सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा .[५]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार .कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा. आणी असेच मजेत रहा.आनंदी रहा.व इतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची व इतरांचीसुध्दा.

मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथेचा भाग ऐकण्यास आपण

खुप उत्सुक असाल ना ? चला तर मग 

आई आता खुपच रंगात येउन एकसारखी तीची कंबर मागेपुढे हलवत माझ्या लंडावर तिची पुच्ची व गांडीचीफट वेगाने घासत होती.अन मादक आवाजात कण्हत

होती अन दुसऱ्याच क्षणी तिच्या पुच्चीने गरम कामरस

माझ्या लंडावर सोडला होता.अन तिने मला घट्ट मिठी

मारली होती.तसे माझे तोंड तिच्या दोंन्ही स्तनांनमध्ये

दाबले गेले होते.पाच मिनीटातच ती शांत झाली होती.मी तिच्या दोन्ही

स्तनांनमध्ये माझ तोंड घूसळत होतो.तशी आईने मिठी

सैल करत माझ्या ओठांचे चुंबन घेतलं,तस मी म्हटल –

वैशु तु तुझ पाणी काढुन तुझी पुच्ची शांत केलीस,पण

माझ काय ? माझा लंड किती वेळ झाल तडफडतोय.

त्यावर आई म्हणाली- हो रे विशु, मलापण तुझा गरम

झालेला लंड माझ्या पुच्चीत घ्यायची ईच्छा झालीय.

अस म्हणत तीने तिची कंबर वर उचलुन,एका हाताने माझा लंड हातात उभा धरून ती तिच्या पुच्चीच्या उघडलेल्या भोकावर घासत तिने निमुळति सुपारी भोकावर धरत हळुहळु त्यावर दाब देत बसु लागली.

आणी ते बघून मी खालुन माझी गांड उचलुन एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता.तशी आई आह् आह् आहाहाहा

स्स्स्ससस असे मादक आवाजात कण्हत होती.आता

तिचा पुर्ण भार माझ्या लंडावर होता.माझा पुर्ण लंड मुळासकट तिच्या पुच्चीत घुसलेला होता.

आई माझ्या तोंडात तोंड घालुन,तिची कंबर हळुहळु वरखाली करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करायला लागली होती.अन मी सुध्दा तिला साथ देत

होतो.आता आई माझी जीभ चोखत चोखत म्हणाली

विशु आज मी पहील्यांदाच अस वरती बसुन लंडाला

झवतेय बघ.आज ही पण ईच्छा तुझ्यामुळे पुर्ण होतेय.

मग मी तिला खालुन दणके मारत म्हटल हो का ग वैशु

पण मी आता दोन दिवसात तुझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करणार आहे मी.तु फक्त सांग तुला काय आणी कस करायला आवडत ते.अशाप्रकारे १० मिनीट आई मला

झवत होती.आता ती जरा थकल्यासारखी दिसत होती

मग मी तिला माझ्या अंगावरून उठवले.अन तिला सोफ्यावर पालथी गुडघ्यावर, डाॕगी पोझिशन मध्ये झोपवले.आता तिची आ वासुन माझ्या लंडासमोर एकदम निशाण्यावर होती.तिच्या रसाळ पुच्चीच्या भोकावर माझा लंड ठेवुन एका धक्क्यातच पुर्ण लंड

तिच्या पुच्चीत उतरवला होता.तशी ती मादकपणे कण्हु लागली होती.

आता मी गपागप माझा लंड पुच्चीत वेगाने आतबाहेर

करत धक्के मारत होतो.तसे तिचे लोंबकळणारे स्तन

मागेपुढे हेलकावे खात होते.ते बघुनमी तिचेदोंन्ही स्तन

घट्ट धरून मागुन कचाकच धक्के मारत तिची पुच्ची झवुन काढत होतो.शरीरसुखासाठी खुपच आसुसलेली

होती ती.म्हणून मी मनसोक्त पणे तिला झवत होतो.

आईपण खुपच मजा घेत तिची कंबर मागेपुढे करत माझा भलामोठा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत

होती.अशाप्रकारे १५ मीनीट कचाकच डाॕगी पोझिशन

मधे झवत दोघही एकाच वेळी स्खलीत झालो होतो.

आणी मी तसाच तिच्या अंगावर पडुन राहीलो होतो.

थोड्याच वेळात पिचकार्या मारून झाल्यावर आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.

