शेजारधर्म भाग ६ (शेवट)

मागील सर्व भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी मागील भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा शेवटचा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

शेजारधर्म भाग १

शेजारधर्म भाग २

शेजारधर्म भाग ३

शेजारधर्म भाग ४

शेजारधर्म भाग ५

“काकू तुम्ही पण कार्येक्रम करता?”

काकू, “का?, फक्त पुरुष लोकच कार्येक्रम करू शकतात का?, बाईमाणूस नाही करू शकत का?”

मी, “नाही, काकू मला तसा नव्हत बोलायचे”.

काकू, “मग नक्की काय बोलायचय तुला?” काकू जरा गंभीर होऊन बोलल्या.

मी, “हेच की तुम्हाला काय गरज कार्यक्रमाची?”

काकू, “समीर, मला ही काही शारारिक गरजा आहेत..!आणि हे गेल्या पासून त्या गरजा मला स्वतःच पूर्ण कराव्या लागतात..!”

मी, “मी तुमच्या भावना समजू शकतो काकू”.

काकू, “हो, चांगलाच माहित आहे मला, तू मला काय समजतोस ते..! त्या दिवशीचे पराक्रम आहेत माझ्या लक्षात अजुन, बर का..!” काकू चिडून बोलल्या.

हे ऐकताच माझी बोबडीच वळली.

मी, “सॉरी काकू, मी मुद्दाम नव्हत केलं, काळाच्या ओघात माझ्या कडून चूक घडली”.

काकू, “पण तुझी हिंम्मतच कशी झाली समीर, माझ्या सोबत असले चाळे करायची!” काकू रागाने लालबुंद झाल्या होत्या.

माझी गांड फाटून हातात आली होती. मी घाबरून काकुंचे पाय पकडून त्यांची माफी मागू लागलो.

मी, “काकू, मी खरा सांगतो मी मुद्दाम नाही केलं ते सर्व..!”

२ मिनिट रूममध्ये स्मशान शांतता पसरली आणि अचानक काकू हसू लागल्या..! मला कळेच ना ह्या अचानक अस का हसतायत ते..!? मी तसाच पाय पकडून खाली मान टाकून बसून होतो.

काकू बोलल्या, “समीर, उठ आता, मला एवढीच अक्टिंग जमते”. अस बोलून अजुन जोर जोरात हसायला लागल्या.

हे ऐकुन माझ्या डोक्याला मुंग्या आल्या. मला कळतच नव्हते नक्की काय चालू आहे. काकूंनी मला खांद्याला पकडून बेडवर बसवले आणि बोलल्या, “अरे एव्हडा गंभीर नको होऊस, मी तुझा प्रैक केलाय” व अजुन हसू लागल्या.

मला गोष्ट कळतच माझा मूड ऑफ झाला. काकूंनी माझा लटका चेहरा पाहून मला बोलल्या, “अरे सॉरी यार, मला नव्हते माहित की तू इतका गंभीर होशील ते..!”

मी तसाच लटका चेहरा घेऊन बेडवर बसून राहिलो. काकू माझी समजूत काढायचे प्रयत्न करू लागली. मी तसाच तोंडावरचे भाव न हलवता रुसून बसून राहिलो.

काकूंनी माझे गाल दोन्ही हाताने ओढून ओढून बोलल्या, “कसला क्युट दिसतोस तू समीर रुसून बसल्यावर..!”

मला थोड हसू आलं कारण की मला माहित होत की मी नाही दिसत क्यूट वगैरे.

मी, “काहीपण खोटं बोलू नका, मला माहित आहे मी क्यूट नाही दिसत आहे ते..!”

काकू, “तू हसलास म्हणजे तुला माहित आहे तू दिसतोस ते..!”

