सुधाकाकुला व तिच्या सुनेला झवुन खुश केलं.[२]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.आणी आपल्या सहकार्यासोबत मजा करा.आणी असेच मजा व आनंद उपभोगत रहा.

जसजशी माझे हात सोनाली वहीनीच्या अंगावर फिरू

लागले होते.तसतशी ती अधीकच कासावीस होउन माझा लवडा एका हातात धरून तिच्या ओल्याचिंब  पुच्चीवर घासायला लागली होती.अन माझा लवडा    तिच्या पुच्चीच्या गरम स्पर्शाने अधीकच गरम व मोठा

झाला होता.

सोनाली आता अधीक वेळ थांबु शकत नव्हती.तिने तिची गांड वर उचलत व मांड्या फाकवत माझा लवडा

तिच्या गोर्यापान पुच्चीच्या गुलाबी भोकावर ठेवला. तसा माझा लवडा अधीकच गरम झाला होता.सोनाली

व्याकुळ होत म्हणाली- भाऊजी घाला ना आत,आता

अजुन सहन नाही करू शकत हो,पण हळुहळु घाला, तुमचा खुपच मोठा आहे हो भाऊजी.

आणीमी हळुहळु दाब देत माझ्या लवड्याची निमुळती

सुपारी कचकन पुच्चीत घातली.तिची पुच्ची एकदम गरम झालेली होती.मी हळुहळु लवडा मागेपुढे करतपुच्चीत सरकवत होतो.आणी सोनाली खालुन तिची कंबर उचलुन लवडा पुच्चीत घेत होती.पुच्ची पाझरत असल्यामुळे लवडा आतबाहेर होताना खुप मजा येत होती.

पाच मिनीटातच मी हळुहळु धक्के मारत माझा आर्ध्या पेक्षा जास्त लवडा तिच्या पुच्चीत घातला होता.आता मी धक्क्यांचा वेग व जोर वाढवत माझा लवडा तिच्या

पुच्चीत आतबाहेर करत तिची पुच्ची झवत माझा पुर्ण

लवडा आत घातला.

तस तिनेमला तिच्या अंगावर ओढत म्हणाली- भाऊजी तुमचा लवडा आत ठेउन असच थोडावेळ माझ्यावर झोपुन रहा.खुप भारी वाटतय मला तुमचा भलामोठा लवडा पहील्यांदाच माझ्या पुच्चीत घेउन.खुपच घट्ट बसलायहो.अस बोलत तिने माझ्या ओठांवर चुंबनांचा

वर्षाव केला.आणी मी पण तिला साथ देत होतो.

नंतर पाच मिनीटांनी मी तिचे दोंन्हीस्तन माझ्या हातात

धरून आळीपाळीने तोंडात घेउन चोखायला लागलो होतो.तशी सोनाली माझ्या केसातुन हात फिरवत मादक स्वरात आह् आहाहा आह् आह् ओह् भाऊजी किती भारी चोखताय हो तुंम्ही असच चोखत रहा अन

दोंन्ही घट रिकामे करून टाका.मी अधीकच जोराने तिचे स्तन हाताने पिळत चोखुन पित होतो.

पाच मिनीटांनी सोनाली खालुन तिची कंबर वरखाली करत म्हणाली – भाऊजी,आता सहन नाही होत हो, तुमचा लवडा खुप वळवळ करतोय हो आतमधे,आता

झवाना भाऊजी,आज तुमच्या लवड्याकडुन मनसोक्त 

झवुन घेण्याची ईच्छा झालीयहो.आता माझ्या पुच्चीची

खाज मिटवुन तिला शांत करून टाका.

अस म्हणताच मी सोनालीचे दोंन्ही पाय उचलुन तिच्या

खांद्याजवळ ठेवले.तशी तिची पुच्ची फुलुन वर आली

आणी मी माझा लवडा पुर्ण बाहेर काढुन आत घालु लागलो होतो.आता सोनाली तिच्या हातांनी तिचे पाय

धरून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होताना

बघत होती.थोडावेळ हळुहळु धक्के मारत झवत होतो

पाच मिनीटानंतर मी जोरजोराने धक्के मारून लवडा तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत कचाकच झवायला लागलो होतो.तशी सोनाली मादक स्वरात आह् आह् स्स्ससस अआइईगग  ऊँ ऊँ ऊम्म्मम उफ्फ्फफ आह्

आहाहा आ ह हा हा आहा आहा भाऊजी झवा असच खुप भारी झवताय हो तुंम्ही,आह् आ हा आ हा आहा अआ आआईग किती जोराने घालताय हो.अशाप्रकारे ती बडबडत होती.