दहा मिनीटांनी मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढुन मी तिथेच सोफ्यावर आडवा झालो होतो.तशी

ती उठुन खाली गुडघ्यावर बसत.वीर्याने लडबडलेल्या

माझ्या लंडाकडे बघत होती.ते बघुन मी आईला म्हटल

अशी काय बघतेय ग वैशु ? 

आई -अस काहीनाही रे विशु,माझ्या मनात एक ईच्छा आली होती की तुझ्या लंडावर लागलेल हे सगळ दही

माझ्या स्तनांना चोळायच.

मी – हो का वैशु , माझी काहीच हरकत नाही.

अस म्हणताच तिने दोंन्ही हाताने माझ्या लंडावरील वीर्य घेत तिच्या दोंन्ही स्तनांनवर गोलाकार चोळायला

लागली.तिने लंडावरील सर्व वीर्य साफ करून स्तनांना

चोळुन घेत तिची ही ईच्छा पुर्ण केली होती.नंतर दोन मिनीट माझा लंड तोंडात घेउन मस्त चोखुन काढला.

मी उठुन बसलो अन एकटक तिच्या स्तनांकडे बघत होतो.आई माझ्याकडे बघुन लाजत म्हणाली- अस का

टक लावुन बघतोय रे विशु, कधी बघीतल नाहीस का?

तिच्या स्तनांनवर लावलेल वीर्य सुकल्यामुळे ते कडक

व पांढरे झाले होते.अस म्हणत ती उठली अन मलाही

उठवत,चल चावट कुठला,संध्याकाळचे ७.० वाजलेत.

मग आंम्ही बाथरूममध्ये जाउन आंघोळी केल्या होत्या

मग आई म्हणाली- विशु ऐक ना ,मी आता आपल्या दोघांसाठी जेवण बनवते.ते ही तुझ्या आवडीचं करते.

तस मी तिला म्हटल – तु काहीही करायच नाहीस,मी

बाहेरून मस्तपैकी पार्सल घेउन येतो.तोपर्यंत तु छान

आराम कर.अस म्हणत मी कपडे घालायला निघालो.

आणी तयार होउन बाईकने मी निघालो.हाॕटेल जरा दुर असल्यामुळे वेळ लागणार होता.मी हाॕटेलमधे आॕर्डर दिली.तोपर्यंत मी माॕलमधे जाउन आईस्क्रीम आणी केक साठी लागणारी व्हाईट स्वीट क्रीम ची बाॕटल व इतर काही वस्तु खरेदी केल्या होत्या.नंतर हाॕटेलवर जाउन पार्सल घेतल आणी सरळ घरी निघालो होतो.

घरी येईपर्यंत ८.३० वाजले होते.मी ते पार्सल आईला

दिलं होत.मग मी माझ्या रूममध्ये जाऊन सर्व कपडे

काढुन परत नागडा झालो.अन फ्रेश होउन डायनिंग टेबलवर जाउन बसलो होतो.आईने तोपर्यंत दोघांसाठी

ताटं तयार केली होती.मग आंम्ही दोघही गप्पा मारत व एकमेकांना घास भरवत आनंदाने जेवणावर ताव मारत होतो.

जेवण झाल्यानंतर आईने सर्व आवराआवर केली व

आंम्ही हाॕलमध्ये टि.व्ही.बघत बसलो होतो.दोघांनीही

एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेउन,नवरा बायको सारख

बसलो होतो.मी म्हटलं वैशु कस वाटतय, अस माझ्या

शेजारी बसुन ? त्यावर ती माझ्या खांद्यावर डोक ठेवत

म्हणाली – खुपच भारी वाटतय रे विशु, अस वाटतय की माझ्या नवर्याच्या खांद्यावर डोक ठेवलय.

ते ऐकुन मी म्हटल-होना वैशु मलाही माझ्या बायकोला

अस जवळ घेऊन खुप भारी वाटतय.त्यावर ती म्हटली

विशु जेवण खुप झालय रे !!! मला वाटत आपण वरती

गच्चीवर फिरूया का जरा,तेव्हढीच शतपावली होईल

अन चांदण्या रात्रीत जोडीन फिरण्याचा आनंदपण घेता येईल.तुला आवडेल ना रे विशु ?