मी लाडात, “नाही!” बोलून काकूंना डाव्या खांद्यावर मारायला गेलो आणि माझा हात काकूंच्या खांद्यावर न लागतं चुकून त्यांच्या डाव्या स्तनावर बसला. वेग इतका जबरदस्त होता की मला हात थांबवता आलाच नाही..! चापटी बसताच काकूंच्या तोंडातून “अऽऽऽ‌ हहऽऽऽ‌” असे चित्कार बाहेर पडले. काकुंच्या दुधाळ मासल स्तनाचा गुबगुबितपणा मला पुन्हा अनुभवायला मिळाला, काकूंनी मॅक्सीच्या आत ब्रा नव्हती घातली..!

काकू, “काय रे!, झाल्या तुझ्या करामती पुन्हा सुरू?” काकू जरा लाडिक रागावल्या होत्या.

मी, “नाही काकू, मी मुद्दाम नाही केलं, मला खरतर तुमच्या खांद्यावर मारायचे होते पण माझा अंदाज चुकला आणि तुमच्या स्तना वर हात जाऊन आदळला”.

काकू, “बर बर, पण तुझा हात नेहमी माझ्या स्तनांवरच येऊन का बरे थांबतो? खरं खरं सांग, तुला माझे स्तन आवडतात ना?” हे बोलून, काकु जरा चावट हसल्या.

हे ऐकुन माझी बत्तीच गुल झाली होती, काय बोलावं काय सुचेनात. मी जरा भानावर येऊन बोललो, “नाही, काकू अस काही नाही आहे”.

काकू, “मग, तू नेहमी माझ्या स्तनांना का एक टक पाहत असतोस?! तुला काय वाटलं मला माहित नाही?”

आता मात्र मी घामाने भरून गेलो होत, काय बोलावे ते कळत नव्हते. मी थोडी हिम्मत जमा करून बोललो, “काकू, खरं सांगू मला नाही माहित की मी का एक टक लावून तुमचे स्तन बघतो?”

काकू, “असा कसा नाही माहित तुला!” काकूंनी धीरगंभीर चेहऱ्याने मला विचारले.

मी, “नाही माहित तर नाही माहित!”

काकू, “बर, मला एक गोष्ट खरी खरी सांग! मी तुला आवडते का रे?”

काकूंचा हा प्रश्न ऐकून माझ्या छातीत धडधड वाढली. मी काही न बोलतच तसाच बसून राहिलो.

काकू, “समीर, मी काही तर विचारते आहे!”

मी एका मूर्ती प्रमाणे स्तब्ध बसून होतो.

काकू, “बर, नसेल सांगायचं तर तस बोल तोंडाने आणि हा मला माहित नाही की मी तुला आवडते की नाही पण तू मला नक्की आवडतोस, तुझ्या मुळे मला जगण्याची एक नवीन उम्मिद भेटली ती दिल्या बद्दल तुझे खूप खूप आभार!” असा बोलताना काकुंचे दिले पाण्याने भरून आले होते.

मी पटकन काकूंना एक घट्ट अशी मिठी मारली. काकूंनी सुद्धा मला साथ दिली. आम्ही काही वेळ एकमेकाच्या मिठीत विसावले होतो, दोघांचे अंगही गरम झाले होते. काकूंची स्तनाग्रे माझ्या छातीला टोचत होती आणि माझा बांबू काकूंच्या नभित टोचत होता. आम्ही जरा मागे झालो आणि एकमेकाच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत होतो. काकूंच्या डोळ्यात एक वेगळीच तहान दिसत होती. मी लगेच माझे ओठ काकूंच्या गुलाबी लुसलुशीत ओठांवर टेकवले आणि त्याचे रसपान करू लागलो, काकूपण मला पूर्ण साथ देऊन ह्या क्षणाची मजा घेत होत्या. आम्ही बराच वेळ एकमेकांना किस करत होतो. कधी त्या माझ्या तोंडात जीभ टाकायच्या तर कधी मी त्यांच्या तोंडात. त्यांच्या तोंडाला एक वेगळीच अशी गोड चव होती.

