सासू च आणि माझ गुपित २नमस्कार मित्रांनो, मागच्या भागात जस की सांगितल माझी सासू पण आता मला साथ देत होती होती… मी तिची उगडी पाट चाटत होतो तिची गांड दाबत होतो.तर आता पुढे…..

मी : मम्मी तुम्ही खरच खूप रावस आहात.काय सांगू तुम्हाला मी किती दिवस तुमच्या मागे आहे. खूप दिवस झाले तुमच्यावर नजर ठेवून होतो. अस वाटतं होत कधी भेटतय हीच पाणी चाख्याला…

सासू: हो का…कधी पासून आहे रे माझ्यावर डोळा तुझा सांग

मी:जेव्हा पासून तुमची ब्रा आणि निकर पाहून त्याचा वास घेतलाय तेव्हा.. आहा काय ती निळी निकर आणि त्यातला तो मादक सुगंध येड करुन टाकली तेव्हा पासून मला तुम्ही.

सासू: (मागे वळून माझ्या कड स्माइल देत) नालायक तू तर लय हरामी आहेस रे… आणि मी तर माझी ब्रा आणि निकर आत मधे टाकते वाळत तुला कस कळल.मी: तुम्ही एकदा गावाला गेला होता तेव्हा मी आलो होतो घरी दादा होते घरात तेव्हा दिसेल मला..

आणि आम्ही दोघे हसू लागलो…

मी: मम्मी तुमची गांड खूप आवडती मला

सासू: हो का बर…

मी तिला आता साडीवरुण दणके द्याला लागलो आणि जाम जोरात लवडा गांडीवर दाबू लागलोसासू: उम्म हाआ… हळू ना जरा साडी फाडशील

तसा मी समजून गेलो आता ही पण तयार झाली

मी: मम्मी काढा ना साडी,करा ना माझी इच्छा पूर्ण पाजा ना तुमच पाणी मी खूप आतुर आहे हो..

सासू: हो गप.. काही नाय भेटणार

मी: तिला माझ्या कडे वळवून असा काय करताय ओ मम्मी एकदा फक्त म्हणत मी तिची साडी ची पिन कडून पदर खाली पडून तिच्या मस्त मुलायम बॉल वर हात फिरवत दाबू लागलो जसा जोरात कुस्करून लागलो तशी ती कन्हू लागली तिचा स्वास जोरात होऊ लागले…

सासू: उम्म उम्म हाआहा हळू ना जरा…

मी: खूप च मस्त आहेत मम्मी खाऊन टाकू वाटते

असम्हणून मी तिचा ब्लाऊज काढू लागलो ब्लाऊज काढून मी तिची साडी पूर्ण काढून टाकली आता तिला जवळ घेऊन तिच्या ओटावर ओट ठेवून किस करणे चालू केले.. ताशी ती मला साथ देऊ लागली मी तिच्या तोंडात तोंड घालून जोरात किस करत होतो…ति पण माझी जीभ चोकत होती मी खालून तिची गांड दाबत तिला गरम करत होतो.. किस करताना ती खूपच गरम झाली होती. मी हळूच परकर चा नाद सोडत तिच्या अंगावरून खाली केला आता ती फक्त गुलाबी ब्रा आणि निळ्या निकर मधे होती ती कमालीची सेक्सी दिसत होती किस करत तिच्या गांडी वर मी फट्के मरू लागलो…

सासू: उम्म उम्म आहा हा आऊच लागतय ना नको मारूस…

मी: मम्मी कसली टाइट गांड आहे तुमची… आणि दाबू लागलो जोरात

मी वरुण ब्रा कडून टाकली आणि तिला उचलून किचन वर बसवले आणि तिचे बॉल तोंडात घेऊन आली पाळिणी चोकू लागलो मी पूर्ण १०-१५ मिनिटे तिचे बॉल चोकून लाल केले तीच कणन चालू होत

