सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा .[३]नमस्कार मित्र-मैत्रीनींनो,कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करत रहा.नेहमी आनंदी रहा व इतरांनाही आनंदी ठेवा

मित्र-मैत्रीनींनो आपण कथेचा उर्वरीत भाग जाणुन घेण्यास खुपच उत्सुक असाल ना ? तर मग आपला अधीक वेळ न घेता पाहुया कथेत पुढे काय होतेय ते.

मी ६/९ पोझिशनमधे येउन सरळ माझी जीभ सर्रकन तिच्या पुच्चीत सरकवली तशी आईने तिच्या दोंन्ही मांड्यांमध्ये माझ डोक दाबुन धरत जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळायला लागली होती.अन दुसऱ्याच क्षणात तिच्या पुच्चीने गरम ,चिकट कामरस माझ्या तोंडावर सोडला होता.अन मी माझ्या जीभेने चाटुन गटागट पित होतो.तशी ती माझ्या डोक्यावरून प्रेमाने

हात फिरवत दोन मिनीटातच शांत झाली होती.

नंतर आईने तिच्या मांड्या दुर फाकवत,व डोक्यावरीलहात बाजुला घेउन मला मोकळं केल होतं.आता आई

माझा लंड दोंन्ही हातात धरून मागेपुढे हलवायला लागली होती.मधुनच ती माझ्या लंडावर जीभ फिरवत

होती.अन मधुनच ती माझा लंड जमेल तेव्हढा तोंडात

घेऊन चोखत होती.मला खुप मजा येत होती.अन मी

तिच्या लपुन बसलेल्या गुलाबी दाण्याला जीभेच्या टोकाने रगडत होतो.आईला पण खुप मजा येत होती.ती तिची गांड उचलुन

मला साथ देत होती.५ मिनीट मी तिचा दाणा चांगलाच

रगडला ,तसआईने माझा लंड तोंडातुन बाहेर काढुन म्हणाली- विशु,बस कर ना रे आता.नाही सहन होत रे आता तुझा हा भलामोठा लंड माझ्या पुच्चीत घालुन शांत करना तिला.आई खुपच कासावीस झाली होती.

आता माझा लंडही त्याचीच वाट बघत होता.

अस बोलत आईने माझ्या लंडाच्या सुपारीच दीर्घ चुंबन

घेत तिच्या तोंडातील लाळेने माझा पुर्णलंड गुळगुळीत

केला होता.मग मी तिच्या अंगावरून उठत,एक उशी घेउन तिच्या कंबरेखाली ठेवली होती.व मग मी तिच्या 

मांड्यामध्ये गुडघ्यावर बसलो,तस आईनेतिच्या मांड्या

दुर फाकवल्या,तशा तिच्या दोंन्ही पाकळ्या वेगळ्या झाल्या होत्या.तिची फट रूंदावली होती.

तिच्या गोर्यापान,गुळगुळीत पुच्चीचे भोक उघडले होते

व आतुन ते गुलाबी भोक पाहुन माझा लंड उड्या मारू

लागला होता.उशी ठेवल्यामुळे तिची पुच्ची बरोबर लंडासमोर आली होती.आई एकटक माझा भलामोठा लंड पहात होती.मी थोडा पुढे सरकलो तसा माझ्या ताठलेल्या लंडाची गुलाबी सुपारी तिच्या उघडलेल्या गुलाबी भोकावर घासु लागली होती.

आईच्या पुच्चीच्या भोकावर लंडाचा स्पर्श होताच आई

मादक आवाजात आह् आहाहाहा स्स्सससस सुस्कारे काढत तिने तिच्या हाताने पुच्ची दोंन्ही बाजुला फाकुन

धरत आधीर होत म्हणाली – घालणारे पटकन अजुन किती तडपवणार आहेस मला विशु,मग मी माझा लंड

हातात धरून पुच्चीच्या फटीवर वरखाली घासला.

अन माझ्या लंडाच्या सुपारीच निमुळत टोक भोकावर

धरत आईला म्हटल – वैशु तयार आहेस ना तु घ्यायला

तशी ती खालुन गांड उचलत म्हणाली- हो रे विशु. मी

केव्हाची तयार आहे तुझा भलामोठा लंड घ्यायला, आता मी ओरडले तरी अजीबात थांबु नकोस.आईने असे म्हणताच मी जोर देत माझी सुपारी आत घातली

तशी ती मादक आवाजात कण्हु लागली होती.

