सावत्र आई ने बाबांचा लंड चोखायला दिलाहॅलो फ्रेंड्स,

माझे नाव स्मिता आहे. मी १९ वर्षाची आहे. काही महिन्याआधीच माझ्या आई वडिलांचे डिवोर्स झाले. दोघांचे खूप वर्ष झाले पटत नव्हते. भांडत होत असे. त्यामुळे दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. माझ्यासाठी ती धक्कादायक गोष्ट होती. पण माझ्या बोलण्याने किंवा विचाराने काही बदलणार नाही आहे हे मला कळून आले.

आता प्रश्न होता मी राहणार कोणाबरोबर. शेवटी मी ठरवले कि मी वडीलांन बरोबर राहेन. कारण आई ने दुसरे लग्न करण्याचे ठरवले होते. तिने मला जो माणूस होता ज्यच्याशी ती लग्न करणार होती, त्याचाशी मला एकदा ओळख करून दिली होती. मला तो व्यक्ती आवडला नाही कारण तो माज्याकडे एक्दम वाईट नरजेने पाहत होता. पहिल्या भेटीतच तो सारखा माझ्या बॉल कडे वाईट नजरेने पाहत होता. काही दिवसातच आई ने कोर्ट मॅरेज केले.

डिवोर्स नंतर माझ्या वडलांनी  सुद्धा एका महिण्याच्या आतच दुसऱ्या एका बाई शी लग्न केले. ते दोघे आधीपासून एका मेकांना ओळखत होते. कदाचित त्यामुळेच वडिलांनी एवढी घाई केली डिवोर्स साठी. आता एका महिन्यातच मला सावत्र आई मिळाली.

माझी सावत्र आई शिकलेली होती. तिचे नाव प्रणाली होते. त्यामुळे ती एक्दम मॉडर्न कपडे घालायची. मी तिला साडी मध्ये जास्त पाहिले नव्हते. फक्त कधी सण वगैरे असेल तेव्हा ती साडी घालायची, पण ती पण अशी कि त्यात ब्लॉऊझ पुढून एक्दम मोकळा ज्याने तिचे मोठे स्तन आणि तिची गल्ली स्पष्ट दिसायची. आणि मागून पूर्ण पाठ दिसायची. तिचा ब्लॉउज नेहमी हाताचे बाजू नसलेले असायचे.घरी पण ती नेहमी गाऊन, किंवा एक्दम लहान पॅन्ट घालायची जी तिची फक्त अर्धी मांडी झाकायची. एक महिन्यातच मला कळून आले कि बाबानी तिच्याशी फक्त तिचे शरीर पाहून लग्न केले आहे.

मला प्रणाली आई ची एक गोष्ट फक्त आवडली कि ती नेहमी खुश राहायची. मला पण नवीन नवीन वस्तू आणून द्यायची. खूप पैसे खर्च करायची आणि मला पण म्हणायची जीवन जागून घे. उद्या कोणी बघितला आहे.

कधी कधी माझ्या बॅग मध्ये पैसे ठेऊन द्याची. मी तिला नाही म्हणायची पण तरी ती जबरदस्ती पैसे ठेवायची. ती माझ्या आई पेक्षा एक्दम वेगळी होती. हळू हळू मला तिच्या बद्दल आपुलकी निर्माण झाली.

आता जवळ ६ महिने झाले होते. मी एकदा रात्री आपल्या रूम मध्ये होती. जवळ रात्रीचे १२.३० झाले होते. घरातील सर्व लाईट बंद होती आणि काळोख होता. प्रणाली आई पण तिच्या खोलीत होती. तेवढ्यात बाबा आले. त्यानी चवीने दरवाजा उघडला आणि आत आले. मी माझ्या रूम चा दरवाजा थोडासा उघडला आणि त्याना आतून पाहू लागले.