त्यावर मी म्हटल अगं आवडेल म्हणुन काय विचारतेस

वैशु !!!तुझ्यासारख्या सुंदर आणी मादक बायकोसोबत

चांदण्या रात्रीत फिरायला नक्कीच आवडेल मला.मग

आई उठली व जिन्याकडे निघाली तसा मी पण तिच्या मागे चालु लागलो होतो.चालताना तिची वरखाली होणारी मादक भरगच्च गांड बघुन माझा लंड ताठ झाला होता.

अन मी तसाच तिच्या गांडीकडे बघत चालत होतो.अन चालताना माझा लंड वरखाली हेलकावे खात होता. आई आता जिना चढु लागली होती.जिन्यात अंधुकसा

उजेड होता.आर्धा जिना चढल्यावर आईच्या पायाला काहीतरी टोचलं होत म्हणुन ती पटकन खाली वाकली

होती.तसा मी तिला मागुन जाउन चिकटलो होतो.

माझा गरम,ताठलेला लंड सरळ आईच्या गांडीच्या फटीत घुसला होता.तशी आई आह आहाहा आहाहा स्स्ससस अशी मादक आवाजात कण्हत होती.त्यावर

मी तसच उभा राहुन तिच्या पाठीवर वाकत म्हटल – काय झालं गं वैशु ? तशी ती म्हटली – काही नाही रे विशु , पायात खडा रूतला होता आधी तो काढला ,

पण आता तुझा नागोबा माझ्या बिळावर येउन फुत्कार

टाकतोय.अस म्हणताच मी उभा राहीलो व ती पण उभी होत जिना चढुन गच्चीवर गेली व मी तिच्यामागे

वरती गेलो होतो.वरती जाताच पाहीलतर पुर्ण गच्ची चांदण्याच्या प्रकाशात न्हाऊन निघाली होती.आंम्ही  एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवत गच्चीवर फिरत होतो

मंद शुभ्र प्रकाशात दिसणारी हिरवीगार शेती,दुरवरचे लुकलुकणारे लाईट ,थंडगार सुटलेली हवा अंगाला

शिरशिरी आणत होती.आणी वरती टिपुर पडलेलं शुभ्र

चांदण इतक रोमँटीक वातावरण व अशा वातावरणात

आंम्ही दोघंच नवरा- बायको सारख चिटकुन अन तेही

नागड ,एक नवीन अनुभव उपभोगत होतो.

चालताना मी अधुनमधुन आईच्या खांद्यावर ठेललेल्या

हाताने तिचे स्तन कुरवाळत होतो.तशी ती आह् आह्

करत माझा लंड एका हाताने कुरवाळत होती.आणी

मी दुसऱ्या हाताने तिची पुच्ची कुरवाळत होतो.तशी आई उत्तेजीत होत मला म्हणाली – विशु तुला एक साःगायचय रे , मी म्हटल- सांग ना वैशु,आता आपण काय लपवायच राहीलय का गं एकमेकांपासुन.

आई – अरे मघाशी मी जिन्यात एकदम खाली वाकले अन तु मागुन येउन मला चिकटलास,तसा तुझा गरम, ताठलेल्या बुल्ल्याची निमुळती,गुळगुळीत सुपारी नको त्या ठिकाणी घुसायचा प्रयत्न करत होती.पण खर सांगु का विशु, मला खुप मजा येत होती.अस वाटल की अशीच अजुन थोडावेळ मजा करून घ्यावी.

मी – हो का वैशु , मग तसच थांबायच ना थोडावेळ, पण मला एक कळाल नाही की माझा बुल्ला नक्की कुठे घुसत होता.मी मुध्दामच तिची फीरकी घेत म्हटल

आई – तु खुपच चावट आहेस विशु, तुला माझ्या तोंडून

ऐकायचय का सगळं, तु नकळण्या इतपत बुध्दु नाहीस

हे मला चांगलच माहीत आहे.मग ऐक अरे वाकल्यावर

माझ्या गांडीची फट व भोक रूंदावले होते.अन नेमका

तुझा बुल्ला माझ्या गांडीच्या भोकावर दाबला गेला होता.तशी मी पुर्णपणे शहारून गेले होते.

मी – हो का वैशु ,मग आता परत तस करूयात म्हणजे

दोघांनाही मजा घेता येईल व तुझी ईच्छा पण पुर्ण होईल.आणी अशा वातावरणात तर करायलाच हवं .

आई – हो का विशु, खुपच चहाटाळ आहेस बघ तु ,अस सांग की तुला पण मजा घ्यायचीय ते.चल मग मी तयार आहे.पण इथे कुठे अस उघड्यावर ? 

