सुधाकाकुला व तिच्या सुनेला झवुन खुश केलं [१]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात  सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.अन आपल्या सहकार्यासोबत मजा करत रहा.अन असेच आनंदी रहा.

     मित्र-मैत्रीनींनो आपल्या मनोरंजनासाठी आज एक नवीन कथा आपल्यासमोर सादर करतोय.आपल्याला ती नक्कीच आवडेल अशी आशा करतो.चला तर मग  कथेचा आस्वाद घ्या.अन मजा लुटा.

रविवार सुट्टीचा दिवस होता आणी मी सकाळीच १०. च्या दरम्यान बाईक घेउन घरातुन बाहेर पडलो होतो. सौम्याला झवुन आता १५ दिवस झाले होते.आणी ती

काल आॕफीस सुटल्यावर मला म्हणाली होती की वेळ मिळाला तर घरी ये सौमित्र, म्हणजे दोघांनाही मजा घेता येईल.दोन दिवसापासुन खुप ईच्छा होतेय रे.मला

ही तेच हवं होत.

थोडे अंतर गेलो तोच पाउस चालु झाला.मी न थांबता

तसेच पुढे निघालो.सुधाकाकु च्या घराजवळ येताच , सौमित्र म्हणुन हाक मारल्याचा आवाज आला,तस मी

पाहीलंतर सुधाकाकुने मला ईशारा केला.व मी बाईक

लावुन त्यांच्या घरात गेलो.मी जवळपास आर्धाअधिक भिजलेलो होतो.

मी मनात विचार करत होतो की आता सुधाकाकु खुपकाही ऐकवणार,तिच्या कडे दुर्लक्ष करतो म्हणुन.तशी ती म्हणाली- सौमित्र तु आधी कपडे बदल बघु,किती भिजलाय बघ बर तु.अस म्हणत ती माझा टी शर्ट काढु लागली होती,मी नको म्हणत असताना देखील तिने जबरदस्तीने काढत म्हणाली- आता काय बाबा तुझ्या मागे तरूण मुली लागल्यात,म्हटल्यावर काकुची

कशी आठवण येईल.

तिच बोलणं ऐकुन मी म्हटलं – अस काही नाही ग सुधाकाकु पण हल्ली वेळच मिळत नाही गं तुझ्याकडे यायला.माझ बोलणं ऐकुन ती पँटवरूनच माझा लवडा हाताने दाबत, लटक्या रागात म्हणाली- हो का ? कसा

मिळेल वेळ तुला,सौम्याने सोडल तर वेळ मिळेल ना.

मी तिच बोलणं ऐकुन अवाक् झालो,अन तिला म्हटल

तुला कस माहीत ग सुधाकाकु.

त्यावर सुधाकाकु म्हणाली- ते महत्वाच नाही आता ,

माझ दुसरं काम आहे तुझ्याकडे,बर झाल तु भेटलास, मी तुलाच फोन लावत होते.आंम्ही हाॕलमध्येच उभे होतो.आतल्या बेडरूममध्ये तिची सुन होती जी ७ – ८ महीन्याची बाळंतीण होती.सुधाकाकुने माझी पँट एका झटक्यात काढली.

आता मी फक्त अंडरपँन्टमध्ये होतो तीपण पुढुन ओली झालेली होती. मग तिने आतुन लुँगी व टाॕवेल घेऊन माझ्या हातात देत म्हणाली.पटकन अंग साफ कर अन अंंडरपँट काढुन लुँगी घाल.माझ खुप महत्वाच काम आहे.आणी मी अंंडरपँट काढुन लुँगी गुंडाळत सर्व अंग

टाॕवेलने साफ केलं.अन दोघही सोफ्यावर बसलो.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तशी सुधाकाकु म्हणाली- सौमित्र आता मी सांगते ते ऐक,तुझ्या मदतीची खुप गरज आहे रे. मी म्हटल अग अस झालय तरी काय सुधाकाकु ? तशी अरे तुझ्या वहीनीला रात्रीपासुन त्रास होतोय रे खुप,तिच्या दोंन्ही स्तनात इतकं दुध येतयकी,बाळाने पिउन सुध्दा तीची स्तन टरारून फुगलेली असतात अन तिला अधीकच वेदना होतात.हातसुध्दा लावुन देत नाहीत.