ते पूर्ण पियालेले वाटत होते. त्याना वेवस्तीत चालत पण जमत नव्हते. अंधारातच ते त्याच्या खोली कडे जाऊ लागले. मी हळूच माझ्या खोलीतून बाहेर निघाली आणि भिंतीच्या आड त्याना पाहू लागले. ते त्याच्या खोलीत गेले. आणि मागून दरवाजा ढकलला. पण तो दरवाजा पूर्ण बंद झाला नाही. मला काळोखातून आतून येणारी लाईट दिसत होती.मी हळूच बाबांच्या रूम च्या दरवाज्याच्या जवळ गेली आणि लपून आत पाहू लागली. मला तिथे दिसले, प्रणाली आई जागी होती आणि ती बेड वर मागे टेकून बसले होते. तिने मोबाईल हातात धरला होता. प्रणाली आई ने नायलॉन ची निळ्या रंगाची चमकदार मॅक्सि घातली होती.

बाबा तिच्या जवळ जाऊ लागले. जाताना त्याने त्याचे शर्ट चे बटण उघडले आणि शर्ट काढून टाकले. जसे ते प्रणाली आई च्या पायाजवळ पोहचले, त्याने प्रणाली आई ची मॅक्सि वर खेचली. आत प्रणाली आई ने लाल रंगाची पॅंटी घातली होती. बाबा नि पॅंटीवर हात लावला आणि वरून ते प्रणाली आई ची पुची घासू लागले.

तिथे आई वेडेवाकडे तोंड करू लागली. तिने मोबाईल बाजूला ठेवला. बाबा ने पूर्ण हात प्रणाली आई च्या पॅंटीवर लावला आणि जोर जोरात दोन्ही पायात हात टाकून पुची दाबू लागले. मग बाबा प्रणाली आई च्या तोंडाकडे गेले आणि त्यानी उजव्या हाताने आई चे बॉल दाबायला सुरवात केली.

आई आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा हाहाहा आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा

बाबा प्रणाली आई चे बॉल दाबत होते तेवढ्यात आई बसूनच बाबांच्या पॅन्टीचा पट्टा काढू लागले. तिने पट्टा काढला आणि पँटचे बटण उघडले आणि चैन खाली केली. बाबांची पॅन्ट खाली सरकली. बाबानी ती काढून टाकली. मग प्रणाली आई बाबांच्या चड्डीवरुन बाबांचा लंड दाबू लागली. इथे बाबा दोन्ही हाताने आई चे बॉल दाबत होते.

काही वेळाने प्रणाली आई ने बाबांची चड्डी खाली घेतली आणि ताठलेला लंड बाहेर काढला. बाबानी चड्डी काढून बाजूला फेकली. आता बाबा पूर्ण नागडे उभे होते. प्रणाली आई ने लगेच बाबांचा ताठलेला लंड हातात धरला आणि जोर जोरात मागे पुढे करत हलवू लागले.

मी पहिल्यांदा बाबांचा लंड पाहत होती. बाबांचा लंड मोठा होता. मग प्रणाली आई तोंड पुढे घेऊन आली आणि तिने लगेच लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि ती चोखु लागली.

बाबा तोंडातून आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा
आह्हह्ह आह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

माझ्या डोळ्या समोर माझे बाबा नागडे उभे होते आणि प्रणाली आई बेड वर बसून बाबांचा लंड चोखत होती. आई खूप आनंदाने लंड चोखत होती. असे वाटत होते कि तिला पण लंड चोखायची खूप इच्छा झाली होती.

माझी नजर आई च्या होठांवर गेली. तिच्या होठांना बाबांचा लंड घासत तोंडात जात होता.

प्रणाली आई ला बाबांचा लंड चोखताना पाहून माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटले. मी माझी जीभ माझ्या होठांवर घासली.

काही वेळ प्रणाली आई बाबांचा लंड चोखत होती. मग बाबा मागे सरकले आणि त्यानी आईला हात पकडून खाली उभे केले. उभे करून त्यानी लगेच मॅक्सि वर करून काढून टाकली. मग ब्रा काढून टाकला.

ब्रा काढताच प्रणाली आई चे मोठे बॉल बाहेर आले. प्रणाली आई वयानी मोठी होती पण तिचे बॉल कडक होते. गोल घुमटासारखे दोन्ही बॉल ताठ्ले होते. आईचे बॉल जराही लग्न झालेल्या बाई सारखे लोम्बत नव्हते. बाबानी लगेच दोन्ही हाताने आई चे बॉल दाबले आणि निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागली. आई ने पण बाबांचे डोकं पकडले आणि त्याना प्रेम करून लागली.

