सासर्यांची उणीव दिराने भरून काढली. [ २ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार . कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.आणी मजेत रहा. स्वताः आनंदी रहा व इतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची अन इतरांची सुध्दा.
मित्र-मैत्रीनींनो आपण या कथेचा उर्वरीत भाग ऐकण्या साठी ऊत्सुक असालच ना ?    चला तर मग पाहुयात कथेत पुढे काय घडतय ते.
भाऊजी गादी व इतर साहीत्य घेउन गच्चीवर गेले होते
मी माझ काम पटापट आटोपुन घेतल होत. अन कधी एकदा मी गच्चीवर जातेय अस झाल होतं.जवळ पास  दीड महीना झाला होता सासर्यांनी मला झवलेलं.तेंव्हा पासुन मी उपाशीच होते.तेंव्हापासुन मला सासर्यांची उणीव जाणवायला लागली होती.
पण म्हणतात ना एक दरवाजा बंद झाला तर दुसरा दरवाजा आपोआप उघडतो. तसच माझ्या बाबतीत घडत होत.म्हणजे आज माझा उपास सुटणार होता. भाऊजींसारख्या तगड्या , तरण्याबांड पुरूषाखाली मी आज झोपणार होते.या विचारानेच माझीपुच्ची सारखी
पाझरून माझी पँन्टी पुर्ण र लओली झालेली होती.
मी बाथरूममध्ये जाउन पँन्टी,गाऊन काढुन भोंगळी होऊन छानपैकी फ्रेश झाले होते.नंतर दुसरा गाऊन घातला.आणी मी बाहेर येऊन किचनमधुन पाण्याचा तांब्या भरून घेतला व गच्चीवर निघाले होते.पायऱ्या
चढुन गच्चीवर गेले ,बघते तर टिपुर चांदण व चंद्राच्या प्रकाशात पुर्ण परिसर न्हाउन निघालेला होता.संपुर्ण
गच्ची लाईट लावल्यासारखी उजळुन निघालेली होती.
गच्चीच्या मध्यभागी गादीवर भाऊजी झोपलेले होते.
त्यांना तशा अवस्थेत बघुन माझ्या छातीत धडधड वाढु लागली होती.कारण भाऊजी पुर्णपणे भोंगळे झोपले होते.मी हळुहळु दबक्या पावलांनी त्यांच्या जवळ जाउन उभे राहीले होते.व त्यांच्या भोंगळ्या,पिळदार, सावळ्या देहाला वरपासुन खालपर्यंत निरखुन बघत होते.
ते एका कुशीवर तिरके झोपले होते.त्यांची पाठ माझ्या कडे होते.वरचा हात खाली गादीवर ठेवलेला होता.व वरचापाय गुडघ्यात दुमडुन वर घेऊन गादीवर ठेवला होता.त्यांच्या पिळदार मांड्या, मांड्यामध्ये विसावलेला
त्यांचा सावळा,अर्धवट झोपलेला लवडा, अन गोट्या,
तसेच त्यांच्या भरगच्च गांडीची फट बघुन बाई गगग माझ्या अंगावर शहारे आले होते.
भाऊजींच अस बलदंड ,राकट व हाॕट शरीरयष्टी बघुन
माझ्या पुच्चीची वळवळ वाढायला लागली होती.आता
मी स्वताःला अधीक वेळ थांबवु शकत नव्हते.मी कधी
एकदा त्यांच्या नग्न शरीरात सामावुन जातेयअस झाल
होत.मग मी कोणताही विचार न करता एका झटक्यात
माझा गाऊन काढुन बाजुला ठेवला होता.व मी आता पुर्ण भोंगळी होऊन गुडघ्यावर बसले होते.
मी वाकुन त्यांच्या गोलगरगरीत भरीव गांडीवर माझे ओठ ठेऊन चुंबन घेतलं.अन त्यांच्या गांडीच्या फटीत
जीभ फिरवत मी त्यांच्या गोट्यांवर फिरवु लागले होते
गोट्यांवर जीभ फिरवत असताना मला त्यांचा लवडा
वळवळ करत आसल्याच जाणवलं.ते बघुन मी माझी ओली जीभ त्यांच्या लवड्यावर फिरवु लागले होते.
तसे मला भाऊजींचा वरचा पाय हळुहळु वर जातोय याची जाणीव झाली.आता त्यांचा लवडा पुर्ण मोकळा
होऊन गादीवर पहुडला होता.मला शंका आली की भाऊजी जागेच आहेत.पण मी तिकडे दुर्लक्ष करत मी
माझ्या तोंडातील लाळ त्यांच्या लवड्यावर सगळीकडे सोडली व जीभेने मुळापासुन शेंड्यापर्यंत भाऊजींचा लवडा चाटु लागले तसा खाडकन त्यांचा लवडा ताठ
होऊन त्याने आक्राळ विक्राळ रूप धारण केले होते.