सोनाली खालुन तिची गांड एकसारखी वरखाली करत

माझा लवडा घपाघप तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करून

घेत मनसोक्त पणे झवुन घेत होती.तिची पुच्ची पाझरत

असल्यामुळे लवडा आतबाहेर होताना पच्!पच् पचक

फच पच् पचक पचक असा मादक आवाज व तिच्या तोंडातुन निघणाऱ्या मादक आवाजात मिसळुन पुर्ण बेडरूममध्ये आवाज घुमत होता.

आता आंम्ही दोघही मादक आवाजाच्या धुंदीत बेधुंद होत एकमेकांना उपभोगत स्वर्गसुख अनुभवत होतो.

मी सोनालीच्या पुच्चीवर दणादण दणके मारत होतो. अन मला दरवाजा हलल्याची जाणीव झाली.कुणीतरी

दरवाजातुन बघतय अस मला वाटत होत.पण दरवाजा

मागे असल्यामुळे मला बघता येत नव्हत.अन जरी बघितलं तरी त्या व्यक्तीला संशय येईल.

त्या व्यक्तीला संशय येउनये म्हणुन मी समोरच्या फोटो

मधे बघितलं, तर ती सुधाकाकु होती.अन ती आमची झवाझवी बघण्यात मग्न झाली होती.आणी तिला अस

बघताना पाहुन मी अधीकच चेकाळलो होतो.आणी

अधीकच जोर जोराने धक्के मारत सोनालीची पुच्ची कचाकचा झवुन काढत होतो.अन सोनाली जोरजोराने

मादक आवाजात किंचाळत होते.

सोनाली मी झवत होतो पण माझी नजर फोटोवरच होती.सुधाकाकु तिच्या गाउनवरून तिची पुच्ची तिच्या

हाताने कुरवाळत होती.सोनालीला याची यत्किंचितही  कल्पना नव्हती.अशाप्रकारे सुधाकाकु माझा लवडा सोनालीच्या पुच्चीत वेगाने आतबाहेर होताना एकटक बघत होती.आणी मला फोटोत तिची हलचाल स्पष्ट  दिसत होती.

आतातर सुधाकाकुचा हात नकळतपणे गाउन वरती घेत तिच्या उघड्या पुच्चीवर फिरत होता.अन ते दृश्य बघत अधीकच जोराने धक्के मारत होतो.तशी वहीनी

जोराने किंचाळायला लागली होती.व क्षणातच तिच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या लवड्यावर सोडला होता

आणी तिच्या गरम रसाच्या स्पर्शाने माझा लवडासुध्दा

गळण्याच्या बेतात होता.

तस मी सोनाली ला म्हटल- वहीनी माझ गळणार आहे

माझा चीक आत सोडु की बाहेर ? तस ती म्हणाली अहो भाऊजी,विचारताय काय आतच सौडा ना तुमचा

चीक,मला तुमचा चीक माझ्या पुच्चीत अनुभवयचाय, आज पहील्यांदाच तुमच्याकडुन झवुन घेऊन तुमच्या

चीकाने माझ्या पुच्चीची खाज मिटवुन घ्यायचीय हो.

तिचा होकार मिळताच  मी ७-८ धक्के मारताच माझ्या

  हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.  

लवड्याने वीर्याच्या जोरदार पिचकार्या सोनालीच्या पुच्चीत मारायला सुरवात केली आणी मी सोनालीला माझ्या मिठीत घट्ट पकडुन घेतलं.तस सोनालीने तिची

गांड वर उचलुन माझालवडा पुर्ण पुच्चीत घेत, तिच्या 

पायांची तिडी माझ्या गांडीवर मारत ,व तिच्या दोंन्ही हातांची घट्ट मिठी माझ्या पाठीवर मारत मला जखडुन

ठेवल होत.

माझा लवडा पिचकार्या मारून शांत झाला होता.तर

सोनाली माझे गरम वीर्य तिच्या पुच्चीत अनुभवत ती डोळे मिटुन शांतपणे खुशीत पडुन होती.अन मी सुध्दा तिच्या खांद्यावर डोकं ठेउन शांतपणे पडुन राहीलो.मी

सहज फोटोत पाहीलंतर सुधाकाकु निघुन गेली होती.