बाबाना निप्पल चोखताना पाहून माझी पुची नाचू लागली. माझ्या पुचीला खाज सुटली. दरवाज्यात उभी राहून मी पुचीवर हात फिरवला.

मग बाबानी आई ला मागे बेड वर बसवले. पाय पकडून वर केले तर आई मागे झोपली. समोर झोपलेल्या आईची बाबानी पॅंटी पकडली आणि ज़ोरात खेचून खाली काढली. प्रणाली आई आता पूर्ण नागडी बेड वर झोपली होती.

मग बाबानी प्रणाली आई चे पाय फाकवले आणि पुचीच्या जवळ गेले. जवळ जाऊन त्यानी लगेच पुचित लंड घातला आणि दोन्ही पाय पकडून प्रणाली आई ला झवायला सुरवात केली.

प्रणाली आई आवाज करू लागली.

अहाहा अहहह आह्हह्ह अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा हाहाहा
अहाहा आहे अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

बाबा जोर जोरात दणके देत प्रणाली आई ला झवू लागले.

इथे त्याना झवताना पाहून माझ्या पुचित पाण्याची धार लागली. पुची पूर्ण ओली झाली होती. मला राहवले नाही तर मी माझा हात माझ्या पँटीमध्ये टाकला. पुचीच्या फटीत मधले बोट टाकून वर खाली घासू लागले. पुचीचा दाना चोळू लागले.

खूप वेळ बाबाचा झवायचा खेळ चालला आणि काही वेळाने त्यानी जोराचा स्वास घेऊन पाणी सोडले.

मग दोघे पण शांत झाले. बाबा तसेच नागडे जाऊन बेड वर झोपून गेले. प्रणाली आई उठली आणि ती पण झोपायला जात होती तेवढ्यात त्यानी दरवाज्याकडे पाहिले. मी घाबरली आणि लगेच माझ्या रूम कडे पळाली. मला वाटले प्रणाली आई ने मला दरवाज्यात पाहिले.

त्या रात्री माझी पुची खूप तापली होती. म्हणून मी माझ्या रूम मध्ये पुची चोळून पाणी काढले मग झोपली.

त्यादिवशी मला कळून आले कि बाबा पिऊन आल्यावर प्रणाली आई ला झवतात. दुसऱ्यांदा जेव्हा ते पियुन आले मी परत रूम मधून बाहेर आले. मला परत दरवाजा उघडा मिळाला. ह्यवेळी बाबानी प्रणाली आई ला वाकून उभे ठेवले होते आणि तिला कुत्र्या सारखे मागून झवले.

तिसऱ्यांदा तर बाबानी आई च्या तोंडात पाणी सोडले आणि आई ने ते लंडातून निघालेले पाणी आनंदाने पियुन टाकले. परत बाबाना तोंड खोलून दाखवत होती कि मी पाणी पूर्ण पियुन टाकले. बाबा आणि प्रणाली आई खूप मजे घेत झवत होते.

मी जवळ जवळ महिनाभर त्याना झवताना पाहिले. मग एका दिवशी सकाळी मी आणि प्रणाली आई घरी होतो. मी हॉल मध्ये टीव्ही पाहत होती. तेव्हा प्रणाली आई रूम मधून बाहेर आली आणि माझ्या बाजूला बसली. सुरवातीला तिने इथल्या तिथल्या गोष्टी केल्या.

मग अचानक म्हणाली. मला माहित आहे तू मला आणि तुझ्या बाबाना झवताना पाहते. मी आश्चर्यचकित झाली. मला काही सुचले नाही. मी गोष्ट टाळण्याचा प्रयत्न केला.

पण प्रणाली आई परत म्हणाली. तुला घाबरायची काही गरज नाही. मी तुला माझ्या रूम मधून पाहिले. तुझे बाबा मला ओणव उभ करून जेव्हा झवत होते तेव्हा आरश्यात मला तू दिसली होतीस. तू दरवाज्यात उभी होतीस आणि आम्हाला झवताना पाहत होती. तो दरवाजा मीच मुद्दाम उघडा ठेवत होती म्हणजे तू आम्हाला पाहशील.