ते पाहुनच माझी पुच्ची गरम होऊन पाझरू लागली होती.भाऊजींचा भलामोठा लवडा ,गुलाबी,निमुळती स्ट्राँबेरी सारखी सुपारी बघुन मला मोह आवरता आला नाही.अन मी पटकन सुपारी तोंडात घेउन लाॕलीपाॕप सारखी चोखु लागले होते. व त्यांची मादक,गुळगुळीत सुपारी अधीकच फुगीर झाली होती.
मधुनच मी दातांनी अलगद सुपारी चावत होते.तसा त्यांचा लवडा जोराने झटके मारत असे.एकदा चुकुन मी कामुक होत जोराने सुपारीला चावले,तसे भाऊजी ताडकन उठुन बसत मला त्यांच्या  दोंन्ही पायांमध्ये घेत म्हणाले-अग मंजु काय करतेस हे ? खाऊन टाकते
की काय त्याला ? मग मी तुझ्या जाऊला काय सांगु ?
तसे मी भाऊजींकडे बघत स्मितहास्य करत म्हणाले- साॕरी भाऊजी,भावनेच्या भरात चुकुन जोराने चावले, जास्त दुखतय का हो ? थांबा मी बर करते त्याला,अस
म्हणत मी त्यांची सुपारी तोंडात घेउन तिला तोंडातील लाळेने बरबटुन टाकलं,व गोलाकार जीभ फिरवायला लागले होते.
तसे भाऊजींनी त्यांचे  दोंन्ही हात माझ्या डोक्यावर ठेउन माझ तोंड त्यांच्या लवड्यावर दाबायला लागले होते.तसा त्यांचा लवडा मी तोंडात घेऊन चोखत होते.
तसे भाऊजी म्हणाले-आहाहा आह् आहाहा आहाहा किती भारी चोखतेस ग मंजु तु,आज पहील्यांदाच मला
खुप मजा येतेय ग,जरा तुझ्या जाऊबाईला पण शिकव ना ग मंजु,ती तर तोंडात पण घेत नाही माझा.
तस मी एका हाताने त्यांच्या गोट्या चोळत म्हणाले -हो भाऊजी,मी ताईंना सगळ शिकवुन तयार करते बघा. एक दिवस मी त्यांच्याशी बोलुन त्यांना समजावते.पण तुंम्ही काळजी करू नका.आता हवी तशी मजा करा. आणी मलाही तुमच्याकडुन मनसोक्तपणे मजा करून
आनंद घ्यायचाय हो भाऊजी.खुप दिवस झाल मी या
सुखापासुन वंचीत राहीलेय.
मी अस म्हणताच भाऊजींनी त्यांच्या मजबुत हातांनी
माझी कंबर पकडुन मला अलगद वर उचलुन धरत मला त्यांच्या अंगावर घेत तसेच मागे झोपले होते.अन
आता माझी पुच्ची भाऊजींच्या तोंडावर होती.आणी ते दोंन्ही हातांनी माझ्या गांडीवर चापट्या मारू लागले होते.अन त्याबरोबरच त्यांची टोकदार जीभ माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीवर गोलाकार फिरवायला लागले होते.
इकडे मी त्यांचा लवडा माझ्या तोंडात अधीकाधीक घेण्याचा प्रयत्न करत होते.पण लवडा भलामोठा असल्याने आर्धापण घेऊ शकत नव्हते मी.आताच माझा श्वास कोंडायला लागला होता.म्हणुन तेव्हढाच
लवडा मी मस्त चोखत होते.अन एका हाताने त्यांच्या गोट्या कुरवाळत होते.भाऊजींचा लवडा खुपच गरम
झालेला होता.
आता भाऊजीपण खुप उत्तेजीत होउन त्यांची कंबर वर उचलत माझ्या तोंडात त्यांचा लवडा आतबाहेर करू लागले होते.अन त्याबरोबरच माझ्या पुच्चीत त्यांची टोकदार,लांबलचक जीभ घालुन माझी गरम झालेली पुच्ची घुसळुन काढत होते.त्याबरोबरच ते त्यांच्या हाताच्या आंगठ्याने माझा दाणा रगडत होते.  आज पहील्यांदाच मला इतकी मजा येत होती की कस सांगु तुंम्हाला  ?
