सावत्र आईची शरीरसुखाची अतृप्त ईच्छा .[६]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार .कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.आणी

असेच मजेत रहा.असेच आनंदी रहा.व इतरांनाही

आनंदी ठेवा.स्वताःची व इतराचीही काळजी घ्या.

आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कथेचा भाग आपल्यासमोर सादर करतोय.मी माझ्या बुल्ल्याची निमुळती सुपारी तिच्या गांडीच्या

भोकावर गोल फिरवत,तिच्या गांडीच्या भोकावरुन खाली पुच्चीच्या दाण्यापर्यंत वरखाली रगडत होतो.

तशी आई चांगलीच रंगात येउन तिची कंबर हलवत म्हणाली – विशु खुप भारी वाटतयं रे, पण आता माझ्या

भोकावर ठेउन मागेपुढे दाब ना जरा.मला अनुभव घ्यायचाय कस वाटतय ते.

मलाही तेच हवा होत.मग मी परत तिच्या गांडीच्या भोकावर तोंडातील लाळ सोडुन माझ्या बुल्ल्याच्या सुपारीच निमुळत टोक तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवतदाबु लागलो होतो.तशी आई तीची कंबर हळुहळु मागे

ढकलत तिच्या गांडीचे भोक माझ्या बुल्ल्यावर दाबत होती.दोघही खुप गरम झालो होतो.

आता मी माझ्या दोंन्ही हात तिच्या गांडीवरून फिरवत

तिची कंबर घट्ट पकडत, माझी कंबर मागेपुढे हलवत माझ्या बुल्ल्याची सुपारी रगडायला लागलो तशी ती

सुध्दा माझ्या बुल्ल्यावर तिच भोक दाबत होती.आणी मी आता तिच्या भावना ओळखल्या होत्या.मी समजुन

गेलो होतोकी तिला बुल्ला आत घालुन घेण्याची ईच्छा झालीय.

तस मी आईची कंबर घट्ट पकडुन एक जोरदार धक्का

मारला तशी माझ्या बुल्ल्याची सुपारी तिच्या गांडीच भोक मोठं करत आत घुसली होती.तशी आई जोराने

ओरडली अआआआआईईईगगगगग मेलेलेलेरेरेरेरे आय्ययायगगग विशु नको ना रे खुप दुखतय रे.आईग

काढ ना रे तुझा बुल्ला बाहेर,खुप मोठा आहे रे तुझा.

अशाप्रकारे आई ओरडत व तिची कंबर मागे ढकलत  माझा बुल्ला बाहेर काढण्याची धडपड करत होती.अन

मी तिची कंबर घट्ट दाबुन धरली होती.व या झटापटीत

माझा ओला,चिकट बुल्ला अधीकाधीक तिच्या गांडीत

घुसत होता.माझा आर्धा बुल्ला गांडीत घुसला होता. तिच्या लक्षात ही गोष्ट आल्यावर ती शांत उभी राहीली

मी आर्धा बुल्ला तिच्या गांडीत ठेउन तिच्या पाठीवर

वाकत व खालुन हातघालत तिचे दोंन्हीस्तन रगडायला

लागलो होतो.तशी ती आहाहाहा आह् स्स्ससस आह् आहाहाहाहह आसे मादक सुस्कारे टाकत तिची कंबर

हलवायला लागली होती.माझा बुल्ला तिच्या गांडीत  खुपच फिट्ट बसलेला होता.

थोड्यावेळाने मी माझा बुल्ला थोडा बाहेर काढुन मी त्याच्यावर तोंडातील लाळ सोडली.व बुल्ला हळुहळु आतबाहेर करायला लागलो होतो.तशी आईपण मला

तिची गांड मागेपुढे करत साथ देउ लागली होती.अन

पहील्यांदाच गांड झवुन घेण्याचा आनंद लुटत होती.

पण मलाही खुप मजा येत होती.

मी पण पहील्यांदाच असा अनुभव घेत होतो.ते सुध्दा माझ्या सावत्र आईची गांड झवुन.माझा तर विश्वासच बसत नव्हता.आता हळुहळु माझा झवण्याचा वेग व धक्क्यांचा जोर वाढवत कचाकचा तिची गांड मारत होतो.तशी ती जोरजोराने मादक आवाजात ओरडत

होती.वा मी पण जोराने ओरडत होतो.