ते एकूण मला शॉक बसला. मला पण बहुतेक वेळ वाटले होते कि बाबा नेहमी कसे दरवाजा बंद करायला विसरतात. आता कळले कि प्रणाली आई दरवाजा मुद्दामून उघडा ठेवत असे.

मी पूर्ण स्तब्द झाली होती आणि मला कांही कळत नव्हते मी काय केले पाहिजे.

मी कांही पुढे बोलेन त्या आधी प्रणाली आई म्हणाली. तुझे बाबा खूप छान झवतात. मला खूप मजा येते. मला तुज्या बाबांचा लंड चोखायला खूप आवडते. तुला पाहिजे तर मी तुला पण तुझ्या बाबांचा लंड चोखायला देऊ शकते.

ते एकूण माझे डोळे फिरले. मी विचार करू लागले हे काय म्हणत आहे. माझ्या स्वतःच्या बाबांचा लंड मी कसा तोंडात घेऊ शकते.

पुढे प्रणाली आई म्हणाली, उद्या तुझे बाबा एका पार्टी मध्ये जाणार आहे. ते पियुन येतील. माझे झवून झाल्यावर ते झोपतात तेव्हा त्याना कांही सूद राहत नाही. मी लाईट बंद करेन. काळोखात तू आत ये. तेव्हा मी तुला तुज्या बाबांचा लंड चोखायला देते.

ते एकूम माझे मन नाचू लागले होते. पण मी तोंडावर ते दाखवले नाही. खर सांगू तर बाबांचा लंड मी एवढ्या वेळा पाहिला होता कि आता मला पण त्याचा लंड तोंडात घायची इच्छा झाली होती. मला लंडाची चव पाहिजे होती.

मी कांही म्हणाली नाही आणि लाजत माझ्या खोलीत गेली. माझ्या चेहऱ्यवरचा आनंद पाहून प्रणाली आई ला माझे उत्तर मिळाले.

दुसरा दिवस उजाडला. बाबा संद्याकाळी पियुन आले. ते रूम मध्ये गेले. प्रणाली आई ने आज पण दरवाजा थोडा उघडा ठेवला होता. बाबानी प्रणाली आई ला झवायला सुरवात केले. इथे माझी पुची आनंदाने नाचू लागली. मला खूप उसुक्ता निर्माण झाली आणि एक भीती पण होती.

कांही वेळाने दोघांची झवाझवी थांबली. बाबा नेहमी प्रमाणे नागडेच झोपले. आई पण पूर्ण नागडीच होती. प्रणाली आई ने जाऊन लाईट बंद केली. फक्त एक कोपर्यातली पिवळी लाईट लावली जिचा उजेड थोडासा येत होता.

मग प्रणाली आई दरवाज्याजवळ आली आणि तिने मला आत बोलवले. मी घाबरत आत आली. बाबा आता गाढ झोपेत होते. माझ्या समोर बाबांचा लंड होता. आता तो बारीक झाला होता. प्रणाली आई हळूच म्हणाली. मी सांगते तसे कर.

मी घाबरत होती. प्रणाली आई ने मला बेड वर बसायला सांगितले. मग ती हळूच आवाजात म्हणाली. आता तोंड लंडाकडे आन आणि हळूच लंड तोंडात घे आणि जिभेने चाट. मी तिने सांगिल्या प्रमाणे पुढे येऊन बाबांचा लंड जिभेने चाटू लागली.

माझी जीभ लागताच मला लंडाची खारट आणि तुरट चव लागत होती. लंडाला एक वेगळा सुघंद पण येत होता मी बाबांचा लंड चोखायला सुरवात करताच तो हळू हळू मोठा होऊ लागला. लंड मोठा होताना एक्दम जवळून दिसत होता. मी आश्चर्यचकित झाले. बघताबघता लंड पुन्हा ताठला. बाबांचा मोठा लंड कडक झाला.

प्रणाली आई ने मला आता लंड पूर्ण तोंडात घेण्यास सांगितले. मी कांही विचार न करता बाबांचा लंड माझ्या तोंडात टाकला. मी आता बाबांचा लंड चोखु लागले. मला खूप मजा येऊ लागली. बाबा झोपेतच होते.

