सासर्यांनी मला गच्चीवरच धरलं अन ——-.सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? आसायलाच पाहीजे.अशाच गरमागरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करा.आनंदी रहा.
वाचक मित्र-मैत्रीनींनो आपण माझ्या कथा वाचुन मला उस्फुर्त प्रतिसाद देत आहात.त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो.अशाच काही वाचक मैत्रीनींने त्यांच्या आयुष्यातील सत्यघटना मला मेलद्वारे पाठवुन त्यांनी
त्या आपल्याबरोबर शेअर करण्यासाठी लिहुन प्रदर्शीत
करण्यास विनंती केलीय.
तर मित्रांनो त्यांचीच एक कथा मी त्यांच्याच शब्दात आपल्या समोर सादर करतोय.त्यातील पात्रांची नावे गुप्त ठेवण्यासाठी ती बदललेली आहेत. ही कथा आहे
सुन आणी सासरा यांच्यातील अनैतीक संबंधाबाबत.
मित्र-मैत्रीनींनो चला तर मग वळुया कथेकडे.
माझ नाव मंजु ,मी एका गरीब कुटुंबातील,खेडेगावात वाढलेली मुलगी.माझ लग्न होऊन ४ वर्ष झालीत.मी दिसायला सावळी आहे.पण माझी शरीरयष्टी खूपच सेक्सी आहे.सडपातळ बांधा,गोलगरगरीत भरगच्च ऊभार,अन गोलगरगरीत,बाहेर निघालेले नितंब.तशी माझी फिगर ३४-२८-३६ ची म्हणजे नजरेत भरेल अशी मादक आहे.
माझ्या आई वडीलांना आंम्ही तीन मुली,त्यातील मी सर्वात धाकटी होते.दोघींची लग्न होऊन त्या सासरीच असतात.मी सावळी असल्याने माझ लग्न जमण्यास आडचणी येत होत्या.सगळीकडुन नकारच येत होते. आई वडीलपण वैतागले होते.घरची परिस्थिती आगदी बेताचीच होती.आधीच दोन बहीणींच्या लग्नामुळे ते कर्जबाजारी झालेले होते.
त्यामुळे ते दिवसेंदिवस हताश होत चालले होते.मला त्यांची अवस्था बघवत नव्हती.पण शेवटी नशीबात जे आहे तेच होत असत.अनअचानक त्यादिवशी आमच्या
घरासमोर एक कार येऊन थांबली.अन त्यातुन एक मुलगा जो साधारण होता दिसायला,अन त्याचे आई वडील असे तिघेजण खाली उतरले.
आई वडीलांनी त्यांचे स्वागत केले.मग पाहुणचार अन
मुलगी दखवण्याचा कार्यक्रम झाला.आणी मला त्यांनी
पसंत सुध्दा केलं.पण मुलगा खुपच वयस्कर वाटत होता.पणमी आई वडीलांच्या चेहर्यावरील आनंद बघुन
मी काहीच बोलले नाही.मुलाच्या घरची परिस्थिती खुपच चांगली होती.
मग जवळचाच मुहुर्त काढुन आमच थाटामाटात झाल होत.सगळा खर्च सासरच्यांनीच केला होता.अन लग्न होऊन मी एकदाची सासरी आले.माझ्या पतीचे नाव आकाश,त्यांचे वय ३७-३८ असेल.अन माझ वय २८.
ते दिसायला साधारणच होते.ते जवळच्याच शहरात सरकारी नोकरीत होते.पगारपण भरपुर होता.पण ते कामानिमित्त जास्तवेळ बाहेरच असायचे.
लग्नानंतर ५-६ महीने खुपच चांगले गेले.ते मला खुप वेळ देत होते.अन रात्रीपण ते बेडवर मला हव तस सुख देण्याचा प्रयत्न करत होते.नंतर हळुहळु  माझ्या पासुन दुर जाऊ लागलेत अस मला वाटत होत.कारण ते कामामुळे आठवड्यातुन ३-४ दिवस बाहेरच रहात असत.अन एव्हढ मोठ घर मला खायला उठायच.
