सुप्रियाची इंग्रजीची शिकवणी १ – Hot Marathi Stories

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? असायलाच पाहीजे. असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. झवत रहा अन झवुन घेत रहा. आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्यासमोर एक अशी घटना सादर करणार आहे जी माझ्यासोबत अनपेक्षित अशी घडलेली होती, ती आपल्याला नक्कीच आवडेल. चला तर मग पाहुया काय आहे ती घटना!!!!!

मित्रांनो ही घटना तेंव्हाची आहे जेंव्हा मी इंजिनियरींग च्या तिसर्या वर्षाला होतो. आमच्या घरापासुन जवळचराहाणारे एक कुटुंब होत. त्यांचे आमचे चांगले संबंध होते. त्या कुटुंबातील सुलभाकाकु शी माझ्या आईची खुप छान मैत्री होती. ती नेहमी आमच्या घरी येत असे.

सुलभाकाकु बरोबर कधी कधी त्यांची मुलगीपण घरीयेत असे. ती दिसायला आईसारखीच सुंदर होती. आतातीने नुकतेच १२ वीत अँडमिशन घेतल होत. नुकतीच ती वयात येऊ लागली होती. अजुन जशी पाहीजे तशीअंगापिंडाने भरलेली नव्हती. हळुहळु आमची ओळख वाढत होती. अन आंम्ही एकमेकांशी बोलु लागलो होतो

तिचे नाव सुप्रिया होत. उंची ५.५”, फिगर ३०-२६-३२ गोरीपान, नाकी डोळी छान होती. खूपच लाघवी व मनमोकळेपणाने बोलत असे. पण मी कधी त्या नजरेतुन तिला पहात नव्हतो. पण आम्ही दोघही एकमेकांशी मनमोकळेपणाने बोलत असत.

एक दिवस दुपारी सुलभाकाकु व सुप्रिया घरी आल्याहोत्या. आंम्ही नुकतेच जेवण करून बोलत बसलेलो होतो. मग काकु आईला बोलता बोलता म्हणाल्या कीवहीनी आमच्या सुप्रियाच इंग्रजी जरा कच्च आहे तरतुमचा सौमित्र रोज तासभर तरी तिचा इंग्रजीचा सराव घेईल का? तुमची काही हरकत नसेल तर!!

काकु बोलत असताना सुप्रिया माझ्याकडे स्मितहास्य करत पहात होती. मीपण तिला प्रतिसाद देत होतो. तर आई काकुला म्हणाली माझी का हरकत असेल, इथे सौमित्र समोरच आहे, त्यालाच विचारून घ्या म्हणजे तुमची काळजी दुर होईल. मग सुलभा काकुंनी मला विचारल असता मी त्यांना म्हटल मी दुपारी काँलेज मधुन आल्यावर शिकवत जाईन तिला काकु.

मग काकु व सुप्रिया खुश झाल्या. मग काकु म्हणाल्या उद्यापासुन दुपारी २ वाजता येईल सुप्रिया तुझ्याकडे, अस म्हणुन त्या दोघी निघुन गेल्या. अन दुसऱ्या दिवसापासुन सुप्रिया दररोज २ वाजता माझ्या रूममध्ये येऊलागली होती. माझी बेडरूम व स्टडीरूम वरच्या मजल्यावर असल्यामुळे आंम्हाला डिस्टर्ब करायला कुणी येत नसे.

सुप्रिया पण चांगल्याप्रकारे प्रगती करत होती. रोज एकतास तिचा आभ्यास घेऊन नंतर आंम्ही गप्पा मारत बसत असु. हळुहळु आमची जवळीक वाढु लागली होती. सुप्रिया आता माझ्याकडे आकर्षित होऊ लागलीहोती. हळुहळु ती आता काही ना काही समस्या विचार ण्याच्या निमित्ताने मला स्पर्श करू लागली होती. पण मी तिकडे दुर्लक्ष करत असे.