मी बाबांचा पूर्ण लंड चोखून काढला. लंडाचा टोकाचा गुलाबी भाग वेगळाच होता. त्यातून पाणी पण निघू लागले होते. मी जिभेने चाटून ते पाणी पीत होते.

कांही वेळाने बाबा हळू लागले. मी घाबरले. पण प्रणाली आई म्हणाली घाबरू नको ते नाही उठणार. त्याचे पाणी निघणार आहे. लंड तोंडात घेऊन चोखत राहा. मी आता जोर जोरात बाबांचा लंड चोखु लागले. लंड पूर्ण तोंडात आत बाहेर करत चोखत होते.

कांही वेळाने बाबानी तोंडाने आवाज करत. पाणी सोडले…

माझ्या तोंडात थोडे पाणी उडाले. मला वाटले होते कि खूप पाणी निघेल पण थोडेच निघाले.

मग लंड परत बारीक होऊ लागला.

मी मागे झाले आणि बेड वरून उतरून माझ्या खोलीत गेले. प्रणाली आई पण झोपून गेली.

खूप मजा आली बाबांचा लंड चोखायला. पण एक विचार आला. मी कांही चुकीचे नाही ना केले. पाणी का थोडेच निघाले. प्रणाली आई चोखते तर मी खूप पाणी निघताना पाहिले होते. पूर्ण पाणी प्रणाली आईच्या तोंडावर उडताना पाहिले होते.

दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी प्रणाली आई ला माझा प्रश्न विचारला. माझा प्रश्न ऐकताच प्रणाली आई जोर जोरात असू लागली. मला थोडे वेगळेच वाटू लागले.

मग प्रणाली आई म्हणाली, लंडातून सुरवातीला जास्त पाणी निघते. दुसऱ्यांदा तू परत लंड चोखला तर थोडच पाणी निघणार. कधी कधी फक्त एक ते दोन थेंबच पडतात. तुला जर पहिल्यन्दा निघणारे पाणी पियाचे असेल तर मी तुज्यासाठी ते पाणी तोंडात साठवून ठेवेन. मग बाबा झोपल्यावर तुला देणं. ते एकूण माझी उसुक्ता वाढली.

परत तीन दिवसानंतर बाबा रात्री प्रणाली आई ला झवू लागले. मी त्याना दरवाज्यातून पाहत होती. झवता झवता शेवट आला आणि ह्यवेळी प्रणाली आई ने बाबाना तोंडात पाणी टाकायला सांगितले. बाबाने पण तसेच केले आणि लंडाचे सर्व पाणी प्रणाली आई च्या तोंडात दिले. मग ते जाऊन झोपले.

बाबा झोपताच प्रणाली आई ने लाईट बंद केली आणि रूम च्या बाहेर आले. मी तिला येताना पाहताच जाऊन हॉल मध्ये सोफावर बसले. प्रणाली आई आली आणि माझ्या समोर वाकले आणि माझ्या होठांवर बोट फिरवत मला तोंड खोलायला सांगितले. मी वर तोंड करून आ केले.

मी तोंड उघडताच, प्रणाली आई ने हळू हळू माझ्या तोंडात तिच्या तोंडातले जमा केलेले बाबांच्या लंडाचे पाणी टाकायला सुरवात केले. प्रणाली आई चे पूर्ण तोंड भरले होते.

चिकट पाणी माझ्या जिभेवरून तोंडात पडू लागले आणि घस्यात जमा होऊ लागले. मला ते गरम जाणवत होते. प्रणाली आई ने सर्व पाणी माझ्या तोंडात टाकले आणि स्वतःचे तोंड पूर्ण खाली केले. मग म्हणाली पियुन टाक पूर्ण.

मी कांही विचार न करता ते प्याली. मी पाणी पिताच आईने मला तोंड उघडून दाखवायला सांगितले आणि पुष्टी केली. ती कुश झाली आणि मला म्हणाली खूप छान.

मला म्हणाली, कशी होती चव तुज्या बाबांच्या लंडाच्या पाण्याची. मी म्हणाले खूप छान.

पुढे ती म्हणाली, आता झाली मनाची शांती. मी म्हणाले हो.