मी: मम्मी पाजा ना पाणी एकदा तुमच…

मम्मी: नको रे बस ना ते नको एवढं केलास ना बस झालं

मी: तिला खाली घेतली तिथेच किचन मधी तिचा पारकर खाली टाकला आणि तिला खाली बसवल आणि तिची निकर काढून टाकली आणि झोपावल खाली…

काय सुदर नजारा होता तो तिनी पुची एकदम शेव करून चिकनी केली होती…मी तिचे पाय फाकवले आणि माझा मोर्चा सरळ तिच्या पुची कडे वळवला तिची ती गुलाबी पुची आहा…मी लगेच जीभ चालू केली आणि पुची चा दाना चाटू लागलो तिची पूची चाटत मी वर तिचे बॉल पण दाबत होतो.. ती एकदम गरम झाली होती. तिची पूची पाणी पाणी झालं होत मी माझ्या जिभी नी तिची पुची जावत होतो… तीचा आवाज आता वाढला होता ती जोरात ओरडत होती

सासू: आई ग आ आहा उम्म आई बस ना मला कस तरी होते

मी तरी चाटण सोडल नाही मी तीची पुची वरच्या दाण्या पासून गांडी च्या भोकपर्यंत चाटत होतो मी पूर्ण ओला करुन टाकली होती ती जागा मी माझे कपडे काढून टाकले आणि पूर्ण नागडा झालो मी पण आता पूर्ण गरम झालो होतो तिच्या आवाजानी ती एकदम मादक आवाज काढत होती

सासू: अरे बस सोडणं आईग आहा उम्म उम्म हाआहा ऊईए आता माझ निघणार आहे बस झालं आणि गांड वरती करत ती कणात होती अरे बस मला लघवी आली आहा…  तिनी तिचा हात माझ्या डोक्यावर ठेवून पुचित दाबत होती

मी:हा मुत लवकर त्या साठी तर करतोय सोड तुझं पाणी पाज मला तुझं पाणी…मी तोंड काढून बोट घालून तिची पुची झवू लागलो

सासू: आहा येतीय… ये लवकर तोंड आ कर मोठा आई ग…करत

तिनी तिचे पाय फकवले आणि बरोबर माझ्य तोंडावर नेम धरत जी गरम पाण्याची धार सोडली डायरेट माझ्य घश्यात मी लगेच पिणून टाकल आणि परत आ केला ती फळाफळा मुतत होती मी जमलं तेवढं सगळं पाणी पिऊन टाकळ आणि तिनी मला ती तिच्या मुतानी अंघोळ घातली माज तोंड पूर्ण भिजलं होत आता ती शांत झाली होती आणि तशीच खाली पडली…मी उठलो आणि बाथरूम मधे गेलो आणि तोंड धावून आलो ती तिचं पाडून होती खूप दिवसांनी असा अनुभव आल्याने ती दमली असावी.

मी परत फ्रेश होऊन आलो आणि तिला उठवलं

आणि बेडरूम मधी घेऊन गेलो तिच्या पाण्यावरून तिच्या मुताचे थेंब खाली ओघळत होत मी तिला झोपावल आणि परत तिच्या पायापासून चाटायला चालू केला आणि पूर्ण साफ केला तिच्या पुचीतून मुत्रट वास येत होता मी तिची पुची चाटून साफ केली… आणि आता तिला उठवून खाली बसवले आणि तिला माझा लावडा तोंडात घ्याल सांगितल तशी ती खाली बसून माझा लवड्या वर हैट ठेवून हलवू लागली आणि जिभेच्या शेंट्याने सुपदा चाटू लागली मी हळूच बुल्ला आत केला तास तिनी लगेच तोंडात घेतला आणि चोकू लागली.. मी तिचं डोकधरून तिच तोंड झवत होतो ती आता गरम होऊलागली होती आणि बेभान होऊन लवडा आत पर्यत घेत होती आणि जोरात चोकत होती लवडा पूर्ण ओला केल्यानंतर मी तिला वर घेतले आणि बेडवर झोपवून पाय फाकवले आणि लवडा पुचीच्या तोंडाशी ठेवला आणि हळू हळू आत सरकवू लागलो  मग हळू हळू आत गेल्यावर परत लवडा बाहेर कडला आणि एक जोरात दणका तिला ताशी ती किचाळली….