किस करता करता मी माझे हात चालऊ लागलो, माझे हात काकूंच्या पाठीवर फिरत होते आणि मी हळू हळू ते खाली सरकवत त्यांच्या भरीव गांडीवर जाऊन थांबवले. मी काकूंची गांड दोन्ही हाताने कुस्करू लागलो. असे केल्यामुळे काकू भलत्याच चवतळल्या आणि त्या पण त्यांचे हात माझ्या डोक्यावर आणि पाठीवर फिराऊ लागल्या. गांड पिळून झाल्यावर मी माझा मोर्चा काकूंच्या दुधाळ स्तनावर नेला. माझा एक हात काकुंचे स्तन कुस्करत होता आणि एक हात त्यांची गांड पिळत होता. काकू पण खूप रानटी झाल्यागत वागायला लागल्या. काकू माझी भारदस्त छाती त्यांच्या नाजूक हाताने दाबायचा प्रयत्न करू लागल्या. मी किस थांबवला आणि माझे ओठ काकूंच्या मानेवर जाऊन टेकवले असे करताच काकूंच्या तोंडून कामुक चित्कार बाहेर पडत होते.

“आहह.. ऽऽऽ‌ उहहहऽऽऽ‌… उममममऽऽऽ‌…”

हे ऐकुन माझा बांबू कमालीची आग ओकू लागला. काकुंचे हात माझ्या पूर्ण अंगावर फिरत होते, हळू हळू त्यांचा हात माझ्या लंडा जवळ येऊ लागला. काकू मुद्दाम लांडाच्या आस पास हात फिरवून मला चित्वयचा प्रयत्न करत होत्या. मी सुद्धा माझा हात काकूंच्या बोच्या वरून हळुवार फिरवून मांड्यांवर नेला. मांड्या चांगल्याच घासून काढल्या आणि डायरेक्ट हात पुच्चीवर नेला. पुच्चीवर हात नेहताच काकुंना एक झटका बसला.

काकूंची पूच्ची लोहराच्या भट्टी प्रमाणे गरम आणि माश्या सारखी ओली झाली होती. काकूंची काळी सिल्कची मॅक्सी पुच्चीच्या भागावर चांगलीच भिजली होती. तेथील सर्व कामरस माझ्या बोटांना लागला. तिकडे काकूंनी सुद्धा माझा लवडा पॅन्ट वरून हातात धरला आणि चांगलाच आवळला. मला थोडे दुखले पण मजा सुद्धा आली. मी मॅक्सी वरून काकूंची पूच्ची चोळत होतो आणि काकू पॅन्ट वरून माझा लवडा हलवत होत्या. काही काळ आम्ही असेच होतो.

This content appeared first on new sex story .com

अचानक काकू थांबल्या आणि माझ्या डोळयात डोळे घालून बघू लागल्या,

मी, “काय झालं काकू?”

काकू, “आपण हेच करत बसणार आहोत का रात्रभर..!? की पुढचं पण काही करणार आहेस तू?” मला काकूंनी डोळा मारला आणि मला बेडवर पाडले. काकूंच्या ह्याच पुढारी विचारांमुळे मला त्या खूप आवडतात..!

मी बेडवर पडताच काकूंनी माझा टीशर्ट आणि पॅन्ट ओढून मला नागडे केले. माझा ८” चा लंड बघतच त्यांच्या डोळ्यात एक चमक आली आणि मी काही बोलायच्या आधीच त्यांनी माझा लंड तोंडात घेतला. एकदम भुकेल्या वाघिणी सारख्या माझा लंड चाटत आणि चुपत होत्या, फक्त लंडावर न थांबता माझ्या दोन्ही गोट्या सुद्धा आळी पाळीने चाटल्या..!

