सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा .[४]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.असेच

मजा करत रहा.आनंदी रहा व इतरांनाही आंनंदी ठेवा.

मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथेचा आनंद घेण्यास आपण

खुप उत्सुक असाल ना ?चला तर मग आपला अधीकवेळ न घेता वळुयात उर्वरीत कथेत काय घडतय ते.

आई टक लावुन माझ्या आर्धवट झोपेत आसलेल्या,

व वीर्याने बरबटलेल्या लंडाकडे बघत होती.हे माझ्या

लक्षात येताच मी तिला मुध्दामच म्हटल – काय ग वैशु

एव्हढ टक लावुन काय बघतेस ? तशी ती तिच तोंड लंडाजवळ नेत म्हणाली –आई – विशु , तुझ्या लंडातुन निघालेल दही किती घट्ट

आणी पांढरे शुभ्र आहे रे , आज पहील्यांदाच बघतेय रे

अस घट्ट आणी शुभ्र दही.तुझ्या बाबांच आगदीच पाण्यासारख आहे रे. मला चव बघायचीय तुझ्या या

अमृततुल्य दह्याची.

अस बोलत तिने बेडवर पालथ झोपत,तिचे दोंन्ही हात

माझ्या गांडीवर ठेवत माझ्या अर्धवट झोपेत असलेल्या

लंडावर चिकटलेल्या वीर्याचे थेंब तिने जीभेच्याटोकाने

चाटत चव घेतली.व दुसऱ्याच क्षणी माझा लंड तिच्या

तोंडात घेउन आनंदाने चोखायला लागली होती.तिच ते आधाशासारख चोखणं बघुन मला खुप मजा यायला लागली होती.

अन माझा लंड तिच्या स्पर्शाने जागा व्हायला लागला होता.क्षणातच माझेहात आपोआपच तिच्या डोक्यावर

फिरायला लागले होते.तिने पुर्णलंड चोखुन साफ केला

होता.आता माझा लंड गरम होउन मुळ रूपात आला होता.त्याकडे आश्चर्याने बघत आई म्हणाली –

आई – हे काय रे विशु ,हा लबाड तर लगेच जागा होउन

उड्या मारायला लागलाय की रे !! आता काय करायच

मी – वैशु तुच त्याला झोपेतुन जाग केलय ना,मग आता

तुच त्याला शांत करू शकतेस.माझ काही ऐकणार नाही बघ तो.आता तुझ तु बघ.

आई – अरे आता माझ्याने परत नाही झेपणार रे त्याला

घालुन घ्यायला.आधीच माझी पुच्ची सुजवुन टाकलीय

याने.आता नको रे,परत रात्रभर घेणारच आहेमी त्याला

अस म्हणत त्याला दोंन्ही हाताने जोराने दाबत आई उठली व बेडवरून खाली उतरली.व माझ्या खांद्यावर हात ठेवात जोरात अआईगगग करत किंचाळली.तस मी तिला दोंन्ही हातांनी पकडत म्हटल – काय झाल ग वैशु ? काही त्रास होतोय का ? तशी ती म्हणाली- हो रे

विशु खाली दुखतय रे चालताना !!

तस मी खाली बसुन तिचे पाय फाकवुन पाहील तर तिची गोरीपान पुच्ची लालभडक झाली होती.आणी सुजली पण होती.तसेच तिच्या मांड्या व गांडीचा काहीभाग लाल झाला होता.कारण आज पहील्यांदाच

इतक्या मोठ्या लंडाकडुन,जोरजोराने दणके घेउन झवुन घेतल होतं.हे तर मला अपेक्षितच होत.

मग मी तिला धीर देत म्हटल – काही घाबरू नकोस वैशु, होईल सगळं ठीक.आता आपण आधी आंघोळ करून छान फ्रेश होउयात.मग मी तुला औषध देतो मग बर वाटेल तुला.मग मी तिला आधार देत बाथरूम मध्ये गेलो.आणी आधी तिची पुच्ची गरम पाण्याने चांगली शेकुन काढली.तेंव्हा जरा तिला बर वाटायला

लागल होतं.

मग तिने माझा लंड हातात घेउन म्हणाली- विशु तुझा

लंड पण किती लालभडक झालाय रे, दुखतोय का रे ?

त्यावर मी म्हटल- हो ग वैशु,त्यावेळेस भावनेच्या भरात

काही वाटल नाही.अन त्यात तुझी पुच्ची खुपच टाईट असल्याने सोलुन निघालाय गं.नंतर बाहेर काढल्यावर दुखायला लागलाय बघ.तुझ्या पुच्चीत तिची गरम ऊब

मिळत होती त्याला,त्यामुळे खुशीत होता तो.