आता जवळजवळ महीना झाला होता. सुप्रिया चांगलीरूळली होती. ती मला भाऊ म्हणत असे. एक दिवस तीशाॕर्ट स्कर्ट आणी टाॕप घालुन आली होती. तिच्या त्या गोर्यापान भरगच्च मांड्या अन घट्ट टाँपमधुन दिसणारे गोलगरगरीत मोसंबी सारखे स्तन पाहुन माझी नजरतिच्यावरच खिळुन राहीली होती.

ती येऊन माझ्या समोरच्या खुर्चीत बसुन मला पुस्तका तील शंका विचारू लागली. ती टेबलावर वाकुन बसली होती. तिच्या टाॕपची वरची दोन बटनं उघडी होती. अन त्यातुन तिचे मोसंबी एव्हढे कडक स्तन मला स्पष्टपणेदिसत होते. आता मीपण पुढे वाकुन पुस्तकात पहात तिच्या स्तनांकडेपण पाहु लागलो होतो.

सुप्रिया माझ्याकडे पहात म्हणाली भाऊ लक्ष कुठाय तुझ? सांग ना या ओळीचा अर्थ काय आहे? मग मीकाही न झाल्यासारखे तिला म्हणालो अग तेच वाचत होतो. मग मी तिच शंका निरसन केल. पण माझ लक्ष एकसारखं तिच्या कडक अन कोवळ्या स्तनांवरून हटतच नव्हत. पण मी तसाच तिचा आभ्यास करून घेत होतो.

मग आंम्ही ऊठुन माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन बोलत बसलो होतो. ती माझ्यासमोरच मांडी घालुन बसलेली होती. स्कर्टमुळे मला तिच्या गोर्यापान मांड्या व तिची निळ्या रंगाची पॕन्टी स्पष्ट दिसत होती. पँन्टी एव्हढी घट्ट होती की तिच्या योनीचा फुगीर भाग व छोट्याशा फटीमध्ये रूतुन बसलेला पँन्टीचा भाग स्पष्ट दिसत होता. ते पाहुन माझ्या नाइट पँट मधील वळवळ वाढु लागली होती.

इतक्यात सुप्रिया मला म्हणाली कायरे भाऊ परत तु एकटक लावुन काय पहातोय? मी पण तिला म्हटल अग जे पहाण्यसारख आहे तेच बघतोय सुप्रिया, अग सौंदर्य पाहाण्यासाठी आणी उपभोगण्यासाठीच असते

माझ बोलण ऐकुन तिने खाली वाकुन पाहील तेंव्हा तिच्या लक्षात आलकी मी काय पहातोय ते. मग तिने लाजुनते झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू लागलीहोती, तस मी तिचा हात धरून राहु दे ना सुप्रिया मला खुप छान वाटतय बघायला.

तशी सुप्रिया गुडघ्यावर बसत मला जोरानेमागे ढकलतम्हणाली तु खुपच चावट आहेस रे भाऊ, सोडणारे बस येईल कुणीतरी, या संधीचा फायदा घेत मी माझा जोरकमी केला तसा मी तिच्या जोराने ढकलण्याने बेडवर उताणा पडलो अन सुप्रिया माझ्या बाहुपाशात आली. तिचे गुलाबी, रसाळ ओठ माझ्या ओठांवर टेकले होते.

अन तिचे मोसंबी सारखे कडक स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते. खाली तिचा स्कर्ट कमरेपर्यंत वरती येऊन तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर घासत होती. अशाया अनपेक्षित अनुभवाने ती शहारली होती अन थोडीभांबावलीपण होती. ती सोडनारे भाऊ काय करतोस हेकुणी आपल्याला असे पाहीलंतर काय म्हणतील? तीगयावया करत सुटका करून घेण्याची धडपड करत होती.