त्यांचे दोन मोठे भाऊ होते.ते पण त्यांच्या परिवारासह दुसरीकडे वेगवेगळ्या ठीकाणी रहात होते.त्यांच्याशी जास्त पटत नव्हत.त्यामुळे जाणयेण पण नसायच.पण
सासु सासरे मधुन आधुन तिकडे जात असत.दोघही
चांगले सुस्वभावी होते.ते माझ्याशी नेहमी मला त्यांची मुलगीच आहे असे वागत असत.
एकदा मी असेच सासु सासर्याबरोबर माझ्या दोन्ही
दिरांच्या घरी असच भेटायला गेलो तेव्हा मला मोठ्या जावेने सांगीतल की आकाशच दोन वर्षापुर्वी लग्न झाल होतं.पण त्याची बायको १ वर्षानंतर गपचुपपणे पळुन गेली,त्यांनी खुप शोधाशोध केली पण काहीच उपयोग झाला नाही.वर्षभर वाट पाहीली.
मग मी विचार करू लागले होतेकी इतक चांगल घर, इतके चांगले सासु सासरे असताना का बर ती पळुन गेली असेल ? पण काहीच कळायला मार्ग नव्हता.मी आता चांगलीच रूळले होते.सासु सासर्याच हव नको ते पहाण,जेवण! खाणं,त्यांच्याशी रिकाम्यावेळेत गाप्पा मारत दिवस जात असे.
पण रात्री एकटी बेडवर असलेकी शरीरसुखासाठी माझ्या मनाची घालमेल होत असे.या कुशीवरून त्या कुशीवर तळमळत झोपण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आसे.अशातच कधी कधी शृंगारीक आठवणी डोळ्या समोर आल्याकी माझी योनी पाझरत असे.पण काय करणार ? तिला कस शांत करणार ना ?
माझे पती जवळ असलेतरी परिस्थिती तशीच तशीच आसायची.ते ५-१० मिनीटातच त्यांच पाणी गाळुन झोपी जायचे अन माझ्या योनीत लागलेल्या आगीने मी तशीच बेडवर तडफडत झोपुन जात असे.असेच दिवस जात होते.माझी चिडचिड होउ लागली होती.
मी आता सतत एकटेपणा जाणवु लागला होता.माझ्या चेहऱ्यावर उदासीनता जाणवत होती.
पण मी माझ दुःख कुणाला सांगणार होते.ना घरच्यांना
ना सासु सासर्यांना.मी स्वताःच मन मारून जगत होते.
कधी कधी अस वाटायचकी बाहेर जाऊन एखाद्या पर पुरूषाकडुन सर्व ईच्छा पुर्ण करून घ्याव्यात.पण तस करू शकत नव्हते.कारण परपुरूषांचा काही भरोसा देता येत नाही.कधी तो घरापर्यंत आलातर काय होईल घरच्यांची सर्व अब्रू धुळीस मिळेल.असे सर्व विचार मनात येउन मी सगळं सहन करत होते.
असेच एक दिवस सकाळी मी बाबांना म्हणजे माझ्या सासर्यांना मी बाबाच म्हणते.नाष्टा घेउन हाॕलमध्ये गेले.
तर बाबा पेपर वाचत बसले होते.मी खाली वाकुन ट्रे टीपाॕयवर ठेऊ लागले.तसे बाबा पेपर बाजुला ठेवत
माझ्या गाउनच्या आत लटकणारे माझे गोलगरीत, अन भरगच्च आंबे टक लावुन बघत होते.
मी त्यांच्या हातात नाष्याची प्लेट देत म्हटल- बाबा हा घ्या नाष्टा नाहीतर थंड होईल.तस त्यांनी प्लेट घेताना माझ्या हातावर हात ठेवला.तशी मी लाजले होते.मग
त्यांनी हळुच प्लेट घेतली.मी तशीच वाकुन रिकाम्या ग्लासमध्ये जगमधील पाणी ओतु लागले.त्यांची नजर
माझ्या आंब्यावरच होती.
आणी आतात्यांनी त्यांचा दुसराहात त्यांच्या मांड्यामधे ठेवत लुंगीवरून ते त्यांच हत्यार कुरवाळु लागले होते.
मला जरा ओशाळल्यासारख झाल होत.इतक्यात ते मला म्हणाले -मंजु तुझी तब्येत ठीक आहेना ?  काही
बिनसलय का तुमच्या दोघात ? त्यांच्या या प्रश्नाने मी जरा भांबावलेच होते.