आंम्ही दोघही बेधुंद होउन मनसोक्त व स्वैरपणे अशा

चांदण्या रात्रीत झवण्याचा आनंद लुटत होतो.आईच्या

गांडींच भोक छोटं असल्याने माझा बुल्ला लालभडक झाला होता.अन होणाऱ्या घर्षणाने बुल्ल्याची हुळहुळ होत होती.पण मनसोक्त झवण्याच्या आनंदापुढे वेदना

कुठल्या कुठे गायब झाल्या होत्या.

१०-१५ मिनीट आईची गांड माझ्या बुल्ल्याने जोरदार धक्के मारत झवल्यावर माझा बुल्ल्याने तिच्या गांडीत

गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारायला सुरवात केली तशी

आईला त्याची जाणीव होताच तिने तीची गांड मागे दाबत माझा पुर्ण बुल्ला गांडीत दाबून धरला होता.अन

थोड्याच वेळात वीर्याच्या ४-५ पिचकार्या मारून माझा

बुल्ला शांत झाला होता.

आणी आईपण माझ्या बुल्ल्यातुन निघणाऱ्या वीर्याचा

एकेक थेंब खेचुन घेत होती.अन मी तिच्या पाठीवर

झोपत,तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातात घट्ट दाबुन

धरले होते.पाच मिनीट आंम्ही दोघही तसेच पडुन होतो

मग मी आईला म्हटलं- वैशु ,आता बुल्ला बाहेर काढु का गं.? तशी ती म्हणाली -विशु राहु दे ना अजुन थोडा

वेळ, खुप भारी वाटतय रे.

खुप दिवसापासुनची माझी ही ईच्छा आज पुर्ण झाली

ती पण तुझा भलामोठा बुल्ला घालुन घेउन.बापरे मला

अजुनही खर वाटत नाही की तुझा एव्हढा मोठा बुल्ला

माझ्या गांडीत कसा काय घुसला ते.खुप घट्ट बसलाय

राहु दे तसाच थोडा वेळ.खुप मजा येतेय मला.

मगमी सरळ उभा राहीलो व तिची कंबर दोंन्ही हातांनी धरून माझ्या बुल्ल्यावर तिची गांड दाबत हळुवारपणे धक्के मारायला लागलो होतो.माझा अर्धवट झोपलेला

बुल्ला आईने तिच्या  गांडीच्या भोकाने घट्ट जखडुन ठेवला होता.ती एकसारखी गांडीचे भोक उघडझाप करत माझा बुल्ला गरम करत होती.अन माझा बुल्ला

तिच्या भोकाच्या हलचालीने ताठ होउ लागला होता.

मला एक कल्पना सुचली,मी आईला म्हटल- वैशु ऐक ना,खुप वेळ झालाय तु अशी ओणवी उभी आहेस ,अशाने कंबर दुखेल तुझी, त्यापेक्षा तु तुझे पाय असेच

माझ्या पायांवर ठेव , बुल्ला आतमधेच ठेउन आशीच

मला चिटकुन उभी रहा.म्हणजे तुला त्रासपण होणार नाही आणी खुप मजा येईल.

माझं बोलणं ऐकुन आईपण खुश होत म्हणाली- हो रे विशु,खरच माझीकंबर दुखायला लागलीय अस वाकुन

आणी तु जोरजोराने धक्के मारतोस ते वेगळंच.किती वेळ सहन करणार.अस म्हणत तिने तिचे दोंन्ही पाय

माझ्या पायांवर ठेवले.अन मी तिची कंबर घट्ट पकडुन

मागे ओढु लागलो तशी ती तिचीगांड माझ्या बुल्ल्यावर

दाबत हळुहळु उभी राहीली होती.

आता तिच्या मागच्या बाजुचे अंग पुर्णपणे माझ्या पुढच्या बाजुच्या अंगाला चिकटले होते. एकमेकांच्या अनामिक स्पर्शाने व दोघही पहील्यांदाच हा अनुभव

घेत असल्याने आंम्ही खुपच गरम झालो होतो.माझा बुल्ला गरम होऊन परत तिच्या गांडीत ताठ होउन तिच्या भोकात उसळ्या मारू लागला होता.