मी काकूंना थांबवून, त्यांची मॅक्सी काढून त्यांना पूर्ण नागडे केले, काकू एका अप्सरे हून भारी दिसत होत्या. त्यांच्या पुच्ची ओठावरील पाणी अंधुक प्रकाशात हिर्यासारखे चमकत होते, ते मी सरळ त्यांच्या पुच्ची कडे वळालो. त्यांनी पुच्ची बाहेरून हलकी चॉकलेटी रंगाची आणि अतून लाल चुटूक होती. त्यावर एक केस सुद्धा नव्हता..! वेळ न दवडता पुच्चीत माझे तोंड घुसवले आणि रसपान करू लागलो. काकूंच्या पुच्चीला आधीच पाझर फुटला होता आणि तेथून कामरस वाहत होता, तो चाटून चाटून मी जीभ जास्तीत जास्त आत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागलो. काकू वेदनेने विव्हळत होत्या, “आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ… याहहहहहऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ…… अजुन जोरात चाट, खाऊन टाक माझी पुच्ची” असे बोलून त्यांनी माझे डोके अजुन जोरात पुच्ची वर दाबले.

मी सुद्धा माझा वेग वाढवला. माझे दोन्ही हात काकुंचे स्तन कुस्करत होतो. मी मधेच पुच्चीच्या पाकळ्या आणि मधेच पुच्चीचा दाना चावायचो. ह्यामुळे काकूंमधे भलताच जोश संचारला. माझ्या अश्या या जबदस्त मुख-मैथुनमुळे काकू ५ मिनिटातच माझ्या तोंडात झाडल्या..! काकूंचा कामरस थोडा खारट गोड होता. मी तो चाटून पुसून पुच्ची स्वच्छ केली आणि जीभ हळू हळू काकूंच्या गांडीच्या भोकावर फिरू लागलो, असे करताच काकू चावताळू लागल्या आणि मला थांबवायचा नाहक प्रयत्न करू लागल्या. मी माझा जोर वाढवून जीभ भोकावर फिरवत होती, एका हाताने पुच्चीचा दाणा रगडत होतो आणि दुसऱ्या हाताने दोन्ही स्तनाग्र चिमटीत पकडून चिरडत होतो. साधारण २ मिनिटातच काकुंचे शरीर थरथरू लागले, काकू विव्हळत होत्या, “आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ… याहहहहहऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ……. नको ना समीर, प्लीज थांब..! मला सहन होत नाही आहे..! उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ… प्लीज थांब, तिथे नको जाऊस..!” पण मी माझे काम चालूच ठेवले व वेग दुप्पट केला आणि पुढच्याच क्षणी काकू माझ्या डोक्यावर मुतल्या.

काकुंचे शरीर अक्षरशः थरथरत होते. त्या मुतात असतानाच मी पटकन माझे मधले बोट पुच्चीत घुसवले आणि आत बाहेर करू लागलो. काकू साधारण १ मिनिट मुततच होत्या..! मुतून झाल्यावर मी काकूंकडे पाहिले, त्यांच्या तोंडावर समाधान दिसत होते.

काकू, “आयुष्यात पहील्याच असा गुद मुख मैथूनाचा अनुभव घेतला..! कधी विचार पण नव्हता केलं की इतकी मजा येईल, तुझ्या जिभेत तर जादू आहे समीर..!!!”

मी, “अजुन खुप काही जादू तुम्हाला दाखवायची आहे!” अस बोलून मी काकूंना डोळा मारला.

काकू, “ती तर मी बघेनच, पाहिले तू बाथरूममध्ये चल, घाण झालायस सर्व अंग तुझ”.

अस बोलून मी आणि काकू बाथरूम मध्ये गेलो.

