शेताचा माल – भाग 2

मी आता शेतात जास्त वेळ रहायची. मला लक्षात आलं कि मालक वरचेवर शेतात चकरा मारत. मी आधी साधेपणाने सगळं बघायची पण आता मला कसंही करून पोटूशी व्हायचं होतं. मालकांनी मला काही जुने कूडते आणि पायजमे आणून दिले. ते घालून मी काम करत असे. मी आत काही घालत नव्हती त्यामुळे काम करताना दूध लटालटा हाले. पायजमा मांडीवर जमा होऊन फोदाचा आकार दिसे. मी चोरून बघू तर त्यांचा हात मला पॅण्टवर दिसे. मला समजला कि वामनवर इतके उपकार का चालू आहे. एकदिवस माझाशी बोलता बोलता जवळ आले आणि बसले. मी मुद्दाम वाकून काम करत होती. दूध तर अर्धे बाहेर आले होते. तेच बघत बसले. थोड्या वेळाने काय झालं माहीत नाही पण उठून मागे गेले आणि मुतू लागले. त्यांच्या मुतायचा धारीचा आवाज एकूण मी गरम झाली. अंदाज घेतला कि किती जाड असेल. माझं मन आता मालकाकडे खेचल्या जाऊ लागलं. मालक पण माझ्या वर फिदा होता. पण काही हालचाल करेना. मीच काय ते मनाशी ठरवलं.
दुसर्‍या दिवशी दुपारी मालकाच्या गाडीचा आवाज आला. मी झाडाखाली झोपायचं सोंग घेतलं. दुपट्टा डोळ्यावर होता आणि पोट असं उघडं होतं कि बेंबी दिसे. माझे डोळे अर्धवट उघडे होते आणि मला मालक येताना दिसले. मला झोपलेली पाहून आधी ते तिथेच थांबले. मग आजूबाजूला कोणी नाही हे पाहून दबक्या पावलांनी जवळ आले. मला जवळून बघत होते. माझाकडे बघत बुल्ला चोळू लागले. माझा अंगाचा गंध घेत होते. मी कुस बदलली. मला मजा वाटली. मालक कदाचीत बोचे पाहून गरम झाले. मी गाढ झोपेत आहे असं वाटून त्यांनी माझे केस बाजूला केले. तशी मी उठली. ते गोंधळले काय करावं सुचेना. मीच त्यांचा हात पकडून शांत केले. बस तोच क्षण. “तुम्ही मालक आहे. घाबरता कशाला?” असं बोलून मी हसली.
मालक काही न बोलता माझा जवळ बसले. मी त्यांचा हात पकडून होती. ते घाबरत विचारू लागले, “मला वाटलं तू झोपली आहे. मी… मी…”…… “तुम्ही मला बघत होते मला कळालं. काही दिवसापासून लक्ष आहे माझं.” “मग… मग… काहीच बोलली नाही.”…. “बोलायलाच पाहीजे का? तुम्ही तर काही पुढं जात नव्हते.” मालक आता बिनघोर झाले. “कांता… मला तू आवडती.. मी नेहमी तुझा विचार करतो. म्हातारी नं मला परवा सगळं सांगीतलं आणि वरून मी त्या डॉक्टरची माहीती काढली. वामणला फसवत आहे तो. पण मी वामनला खरं काय ते सांगणार नाही. तो फसला राहील तरंच तू मला भेटशील.” मला काही कळंना. मी विचारलं, “म्हणजे कसं?”
“म्हणजे असं कि तुझा पोटात मी माझं बीज देतो. तू पोटूशी झाली कि सगळे खुश. हेच सगळ्यांचा भल्याचं आहे. कळतय का? अन् मला तू लई आवडती. बायको आजारी असती. म्हणून तूझावर नजर आहे असं नाही. तर तू जे सहन करतीस त्याचा आदर आहे.” हे एकूण मी रडवेली झाली. मी त्यांचा खांद्यावर डोकं ठेऊन रडली. त्यांनी पण मला समजून शांत व्हायला वेळ दिला. मी नंतर शांत झाली. आता आम्ही गप्पा मधे रमलो. आधी साधी गप्पा, नंतर चावट गप्पा. ते माझी खूपच तारीफ करत होते. माझा कामाची, स्वभावाची. हळूहळू गाडी माझा शरीरावर आली. माझे डोळे, माझं गोरं अंग, लालचुटूक ओठ. ओठावर बोट फिरवू लागले. मी लाजून पाणी पाणी झाली. त्यांचा छातीत तोंड लपवलं. त्यांनी माझे केस सोडले. गालावर ओठ टेकवले. मिशी गालावर फिरवत त्रास देत राहीले. ओठाजवळ ओठ आणत पण किस करत नव्हते. मी हळूच मान वाकडी केली. ओठावर ओठ आले. बास…. मालकानी माझे गाल हातात पकडून ओठ चढायला सुरुवात केली. मी नेमकी तावडीत सापडली. खालचं ओठ जोरात पकडून चोखू लागले. मी पाठीवर हात फिरवू लागली. बराच वेळ किस करून झालं आम्ही वेगळे झालो. माझं डोरलं त्यांचा शर्टाच्या बटणमधे अडकलं. त्यांनी ते अलगद काढलं. माझा गळ्यातून काढून जमिनीवर ठेवलं. “आपल्या मधी ते डोरलं नको. मी तुझा नवरा… तूझा मालक.” आता माझा दुपट्टा काढला. कुडता मधी हात घालून कंबर आणि पोट चोळू लागले. मी शर्ट उघडले. बनीयान काढली. माझा कुडता निघाला. मलई सारखं अंग दिसू लागलं. दूधावर वामन चावल्याने निशाण होते. त्यावर मालकांनी पप्पी घेतली. मी डोळे मिटले. माझं एक दुध पकडून दुसरं दूध मालक चोखू लागले. माझे मनुका कडक झाले. बोटात पकडून दाबू लागले. जीभ गोलगोल फिरू लागली त्यावर! मी कासावीस होत त्यांचं डोकं पकडलं. मला झोपवून मालक वर आले. माझा दूधावर जोरात चोखणे, चावणे सुरू केले. मालक चा खाली येऊन मजा येत होती. मी आवाज काढत मजा वाढवू लागली. “आहह मालक.. आहह.. हळू… दुखतू ना.. आहहह” ते आणखी चेकाळून चावत. “आणखी ओरड राणी…. या पाटलांच्या शिवारात कोणाची पाय ठेवायची हिंमत नाही. कोणी पाहीलं तर पाहू दे. मी आहे. हाआआआ… काय मस्त माल आहे तू… तुझी जागा वाड्यात माझा पलंगावर आहे. इथं रानात नाही.” मी मस्तीत त्यांना ओरबाडून लागली. त्यांनी पायजामाचा नाडा उघडला. आत माझी फाटकी चड्डी होती. तिच्यात हात घातला. जोरजोराने फोदा मुठीत घेऊन दाबू लागले. मी पाणी गाळू लागली. तेव्हा बोट तिच्या टाकीवर फिरवु लागले. मी स्वतः पाय फाकवले. पायजामा काढला. चड्डी फाडली. फोद्यात बोटं घालून आत बाहेर करू लागले. मी डोळे उघडले. मालकांना पाहीलं….

This content appeared first on new sex story .com

[email protected]

This story शेताचा माल – भाग 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page