मी त्यांना म्हटल मी ठीक आहे.आणी आमच्यात काही बिनसल पण नाही बाबा.पण तुंम्हाला अस का वाटलं?
त्यावर बाबांनी माझ्या दंडाला पकडत त्यांच्या शेजारी
बसवलं.तसा त्या झटापटीत त्यांचा राकट हात माझ्या आंब्यावर रगडत होता.त्या स्पर्शाने मी शहारून गेले होते. त्यांच्याजवळ बसताना नकळत माझा एक हात
त्यांच्या मांडीवर पडला होता.
बाबा म्हणाले- मंजु गेले काही दिवस मी पहातोय कि तु निराश अन उदास आहेस.तु पहील्यासारखी आनंदी दिसत नाहीस.जे काय आहे ते स्पष्ट सांग मला.आपण
मार्ग काढु त्यातुन,पण तुला अस दुःखात नाही पाहु शकत आंम्ही.असे बोलत असताना त्यांचा हात आता माझ्या पाठीवरून फिरत खाली नितंबापर्यंत सरकत होता.
त्या अनामीक स्पर्शाने माझ्यातल्या दाबलेल्या भावना जाग्या होऊ लागल्या होत्या.मी डोळे घट्ट मिटुन घेतले
होते.अन इकडे लुंगीत त्यांच हत्यार ताठ होउन माझ्या
हाताला घासु लागलं होत.आणी त्या स्पर्शाने माझ्या हृदयाची धडधड वाढली होती.अन माझी योनी गरम झाली होती.मी मनावर ताबा ठेवत उठले अन उठताना
नकळतपणे त्यांच हत्यार माझ्या हाताने दाबल गेलं.
मी बाबा नाष्टा थंड होईल खाऊन घ्या आधी.तोपर्यंत मी चहा घेऊन येते.आई पण येतील एव्ढ्यात.आई म्हणजे माझ्या सासुबाई.सकाळी आंघोळ झाली की त्या मंदीरात जातात.अन १० वाजता येतात.नंतर आंम्ही दोघी एकत्र चहा,नाष्टा करतो.मग बाकीची काम
मी कशीतरी सासर्याच्या तावडीतुन सुटुन किचनमध्ये येऊन चहा ठेवला होता.माझ्या मनात त्यांचेच विचार चालु होते.का कुणास ठाऊक पण मला तो स्पर्श हवा हवासा वाटु लागला होता.तसे माझे सासरे पन्नाशीचे असलेतरी ते चाळीशीतले असल्यासारखे दिसायचे,ते
रोज सकाळ,संध्याकाळ गच्चीवर जाउन व्यायाम करत आसतात.
बाबांचे पिळदार व मजबुत शरीरयष्टी,विशाल छाती
एखाद्या तरूणाला लाजवेल अशीच होती.शिवाय बाबा
खुपच रंगेल वाटले मला.माझ्या मनात विचार आला की बाबा पण या सुखापासुन वंचीत असतील का ?
इतक्यात आई आल्याची चाहुल लागली.आणी त्यांनी मंजु नाष्टा घेऊन ये गं,आवाज दिला होता.
तस मी ट्रेमध्ये आम्हा दोघींचा नाष्टा आणी बाबांसाठी चहा घेऊन गेले.आई बाबांच्या समोरच सोफ्यावर बसल्या होत्या.मी आधी बाबांना चहा द्यायला लागले तसे ते परत माझ्या आंब्याकडे बघत माझ्या हाताला स्पर्श करून चहाचा कप घेत होते.मग आईला नाष्टा देत मी पण त्यांच्या शेजारी बसुन नाष्टा करू लागले.
बाबांच्या समोरच बसल्यामुळे ते एकटक माझ्याकडेच
बघत होते.त्यांना अजिबात कसलाच संकोच वाटत नव्हता.मी वाकुन ग्लासमध्ये पाणी ओतु लागले.तसे माझे आंबे बघुन बाबांनी लुंगीवरूनच त्यांच हत्यार जोरजोरात कुरवाळत होते.मी त्यांच्याकडे तिरक्या नजरेने बघत होते.बहुतेक त्यांच हत्यार ताठ झालेल होत.त्याठीकाणी लुंगीचा तंबु झालेला मला दिसला.