तिची पुच्ची तापलेल्या तव्यासारखी आतुनगरम झाली

होती.तिच्या लहान पुच्चीच्या भोकात फुगलेली सुपारी

घट्ट आडकुन बसली होती.मी दोन मिनीट सुपारी मागे

पुढे करु लागलो तशी ती तिची पुच्ची हाताने कुरवाळु लागली,अन मधुनच माझा लंडसुध्दा कुरवाळत होती.

मग मी तिला हात बाजुला करण्यस सांगुन,मागे होत एक जोरदार धक्का  मारला होता.

तसा माझा ८ इंच लाबलचक व जाडजुड लंड पुर्णपणे

आईच्या ओल्याचिंब, छोट्या पुच्चीत जबरदस्तीने घुसला होता.तशीआई जोरजोराने ओरडायला लागली आअआआईईईगगगगग मेलेगगग ओह विशु फाटली रे माझी पुच्ची अअआईईगगग केव्हढ मुसळ आहे रे तुझ !!! पुच्ची खुप दुखतेय रे विशु,किती जोराने घातल

रे,अस म्हणत तिने मला ओढुन तिच्या मिठीत घट्ट पकडल होत.

अन मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले,तसे आईने डोळे बंद करून घेतले होते.तिच्या डोळ्यातुन आश्रू वहात होते.मी तिचे डोळे पुसुन तिच्या केसातुन हात फिरवु लागलो होतो.तस आईने डोळे उघडले व माझ्या

पाठीवरून हात फिरवायला लागली होती.अन मी माझी जीभ तिच्या तोंडात घालुन तिच्या जीभेला घासु लागलो,तशी तीपण मला साथ देऊ लागली होती.

आईच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता.

ते बघुन मी आईला म्हटल- वैशु तुझ्या वेदना थांबल्या का गं ? कस वाटतय आता ? त्यावर ती स्मितहास्य करत म्हणाली- हो रे आता बर वाटतय मला, पण त्या क्षणी अस वाटल होत की जीव जातो की काय माझा

डोळ्यापुढे काजवे चमकत होते.

पण आज पहील्यांदाच तुझा भला मोठा लंड पुच्चीत घेउन खुपच भारी वाटतय रे विशु ! माझा तर विश्वासच

बसत नव्हता की तुझ मुसळ माझ्या पुच्चीत जाईल. आणी किती फीट्ट बसलाय म्हणुन सांगु बाईईगग अस

वाटतय की मोठा दांडाच आतमधे ठोकुन बसवलाय.

तुझ्या मैत्रीणी कसा घेतात कुणास ठाऊक,बाईगगगग नुसत्या कल्पनेनेच काटा आलाय माझ्या अंगावर विशु

आईच ते बोलण ऐकुन माझा जोश अधीकच वाढला होता.मग मी म्हटल – हो विशु,सुरवातीला सगळ्यानाच

त्रास होतो. पहील्यांदा घेताना सगळ्या  मैत्रीणींच्या पुच्च्या फाडल्या होत्या माझ्या लंडाने , पण आता त्या

त्याला घालुन घेण्यासाठी धडपडत असतात.खुप मजा

घेतात त्या माझा लंड घालुन.माझा लंडपण त्यांना सर्व

सुख देत त्यांची शांत करत असतो.त्या पण नेहमी खुश व आनंदी असतात.

अस बोलुन मी आईचे दोन्ही हात तिच्या डोक्यावर ठेवत मी माझे तोंड तिच्या गोर्यापान,तुळतुळीत अशा

काखेत घालुन आळीपाळीने दीर्घ चुंबन घेतल.आहाहा

एक वेगळाच सुगंध मला भारावुन टाकत होता.आता मी माझ्या जीभेने तिच्या दोंन्ही काखा आळीपाळीने चाटु लागलो होतो.तशी आई मादकपणे कण्हत मजा घेत होती.

माझ बोलणं ऐकून आई खालुन तिची गांड वर उचलत

माझा लंड तिच्या पुच्चीत दाबत म्हणाली – हो का विशु

त्या का नाही खुश व आनंदी आसणार ? त्यांना तुझ्या या तगड्या लंडाकडुन झवुन घ्यायला मिळतय ना ?

असा तगडा लंड बायकांना शोधुन सुध्दा मिळत नाही.

मग का नाही खुश असणार त्या.

