सुनीताकाकु बरोबर एक रात्र – २सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार. कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा,
असेच मजेत रहा.अन आनंदी रहा.

तसातो कामरस आमच्या दोघांच्या मांड्यांवरून खाली
वाहु लागला होता.अन थोड्याच वेळात सुनीता शांत
झाली होती.पण माझा लंड जोशमध्ये होता.तो आता त्याची टाकी खाली केल्याशिवाय थांबणार नव्हता.मी
तसाच लंड तिच्या पुच्चीत दोन मिनीट थांबुन.

मी माझा दुसरा हात सुनीताच्या मांडीखाली घालुन मी सुनीताला अलगद वर उचलुन घेतले. तशा सुनीताच्या
दोंन्ही मांड्या फाकल्यामुळे तिच्या पुच्चीचं भोक सुध्दा
रूंदावल होत.अन तिचा पुर्ण भार माझ्या लंडावर होता
त्यामुळे माझा पुर्णलंड तिच्या पुच्चीत तळापर्यत घुसुन
बसलेला होता.

अन सुनीताने माझ्यामानेवर तिचेहात टाकुन घट्ट धरून
ठेवलं होत.अन मी तिच्या मांड्या धरून तिला माझ्या
कंबरेवर वरखाली करू लागलो.तसा माझा लंड बाहेर
येउन परत तिच्या वजनाने तिच्या पुच्चीत खोलवर घुसत होता.तशी ती आह् आह् स्स्स्स स्स करत मादक
आवाजात किंचाळली.

तस मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत विचारल- काय झाल
सुनीता ? खुप दुखतयका गं ? तशी सुनीता तस काही
नाहीरे,खुप भारी वाटतयरे असं,आज पहील्यांदा असा अनुभव घेतेय रे मी.तुझा पुर्णलंड आतमध्ये घुसुन फिट बसलाय.खुप मजा येतेय मला.तस मी तिला म्हटल – मग काय,आता तुच झव मला तुला हवा तसा घालुन घे माझा लंड तुझ्या पुच्चीत.मी तयार आहे तुला झेलायला.अस मी म्हणताच सुनीता
तिची कंबर वरखाली करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत
आतबाहेर करत मला झवत होती.५ मिनीटानंतर ती म्हणाली- सौमित्र बस आता,बेडवर झोपव मला आणी
शांत कर माझ्या पुच्चीची भडकलेली आग.

मला ही तेच पाहीजे होत.मग मी तसच तिला बेडवर
झोपवलं, अन मी तसाच खाली उभा राहुन तिचे पाय
माझ्या खांद्यावर ठेउन तिचे दोंन्ही स्तन माझ्या हातात
घट्ट दाबुन धरत खपाखप लंड आतबाहेर करत जोरात
धक्के मारत तिची माजावर आलेली पुच्ची कचाकचा झवुन काढत होतो.

१०-१५ मिनीट अशाप्रकारे तिची पुच्ची झवल्यानंतर तिच्या पुच्चीने परत गरम पाण्याचा फवारा सोडला अन माझा लंडसुध्दा आता अंतीमक्षणापर्यंत पोहोचला
होता.माझा लंड कमालीचा गरम झाला होता.आता मी खुपच उत्तेजीत होउन जोरदार ५-६ धक्के मारले तसा
लंड गरम वीर्याच्या पिचकार्या सुनीताच्या पुच्चीत खोलवर मारायला लागला होता.

माझ्या गरम वीर्याची पिचकारी सुनीताच्या पुच्चीत पडताच मला तिने तिच्या अंगावर ओढत घट्ट मिठीत
घेतल,व तिचे दोंन्ही पाय माझ्या गांडीवर ठेवत माझा
लंड तिच्या पुच्चीत दाबुन घट्ट पकडुन ठेवला होता.
आंम्ही दोघही शांत होउन एकमेकांच्या बाहुपाशात
पडुन पहुडलेलो होतो.दोघही ही खुप थकलेलो होतो.

१० मिनीटांनी मी सुनीताच्या अंगावरून उठुन तसाच उभा राहीलो.तसे सुनीताने डोळे उघडले.तिचा चेहरा
आनंदाने फुलुन गेलाहोता.ती स्मितहास्य करत माझ्या
माझ्याकडे बघत म्हणाली- का रे काय झाल ? असा का उठलास ?मी – काही नाही ग,खुप तहान लागलीय,घसा कोरडा पडलाय माझा.

सुनीता – हो का, अरे मग दुध प्यायच ना माझ्या दोंन्ही
माठातलं.

मी – आता नको सुनीता,नंतर भुख लागल्यावर दोन्ही
माठ संपवतो.मग तर झालं.

सुनीता-तुला पाहीजे तेंव्हा पी सौमित्र.याच्यावर तुझाच
अधीकार आहे.बर उठ मलापण तहान लागलीय आता
नाहीतर तुझा लंड पुच्चीतुन बाहेर काढायची ईच्छाच नव्हती बघ सौमित्र.