रात्री डाॕक्टरकडे पण नेल होत.त्यांनी पंपाने बरच दुध काढन टाकल होत.पण सकाळपासुन परत त्रास सुरू

झालाय.डाॕक्टरने घरीच उपाय करायला सांगितलाय.

तो म्हणजे घरात एखाद दुसर मुल असेल,किंवा तिच्या

पतीने किंवा अन्य विश्वासातल्या व्यक्तीकडुन स्तन चोखुन घेण्याचा पर्याय सुचवलाय बघ सौमित्र.आणी मुलगा तर २-३ दिवस बाहेरगावी आहे.

आता माझ्याकडे तुझ्याशिवाय कोणताच पर्याय दिसत

नाही.आता तुच तिला या त्रासातुन मुक्त करू शकतोस

सुधाकाकुच बोलणं ऐकुन मनात आनंदाचे तरंग उठले होते.अन भीती ही वाटत होती.कारण हे तिच्या पतीला कळले तर, शिवाय वहीनीला काय वाटेल ? ती तयार होईल का या गोष्टीला.मी विचारात पडलो होतो.

माझी अवस्था बघुन सुधाकाकु माझ्या मांडीवर हात फिरवत म्हणाली – सौमित्र तुझ्या मनात काय चाललय हे मी समजु शकते.पण काही विचार करू नकोस.मी सोनालीशी बोलले आहे सर्व काही,व ती सुध्दा तयार आहे,तुझ्याकडुन स्तन चोखुन घ्यायला.तसही ती तुला आपल्या घरातलाच समजते.चल आता वेळ घालवु नकोस.

अस म्हणत सुधाकाकु मला हाताला धरून आतल्या बेडरूममध्ये घेउन गेली.आत गेलो तर सोनाली बेडवर

उताणी झोपुन कण्हत होती.तिने शाॕर्ट गाउन घातलेला

होता.छातीवरची दोन बटनं उघडी होती.तिच्या दोंन्ही स्तनातुन दुधाचे थेंब ओघळुन तिचा गाउनचा काही भाग ओला दिसत होता.तिचे बाळ जवळच पाळण्यात

झोपलेलं होत.

आमची चाहुल लागताच तिने डोळे उघडुन उठायचा प्रयत्न करू लागली होती.तेंव्हा सुधाकाकु म्हणाली – अग नको उठुस सोनाली,तु फक्त शांतपणे पडुन रहा,

आता सौमित्र आलाय ना,तोच तुला मुक्त करेल या सर्व

त्रासातुन.आता मी जाते.अस म्हणत सुधाकाकु दार बंद करत बाहेर निघुन गेली होती.आणी मी सोनालीला

अस पहील्यांदाच अर्धनग्न बघत होतो.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तिने एक पाय गुडघ्यात थोडासा मुडपत उभा धरला होता.त्यामुळे तिच्या भरगच्च,गोर्या मांड्या जांघेपर्यत

दिसत होत्या.बहुतेक तिने पँन्टी घातली नसावी.आणी

छातीवरचे दोंन्ही दुधाने गच्च भरलेले स्तन व टरारून

उभे राहीलेले कडक मनुके,अन त्यातुन बाहेर येणारे

दुध बघुन माझा लवडा लुँगीमध्ये वळवळ करू लागला

होता.

सोनाली पण माझ्या विशाल,गोर्यापान व उघड्या अशा

छातीकडे टक लावुन बघत होती.दोघही एकमेकांच्या शरीराच निरीक्षण करत होतो.अन दोघांची नजरानजर

होताच सोनाली स्मितहास्य करत,वेदनायुक्त आवाजात

म्हणाली-भाऊजी याना वरती लवकर,खुप त्रास होतोय

हो अआईगग ऊँ ऊँ उम्मम ऊँ असे रडक्या सुरात मला इलाज करण्यास सांगत होती.

मी भानावर येत बेडवर चढलो आणी तिच्या कंबरेच्या

दोंन्ही बाजुला गुडघे टेकवत तिच्या कंबरेवर बसलो. तोपर्यंत सोनालीने गाउनची बटने खोलुन तिची संपुर्ण

छाती बेंबीपर्यत उघडी केली होती.खालुन तिचा गाउन

मांड्यांपर्यत  सरकला होता.तर माझीही लुंगी माझ्या

मांड्यांपर्यत सरकली होती.