१० मिनीट मी आणी सोनाली वहीनी एकमेकांच्या मिठीत पडुन राहीलो होतो.

१० मिनीटांनी मी सोनालीच्या अंगावरून उठलो अन बेडवरून उतरून खाली उभा राहीलो.माझा अर्धवट ताठलेला,दोघांच्या वीर्याने बरबटलेला लवडा बघुन सोनाली स्मितहास्य करत उठली.आणी गपकन माझा

लवडा तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.माझे हात नकळतपणे तिच्या डोक्यावर फिरायला लागले होते.

मी पुर्णपणे नागडा होतो.अन सोनालीचे हात माझ्या गांडीला घट्ट पकडुन होते.माझ्या तोंडून आ हा आहा हा आ हा हा आहाहा असे मादक आवाज निघत होते.

माझ तोंड दरवाज्याकडे होत.मी पाहीलतर सुधाकाकु दारात उभी राहुन ते दृश्य पाहुन गरम झाली होती.अन

ती गाउन वर करून हाताने पुच्ची रगडत होती.

इकडे सोनाली वहीनी अधाशासारखा माझा लवडा चोखुन साफ करत पुर्ण वीर्य चाटुन घेतल होत.आता

माझा लवडा परत ताठ झाला होता.मी सुधाकाकु ला

हातानेच खुणावत जायला सांगितलं तशी ती निघुन गेली.इकडे सोनालीपण माझा लवडा तोंडातुन काढुन उभी राहीली होती.तिने माझ दीर्घ चुंबन घेत मला घट्ट

मिठी मारली होती.

आणी मी पण तिला माझ्या घट्ट मिठीत घेत म्हटल – वहीनी कस वाटतय हो आता ? तशी ती म्हणाली – भाऊजी खुपच भारी वाटतय हो,तुंम्ही तर जादुच केली

अस वाटतय हो.सगळ अंग कस हलकं  झाल्यासारख वाटतय हो.याआधीच तुंम्ही भेटायला पाहीजे होतात तुंम्ही भाऊजी.पण काही हरकत नाही,आता परत कधी भेटणार तुंम्ही ?

  हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.  

तस मी तिच चुंबन घेत मी म्हटलं- वहीनी तुम्ही कधीही

बोलवा,मी तुमच्या सेवेसाठी हजर असेन.अस म्हणत मी लुंगी कंबरेला गुंडाळुन बेडरूममधुन बाहेर पडलो.

अन दरवाजा ओढुन घेत मागे वळलो तर बाजुलाच सुधाकाकु उभी होती.तिची नजर  माझ्या लुंगीच्या झालेल्या तंबूवर पडली होती.

अन तिने लुंगीवरूनच माझा लवडा एका हातात घट्ट पकडुन मला तिच्या बेडरूममध्ये घेउन गेली.आणी

एका झटक्यात माझी लुंगी काढुन मला नागडं करून बेडवर ढकलल,तसा मी बेडवर उताणा झोपुन राहीलो

होतो.आणी माझा ताठलेला लवडा सरळ काटकोनात

उभा होता.

सुधाकाकु सरळ बेडवर चढली आणी माझा लवडा एका हातात धरून तिने तिच्या तोंडातील लाळ माझ्या

लवड्यावर सोडुन माझा पुर्ण लवडा बुळबुळीत केला.

आणी माझ्या कंबरेच्या दोंन्ही बाजुला गुडघे टेकवुन

एका हाताने माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेउन हळु हळु दाब देत पुच्चीत घालुन घेउ लागली होती.आणी

मी तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या हातांनी पिळत होतो.

हळुहळु करत माझा पुर्ण लावडा तिने पुच्चीत घालुन घेतला.आणी माझ्या तोंडात तोड घालुन माझे चुंबन घेऊन म्हणाली- सौमित्र,अहो किती दिवस झाले तुंम्ही

आपल्या या बायकोला झवुन,किती आठवण येत होती

तुमच्या लवड्याची ,अन आज माझ्यासमोरच माझ्या

सुनेला झवत होतात.ते बघुन माझ्या पुच्चीची आग अधीकच भडकलीय हो.

