सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा .[२]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार , कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.अन असेच मजेत रहा.सतत आनंदी रहा व इतरांनाही आनंद द्या.तर मित्र-मैत्रीनींनो आपण उर्वरीत कथेचा भाग जाणुन घेण्यास खुपच उत्सुक असाल ना ? चला

तर मग पाहुया पुढे काय घडते ते.

मी घरातुन सरळ काॕलेजवर गेलो होतो.पण माझ्या डोळ्यासमोरून तो अनपेक्षित घडलेला प्रसंग जातच नव्हता.माझ्या मनाला अनेक प्रश्न पडले होते ,की आई

तिच्या वैवाहीक जीवनात दुःखी आहे का ? की तिला बाबांशी लग्न करून पश्चाताप होतोय का ? की तिच्याकाही ईच्छा अपुर्ण आहेत ? तिला काही होतय का जे ती कुणाला सांगु शकत नाही ?

दुपारी १.३० वाजता मी घरी आलो अन बाईक पार्कींग मध्ये लावली अन मेनगेट बंद करून घरात आलोतर आई हाॕलमध्ये नव्हती.मी बेडरूममध्ये पाहीलतर तिथे पण ती नव्हती.तरती किचनमध्ये काहीतरी काम करत

होती.मी हळुच जाउन मागुन तिला मिठी मारली.तशी

ती ओह विशु आलास तु ? तुझीच वाट बघत होतेरे मी

अस म्हणत तिची कंबर हलवत बोलत होती.माझे दोंन्ही हात गाऊनवरून तिच्या स्तनांना स्पर्श करत होते.अन तिची गांड माझ्या लंडावर घासत होती.

हळुहळु माझा लंड ताठ होउन तिच्या गांडीच्या फटीत

फीट बसला होता.तशी आंम्हा दोघांनाही मजा यायला

लागली होती.तशी आई तोंड फिरवत मला म्हणाली – विशु आपण आधी जेवण करून घेउयात खुप भुख लागलीय रे मला,अन तुलाही लागली असेल ना ?

नंतर तिने दोघांसाठी ताटं बनवली.व दोघही जेवायला

बसलो.आताही आई माझ्यासमोर वाकुन जेवत होती.

तिने आतुन ब्रा घात नसल्याने तिच्या डोलणार्या मादक

स्तनांचे मी डोळे भरून दर्शन घेत होतो.तीपण तिरक्या

नजरेने अधुनमधुन माझ्याकडे बघत होती.तिचा चेहरा

थोडासा उजाळल्यासारखा दिसत होता.

आमच जेवण झाल व आई टेबलवरची आवराआवर करत म्हणाली- विशु तु बेडरूममध्ये जाउन आराम कर मी येतेच माझ काम आटोपुन.मगमी बेडरूममध्ये गेलो

अन नेहमीप्रमाणे अंगावर फक्त ब्रीफ ठेऊनच बेडवर आडवा झालो होतो.अन आईच्या वागण्यात व तिच्या जाणवणार्या वेगळ्या स्पर्शाचाच विचार करत होतो मी

इतक्यात बाबांचा फोन आला होता की ते दोन दिवस कामानिमित्त बाहेर जाणार आहेत.व घराची काळजी घे असे सांगितले होते त्यांनी.मी विचार करत होतो की

आईला उपभोगण्यास हीच सुवर्णसंधी ठरू शकते.पण

आईच्या मनाचा अजुन ठाव लागत नाही.त्यापेक्षा मी तिच पहीलं पाऊल उचलण्याची वाट बघायला हवी.  तिला ही माझ्याकडुन सुख उपभोगुन घ्यायच असेल तर ती नक्कीच तिची अपेक्षा व्यक्त करेल.

थोड्याच वेळात आई माझ्या बेडरूममध्ये येउन माझ्या

शेजारी झोपत म्हणाली – अरे विशु त्यांचा फोन आला होता की ते दोन दिवस बाहेर जाणार आहेत.ते ऐकुन मी म्हटल -हो आई मलापण आताच फोन आला होता

त्यावर ती म्हणाली हो का , मग मी तिची फिरकी घेत म्हटल – हो ग आई , आता दोन दिवस तुला अजिबात करमणार नाही ना ?आता दोन दिवस तुला एकटीलाच

बेडवर तळमळत काढावी लागणार ना गं आई.

मी मुध्दामच आईच्या दुखत्या नसेवर बोट ठेवुन बोलत

होतो.त्यावर आईची प्रतिक्रिया मला जाणुन घ्यायची होती.माझ बोलण ऐकुन आईचा चेहरा उदास झाला होता.त्यावर ती म्हणाली.