मी तिच्या कंबरेवर बसलो.तसा माझ्या लुंगीत अर्धवट ताठलेला लवडा तिच्या पुच्चीवर स्पर्श करू लागला होता.मी खाली वाकत माझ्या दोंन्ही हातांनी तिच्या दुधाने गच्च भरलेल्या दोंन्ही स्तनांना कुरवाळताच ती

जोराने किंचाळली अअआआईईगग नको ना भाऊजी तिने माझे हात बाजुला करत,रडत रडत म्हणाली खुप

दुखतय हो भाऊजी,हात न लावता तोंडाने चोखाना.

तिचा तो वेदनाग्रस्त चेहरा व डोळ्यातुन ओघळणारे अश्रू बघुन मला तिच्याबद्दल सहानुभुती वाटु लागली होती.मी तिचे अश्रू पुसत म्हटल- साॕरी वहीनी,तुंम्हाला

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

त्रास झाला ना.आता परत नाही हात लावणार.एव्हढ

बोलुन मी खाली वाकुन तिचे एक स्तन तोंडात घेउन

हळुहळु चोखत मी तिच्या स्तनातील अमृततुल्य आणी ,स्वादिष्ट दुध प्राशन करू लागलो होतो.

सोनाली वहीनीच्या स्तनांच्या शिरा टरारून फुगलेल्या होत्या.मी दोंन्ही स्तनांचे दुध आळीपाळीने चोखुन पित

होतो.तशीती वेदनेने कण्हत होती.ती डोळे घट्ट मिटुन

,दोंन्ही हातांनी बेडवरील गादी घट्ट पकडत अन पाय एकसारखी वरखाली करत आपटत होती.त्यामुळे माझी लुंगी माझ्या  मांड्यापासुन कधी बाजुला झाली हे मला कळलच नाही.

आणी माझा अर्धवट ताठलेला लवडा तिच्या उघड्या पडलेल्या ओल्याचिंब पुच्चीवर घासायला लागला होता.सोनालीचा गाउन तर केंव्हाच तिच्या कंबरेवरून

बाजुला झाला होता.जवळपास १० मिनीट मी तिचे स्तन आळीपाळीने चोखत तिचे दुधाने गच्च भरलेले स्तन अर्धेअधीक रिकामे केले होते.

आता सोनालीच्या वेदना कमी झाल्या होत्या. आता सोनालीने डोळे उघडले होते व ती माझ्याकडे बघत स्मितहास्य करत म्हणाली- भाऊजी आता हळुहळु माझ्या वेदना कमी होऊ लागल्यात.किती हळुवारपणे

चोखताय हो तुंम्ही.खुप भारी वाटतय मला.असच चोखत रहा.अस म्हणत तिने तिचे दोंन्ही हात माझ्या

नग्न पाठीवर फिरवायला लागली होती.

इकडे खाली तिची कंबर वरखाली करत तिची पुच्ची

माझ्या लवड्यावर घासत होती.तिच्या गुळगुळीत अन ओल्या पुच्चीच्या स्पर्शाने माझा लवडा एकदम गरम व

दांड्यासारखा ताठ होउन तिच्या पुच्चीच्या फटीवर रगडत होता.अन आता दोघांच्याही भावना उत्तेजीत झालेल्या होत्या.आणी मी जोशमधे येत तिचे स्तन जोरजोराने चोखत दुध पीत होतो.

आणी आता सोनालीच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद

दिसत होता.आता तिचे हात माझ्या पाठीवरून सरळ

माझ्या डोक्यावरील केसातुन फिरत माझ तोंड तिच्या 

स्तनांनवर घुसळु लागली होती.अन तिच्या तोंडुन आह् आह् आ हा हा आहा स्स्स्सस असे मादक सुस्कारे निघु

लागले होते.