भाऊजींनी जीभेने पुच्ची झवुन व आंगठ्याने माझा दाणा ५ मिनीट रगडुन पुरतं घायाळ केलं होतं.माझी
पुच्ची गळण्याच्या बेतात होती.मी त्यांचा लवडा माझ्या
तोंडातील लाळेने पुर्ण ओला केला होता.मी लवडा बाहेर काढुन जोर जोराने मादक आहाहा आह् आह् उम्ममम स्स्स्सस आईगगग आहाहाहा सुस्कारे टाकत होते.
माझ्या पुच्चीने कामरसाचा फवारा भाऊजींच्या तोंडात
सोडायला सुरवात केली होती.अन मी माझी पुच्ची त्यांच्या तोंडावर दाबत त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीत खोलवर घालुन घेत होते.मला खुपच मजा येत होती.
आणी भाऊजीपण खुप मजा घेत.माझा गरम, चिकट कामरस गटागट पित होते.दोन मिनीटातच त्यांनी पुर्ण
रस चाटुन माझी पुच्ची साफ केली होती.अन मी शांत झाले होते.
आता मी भाऊजींच्या अंगावरून उठत त्यांना म्हटल- भाऊजी आता तरी घाला ना हो तुमचा लवडा माझ्या पुच्चीत,आता नाही सहन करू शकत हो.तसे भाऊजी उठले अन मला डाॕगी पोझिशन मध्ये करत त्यांनी दोन्ही हातांनी माझ्या गांडीला कुरवाळत,गांडीच्या व पुच्चीच्या फटीवर बोटे फिरवु लागले होते.तसे मी परत
उत्तेजीत होउ लागले होते.
माझ बोलण ऐकुन भाऊजींनी माझे गुडघे  बाजुला फाकवत एका हाताने त्यांचा लवडा धरून ते माझ्या ओल्याचिंब  पुच्चीवर लवड्याने फटके मारत म्हणाले
हो गं मंजु माझा लवडासुध्दा खुप व्याकुळ झालाय ग
तुझ्या या रसाळ पुच्चीत घुसायला.मी आज पहील्यांदा
असा अनुभव घेतहोते.माझीपुच्ची भाऊजींच्या ओल्या लवड्याच्या फटक्याने शहारून पाणी पाणी झाली होती.
मी आता अधीक कामुक होऊन माझी कंबर मागेपुढे करत भाऊजींच्या लवड्यावर माझी पुच्ची दाबत होते.
तसे त्यांनी त्यांच्या ओल्या,चिकट असलेल्बी लवड्याच
निमुळत टोक माझ्या पुच्चीच्या भोकावर ठेउन थोडा दाब देउन त्यांनी सुपारी जबरदस्तीने पुच्चीत घुसवली
तस माझ्या तोंडांतुन आह् उम्मम अआईग स्स्सस असे मादक सुस्कारे निघाले.
भाऊजी भलीमोठी सुपारी आत घालुन तसेच थांबुन
माझ्या गांडीवरून त्यांचे दोंन्ही हात फिरवत फिरवत पुढे माझ्या पाठीवरून माझ्या लोंबकळणार्या स्तनांवर
स्थिरावले होते.अन पुढच्याच क्षणी त्यांनी त्यांच्या राकट हाताच्या पंजात घट्ट दाबुन धरले होते. आणी माझ्या तोंडातुन नकळतपणे आह् आह् आसे मादक सुस्कारे निघत होते.
त्यांच्या  दाबण्याने मला खुपच मजा येत होती.आज पहील्यांदाच चांदण्या रात्रीत,लख्ख चंद्र प्रकाशात भाऊजींडुन झवुन घेण्याचा योग आला होता.माझ्या मादक आवाजाने भाऊजी अधीकच जोशमध्ये येत
माझे स्तन कचाकच दाबु लागले होते.अन मी मादक सुस्कारे टाकत माझी कंबर हलवुन त्यांची सुपारी माझ्या पुच्चीत दाबत होते.
भाऊजींनी माझ्या भावना समजुन घेत हळुहळु त्यांची
सुपारी आतबाहेर करत माझे स्तन रगडत होते.अन मी
त्यांना साथ देत होते.दोन मिनीटांनी भाऊजीनी माझे स्तन सोडुन माझी कंबर दोंन्ही हातात घट्ट धरून ते त्यांची कंबर मागेपुढे करत सुपारी आतबाहेर करायला लागले होते.दोन मिनीट असच करत होते व अचानक त्यांनी असा काही जोरदार धक्का मारलाकी माझ्या डोळ्यासमोर काजवे चमकु लागले होते.