पण या झटापटीत तिची कंबर एकसारखी हलवत असल्यामुळे तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर जास्तच रगडत होती अन शेवटी दोन मिनीटातच माझा बुल्ला नाइटपँट मध्ये लांबलचक अन जाडजुड झाला होता. सुप्रिया सोडणारे भाऊ प्लीज अशी गयावया करतच होती. पण मलाही! कळाल होत की तिलाही हेच हवय.

मग मी पलटी मारून माझ्या खाली घेतले अन तिच्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. तशी सुप्रिया हीगरम होऊ लागली होती. तीचे हात आपोआपच माझ्यापाठीवर फिरू लागले होते त्याबरोबर माझ्या ओठांचे व गालांचे चुंबन घेउन मला प्रतिसाद देऊ लागली होती

आतामी हळुवारपणे खाली सरकत माझीजीभ तिच्याकठोर झालेल्या, तपकीरी रंगाच्या मनुक्यावर फिरवु लागलो तशी सुप्रिया मादक आवाजात विव्हळु लागलीहोती. मी आळीपाळीने तिचे दोंन्ही मनुके ओले करून त्यावर माझ्या जीभेचे टोक गोलाकार फिरवत मधुनचतिचे मनुके ओठांनी चावत होतो. तशी सुप्रिया खुपचव्याकुळ होत होती.

ती आता तिचा एक हात माझ्या डोक्यावरून फिरवत अन दुसरा हात पाठीवरून फिरवत म्हणाली – भाऊ खुप मजा वाटतीय रे मला, आज पहील्यांदाच मी असाअनुभव घेतेय रे, अस वाटतय की संपुर्ण अंगाला वीजे चा करंट बसतोय की काय, अजुन जोरात चोख ना पुर्णतोंडात घेऊन, अस वाटतयकी तु असच चोखत रहावस

माझ्या मैत्रीणींनी खुप वेळा मला सांगीतलय की सेक्स करून खुप आनंद मिळतो आणी खुप मजा येते. त्या त्यांच्या बाॕयफ्रेंड कडुन सर्व काही करून घेतात. अन मला त्यांचे अनुभव नेहमी सांगत असतात. पण मी दुर्लक्ष करत असे त्याकडे, पण आज तुझ्यामुळे मला कळायला लागलय की किती मजा येते या खेळात.

सुप्रियाच बोलण ऐकुन मलाही अजुन जोर चढला व मी तिचे दोंन्ही स्तन आळीपाळीने जोरजोराने चोखत होतो अन एका हाताने रगडत होतो. त्यामुळे सुप्रिया बेधुंद होऊन माझ्या केसातुन हात फिरवत डोके स्तनां वर दाबत होती, त्याबरोबरच तोंडातुन आह् आह् स्स्ससस्स्स्ससस आह् आह् स्स्ससस आऊ ऊँ ऊँ ऊँ ओह् ओह् स्स्ससस असे मादक आवाज काढत होती.

१० मिनीट तिचे स्तन चोखुन आणी रगडुन लाल केले होते. अन मग मी तिच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेत म्हटलकस वाटल सुप्रिया? ती खूश होत म्हणाली खुपच भारी वाटतय रे भाऊ, आज पहील्यांदाच असा अनुभवघेतलाय खुपच मज्जा आली. पण भाऊ आता पुढच काही करणार नाहीस का?

मी तिला घट्ट मिठीत घेत म्हटल – एकाच दिवशी सर्व काही नको, बाकी उद्या करूया. आणीतुला घरी जायला उशीर पण होणार नाही. अजुन एक तु मला सौमित्रच म्हणायच आजपासुन जेंव्हा आपण एकत्र असु. त्यावरसुप्रिया हसत म्हणालीहो सौखौपमित्र चालेलमला, पण एकाअटीवर, ती म्हणजे तु जर आजपासुन माझा बाॕयफ्रेंड होणार आसशील तरच.