अन हे काय आहाहाहा स्स्स्ससस नको ना रे विशु अस

काखेत कुणी तोंड घालुन चाटत का रे, गुदगुल्या होत आहेत रे मला, पण खुप भारी वाटतय रे,बर झाल ं मी

सकाळी शेव्ह केल ते,नाहीतर तु म्हटला असता हीला साधे केस पण काढता येत नाहीत.पण विशु हे सगळ तु एखाद्या अनुभवी पुरूषासारख करतोयस रे,कुठ शिकलास हे सर्व.

ते सोड वैशु,तुला मजा येतेय ना ?झाल तर मग.अशीच

अजुन खुप मजा व सुख द्यायचय तुला.अस म्हणत मी

तिचे दोंन्ही स्तन हातात घट्ट धरत हळुहळु लंड आत बाहेर करत धक्के मारायला लागलो होतो.तशी आई

मला साथ देत मादक सुस्कारे सोडत होती.१० मिनीट

हळुहळु धक्के मारत झवल्यावर आईला खुप मजा यायला लागली होती.

नंतर मी आईचे दोन्ही पाय तिच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजुला टेकवत तिच्या हाताने धरून ठेवायला सांगुन तिची बांगडी केली आता तिची पुच्ची पुर्णपणे वरती आली होती.मी माझेदोंन्ही हात तिच्याछातीच्या दोंन्ही बाजुला ठेवत वा पाय लांब करून जोर मारल्यासारखे

तिला धक्के मारत झवायला सुरवात केली होती.

माझ्या गरम लंडाच्या होणाऱ्या एकसारख्या घर्षणाने

दोन मिनीटातच तिच्या पुच्चीने चिकट कामरस सोडला

होता.पण मी न थांबता आता माझा पुर्ण लंड बाहेर काढुन कचकन तिच्या पुच्चीत जोरात धक्का मारून आत घालत होतो.अशाप्रकारे मी धक्क्यांचा जोर व वेग वाढवत कचाकच आईची पुच्ची झवत होतो.

आई पण खालुन तिची गांड हलवत मजा घेत होती.ती

आहाहाहा आह् स्स्स्सससस ऊँ ऊँ ऊँ उम्ममम उम्ममम

अआईगगग झव अजुन जोरात विशु , फाडुन टाक आज माझी पुच्ची , खुप माजावर आलीय बघ.आहाहा

ठोक अजुन जोरात हा हा आहाहा अअआईगग असच ठोक खुप भारी झवतोयस रे तु.

आज पहील्यांदाच अस कुणीतरी झवुन माझा घाम काढलाय बघ, माझ्या कंबरेची हांडं खिळखिळी करून

टाकलीयस बघ तु.अशी बडबडत ती माझ्या गांडीवर तिचे हात फिरवत दाबत होती.तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.अन पुच्चीतुन पच् पच् पचक फच् पच् पचक फच् फचक पच् फच् आसा मादक आवाज पुर्ण बेडरूममध्ये घुमत होता.

त्यातच आईच्या तोंडातून निघणारा मादक आवाज मिसळून वातावरण एकदम रोमँटीक झाले होते.आणी

आंम्ही दोघही बेधुंद होउन झवाझवीचा मनसोक्त पणे

उपभोग घेत स्वर्गात पोहोचलो होतो.जवळपास २५ – ३० मिनीटांच्या झवाझवीनंतर माझा लंड शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला होता.आता तो पण कुठल्याही क्षाणी गळणार होता.

अन मग मी सर्व ताकदीनिशी कचाकच १०-१२ धक्के

असे काही मारले की आईच्या पुच्चीला सहन करता आले नाहीत.अन तिच्या पुच्चीने परत एकदा तिचा तो

गरम चिकट कामरस माझ्या लंडावर सोडला होता.व

माझा लंड तिच्या गरम कामरसाच्या स्पर्शाने घायाळ झाला होता.आणी त्याने जोरजोरात गरम वीर्याच्या पिचकार्या  मारायला सुरवात केली होती.

माझ्या गरम वीर्याच्या पिचकारीची जाणीव होताच आईने मला तिच्या अंगावर ओढत घट्ट मिठीत घेतल व

तिच्या दोंन्ही पायांची घट्ट मिठी माझ्या गांडीवर मारत

माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत दाबुन धरला होता.तिची

बोट व नखे माझ्या पाठीत घट्ट रूतली होती.आता मी पण हळुहळु धक्के मारत तिच्या पाठीखालुन हात घालुन तिला माझ्या घट्ट मिठीत घेत माझ डोक तिच्या खांद्यावर ठेवुन शांत पडुन राहीलो होतो.