मी जोराने अअअआआआईईईगगग आह् आह् स्स्सस ओह ओह आहाहा उम्मम उम्ममम स्स्स्सस ओह्  ऊँ ऊँ  ओह भाऊजीजीजी दुखतयनानाना हो आआईईग असे किंचाळायला लागले होते.तसे भाऊजी थांबले व माझ्या गांडीवरून,पाठीवरून,स्तनांवरून हात फिरवत
सरळ माझा दाणा कुरवाळत मला शांत करु लागले होते.
पाच मिनीटांनी माझ्या वेदना कमी झाल्या होत्या.अन
मी माझ्या एका हाताने माझी पुच्ची चाचपुन पहायला लागले तर भाऊजींच्या गोट्या माझ्या दाण्यावर घासत
होत्या.अन त्यांच्या मांड्या माझ्या गांडीला व मांड्यांना
पुर्णपणे चिकटलेल्या होत्या.म्हणजेच माझ्या पुच्चीत भाऊजींनी त्यांचा भलामोठा लवडा एका धक्क्यातच पुर्णपणे आत घातला होता.
भाऊजी आता हळुहळु त्यांचा लवडा पुच्चीतुन थोडा बाहेर काढुन आत घालत मला म्हणाले- मंजु दुखतय का ग अजुन ? तशी मी माझी कंबर मागेपुढे हलवत म्हणाले- आता बर वाटतय हो भाऊजी,किती फीट्ट बसलाय हो तुमचा लवडा माझ्या पुच्चीत,आणी किती गरम झालाय हो.पण खुप भारी वाटतय हो तुमचा लवडा आत घेतल्यावर,पण आता तुंम्ही थांबु नका.
मी अस म्हणताच भाऊजी त्यांचा लावडा आर्धा बाहेर
काढुन परत धक्का मारून आत घालत होते.पाच मिनीट अस हळुहळु धक्के मारून मला झवल्यानंतर
त्यांनी पुर्ण लवडा बाहेर काढत,अधीक वेगाने,जोरदार
धक्के मारायला सुरवात केली होती. तशी त्यांच्या लवड्याच्या होणाऱ्या घर्षणाने माझी पुच्ची इतकी गरम झाली की दोन मिनीटातच तिने गरम कामरस सोडायला सुरवात केली होती.
पण भाऊजी न थांबता कचाकच माझ्यावर चढत होते
अशाप्रकारे १५ मिनीट झवुन माझ्या पुच्चीतुन दोन वेळा कामरस काढला होता.अन नंतर त्यांनी त्यांचा लवडा बाहेर काढला होता.अन मला उताणं झोपवलं.
आणी ते माझ्या मांड्यात बसले होते.त्यांचा लवडा अजुनही गरम,ताठलेला अन अधीक मोठा झालेला दिसत होता.भाऊजींचा लवडा माझ्या रसाने ओला झाल्याने तो चंद्रप्रकाशात चांगलाच चमकत होता.
भाऊजींनी गुडघ्यावर बसत माझे पाय हवेत उचलले
अन त्यांना फाकवत खसकन त्यांचा भलामोठा लवडा
माझ्या पुच्चीत पुर्ण घातला होता.तस माझ्या तोंडून आ अआई गगग आह् आह् स्स्ससस मादक सुस्कारे निघाले.तसे भाऊजी माझ्या पुच्चीतील त्यांचा लवडा तसाच ठेउन थांबले होते.मी म्हटल- भाऊजी काय हो झालं,असे थांबलात का ?
तसे ते म्हणाले- मंजु आता वेगळीच मजा द्यायचीय तुला,तु आजपर्यंत अशी मजा अनुभवली नसेल.अस
म्हणत त्यांनी माझे दोंन्ही पाय माझ्या डोक्याच्या दोन्ही
बाजुला टेकवत मला माझ्या हाताने धरायला सांगुन माझी तर बाई त्यांनी बांगडीच केली होती.नंतर त्यांनी
त्याचे दोंन्ही तळहात माझ्या खांद्याच्या दोंन्ही बाजुला ठेवत व त्यांचे पाय लांब करत त्याआधारे माझ्या अंगावर झोपले होते.
आणी आता माझी पुची या पोझिशनमध्ये एकदम सपाट व रूंदावली मला दिसत होती.आता ते हळुहळु त्यांचा लवडा पुच्चीत आतबाहेर करायला लागले होते
माझ्यासाठी हा प्रकार नवीन होता.५ मिनीट हळुहळु झवल्यानंतर भाऊजींनी त्यांचा वेग व धक्क्यांचा जोर असा काही वाढवलाकी त्या घर्षणाने माझी पुच्चीतर कमालीची गरम झाली होती.