मग वैशुने माझा लंड एका हातात धरून छानपैकी शेकुन दिला.आणी आता मलाही जरा बर वाटत होत.

मग आंम्ही लिक्वीड सोप लावुन एकमेकांच्या अंगाला

सर्वत्र चोळत होतो.आंम्ही समोरासमोर उभे राहीलो होतो.मी तिच्या छातीवर,स्तनांनवर,पुच्चीवर,पाठीवर व

गांडीवर हात फिरवत सोप लावत होतो.सोपचा सुगंध

बाथरूममध्ये दरवळत होता.

आईपण माझ्या छातीवर,पोटावर,कंबरेवर ,पाठीवर,व गांडीवर सोप दोंन्ही हातांनी चोळत होती.त्याचवेळी माझा ताठलेला लंड तिच्या पुच्चीवर घासत होता.मग

आईने माझा लंड एका हातात धरून सोप लावला व

चोळायला लागली तसा तो अधीकच तिच्या पुच्चीवर

रगडायला लागला होता.वरून शाॕवरचेपाणी आमच्या अंगावर रिमझिम पडत होते.

आता हळुहळु आंम्ही दोघही उत्तेजीत होउ लागलो होतो.मगमी दोंन्ही हातांनी तिचे दोंन्ही  स्तन चोळायला

सुरवात केली होती.तशी ती आह् आह् स्स्सस आहाहा

स्स्स्ससससस अशी मादक सुस्कारे टाकु लागली होती.

आता ती पुर्णपणे गरम होउन तिचा एक पाय वरती उचलुन एकाहातात माझा लंडधरून पुच्चीच्या उघड्या

भोकावर घासु लागली होती.मी समजुन घेतल.

अन मी एका हाताने तिचा पाय वर उचलुन घेत तिला भिंतीच्या आधारे उभी करून एका धक्क्यातच  माझा

आर्धा लंड तिच्या पुच्चीत सरकवला होता.तशी आई जोराने आआआईईगगग अशी किंचाळली.तसमी एका

हाताने तिचे स्तन रगडत म्हटल- तुला हेच हव होत ना

वैशु ? तुझीच ईच्छा झाली होती ना घालुन घ्यायची ?

ते ऐकुन आईने तिचे दोंन्ही हात माझ्या गांडीवर दाबत

माझा लंड अधीकाधीक तिच्या पुच्चीत घालुन घेत म्हणाली- हो रे विशु, काय करणार होते मी,तुझ्या या

ताठलेल्या गरम लंडाचा स्पर्श होताच माझ्या पुच्चीला

खाज सुटली होती,अन त्यातच तुझा लंड एकसारखा तिच्या तोंडावर घासत होता.मग नाईलाज झाला अन

माझ्या हातानेच घालुन घेऊ लागले.

दोन मिनीटातच माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घुसला

होता.मग मी कचाकच धक्के मारत तिची पुच्ची झवत

होतो.अन ती मादक आवाजात किंचाळत होती.दहा

मिनीटातच तिच्या पुच्चीने पाणी सोडले होते.वरून शाॕवरचे पाणी अंगावर पडत होते त्यामुळे धक्के मारत

असताना पचक पचक पच पच असा मादक आवाज

येत होता.

नंतर मी आईचा दुसरा उचलुन माझ्या कमरेवर ठेवला

तस तिने दोंन्ही पायांची तिडी माझ्या कंबरेवर मारत

दोन्ही हात माझ्या गळ्याभोवती टाकत मला घट्ट धरत

भिंतीला आरामशीर टेकली होती.आता मी घपाघप माझा लंड आतबाहेर करत जोरजोराने धक्के मारत झवायला सुरवात केली होती.अन १०-१५ मिनीटातच आमच्या दोघांचही वीर्यपतन एकाच वेळी झाल होत.

मग आंम्ही दोघांनीही मस्तपैकी एकमेकांना आंघोळ घालुन,एकमेकांच अंग टाॕवेलने साफकरत बाहेर आलो

एव्हाना संध्याकाळचे ५.० वाजले होते.आई म्हणाली

विशु तुझ्यासोबत वेळ कसा गेला कळलच नाही बघ.

खरच विशु मला आता पश्चात्ताप होतोय रे,की मी खुप आधी तुला माझ्या मनातल तुला सांगायला हव होत.