मी – हो का सुनीता, अग पुर्ण रात्र आपलीच आहे ना.
मग तुला पाहीजे तेंव्हा घालुन घे,आता हा तुझाच आहे

मग मी माझा अर्धवट झोपलेला माझा लंड सुनीताच्या
पुच्चीतुन बाहेर काढला.तशी सुनीतापण उठुन बसली.
अन ती दोघांच्या वीर्याने बरबटलेल्या लंडाकडे बघुन
तिने तिचा परकर घेउन माझा लंड पुसुन साफ केला.व नंतर तिची पुच्ची पण साफ केली.

नंतर आंम्ही दोघींनीही पाणी पिउन,परत एकमेकांच्या
मिठीत बेडवर आडवे झालो.अन परत आमच्या प्रणय क्रीडेला सुरवात झालेली होती.रात्रीचे १२ वाजले होते.
दोघही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालुन एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करत होतो.माझा एक हात तिच्या स्तनाशी खेळत होता.अन खाली माझा अर्धवट झोपेत
असलेला लंड सुनीताच्या पुच्चीचे चुंबन घेत होता.

पाच मिनीटातच माझ्या लंडाच्या स्पर्शाने सुनीताची पुच्ची गरम झाली होती.व सुनीता तिची कंबर मागेपुढे
करत तिची पुच्ची माझ्या लंडावर रगडु लागली होती.व
काही क्षणातच माझा लंड लोखंडी राॕड सारखा गरम
व ताठ झाला होता.अन सुनीताच्या पुच्चीच्या तोंडावर
घासु लागला होता.

याची जाणीव होताच तिने एक पाय माझ्या कंबरेवर
टाकला होता.आणी एकाहातात माझा लांबलचक अन
जाडजुड झालेला लंड धरून तिच्या पुच्चीवर खालीवर
रगडत सुनीताने माझ्या लंडाच टोक तिच्या पुच्चीच्या
उघडलेल्या भोकावर ठेवले.अन त्याच्यावर दाब देउन
तिने एक धक्का मारला तशी लंडाची पुढची टरारून फुगलेली गुलाबी सुपारी सटकन तिच्या भोकात जाउन
आडकली.

इकडे वरती आमच तोंडात तोंड घालुन रसपान चालुच
होत.आता आंम्ही दोघही एकमेकांच्या जीभेशी खेळु लागलो होतो.सुनीता मनसोक्त पणे मजा लुटत होती.
मी पण मजा लुटत होतो.मी एक हात तिच्या गांडीवर
ठेउन तिची गांड दाबुन धरत मी हळुहळु धक्के मारत मीमाझा लंड तिच्या पुच्चीत हळुहळु आत घालत होतो

सुनीतासुध्दा मादक आवाज काढत मला साथ देऊ लागली होती.माझा आर्धा अधीक लंड तिच्या पुच्चीत
घुसलेला होता.मी एका हाताने तिची लुसलुशीत गांड
दाबत होतो.अन मी मधुनच माझ्या हाताची बोटे तिच्या गांडीच्या फटीत फिरवत एक बोट तिच्या उघडलेल्या
गांडीच्या भोकावर गोलाकार फिरवत दाबत होतो.

सुनीता त्यामुळे खुपच शहारून गेली अन तिची गांड हलवत मला म्हणाली – सौमित्र खुप मजा येतेय रे मला
अस वाटतयकी तु असच माझ्या भोकावर तुझ बोट फिरवत रहावस.खुपच रोमँटीक आहेस तु.कस जमत
रे हे सर्व तुला.अन बायकांना काय हव नको ते बरोबर समजत रे तुला.

ते ऐकुन मी सुनीताला म्हटल- तु खुश आहेस ना,मग झाल तर,मला नेहमीच तु आनंदी व सुखी असलेल बघायचय.आणी तुला काय आवडत ते मला चांगलच माहीत आहे सुनीता.त्यावर ती म्हणाली- होका सौमित्र
मग ऐक ना, मला तुझ्या लंडाच अमृत पिण्याची खुपच ईच्छा झालीय रे.

त्यावर मी म्हटल- मग विचारतेस काय सुनीता, तु हवं
तेंव्हा पित जा.तस ही ते तुंम्हा बायकांच्या शरीराला फायदेशीर अन पौष्टिक असतं.म्हणुन तर परदेशातल्या
बायका सर्रास पुरूषांच्या लंडाच वीर्य पित असतात.

मीअस म्हणताच तीउठली,व मला म्हणाली होरे, माझी एक मैत्रीण सुध्दा मला हेच सांगत होती.अन ती सुध्दा
तिच्या नवर्याच अधुनमधुन पीत असते.अस बोलत ती
६-९ पोझिशन मध्ये झोपत माझा लंड तिच्या तोंडात घेउन ती माझ्या गुलाबी फुगलेल्या सुपारीवर जीभ गौलाकार फिरवु लागली होती.