मी माझ्या उघड्या डोळ्यांनी भाऊजींचा भलामोठा लवडा माझ्या पुच्चीत एखादा पिस्टनसारखा आत बाहेर होताना व पुच्चीवर,मांड्यावर बसणारे भाऊजीचे
जोरदार दणके बघत होते.अन मी बेधुंद होउन झवुन घेत होते.अन दोन मिनीटातच माझ्या पुच्चीने पाणी सोडले होते.पण भाऊजी थांबायचे नाव घेत नव्हते.
एव्हढ्या मोकळ्या,हवेशीर वातावरणातही आंम्हाला घाम फुटला होता.भाऊजींचा जोम ,जोर आणी ताकद
बघुन मी खुपच खुश झाले होते..आज पहील्यांदाच माझ्या आयुष्यात असा बलशाली पुरूष आला होता.
अन मी मनसोक्तपणे त्याच्याकडून झवुन घेत होते.
१०-१५ मिनीट कचाकच दणके मारल्यानंतर भाऊजी म्हणाले मंजु माझा लवडा आता गळण्याच्या बेतात आहे,आतच टाकु का ? अहो हे काय भाऊजी हे काय
विचारणं झालं का ? तुमच दही आतच सोडा,मी किती
कासावीस झालेय ते माझ्या पुच्चीत घ्यायला.अन आता माझी पुच्चीपण गळणार आहे.
मी अस म्हटल्यावर भाऊजींनी ७-८ जोरदार दणके माझ्या पुच्चीत मारले तसे माझ्या पुच्चीने कामरसाचा फवारा सोडला होता.पण भाऊजीने न थांबता ५-६ धक्के मारले तसे त्यांच्या लवड्याने गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारायला सुरवात केली.तसे मी भाऊजींना
माझ्या अंगावर ओढुन घट्ट मिठीत घेतले होते.
तसे भाऊजींनीही माझ्या पाठीखालुन हात घालत मला त्यांच्या मिठीत घट्ट धरून ठेवल होत.तसेच मी माझ्या पायांची मिठी भाऊजींच्या गांडीवर मारत त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीत दाबुन ठेवला होता.त्यांचा
लवडा माझ्या पुच्चीत झटके मारत वीर्य सोडत होता. अन माझी पुच्ची त्यांच्या लवड्यातुन वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती.
आता कुठे आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.दोघही खुप
थकलेलो होतो.अन तसच एकमेकांच्या मिठीत पडुन राहीलेलो होतो.१५-२० मिनीटानंतर भाऊजी उठुन माझ्या शेजारी उताणे झोपुन राहीले होते.मी पण एका कुशीवर होऊन त्यांच्याकडे तोंड करून,त्यांना चिटकुन
झोपले होते.व माझ्या हाताने त्यांची छाती कुरवाळत त्यांचे मनुके कुस्करायला लागले होते.
तसे भाऊजींचा लवडा हळुहळु कडक व्हायला लागला
होता.व दोन मिनीटातच तो खांबासारखा ऊभा झाला होता.ते पाहुन माझी पुच्ची परत वळवळु लागली होती
मग काय आंम्ही दोघही परत उत्तेजीत झालो होतो. व आमचा झवाझवीचा दुसरा राऊंड चालु झाला होता.
अशाप्रकारे त्या चांदण्या रात्रीत भाऊजींनी चार वेळा,अनेक प्रकारे त्यांच्या महाकाय लवड्याने माझी रसाव पुच्ची कचाकचा मनसोक्त झवुन माझी पुच्ची चार वेळा त्यांच्या वीर्याने भरून शांत केली होती.मी पण त्याच्या ललड्याकडुन त्यांच्या व माझ्या ईच्छा पुर्ण करत मनसोक्तपणे झवुन घेतल होत.ती चांदणी रात्र आमच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय रात्र होती.
अशाप्रकारे सासर्यांची उणीव माझ्या दिराने भरून काढली होती.काही महीन्यानंतर माझे सासरे पण राहीले नाहीत.सर्व कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला
होता.मग काही महीने माझे असेच उपाशी गेले होते.
त्यानंतर माझे माझ्या दिराशी संबध कधा व कसे आले
ते मी आपल्याला नंतर सांगेन.
कथा आवडल्यास जरूर लाइक करा.परत भेटुच एका
नवीन कथेसह.
धन्यवाद मित्र-मैत्रीनींनो .

Loading

0

0

You cannot copy content of this page