नाहीतर आजपर्यंत कितीतरी शरीरसुख उपभोगलं असतं रे तुझ्यासोबत राहुन,पण काही हरकत नाही विशु.आजपासुन आपण दोघ एकत्र असलोकी तुझी

बायको बनुनच तुझ्यासोबत राहाणार आहे.चालेल ना

विशु तुला ? तिच ते बोलणं ऐकुन मी मनातुन खूपच खुश झालो होतो.कारण घरातच एका नवीन पुच्चीचा

उपभोग घेण्याची संधी मला मिळाली होती.

मी – हो वैशु,तु आगदी बरोबर बोलतेयस, भुतकाळाचा

विचार करण्यापेक्षा वर्तमान आणी भविष्याचा विचार

केलेला केव्हांही फायदेशीर ठरतं.ठरलं तर मग ,आपण

दोघही नवरा-बायको सारख रहायच.खर सांगु वैशु ,तु आगदी माझ्या मनातल बोललीस बघ.

आई – हो का रे विशु,तुझ्याही मनात हेच विचार येत होते ना.बर झालं बाई,नाहीतर माझ्यामनात जरा शंका

येत होती की ,तुला काय वाटेल ? बर चल आता मी आपल्या दोघांसाठी छानपैकी चहा बनवते.म्हणजे अजुन तरतरी येईल.

मी – हो वैशु मलाही चहाची तल्लफ झालीच होती.पण

हे काय ? तु अशी नागडीच कुठे चाललीयस ?

आई – विशु आता माझा मुड झालाय की दोन दिवस

असच नागड माझ्या नवर्यासोबत रहायचं.दोन दिवस

घराच्या बाहेरच पडायच नाही.खुप दिवसापासुन माझ्या मनात अशी ईच्छा होती.ती आज तुझ्यासोबत

राहुन पुर्ण करायची संधी मिळालीय रे !! तुला आवडेल

ना रे विशु ? नाहीतर मी कपडे घालते बघ.

मी – काहीतरीच काय बोलतेय गं वैशु , मला का नाही आवडणार , खुपच मजा येईल मला.पण तुला अस बघुन माझा लंड शांत बसणार नाही गं वैशु.त्याला कस

शांत बसवणार आहे मी ?

आई – विशु तु त्याची काळजी करू नकोस.त्याला मी सांभाळेन. मी आहे ना , आता काही बोलु नकोस.

अस म्हणत ती किचनमध्ये गेली.आणी मी हाॕलमध्ये जाउन सोफ्यावर आडवा झालो होतो.मला किचनमधे

आईच्या होणाऱ्या हलचाली स्पष्ट दिसत होत्या.तिचा

नितळ,गोरापान,कमनीय बांधा व तिची काम करताना

तिच्या गोलगरगरीत डेरेदार गांडीची होणारी मादक हलचाल व गोर्यापान गांडीमधील मादक फट पाहुन माझा लंड ताठ होऊ लागला होता.

माझा हात आपोआपच लंडावर स्थिरावला होता अन आईकडे बघत त्याला कुरवाळायला लागलो होतो.मग

थोड्याच वेळात आई दोघांसाठी चहा घेउन आली तसे

मी उठुन बसलो होतो,अन आई माझ्या शेजारीच मला

चिटकुन बसली होती.मी चहाचा कप एका हातात घेउन दुसरा हात तिच्या खांद्यावर असा काही ठेवला की तो बरोबर तिच्या स्तनावर स्थिरावला होता.

आई पण एका हातात चहाचा कप घेउन दुसरा हात माझ्या मांडीवर ठेवत म्हणाली – काय रे विशु हा परत

ताठ कसा काय झाला रे !! तिने अस विचारताच मी तिचे स्तन कुरवाळत म्हटल वैशु मी तुला आधीच काय

सांगितलं होत,तुला आशा अवस्थेत पाहुन माझा लंड

कधीपण ताठु शकतो.

हो रे विशु, हे तर होणारच ना, आपण दोघही तरूण आहोत अन त्यात असे एकमेकांसमोर नागडे आहोत

म्हटल्यावर भावना जागृत होण स्वाभाविकच आहे रे

अस म्हणत तिने माझालंड एका हातात घेउन मागेपुढे 

हलवायला लागली होती.आता हेच बघना माझी पुच्ची

पण गरम होउन ओलीचिंब झालीय.तुमच्या पुरूषांच दिसत पण आंम्हा बायकांच नाही दिसत रे.

अशाप्रकारे चावट गप्पा मारत व एकमेकांना गरम करत आंम्ही दोघांनी चहा संपवला होता.मग आईने दोंन्ही कप घेउन किचनमध्ये गेली.व किचन आवरून

परत आली.मी आरामशीर सोफ्यावर मागे डोके टेकुन

व पाय पुढे टीपाॕयवर लांब करून बसलो होतो.माझा

लंड अजुनही उभाच होता.मी माझे दोंन्ही हात डोक्या

खाली घेतलेले होते.