मी हो म्हणताच, प्रणाली आई ने माझा हात पकडला आणि मला तिच्या खोलीत घेऊन गेले. आत पूर्ण खालोखा होता आणि कोपर्यातली पिवळी लाईट चालू होती. मला बाबा झोपले होते तिथे घेऊन आली. मला बाबांच्या लंडाकडे बोट धाखवत म्हणाली. आता तुज्या पुचीला पण शांत कर. बाबांच्या लंडावर बस.

मी घाबरली. .. मला कांही कळेनासे झाले.

प्रणाली आई ने मला पायजमा काढायला सांगितलं आणि ती स्वतः माझा पायजमा खाली करू लागली. मी हळूच माझा पायजमा खाली केला आणि आतली पॅंटी पण काढली. आणि प्रणाली आई ने सांगितल्या प्रमाणे बाबांच्या लंडावर पाय फाकवुन बसले.

पण बाबांचा लंड लहान होता. म्हणून प्रणाली आई लगेच जवळ आली आणि तिने बाबांचा लंड चोखायला सुरवात केली. माझ्या आता डोळ्यसमोर बाबा झोपले होते आणि खाली पाहिले तर माझ्या पुची जवळच प्रणाली आई बाबांचा लंड चोखून ताठ करत होती.

चोखत चोखत बाबांचा लंड प्रणाली आई ने ताठवला. मग तिने लंडाचा टोक माझ्या पुचीकडे केला. तो पुचीवर लागत माझ्या भोकात घुसला.

बाबांचा लंड पुचित जाताच मी दचकली. आणि तोंडातून हळूच आवाज केला.

आहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा

लंड लगेच पुचित गेला आणि मी लंडावर बसले. मग प्रणाली आई ने मला वर खाली करायला सांगितले. मी सांगितल्या प्रमाणे, वर खाली करून लंड पुचित आत बाहेर करू लागले.

अहाहा अहाहाहाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहामाझी पुची कधी पासून तापली होती. लंड आत जाताच माझी पुची नाचू लागली. मी आता जोर जोरात लंड आत बाहेर करत बाबांच्यावर उद्या मारू लागले. कांही वेळातच मी पूर्ण रंगात आले. प्रणाली आई ने मला आनंद घेताना पाहिले. ती लगेच जवळ आली आणि माझा टॉप वर करून काढून टाकला. मग तिने माझा ब्रा पण काढून टाकला.

आता मी पूर्ण नागडे झाले. रूम मध्ये आता आम्ही तिघे नागडे होतो. मी आता जोर जोरात वर खाली करून बाबांच्या लंडावर उद्या मारत होती. बाबांच्या तोंडून मला हळू हळू आवाज येताना ऐकू आला.

पण आता मला थांबवणे शक्य नव्हते. माझी पुची आता शिखरावर पोहचली होती. मी जोर जोरात वर खाली करून लंड आत टाकून घेत होते. तेवढ्यात प्रणाली आई बेड च्या बाजूला उभी राहून माझे बॉल जोर जोरात दाबायला लागली. त्याने मी अजून तापली. प्रणाली आई बॉल दाबत माझे निप्पल खेचत होती.

अहाहा अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा हा
अहाहाहाहा ह्ह्ह्हह्हह

आता माझे पाणी निघणार होते. मी गती वाढवली.. तिथे बाबा पण जोर जोरात आवाज करू लागले.

अहाहाहाहा हाहाहाहा अहाहा
अहाहा अह्ह्हह्हह्हह्ह

अचानक मी जोराचा स्वास घेत माझ्या पुचीचे पाणी सोडले. तिथे बाबानी पण जोराचा स्वास घेत लंडातून पाणी सोडले. बाबांचे पाणी पुचीतच पडले.

मग कांही वेळाने मी लंडावरून उठले. आणि बेड वरून खाली उतरले. माझे कपडे गोळा केले आणि अशीच नागडी रूम मधून बाहेर आले आणि माझ्या खोलीत गेले.


त्या दिवशी बाबांच्या लवड्यकडून झवून घेऊन मन तृप्त झाले. प्रणाली आई कडून जो साथ मिळाला, त्याची मी खूप आभारी होती. त्या दिवसा नंतर प्रणाली आई आणि माझ्यात खूप चांगली मैत्री निर्माण झाली.

Loading0

0

You cannot copy content of this page