सासू: आइग आई आ फाडून टाकतो का हळू की दुखते

मी: तिला किस करुन शांत केला आणि मज्जा घेऊ लागलो मी हळू हळू तिला झवू लागलो तशी ती पण मूड मधे येऊन गांड वर करुन झावून घेऊ लागली

मी आता आता माझा स्पीड वाढवू लागलं तशी ती जोरात कान्हू लागली

उम्म आहा उम्मम आयग आई उई….कर थांबू नकोस जोरात कर ती पण गरम झाली होती मग मी कसला ऐकतोय मी जोरात काचा काच तिची पुची झावू लागलं

मी: हो थांब तुझी पुची सुजवूनचं टाकतो आज फाडून टाकतो

सासू: हा फाटमाझी पुची… झाव मला आई आईग आहा….

तिचा स्वास जोरात होता..मी जोरजोरात शॉट देत होतो ती गंड वर करुन माझ्य कडून झवून घेत होती…

मी: १०-१५ मिनिट शॉट होऊन झाले होते तरी मी तिला झवत होतो काचा काच मी घामांनी ओला झाला होती. माझं निघणार आहे आता…

सासू: थांबू नकोस झवत रहा…सोड माझ्य पुचित थांबू नकोस तरी जावत राहा… उम्म हा हाहाहा आहा

मी २-३ जोरात जोरात दणके दिले तसा माझा चीक सगळा तिच्या पुचित निघाला… तरी मी तिला जावत होतो मी आता दमलो होतो…तीचे पण स्वास मोठे झाले होते…मी लवडा तसंच पुचित ठेवून तिच्या अंगावर पडलो. नंतर ५ मिनट नी आम्ही उठलो आणि मी माझा लवडा बाहेर कडला आणि तास तिच्या पायांवरून तिच्या पुचित ला चीक खाली ओघळत होता मग आम्ही बाथरूम गेलो आणि अंघोळ केळी दोघांनी एकत्र अंघोळ करताना पण मी तिच्या ओल्या गांडी वर जोरात जोरात चपात मारत होतो…

सासू:आह आईग गप ना रे लागतय ना बाळा…

मी:लागतय म्हणून तर मरतोय लाल करायची गांड पाणी परत मारल

सासू: आहा बस झाला पाहिलंच तू मला एवढं झवून माझी पुची सुजवून टाकली ये मला दुखतायमी:हो हो नाही मारत..पण तुझी गांड लई मस्त आहे मला तर आता फक्त तुझी गाँडच मारायची आहे

सासू: नालायाका….ओ मम्मी वरुण मला तू म्हणायला लागलास का…

मी: गांडीवर फटका मारत सॉरी मम्मी आणि हसू लागलो.. तू सांग

सासू: नाही मी ह्याला तयार होणार नाही

मग आम्ही अंघोळ करुन बाहेर आलो…

मी: ठिके आता जाऊदया नंतर मी मानवाल आता घरी जायचा टाइम झालाय निघतो मी

सासू:हो हो हरामी म्हणत हसत…सावकाश जा.आणि पोचला की फ़ोन कर

मी: हो मम्मी आणि बाय करुन मी निघालो


मित्रांनो कशी मी माझ्या सासूला मानवून तयार करुन तिची गांड मारली आणि मला जे पाहिजे होत तेच मिळवाल ते पुढ्याच्या भागात सांगतो….

 

Loading

3

0

You cannot copy content of this page