दोघही घामाने डबडबलेलो होतो.आणी थकलेलो पण होतो.आईपण माझ्या गालाला तिचे गाल चिटकवुन निपचीत पडुन होती.तिची पुच्ची लंडातुन निघणार्या वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती.थोड्याच वेळात

दोघही शांत झालो होतो.व तसेच एकमेकांच्या मिठीत

झोपुन राहीलो होतो.

कीती वेळ आंम्ही असेच एकमेकांच्या मिठीत होतो हे

आंम्हाला कळलच नाही.मी आईच्या अंगावर झोपुन

राहील्यामुळे बहुतेक आई अवघडली असावी.त्यामुळे

आईची मिठी सैल झाली होती.अन तिच्या पायाच्या मिठीतुनही मला मुक्त केल होतं.आईच्या झालेल्या या

हलचालीमुळे मला जाग आली होती.तस मी मान वर

करत आईच्या चेहऱ्याकडे पाहीलं.

तर ती डोळे उघडुन स्मितहास्य करत माझ्या डोळ्यात

डोळे घालुन बघत होती.तिच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या छटा दिसत होत्या.डोळ्यातील भाव तृप्त झाल्याच्या भावना दर्शवत होत्या,मी तिच्याओठांचे दीर्घ चुंबन घेत

म्हटल वैशु कस वाटतय ग तुला? मजा आलीना तुला?

आई – हो रे विशु,आज पहील्यांदाच इतकं सुख अन आनंद मिळालाय रे ,खुपच मज्जा आली मला. पण

तु कीती अनुभवी पुरूषासारखा झवतोस रे विशु बाई गगगग खुप दमवलस रे मला तु, खुप नवनवीन असे अनुभव देउन तु मला एक वेगळाच आनंद दिलास रे.

अन तुझा तगडा लंड तर कमाल आहे.माझ ३-४ वेळा

पाणी काढलं तरी पठ्ठ्या गळायच नावच घेत नव्हता.

मी – वैशु अजुन खुप मजा आणी सुख द्यायचय ग तुला

आजपर्यंत अतृप्त राहीलेली शरीरसुखाची ईच्छा पुर्ण

करून तुझा चेहरा आनंदी व हसरा दिसायला हवाय मला वैशु.यापुढे अजुन खुप मज्जा येईल तुला,आता तु मजा घेत रहा .

आई – हो रे विशु, मी स्वप्नात देखील कल्पना करू शकणार नाही इतका आनंद तु मला एकाच राऊंडमधे

दिलायस.मग रात्रभर तुझ्यासोबत राहीलेतर बाईईगग

नुसत्या कल्पनेनेच माझ्या अंगावर शहारे आलेत बघ.

मी – हो का वैशु , पण आता यापुढे तुला असा त्रास नाही होणार बघ.हळुहळु तुझ्या पुच्चीला सवय होउन

जाईल माझ्या लंडाची.मग बघ तुला किती मजा येईल ते.तु तर म्हणशील त्याला असाच आत राहु दे.खुपच

भारी वाटतय आत घेउन.

आई – हो रे विशु , आता ही तसच वाटतय रे, बघ ना लबाड कसा आतमध्ये आरामत झोपलाय तो.पण कससांगु तुला माझी कंबर खुपच अवघडलीय रे.अरे आज पहील्यांदाच इतका वेळ अस कचाकच झवुन काढलय

मला,यापुर्वी तुझे बाबा तर ५-१० मिनीटातच उरकुन

झोपुन जायचे.पण आज तु जवळपास आर्धा तास व तेही जोरजोराने दणके मारत झवुन माझी सर्व हाडे खिळखिळी करून टाकलीत बघ.

तिच बोलणं ऐकुन मी हळुच उठत माझा अर्धवट झोपलेला लंड तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला होता. तस तिच्या पुच्चीतील राहीलेला दोघांचा कामरस बाहेर

येउन ठिबकत होता.मी बेडवरून उतरून खाली ऊभा

राहीलो.तशी आईपण उठुन बसली.व माझ्या  वीर्याने बरबटलेल्या,अर्धवट झोपेत आसलेल्या लंडाकडे टक

लावुन बघत होती.

क्षमस्व मित्र-मैत्रीनींनो , उर्वरीत कथा आपण पुढच्या


भागात वाचुन आनंद उपभोगु शकता. धन्यवाद !!!!!

Loading1

0

You cannot copy content of this page