आईला याची जाणीव होत होती व ती हळुहळु तिची

गांड हलवुन मजा घेउ लागली होती.त्याचबरोबर तिने

तिची मान मागे झुकवत माझ्या खांद्यावर ठेवली,तशी

तिची पाठ पुर्णपणे माझ्या छातीवर चिकटली होती.

त्यातच मागे रेलत तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या मागे नेत माझ्या गांडीवर दाबुन धरले होते.तिच्या या मादक

स्पर्शाने माझा बुल्ला अधीकच चवताळला होता.

आईची छाती वर उचलल्यामुळे तिचे कडक,गोलाकार

स्तन अधीकच ताणले गेले होते.तिचे ते कटोर्यासारखे,  भरगच्च , गोरेपान स्तन चांदण्यांच्या प्रकाशात चमकत

होते.ते बघुन मला रहावलं नाही.अन मी माझ्या दोन्ही

हातांनी तिचे दोंन्ही स्तन घट्ट दाबुन धरत,आंगठ्याने

तिचे मनुके रगडायला लागलो होतो.

तशी आई मादकपणे आह् आह् आहाहाहा आहाहाहा उम्मम स्स्स्ससस आह् ओह् स्ससससस किती जोराने दाबतोयस रे !आईईगग असे सुस्कारे टाकत तिची गांड मागेपुढे करत बुल्ला आतबाहेर करू लागली होती.व मी तिच्या गालावर चुंबनांचा वर्षावकरत हळुहळु माझी

कंबर मागेपुढे करत धक्के मारत होतो.दोघही नवीन अनुभव घेत शरीरसुखाचा आनंद लुटत होतो.

आई मनसोक्त पणे मजा घेत म्हणाली- विशु खुप भारी

वाटतय रे तुझ्याबरोबर हे सर्व करताना.खुपच आनंद व सुख उपभोगतेय रे मी.तिच बोलण ऐकुन मलातर अधीकच जोर चढला होता.मग तिला म्हटल अजुन मजा घ्यायचीय का वैशु तुला ? तशी ती म्हणाली- अरे

आता आजुन कसली मजा देणार आहेस ?

तिने अस म्हणताच मी तिला तसच घट्ट धरून हळुहळु चालु लागलो होतो.चालताना तिच्या गांडीची वरखाली

व मागेपुढे होणाऱ्या लयबध्द हलचालीने माझा गरम झालेला बुल्ला आपोआपच तिच्या गांडीत आतबाहेर होत होता.त्यामुळे दोघांनाही खुपच मजा येत होती. आईला तर खुपच आनंद मिळत होता.

आई म्हणाली- विशु खुपच मजा येतेय रे !! कस सुचतं रे हे सगळ तुला.रात्रभर तुझा बुल्ला आत घेउन असच

करून घ्यावसं वाटतय रे !! तस मी म्हटल – तुला तर

मजा येईल,पण माझ्या पायांना तुझा एव्हढा भार तोही

रात्रभर झेपणार आहेका वैशु?तशी ती माझ्या गालाला

चुंबन करत व स्मितहास्य करत म्हणाली- तस नाही रे

गम्मत केली रे मी.

तुला खरच वाटल का ? आता परत एकदा तुझ दही

आतमधे सोडुन शांतकर माझी गांड,मग आपण खाली

जाउन आराम करू विशु.अस म्हणताच मी एक हात

तिच्याओलीचिंब पुच्चीवर ठेवत परत काॕटजवळ येत 

तिला ओणवी करत कचाकच तिची गांड धक्के मारत

झवायला लागलो होतो.

तशी आई जोरजोराने मादक आवाजात ओरडत तिची

गांड मागेपुढे करत माझा बुल्ला आतबाहेर करत होती

अन थोड्याच वेळात आंम्ही दोघही अंतीम टप्प्यावर

पोहोचलो होतो.अन दुसऱ्याच क्षणी दोघांचही एकाच वेळी वीर्यस्खलन होऊन दोघही शांत झालो होतो.मग पाच मिनीट तसेच थांबुन राहीलो होतो.

नंतर मी पाहीलतर आईच्या पुच्चीने सोडलेला कामरस

बाहेर येउन तिच्या मांड्यांवरून खाली ओघळत होता.