थोड्याच वेळात आमचा चहा,नाष्टा संपवुन मी घरात बाकीची काम करण्यास निघुन गेले होते.अशाप्रकारे रोजचाच कार्यक्रम चालु झाला होता.मला सुध्दा आता
सवय लागुन गेली होती.दररोज ९.३० वाजलेकी कधी
एकदा बाबांसाठी नाष्टा घेऊन जातेय अस वाटायच.
आतातर ते आतुन काहीच न घालता फक्त लुंगीवरच असायचे.त्यामुळे त्यांचा तंबु खुपच मोठा दिसायचा.
असेच मुकपणे व दुरूनच आम्ही प्रणयसुख घेत होतो.
आणी एक दिवस संध्याकाळी माझ्या लक्षात आलंकी गच्चीवर वाळु घातलेले कपडे मी आणायला विसरले होते.आईपण बाहेर गेल्या होत्या.आणी मी घाईघाईने गच्चीवर गेले.समोरच दृश्य पाहुन मी थक्कच झाले. समोर बाबा फक्त जांघिया घालुन व्यायाम करत होते.
मी तर त्यांच्या पिळदार शरीरयष्टीकडे एकटक बघत दोरीवरचे कपडे काढुन घेत होते.
इतक्यात बाबांच लक्ष माझ्याकडे गेले.तशी मी लाजुन
खाली जायला निघाले,तसा बाबांनी मंजु थांब असा आवाज दिला.तशी मी जिन्याच्या दरवाजाजवळच पाठमौरी थांबले होते.माझ काळीज धडधड करायला लागल होत.तसे बाबा माझ्यामागुन मला चिकटले व त्यांचे दोन्ही हात माझ्या आंब्यांवर होते.तसे माझ अंग एकदम शहारून गेल होत.
मी नको ना बाबा,सोडा मला अस म्हणत मी त्यांच्या तावडीतुन सुटण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते.पण प्रतिकार करू शकत नव्हते.पण या झटापटीत माझे नितंब त्यांच्या हात्यारावर रगडुन ते भल मोठ झाल होत.अन बहुतेक त्यांनी त्यांचा जांघिया काढुन टाकला असावा.
कारण मीपण माझी पँन्टी ओली झाल्याने काढुन आले होते.त्यामुळे गाऊनवरून सुध्दा मला त्यांच्या गरम हत्याराचा स्पर्श जाणवत होता.मी सुटका करण्यासाठी कंबर हलवत त्यांना मागे रेटत होते.पण त्यांच गरम व ताठ झालेल हत्यार अधीकच माझ्या नितंबाच्या फटीत
घुसत होतं.अन मी पुरती घायाळ झाले होते.
इतक्यात बाबांनी माझे दोंन्ही आंबे कचाकच दाबायला
लागले होते.अन माझ्या तोंडुन आह् आह् स्स्स्स स्स्सस
असे मादक आवाज निघायला होते.मी गयावया करत बाबांना , नको ना बाबा,कुणी पाहीलतर काय होईल ?
मी अस म्हणताच गर्रकन मला फिरवत माझ्या गुलाबी ओठांवर त्यांचे ओठ ठेउन चुंबनांचा वर्षाव करु लागले
त्याबरोबरच त्यांनी माझा हात त्यांच्या हत्यारावर ठेवत
म्हणाले- मंजु,तुला माझ्या लवड्याची खुप गरज आहे.  बघ तुला आवडतोय का ? अन ह्याला तुझ्या पुच्चीची गरज आहे.दोन वर्ष झाली माझ्या लवड्याला पुच्चीचा स्पर्श झालेला नाही बघ.अस म्हणत त्यांनी एक हात माझ्या ओल्याचिंब योनीवर ठेवत कुरवाळु लागले.
बाबांच्या तोंडुन असेशब्द ऐकुन मीचकीतच झाले होते
मी त्यांचा लवडा दोंन्ही हातात धरून मोजमाप करत म्हटल बाबा तुमचा लावडा तर खुपच मोठा आहे हो. मला खुप त्रास होईल हो.आज पहील्यांदाच एव्हढा लांबलचक अन जाडजुड लवडा बघतेय.त्यावर बाबा माझ तोंड फिरवत मला पाठमोरी करून वाकवल अन
मी पाय फाकवुन जिन्याच्या चौकटीला धरून वाकले
सर्वत्र अंधार पसरू लागला होता.बाबांनी त्यांच्या त्या भल्यामोठ्या लवड्यावर तोंडातील लाळ सोडुन ओला करत माझ्या पुच्चीच्या भोकावर त्याच निमुळत टोक ठेवुन थोडासा आत घातला.अन दोंन्ही हातांनी माझी कंबर घट्ट धरून मागेपुढे करत एक जोरदार दणका मारला.तशी मी आअआआइइईईगगग करत जोरात ओरडले होते.