काकूंनी शॉवर चालू केला आणि आम्ही दोघं एकत्र आंघोळ करू लागलो. काकू माझा लंड हातात धरून मुठ मारत होत्या, मी सुध्दा तुमच्या तोंडात तोंड घालून किस करत होतो. किस झाल्यावर काकू खाली बसल्या आणि लंड तोंडात घेऊन चोखू लागल्या, ह्या वेळी त्यांचा वेग खूप होता. मी सुध्दा माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात शॉट मारत होतो. माझा लंड काकूंच्या घश्यात जात होता. मी माझा वेग तिप्पट करून काकूंच्या तोंडात माझे विर्य डायरेक्ट त्यांच्या घशातून पोटात सोडले.

माझा चिक गळून सुद्धा लंड अजून पण कडक होता. तो पाहून काकू बोलल्या, “एवढं होऊनसुद्धा अजुन पण एवढं कडक?! मानलं हा समीर तुझ्या स्टॅमिनाला..!” अस बोलून काकू हसू लागल्या.

मी पुन्हा काकूंची पुच्ची चोळू लागलो, काकू लगेच गरम झाल्या.

काकू, “समीर, आता जास्त नको तडपाऊ मला..! घाल तुझा लंड माझ्या पुच्चीत आणि झव मला कचाकच..!”

मी क्षणाचाही विलंब न करता काकूंना भिंतीला टेकून अाेणवे उभे केले आणि पाठून पुच्चीत एकाच शॉट मधे लंड पूर्ण आत घुसवला. माझा शॉट इतका जोरात होता की काकूंच्या तोंडातून जोरात किंकाळी निघाली आणि काकू वेदनेने विव्हली.

मी काकूंकडे दुर्लक्ष करून शॉट मारत राहिलो. काकू कामुक चित्कार काढत होती, “आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ… याहहहहहऽऽऽऽऽऽ…. झव जोरात, भोसडाऊन टाक माझी पुच्ची, आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ ८ वर्ष झाली मी झवले नाही आहे, कचा कच झव तुझ्या काकूला, आता माझी पुच्ची आणि गांड ही सर्वस्व तुझी आहे, आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ.. आहह.. ऽऽऽ उहहहऽऽऽ… उममममऽऽऽ… याहहहहहऽऽऽऽऽऽ….” हे ऐकुन मी अजुन जोरात शॉट मारू लागलो. पूर्ण बाथरूम मध्ये ‘पच-पचं’ अस आवाज घुमत होता..! साधारण २५ मिनिटांच्या घमासान झवाझवी नंतर मी माझा चिक काकूंच्या पुच्चीत खोलवर सोडला. ह्या २५ मिनिटात काकू २ वेळा झाडली आणि ३ वेळा मुतली होती. तिला चालवत सुध्दा नव्हते..! मी तिला उचलून बेडवर झोपवले. त्या रात्री मी तिला अजुन ३ वेळा झवले.

ह्या १५ दिवसांच्या गणपतीच्या सुट्टीत मी काकूंना रोज २-३ वेळा झावयचो, घरी असताना मी तिला बिलकुल पण कपडे घालून द्यायचो नाही. जेव्हा पण मन करेल आणि जिथेपण करेल तेव्हा तिला झवलो. ती पण मला तिच्या पती सारखं वागवत, पाहिजे तसे झवून देत. घरात सर्व ठिकाणी मी तिला झवले. तिची गांडपण मारली. तिनेच मला तिची “गांड मार” असे सांगून निमंत्रण दिले. गांड मारताना काकूंना मी खूप रडवले सुध्दा. अजुन पण मी काकूंना वेळ मिळेल तसं पुढून पाठून झावतो आणि त्यांची खाज मिटवतो..!

अश्या प्रकारे काकूंनी त्यांचे सर्वस्व मला अर्पण करून आपला शेजारधर्म पाळला..!

पुढच्या कथेत नक्की सांगेन की कसे मी पिसाट काकूंची सून अमृता वहिनीला पटवून झवलो आणि तिची गांड सुध्दा मारली. तो पर्यंत नमस्कार..!

(समाप्त)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोत्साहन..!

Email id- [email protected]

This story शेजारधर्म भाग ६ (शेवट) appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page