मग मी माझा बुल्ला गांडीच्या भोकातुन बाहेर काढला

तस तिच्या गांडीतुन माझ्या बुल्ल्याने सोडलेल वीर्य

बाहेर येउन तिच्या मांड्यांवरून खाली ओघळायला लागले होते.आई ऊभी राहीली होती.

तिच्या दोंन्ही भोकातुन वहाणारे वीर्य पाहुन तिला खुप आनंद झाला होता.माझा बुल्लापण वीर्याने बरबटलेला

होता.ते पाहुन तिने दोंन्ही हातांनी माझ्या बुल्ल्यावरच

वीर्य घेऊन तिच्या दोंन्ही स्तनांनवर गोलाकार हात फिरवुन चोळल,तसच तिच्या मांड्यांवरून ओघळणारे सर्व वीर्य दोन्ही हातात घेउन चेहऱ्यावर व छातीवर चोळुन घेतल.

नंतर ५-१० मिनीट असच दोघही गच्चीवर फिरत होतो

तेंव्हा आई म्हणाली विशु मी ऐकलय की वीर्य अंगाला

लावलेल व पिलेल बायकांच्या शरीरासाठी पोषक व लाभदायक असत.म्हणुन मी ते लावुन घेतलय बघ.ते ऐकुन मी म्हटल – हो वैशु,खर आहे हे.म्हणुनच बर्याच बायका वीर्य पुच्चीत घेण्याऐवजी तोंडात घेउन!पिउन टाकतात.

नंतर आंम्ही खाली गेलो तर रात्रीचे ११.३० वाजलेले होते.मग दोघांनीही एकमेकांना छानपैकी आंघोळ घालुन फ्रेश झालो.आणी बेडरूममध्ये एकमेकांच्या मिठीत झोपुन गेलो.दोघही खुप थकलेलो असल्याने

कधी झोप लागली ते कळलच नाही.मला जाग आली

तेव्हा आई माझा बुल्ला हातात धरून हलवत होती.मी घड्याळ पाहीलंतर पहाटेचे ५.० वाजलेले होते.

मी तसेच कुस बदलत उताणा होत झोपेत आसल्याच

नाटक करत होतो.तशी आई उठुन बसली व दोंन्ही हातांनी माझा बुल्ला वरखाली हलवायला लागली होती.तसा दोन मिनीटातच माझा बुल्ला ताठ झाला होता.ते बघुन आई माझ्या कंबरेवर खाली बसत तिच्या

एकाहातात माझाबुल्ला धरून तिच्याओल्या पुच्चीच्या

भोकावर धरून हळुहळु त्यावर भार देउ लागली होती.

आणी हीच संधी साधुन मीखालुन माझी कंबर उचलुन

एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.तशी ती आह् आह् आहा आहाहाहा स्स्स्सस आह् मादक सुस्कारे टाकत ती तिची कंबर वरखाली करत माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करून त्याच्याकडुन झवुन घ्यायला लागली होती.

अशाप्रकारे १५-२० मिनीट माझ्या बुल्ल्यावर नाचत कचाकच झवुन घेतल.आणी शेवटी दोघांनीही एकत्र

पाणी सोडुन परत झोपी गेलो होतो.अशाप्रकारे दोन दिवस आईला वेगवेगळ्या प्रकारे झवुन,आजपर्यत न भोगलेल शरीरसुख देउन तिला तृप्त केल होतं.आणी आई तेंव्हापासुन खुपच खुश अन आनंदात दिसत होती.आज ही संधी मिळेल तेंव्हा मी आईला शरीरसुख देत

असतो.आईलापण ते खुपच आवडत.अन ती आनंदाने

माझ्याकडुन झवुन घेण्याची एकही संधी सोडत नाही.

त्यामुळे आंम्हा दोघांचीही घरातल्या घरातच शरीरसुख

उपभोगण्याची सोय झालेली होती.आणी आता आई

शरीरसुखाने तृप्त झाल्यामुळे तिच शरीर व अवयव चांगलेच उठावदार दिसायला लागल होत.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कशी वाटली ही कथाआवडल्यास जरूर लाईक करा. , धन्यवाद .

नंतर भेटुच एका नवीन कथेसह.काळजी घ्या स्वताःची


व इतरांचीही.

Loading

(Visited 120 times, 120 visits today)

4

0

You cannot copy content of this page