अस बोलत सुधाकाकु तिची कंबर वरखाली करत माझा लवडा तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करू लागली होती.आणी नकळतपणे माझे हात तिच्या गांडीवरून फिरायला लागले होते.त्याबरोबरच माझी बोटे तिच्या

गांडीच्या फटीमधेही फिरत होती.त्यामुळे सुधाकाकु  अधीकच पेटुन उठली होती.

तशी ती माझ्या छातीवर जीभ फिरवत माझे मनुके तिच्या जीभेने रगडायला लागली होती.त्याबरोबरच ती

तिची कंबर वेगाने वरखाली करत माझा लवडा तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत मला कचाकच झवत होती.

अन मधुनच ती तिची कंबर गोलाकार फिरवत माझ्या

लवड्याने तिची गरम झालेली पुच्ची घुसळुन घेत होती

आता मीपण चवताळलो होतो.मी खालुन माझी कंबर

  हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.  

वरखाली करत दणादण तिच्या पुच्चीवर धक्के मारत होतो.अशाप्रकारे १० मिनीटातच तिच्या पुच्चीने चिकट

पाणी माझ्या लवड्यावर सोडले होते.अन ती माझ्या अंगावर शांतपणे पडुन धापा टाकत होती.पण माझे

खालुन धक्के मारणे चालुच होते.माझे पाणी इतक्यात 

निघणार नव्हते.

पाच मिनीटांनी मी कुस बदलत तिला खाली घेतले व

मी तिच्यावर स्वार होत कचाकचा तिला झवायला सुरवात केली तशी ती जोरजोराने मादक आवाजात

ओरडत माझ्या गांडीवरून हात फिरवत होती.१०-१५

मिनीट कचाकच झवल्यावर परत तिने पाणी सोडले होते.तरी मी तिची पुच्ची झवत होतो.पाच मिनीटांनी मी लवडा बाहेर काढला.

आता सुधाकाकु ला मी कुत्री बनवत तिच्या मागुन माझा ताठलेला लवडा कचकन तिच्या पुच्चीत घातला

आणी जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची माझ्या लवड्याने  ठेचुन काढत होतो. आणी ती जोरजोराने किंचाळत होती.अशाप्रकारे १५-२० मिनीट सुधाकाकु 

ची पुच्ची चांगलीच ठेचुन सुजवली होती.आता दोघहीस्वर्गसुख अनुभवत एकाच वेळी स्खलीत झालो होतो.

दोघांचीही शरीरे घामाने डबडबलेली होती.दोघही खूप

थकलेलो होतो.अन दोघही एकमेकांच्या मिठीत शांत पणे झोपुन राहीलो होतो.थोड्या वेळाने मी उठायला लागलो तस सुधाकाकु ने डोळे उघडले होते.तिचा चेहरा आनंदाने फुलुन गेला होता.ती माझ्या पाठीवरून

हात फिरवत व माझ्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणाली-

सौमित्र थांबा ना, असच झोपुन रहा ना माझ्या अंगावर

किती दिवसांनी तुमचा सहवास मिळालाय मला.किती भारी वाटतय म्हणुन सांगु तुंम्हाला ,अस वाटतय की तुमचा लवडा असाच माझ्या पुच्चीत ठेउन घ्यावा.मग मी म्हटल हो ठेव ना असाच, हा तुझाच आहे.नाहीतरी

पहीला हक्क बायकोचाच असतो ना सुधा ?

तशी सुधा म्हणाली – हो का सौमित्र ,मला वाटल तुंम्ही  हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.  

विसरलात की काय. पण सौमित्र आज मी खुप खुश आहे तुमच्यावर,बाईगग किती जोरजोराने धक्के मारत

झवत होतात मला.माझीतर सुजवुन लाल लाल करून टाकलीय.इतक्या दिवसाची कसर भरून काढलीत हो तुंम्ही.असच अधुन मधुन येत जा सौमित्र.

नंतर आंम्ही दोघही बेडवरून उठलो.व बाथरूममध्ये जाउन दोघांनी आंघोळ केली.आणी मी कपडे घालुन

तयार झालो होतो.बाहेर पाऊसही थांबलेला होता.अन

मी सुधाकाकु च्या घरातुन बाहेर पडलो होतो.

तर मित्रांनो अशाप्रकारे एकाच दिवशी सासु- सुनेला कचाकच झवुन दोघींना खुश केल होतं.

कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा.परत लवकरच भेटु एका नवीन कथेसह.

धन्यवाद !!!!!

Loading

0

0

You cannot copy content of this page