मी –  हो वैशु तस म्हण हवतर,मलाही मजा घ्यायचीय

अन तुलाही मजा द्यायचीय गं.  आणी वैशु आता इथ आपल्याला कोण बघणारं आहे का? शिवाय आसपास एकही घर नाही मग अशी घाबरतेस काय ? खुप मजा येईल ग इथ.आणी तुलाही खुप आवडेल वैशु.

आई -बर बाबा इथच करू,आता काय नवराच अस म्हणतोय मग मी कशाला नाही म्हणु .पण विशु एका

आटीवर तु तुझा बुल्ला आत घालायचा नाहीस.

मी – माझी काहीच हरकत नाही वैशु.तु म्हणशील तस

करेन मी.शेवटी माझ्या बायकोच मन जपायलाच हव.

अस म्हणत मी जागा शोधत होतो.मग तिथे असलेल्या

लोखंडी काॕटला बघुन माझ्या मनात कल्पना आली.व

मी आईला काॕटवर हात टेकवुन कंबरेत झुकवुन ऊभी

केली.अन तिचे पाय दोंन्ही बाजुला दुर फाकवले.तशी

तिच्या गांडीची फट चांगलीच रूंदावली होती.आणी तिच्या गांडीचे तपकीरी रंगाचे भोक उघडे झाले होते.

आईची गोलगरगरीत,गोरीपान,भरगच्च गांड व त्यातील

ती!मादक फट व भोक,तसेच खाली रसाळ पुच्चीच्या वेगळ्या झालेल्या पाकळ्या पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते.मी आता माझे दोंन्ही हात तिच्या गांडीवर फिरवत तिची गांड दाबत हाताची बोटे तिच्या

गांडीच्या व पुच्चीच्या फटीवर फिरवत होतो.

तशी आई तिची गांड हलवत मजा घेउ लागली होती. नंतर मी आईच्या लुसलुशीत गांडीवर आळीपाळीने चुंबनांचा वर्षाव करत होतो.अन मधुनच मी माझ्या दातांनी तिच्या गांडीवर हलकेसे चावत होतो.तशी ती

उत्तेजीत होत मादक आवाजात आहाहाह आहाहाहा विशु खुप भारी वाटतय रे !! बोलत होती.

त्यामुळे मला अधीकच जोर चढला होता.नंतर मी माझ्या तोंडातील लाळ तिच्या गांडीच्या भोकावर सोडुन तिच्या भोकाच्या भोवती माझी जीभ गोलाकार फिरवायला लागलो होतो.तशी आई जोरजोराने गांड माझ्या तोंडावर दाबत आहाहाहा आहाहाहा स्स्स्ससस

आह् ओह् विशु खुप मजा येतेयरे असे मादक सुस्कारे टाकत होती.

थोडावेळ अस केल्यावर मी आता वरपासुन खाली पुच्चीच्या दाण्यापर्यंत माझी जीभ फिरवु लागलो होतो

मधुनच मी माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावर अन

पुच्चीच्या भोकावर दाबु लागलो होतो.अन आई तिची

गांड एकसारखी माझ्या तोंडावर दाबत होती.ती खुपच

गरम झाली होती.तिची पुच्ची चांगलीच पाझरत होती.ती खुपच व्याकुळ झाली होती.

मी पटकन दोंन्ही भोकांच दीर्घ चुंबन घेतल.अन परत एकदा तिच्या गांडीवर व मांड्यांवर फिरवत मजा घेउ

लागलो होतो.दोन मिनीट अस केल्यावर मी माझ्या मुळ लक्षाकडे वळत माझा बुल्ला एका हातात धरून

त्याच्या  शेंड्यावर तोंडातील लाळ सोडुन त्तो ओला केला.आणी तिच्या गांडीच्या ओल्या भोकावर ठेवला.

तशी आई त्याच्या स्पर्शाने मोहरून गेली व मादकपणे आहाहाहा स्स्ससस आहाहाहा स्स्स्सससस आह् ओह्

विशु भारी वाटतय रे आसे सुस्कारे टाकत होते. नंतर मी माझ्या बुल्ल्याची निमुळती सुपारी तिच्या गांडीच्या

भोकावर गोलगोल फिरवत मधुनच तिच्या भोकावरून

खाली पुच्चीच्या दाण्यापर्यंत वरखाली रगडत होतो.


——— क्रमशाः ———-

Loading

0

0

You cannot copy content of this page