आई – काय करणार विशु,नशीबाचे भोग असतात रे,

ते जवळ असले काय किंवा नसले काय,शेवटी रात्रभर

तळमळतच असते मी.मला जे सुख हव ते मला अजुन

मिळालेलच नाही रे विशु.लग्न झाल्यावर मी खुपसारी

स्वप्न बघीतली होती.पण त्या स्वप्नांचा चुराडा झालाय.

मी – आईच्या आंगावर एक हात टाकत म्हटल- आई तु आशी निराश नको होउस गं,तुला कशाची कमतरता आहे का या घरात ? बाबा काही बोललेत का तुला ? ते भांडतात का तुझ्याशी ? तुला काही हव असेल तर मला सांगत जा.मी आहे ना तुझ्यासोबत.अन तु मला

तुझा बाॕयफ्रेंड मानतेस ना ? मग स्पष्ट सांग तुला काय

हवय ते.मी देईन तुला.पण तु मला नेहमी आनंदी दिसायला हवीस आई.

आई- हो रे विशु, तु आहेस माझा बाॕयफ्रेंड, पण तु मला

तुझी गर्लफ्रेंड समजत असशील तर,मला आई म्हणु नकोस विशु,तु मला वैशाली च म्हणत जा.ते ही आपण

दोघच एकत्र असु तेंव्हा.तुला मान्य असेल तरच तुला मी सर्व काही सांगेन.

मी – हो आई ,मला मान्य आहे तुझ म्हणणं,पण वैशाली च्या ऐवजी मी तुला वैशु या नावानेच बोलावेन.चालेल ना तुला.मग आता सांग मला जे तुझ्या मनात आहे ते,एकदा तुझ मन मोकळं करून टाक माझ्याजवळ ,

मी हवी ती मदत करेन तुला वैशु.पण अस उदास नाही

पाहु शकत मी तुला.लग्न होउन सुध्दा अजुन तुझ्यात काहीच बदल दिसत नाही मला.आहे तशीच आहेस.

आई – विशु खर सांगु का ,पैसा,धनदौलत,कपडे,दागीने

हौसमौज,ऐषोआराम हे सर्व उपभोगायला मिळालं तरी

स्त्री तिच्या वैवाहीक जीवनात सुखी असतेच अस नाही.तिलाजर शरीरसुखाचा आनंद मिळत आसेल तर

ती स्त्री नेहमी खुश,आनंदी व समाधानी असते तिच्या अयुष्यात.एकवेळ ऐषोआराम नाही मिळाला तरी चालत पण शरीरसुख मिळण खुपच आवश्यक  आहे.

मी – हो वैशु ,तु आगदी बरोबर बोलतेयस.म्हणजे बाबा

तुझ्याशी तसल काही करत नाहीत का ? 

आई – करतात रे विशु,पण कधी आठ दिवसांनी,कधी पंधरा दिवसांनी तर कधी महीन्यातुन एकदाच करतात

अन ते ही ८-१० मिनीटांत त्यांच पाणी सोडुन झाल की झोपुन जातात.अन मी तशीच तळमळत बेडवर झोपुन जाते.कधी कधी रात्रभर झोपसुध्दा लागत नाही बघ. पण काय करणार ,व कोणाला सांगणार माझी व्यथा.

कधी कधीतर मनात विचार येत असे की बाहेर जाउन एखाद्या परपुरूषाकडुन सर्व सुख उपभोगुन घ्याव.पण

शेवटी आपल्या घराण्याच्या इज्जतीचा प्रश्न आडवा येतो.म्हणुन माझ धाडस होत नाही.मी वांझ असलेतरी

मलाही भावना आहेत.किती दिवस मीअस मन मारून

जगु ?तुच सांग विशु.

तसही तुझ्या बाबांना मी दोष देत नाहीरे.त्यांच्या आणी

माझ्या वयात २२-२३ वर्षाच अंतर आहे.शिवाय घरची

जबाबदारी,आँफीसच्या कामाच टेंशन असत त्यांना.ते पण थकुन जातात रे विशु.आता तुच सांग विशु मी काय करू ते ?आता तुच माझी मदत करू शकतोस.

अस बोलत ती रडायला लागली होती.ते पाहुन मी तिला माझ्या मिठीत घेत जवळ ओढल तशी ती सुध्दा

पुढे सरकत मला बिलगली.मी तिचे डोळे पुसत म्हटल वैशु रडु नकोस,मी आहे ना, मी तुला सर्व सुख देण्याचा

प्रयत्न करेन.तुझ्या सर्व ईच्छा मी पुर्ण करेन वैशु.आता

तुला बाहेर कुठे जायची गरज नाही.व कुणाला काही कळणार पण नाही.हो ना वैशु ?