आई येताना पाहुनच मी डोळे झाकुन घेतले होते.आई

जवळ येउन उभी राहीली अन माझा उभा आसलेला

लंड बघत एका हाताने तिची पुच्ची कुरवाळत होती.तर

दुसऱ्या हाताने आळीपाळीने दोंन्ही स्तन कुरवाळत होती.दोन मिनीटातच ती सोफ्यावर गुडघ्यांच्या आधारे

माझ्या मांड्यावर गपकन बसली.तसे मी डोळे उघडुन

तिच्याकडे पाहु लागलो.

तशी ती म्हणाली काय झाल विशु असा दचकलास का

तस मी म्हटल – हो ग वैशु,अग मी माझा लंड शांत करण्यासाठी डोळे झाकुन शांतपणे पडून होतो.आणी

तु त्याला अजुन उत्तेजीत करण्याची तयारी करतेय.मग

ती म्हणाली – हो मग काय झाल,मी शांत करेन त्याला

अस म्हणत ती पुढे झुकली अन माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेतल होत.

नंतर तिने माझ्या काखेत तोंड खुपसुन चुंबन घेतल.मी सकाळीच सर्व साफसफाई केली होती.तिने दोंन्ही काखेत आळीपाळीने चुंबन घेत तिच्या ओल्या जिभेने

चाटु लागली होती.तसे मी माझे डोळे!बंद करत मजा घेउ लागलो होतो.खाली माझा लंड तिच्या पोटावर व पुच्चीवर दाबला गेला होता.माझ्या लंडाची सुपारी तिच्या मादक, खोलगट बेंबीवर घासत होती.

पाच मिनीट माझी काख चाटल्यावर ती म्हणाली- विशु

खुपच भारी वाटतय रे तुझ्या काखा चाटुन ,आज एक वेगळाच सुगंध व आनंद अनुभवायला मिळतोय मला.

आज पहील्यांदाच अस काही करण्याची ईच्छा झाली

बघ विशु माझी.ते ही तु माझी काख चाटुन मला जो आनंद दिलास,त्यामुळे मी सुध्दा तुला असा आनंद देण्याचा विचार करत होते.अन नेमकाच तु सुध्दा तशा पोझिशनमधे बसलेला दिसलास , मग काय !!!!

नंतर आई हळुहळु जीभ फिरवत माझ्या विशाल अन

भरदार छातीवर सर्वत्र जीभ फिरवत चुंबनांचा वर्षाव करायला लागली होती.तसच तिने तिच्या जीभेने माझे

दोंन्ही मनुके आळीपाळीने चाटायला लागली होती.व मधुनच ती जीभ गोलाकार फिरवत माझे मनुके रगडत

होती.माझे मनुके उत्तेजीत होउन ताठरले होते.

आज पहील्यांदाच मला इतक सुख व आनंद मिळत होता.खुपच मजा घेत होतो मी.नंतर आई माझे कडक

झालेले मनुके आळीपाळीने  तोंडात घेउन चोखायला

लागली होती. मधुनच ती माझे मनुके ओठांनी तर कधी दातांनी हलकेसे चावत होती. अन माझ्या पुर्ण अंगात झिनझिण्या येउ लागल्या होत्या.तसा माझा लंड तिच्या बेंबीमधे घुसायला बघत होता.

अन माझ्या तोंडातुन आहाहाहा आहाहाहा ओह वैशु खुप भारी वाटतय गं आसच चोखत रहा.आह् आह् नको ना ग वैशु,किती जोराने चावतेस गं. असे मादक सुस्कारे निघत होते.त्यामुळे ती अधीकच उत्तेजीत होतहोती.खाली तिच्या पुच्चीतुन कामरस एकसारखा पाझरत माझा लंड, अंडगोट्या व मांड्या ओल्या करत

होती.आता ती अधीकच चवताळली होती.

आई हळुच माझ्या मांडीवरून तीची गांड वर उचलत

माझा लंड माझ्या मांड्यावर दाबत ती लंडावर बसली

होती.माझा भल्यामोठ्या ,गरम लंडावर तिची फट घासायला लागली होती.व मी एका हाताने तिचे स्तन

चोळत, दुसऱ्या हाताने तिची गांड दाबत होतो.आणी

मधुनच तिच्या गांडीच्या फटीवर बोटं फिरवत. तिच्या

गांडीच्या भोकावर बोट फिरवत होतो.


———– क्रमशाः ———–

Loading

4

1

You cannot copy content of this page