माझ्या पुच्चीत कुणीतरी लोखंडी गरम दांडा घातलाय
अस वाटत होत.बाबांनी पुर्ण लवडा माझ्या पुच्चीत घातला होता.अन मला तसच दाबुन धरत म्हणाले.मंजु
आता परत असा त्रास नाही होणार तुला,शांत हो.अस म्हणत ते हळुहळु लवडा आतबाहेर करू लागले होते.
त्यांच्या जाडजुड अन गरम लावड्याने माझी पुच्ची होरपळुन निघत होती.
त्यांचा लवडा माझ्या गर्भाशयाच्या तोंडावर जाउन घासत होता.आज पहील्यांदाच अशा अनुभवाने मी अधीकच उत्तेजीत झाले होते.अन क्षणातच माझ्या पुच्चीने पाणी सोडायला सुरवात केली.होती अन मी माझी कंबर बाबांच्या लवड्यावर दाबत लवडा पुच्चीत घेऊ लागले होते.
पण बाबा न थांबता मला कचाकच जोरजोरात दणके
मारत झवत होते.आता मलाही खुप मजा येऊ लागली
होती.अन मी माझी कंबर मागेपुढे करून त्यांना साथ देऊ लागली होती.१० मिनीटातच बाबांनी माझ दोन वेळा पाणी काढल होत.मी बाबांना म्हटल- लवकर करा बाबा , आई आल्यातर खुप मोठा अनर्थ होईल.
आंम्ही दोघही खुप उतावीळ झालो होतो.बाबापण आता जोरजोरात दणके मारून कचाकच माझी पुच्ची झवुन काढत होते.आमच्याकडे वेळ कमी होता.बाबा पण आता मोकळ होण्याच्या बेतात होते.शेवटचे ५-६
दणके त्यांनी असे काही मारले की दोघही मादक आवाजात ओरडत होतो.अन दोघांनीही एकाचवेळी पाणी सोडल होत.
बाबांनी २ मिनीट असच घट्ट धरून ठेवल होत.त्यांच्या लवड्याने मारलेल्या गरम वीर्याच्या पिचकार्या मला जाणवत होत्या.माझी पुच्ची वीर्याचा एकेकथेंब त्याच्या
लवड्यातुन खेचुन घेत होती.आता आंम्ही दोघही शांत
झालो होतो.पाच मिनीटांनी बाबा त्यांचा लवडा बाहेर
काढत म्हणाले-मंजु आता खुप घाईघाईत झालय गं.
पण सःधी मिळेल तेव्हा रात्रभर तुझ्यासोबत घालवुन तुझ्या पुच्चीला आणी तुला एकदम तृप्त करायचय.
मी पण उभा रहात माझा गाऊन व्यवस्थित करत म्हणाले- हो बाबा,मलाही रात्रभर आवडेल तुमच्या या मुसळाबरोबर रात्र घालवायला.अस म्हणताच बाबांनी
मला घट्ट मिठीत घेऊन माझ दीर्घ चुंबन घेतल.अन मग मी वाळत घातलेले कपडे घेउन खाली आले.पण आई अजुन आल्या नव्हत्या.मी पटकन बाथरूममध्ये जाउन
मस्त आंघोळ केली.
माझ पुर्ण शरीर एकदम मोकळं झाल होत.अन माझी
शरीरसुखाची ईच्छा थोड्या प्रमाणात तरी पुर्ण झाली होती.अशाप्रकारे आज पहील्यांदाच परपुरूषाकडुन तेही माझ्या सासर्यांकडुन झवुन घेतले होते.आता परत कधी संधी मिळतेय याची मी वाट पहातेय.
तस काही घडलच तर नक्कीच आपल्याशी शेअर करेन.    धन्यवाद मित्र-मैत्रीनींनो .
कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा.लवकरच भेटु.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page