माझ बोलणं ऐकुन वैशु एकदम खुश झाली.आणी तिने

आनंदाच्या भरात तिने माझ्याओठांचे दीर्घ चुंबन घेतल

अन मला घट्ट मिठी मारत म्हणाली- विशु आज मला खुप आनंद झालायरे,तुझ्याकडुन हेच उत्तर अपेक्षित होत मला.अस म्हणत तिने तिचा एक पाय माझ्या कंबरेवर ठेवला.तसा तिचा गाऊन तिच्या मांड्यापर्यंत वर सरकला होता.

आणी इकडे माझा लंड ब्रीफमधेच ताठ होउन तिच्या पुच्चीवर घासत होता.व तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते.दोघही तरूण असल्याने एकमेकांच्या

स्पर्शाने गरम झालो होतो.आज पहील्यांदाच आंम्ही असे एकमेकांच्या बाहुपाशात होतो.आईची शारीरीक सुख उपभोगण्याची ईच्छा तीव्र झाली होती. व मीपण

आता तिच्या शरीराचा उपभोग घेण्यास अधीर झालो होतो.

इतक्यात आई उठुन बसली अन तिने एका झटक्यात तिचा गाऊन काढुन बाजुला ठेवला.तशी ती पुर्णपणे माझ्यासमोर नागडी होती.तिचा तो गोरापान कमनीय बांधा पाहुन माझा लंड ब्रीफमधुन बाहेर येण्यासाठी धडपड करत होता.मग मी उठुन बसत आईचे दोन्ही

गोरेपान,गोलाकार,ताठरलेले स्तन माझ्या दोंन्ही हाताने

कुरवाळायला लागलो होतो.

तशी आई आहाहा आह् आहाहाह स्स्स्ससस आहहाहा

करत मादक सुस्कारे टाकु लागली होती.ओह विशु आज किती वर्षांनी असा स्पर्श झालाय रे !! खुप मजा येतेय रे मला,असच चोळत रहा खुप भारी वाटतय रे !!

मलाही खुप मजा येत होती.आईच्या मादक आवाजाने

मी अधीकच जोमात येउन जोरजोराने तिचे दोन्ही स्तन

चोळुन लाल केले होते.

तिचे मनुकेपण कठोर होउन उभे राहीले होते.त्यांना बघुन मी आळीपाळीने त्यांना माझ्याजीभेने रगडायला

लागलो होतो.तशी आई माझ्या डोक्यावर हात ठेवत म्हणाली- विशु तोंडात घेउन चोखुन काढ एकदा,तुझ्या

बाबांनी अजुन एकदाही स्पर्श केला नाही त्यांना,मग तुच सांग कसा बदल होईल माझ्यात.अस म्हणत ती माझ तोंड तिच्या स्तनांवर दाबत होती.

ती कासावीस झालेली पाहुन मी म्हटल- हो ग वैशु कळतायत मला तुझ्या भावना,आज तुझ्या सगळ्या ईच्छा पुर्ण करणार आहे.तु फक्त मजा घे.अस म्हणत

मी माझी ब्रीफ काढुन नागडाच तिच्या कंबरेवर बसलो

अन तिच एक स्तन तोंडात घेउन चोखायला लागलो.व

दुसरे स्तन एका हाताने जोरजोरात दाबायला लागलो.

आईचे स्तन चोखत असताना मी स्तनांना व मनुक्यांना दातांनी हलकेसे चावत होतो.तेंव्हा तिला खुप मजा येत होती अन आहाहा स्स्स्सस  ऊँ ऊँ उम्ममम आहाहा

अशी मादक आवाजात कण्हत होती.जवळपास दहा मिनीट स्तन चोखुन मी तिचे स्तन लालभडक करून टाकले होते.अन दोंन्ही स्तनांनवर माझ्या दातांचे ठसे

उमटवले होते.

मी गुडघ्यावर बसत आईला म्हटल- वैशु कस वाटतय

तुला आता ? तशी ती तिचे दोंन्ही हात स्तनांनवरून फिरवत म्हणाली- खुप भारी वाटतय रे विशु,खुप भारी

चोखलय व चोवलयेत माझे स्तन आयुष्यात पहील्यांदा

असा अनुभव घेतेय बघ आज.माझे स्तन तर अगदीच

लालभडक करून टाकलेत तु.आता दररोज तु माझे स्तन चोखुन व चोळुन लाल करत जा.

