचय पण मला अजुन मजा घ्यायची होती म्हणून मी घाई न करता आहे तसा चालू दिलं, मी विषयांतर करून थोडी मजा घ्यायचे ठरवले.

मी, “काकू मी तुमची फिगर मोजू? म्हणजे तेव्हढाच मला सराव पण होईल”.

काकू, “नक्की सराव करायचंय की अजुन काही?”

काकू मला खुल्लम खुल्ला आमंत्रण देत होत्या..!!

आता काकूंनी दिलेले ते आमंत्रण मी स्वीकारलं की नाही.?

सर्व बघुयात पुढच्या भागात..!

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story शेजारधर्म भाग ३ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page