आणी खाली ती तिच्या मांड्या फाकवुन तिची कंबर एकसारखी वरखाली करत तिची चिंब झालेली पुच्ची

माझ्या ताठलेल्या लवड्यावर रगडत होती.अन आता

मी सुध्दा चांगलाच गरम झालो होतो.आणी मी सुध्दा माझी कंबर हलवत माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर रगडु

लागलो होतो.आणी दोन मिनीटातच तिच्या पुच्चीतुन

गरम कामरस वाहु लागला होता.

आणी क्षणातच तिनेतिचे पाय लांब करत माझा लवडा

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तिच्या मांड्यामध्ये दाबुन धरला होता.तिच्या चिकट रसाने माझा लवडा पुर्णपणे बुळबूळीत झाला होता.व

सोनाली डोळे बंद करून शांत पडुन राहीली होती.अन

मी माझे पाय लांब करत तिच्या पायावर ठेवत,तिच्या अंगावर झोपत माझे ओठ तिच्या गुलाबी ओठांवर ठेवले.

माझ्या ओठांचा स्पर्श होताच सोनालीने डोळे उघडले.

व स्मितहास्य करत माझ्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणाली

भाऊजी खुप बर वाटतय आता,तुंम्ही तर एकदम जादुकेल्यासारखे मला या त्रासातुन मुक्त केलय हो.पण कस सांगु भाऊजी,आता अजुन वेगळाच त्रास व्हायला

लागलाय हो. 

तस मी तिचे चुंबन घेत विचारलं-वहीनी अजुन कसला त्रास होतोय सांगा बघु,माझ्यापासुन काही लपवु नका आज सगळ्या त्रासातुन मुक्त करतो तुंम्हाला वहीनी. तशी सोनाली वहीनी एकदम खुश होत म्हणाली-खरच

भाऊजी !! मला तुमच्याकडुन हीच अपेक्षा होती.अस म्हणत ती माझ्या पाठीवरून हात फिरवत खाली नेत कंबरेवरून माझ्या गांडीवर हात फिरवत म्हणाली.

कस सांगु भाऊजी तुंम्हाला, मी गरोदर राहील्यापासुन म्हणजे जवळपास दीड वर्षानंतर माझ्या पुच्चीला  लवड्याचा स्पर्श झालाय.अन तुमचा लवडा तर बाई खुपच लांबलचक व मोठा वाटतोय मला.त्याचा स्पर्श झाल्यापासुन माझी पुच्ची एकसारखी पाणावतेय हो,

खुपच खाज सुटलीय तिला,आता तुंम्हीच तिचा इलाज

करून टाका भाऊजी.

अस बोलत असताना सोनालीने तिचे दोंन्ही पाय वर उचलत गुडघ्यात फोल्ड करून तिने तिच्या मांड्या दुर फाकवल्या.तस मी समजुन गेलोकी आता सोनालीलामाझा लवडा घालुन घ्यायचाय.मग मी सुध्दा पोझिशन

घेत तिच्या दोंन्ही मांड्यामध्ये बसत तिला म्हटल-तुंम्ही काळजी करू नका वहीनी, आता असा काही इलाज करतोकी तुंम्ही एकदम स्वर्गसुख अनुभवाल.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

जसा मी गुडघ्यावर उभा राहीलो,तसा माझा ताठलेला, लवडा वरखाली हिंदोळे घेउ लागला होता.व सोनाली डोक्याखाली उशी घेत डोळे विस्फारून लवड्याकडे बघत म्हणाली – बापरे !! हे काय भाऊजी,केव्हढ मोठ मुसळ आहे हो तुमच,!!! आज पहील्यांदाच असा गोरा

लांबलचक अन जाडजुड, लवडा बघतेय हो आज.अस

म्हणत तिने दोंन्ही हातात माझा लवडा धरून त्याला कुरवाळायला लागली होती.

आणी मी तिच्या भरदार,गोर्यापान मांड्यांवर माझे हात

फिरवायला लागलो होतो.तशी ती शहारून गेली होती. आता मी माझे हात खाली सरकवत तिच्या डेरेदार व बाळंतपणात अधीकच गोलाई वाढलेल्या गांडीवरून फिरवायला लागलो होतो.आणी मधुनच मी तिच्या गांडीच्या मादक फटीत माझी बोटं फिरवत होतो.

————- क्रमशाः ————-

Loading

1

0

You cannot copy content of this page