इकडे माझा ताठलेला लंड तिच्या मादकबेंबीवर घासत

होता अन माझ्या गोट्या आईच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर

घासत होत्या.आई माझ्या भल्यामोठ्या लंडाकडे बघत

म्हणाली- विशु मला तुझा तगडालंड हातात घेउन डोळे

भरून बघायचाय रे !! आजपर्यंत मी लंडाला कधी स्पर्श करून अनुभवला नाही रे.!!!

मलाही तेच हव होत,मग मी तसाच थोडा पुढे सरकत गुडघ्यावर उभा राहीलो.तसा माझा हेलकावे खाणारा लंड आईने दोंन्ही हातात धरून कुरवाळत म्हणाली – बाईगग काय रे विशु,केव्हढा गोरापान,लांबलचक अन जाडजुड लंड आहे रे तुझां,आज पहील्यांदाच बघतेय रे

एव्हढा मोठा लंड.याला बघुनच धडकी भरलीय मला.

अस बोलत आईने माझा लंड तिच्या दोंन्ही स्तनांनवर

आळीपाळीने फिरवायला लागली होती.मधुनच ती माझा लंड तिच्या ताठरलेल्या मनुक्यांवर रगडत होती. मला तर खुपच मजा येत होती.मग मी माझा एक हात

मागे करून तिच्या पुच्चीवर ठेवायला लागलो तस तिने

तिच्या दोंन्ही मांड्या फाकवल्या.व मी तिच्या ओल्या, गुळगुळीत,गोर्यापान पुच्चीवर हात फिरवायला लागलो

तिच्या पाकळ्या अजुन मिटलेल्याच होत्या.मी हळुहळु

माझा हात गांडीच्या भोकापासुन ते तिच्या ओटीपोटी

पर्यत फिरवु लागलो होतो व त्याबरोबरच माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या फटीमध्ये फिरवत होतो.त्यामुळे

ती आहाहाहा आह् आह् स्स्स्ससस आहाहाहा  ऊँ ऊँ 

अशी मादक आवाजात कण्हत म्हणाली- 

विशु खुपच भारी वाटतय रे,आज पहील्यांदाच असा अनुभव घेतेय रे विशु,असच चोळत रहा माझी पुच्ची, खुपच खाज सुटलीय रे तिला,अस बोलत ती तिची कंबर खालुन वरखाली हलवत होती.व तिकडे माझ्या लंडाच्या फुगलेल्या सुपारीच चुंबन घेत म्हणाली- विशु

तुझी सुपारी तर एकदम गुलाबी,निमुळती अन टरारून

फुगलीय रे,अस वाटतय खाउन टाकावी हीला.

ते ऐकुन मी म्हटल – हो का ? मग खा ना विशु ,आता हे सर्व काही तुझच आहे.तु हव तस खेळ ,हव ते कर.

अस म्हणत मी माझ्या हाताच मधल बोट हळुवारपणे तिच्या पुच्चीच्या भोकात सरकवु लागलो होतो.तशी आई मादक पणे अआईग आहाहाहा स्स्स्सस  ऊँ ऊँ आह् आह् किंचाळत होती.अन खालुन तिची गांड वर

उचलत माझ बोट पुच्चीत घालुन घेत होती.

तिची पुच्ची आतुन भट्टीसारखी गरम झाली होती अन एकसारखी पाझरत होती.आई खुप गरम झाली होती

तिने माझी सुपारी तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.मला खुप मजा येत होती.मी अधीकच उत्तेजीत होउन माझ बोट तिच्या पुच्चीत वेगाने आतबाहेर करूलागलो होतो.अन आई गांड वरखाली करत मला साथ

देत जोरजोराने किंचाळायला लागली होती.

मी समजुन गेलो होतो की तिची पुच्ची पाणी सोडणार

आहे.म्हणुन मी पटकन उठुन ६/९ पोझिशन मधे येत

तिच्या पुच्चीत माझी जीभ सर्रकन घातली.तस आईने

माझ डोक तिच्या मांड्यात दाबुन धरलं होत,व दुसऱ्या क्षणातच तिच्या पुच्चीने गरम,चिकट कामरस माझ्या

तोंडात सोडायला सुरवात केली होती.

मित्र-मैत्रीनींनो क्षमस्व ,उर्वरीत कथा आपण पुढच्या भागात वाचुन आनंद उपभोगु शकता.


धन्यवाद !!!!!

Loading1

0

You cannot copy content of this page