मला तर खुप मजा येत होती,अन मी माझा उचलुन तिच्या खांद्यावर ठेवला अन माझी कंबर मागेपुढे करू लागलो.तस सुनीताने एक हात माझ्या गांडीवरून फिरवु लागली,व तिचा एक पाय हवेत उचलुन माझ्या खांद्यावर ठेवला.तशी तीची उघडलेली पुच्ची माझ्या तोंडासमोर आली होती.

ते पाहुन मलाही रहावल नाही,व नकळत माझी जीभ सुनीताच्या पुच्चीवर गोलाकार फिरूलागली होती.तशी
ती अधीकच उत्तेजीत होत माझा लंड अधीकाधीक तोंडात घेऊन चोखायला लागली होती.तशी मला मजा
अधीकच मजा येत होती.अन मी माझी कंबर मागेपुढे करत तिच्या तोंडात माझा लंड आतबाहेर करत झवु लागलो होतो.सुनीता बेधुंद होउन माझा लंड असा काही चोखत होत की,मी पण मदहोश होऊन सर्रकन माझी जीभ तिच्या
पुच्चीत घालुन आतबाहेर करून तिची पुच्ची झवायला
सुरवात केली.आंम्हीदोघही बेभानहोऊन एकमेकांच्या गुप्तांगांना चोखत होतो.शेवटी २० मिनीटानंतर आंम्ही एकाचवेळी अंतीम टप्प्यावर पोहोचलो होतो.अन दोन मिनीटातच दोघांचही एकाचवेळी वीर्यपतन झाले होते.

अन दोघांनीही एकमेकांच्या गूप्तांगाच रसपान करून तृप्त झालो होतो.दोघही शांत होउन तसेच पडुन होतो.
१० मिनीटानंतर सुनीता उठली.अन माझ्या पुढ्यात येऊन मला चिटकुन माझ्याकडे पाठ करून झोपली.
तस मी माझा हात तिच्या स्तनावर ठेउन शांत पडुन राहीलो होतो.

माझा हाततिच्या स्तनावर स्थिरावताच तिने तिची गांड मागे सरकवत माझ्या लंडावर तिची गांड दाबुन धरत व एक हात माझ्या स्तनावर ठेवलेल्या हातावर ठेउन शांतपणे झोपुन राहीली होती.पणआर्ध्या तासाने परत
तिची चुळबुळ सुरू झालीहोती.व ती तिची गांड माझ्या
लंडावर घासु लागली होती.

मग काय विचारता परत आमचा राउंड चालु झाला.
अशाप्रकारे त्या रात्री सुनीताला अजुन दोन वेळा झवुन
तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडुन तिला शारीरीक सुख व मानसीक समाधान देउन तिला आनंद दिला होता.
अन एकमेकांच्या मिठीत झोपी गेलो होतो.

सकाळी ८ वाजता आंम्ही दोघही उठुन एकत्र बाथरूम
मध्ये गेलो.व एकमेकांना आंघोळ घालु लागलो.आंम्ही
दोघही एकमेकांच्या गुप्तांगाना हाताने चोळुन साफ करू लागलो होतो.तसा माझा लंड परत ताठ झाला होता.ते पाहुन सुनीता गरम झाली.व माझ्याकडे पाठ
करून तिची गांड लंडावर घासु लागली होती.

माझा लंडपण पुर्ण जोशात होता.मी तिचापाय उचलत
पाठीमागुनच तिच्या पुच्चीत कचकन तिच्या पुच्चीत माझा लंड घुसवला.अन कचाकच १०-१५मिनीट तिची
पुच्ची झवुन काढली.अन दोघांचही एकाच वेळी वीर्य पतन झाल होत.

नंतर दोघांनी मस्त आंघोळ करून बाहेर आलो होतो. नंतर सुनीताने नाष्टा व चहा बनवला होता.दोघांनाही
खुप भुखा लागल्या होत्या.दोघांनी एकत्र चहा,नाष्टा
घेतला.अन मग मी तयार होउन माझ्या घरी जाण्यास
निघालो.तशी सुनीता माझ्याजवळ आली व एक दीर्घ
चुंबन घेउन म्हणाली.


तुझ्यामुळे रात्रभर खुप मजा मिळाली.खुप सुख आणी
आनंद दिलायस मला.रात्र कशी गेली कळलच नाही रे
सौमित्र.बर मी फोन केला की येत जा.मग मी तिला हो
म्हणून ,तिचा निरोप घेउन तिथुन निघालो होतो.

तर मित्रांनो कथा आवडल्यास जरूर लाइक करा.
परत भेटुच आपण एक नवीन कथा घेउन.
धन्यवाद .

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page