अन ती बेडवरून खाली उभा राहीली. मग मी तिला मागुन कचकन माझ्या मिठीत घेऊन तिचे दोंन्ही स्तन कचकन दाबले. तशीसुप्रिया जोरात किंचाळत म्हणालीकाय रे सौमित्र!! किती जोरात दाबलस, अजुन ईच्छा आहे का तुझी? थांब मी टाॕप काढुन टाकते, मग चोळ हव तेव्हढ!! आधीच दोंन्ही स्तन लाल करून टाकलेत

त्यावर मी म्हटल रागावलीस का ग सुप्रिया!! पण तु आता माझी गर्लफ्रेंड आहेस ना. मलातु खुप आवडतेसग, आगदी पहील्यांदा पाहील्यापासुन. अस वाटतय की तुला अस घट्ट मिठीतघेऊन बसाव आणी खुप प्रेम करावं.

This content appeared first on new sex story .com

सुप्रिया – होरे सौमित्र मलाही असच वाटतय रे आणी तु पण मला खुप आवडतोस, तु खुपच हँडसम दिसतोस. बरं आता मला वेळेत घरी जाव लागेल ना. परत उद्या मी येणार आहेच ना, मलाही खुप जड जातय रे! तुझ्या पासुन दुर जायला सौमित्र!! आणी ती तयार होऊन जाता जाता माझ्या ओठांचे चुंबन घेतल अन ती निघुन गेली.

अशाप्रकारे थोडेदिवस आमचा प्रणय चालु होता. फक्तकंबरेच्यावरती, कारण खाली आई असायची, अन कधी कधी शेजारच्या बायकापण येऊन गप्पा मारत असत. त्यामुळे आंम्हाला हवा तसा एकांत वेळ मिळत नव्हता

सुप्रिया तर खुपच आसुसलेली होती पहील्यांदा झवुन घेऊन मिळणाऱ्या स्वर्गसुखासाठी. आणी माझा बुल्ला पणत्या क्षणाची वाटपहात होता कारण एका कोवळ्यापुच्चीच उद्घाटन करायला मिळणार होतं. आणी एका कळीच फुल बनवायच होत, एका कुमारीकेला स्त्रीत्व बहाल करायच होत. त्याक्षणाची आंम्ही आतुरतेने वाटपहात होतो.

आमच नेहमीच रूटीन तसच चालु होत, एकतास स्टडीझाला की बेडरूममध्ये जाऊन स्तनमर्दन, चोखाचोखी अन चुंबनांचा वर्षाव. पण एक दिवस सुप्रिया ला हे सर्वआसह्य झालं अन ती मला म्हणाली.

सुप्रिया – सौमित्र आता मला नाही सहन होत रे, मला तुझा बुल्ला बघायचाय कसा आहे तो प्लीज. माझ्या पँन्टीत खुप वळवळ व्हायला लागलीय रे. रात्री झोपच नाही लागली मला, सतत तुच डोळ्यासमोर दिसायचा माझ्या.

मी – हो ग सुप्रिया, मलाही खुप करावस वाटतय गं पणकाय करणार कारण तुझी पहीली वेळ आहे गं, तुला खुप त्रास होईल, तु जोराने ओरडशील सुध्दा, म्हणुन म्हणतो थोडा धीर धर, मिळेल संधी हवी तशी. मलाही तुझी अवस्था नाही बघवत, मलाही तुलाखुप शरीरसुखदेऊन खूप आनंद द्यायचाय सुप्रिया. अस म्हणत मी तिच्या पँन्टीत हात घातला, तीची पुच्ची ओली झालेलीहोती. मी तसाच हात पुच्चीवर ठेवला.

सुप्रिया – आह् आह् स्स्ससस स्स्सस सौमित्र खुप भारीवाटतय रे तुझ्या हाताचा स्पर्श होताच अंगातुन वीजच चमकत असल्यासारख वाटतय. खुप खाज सुटलीय रेपुच्चीत. अस वाटतयकी काही तरी घालाव त्यात अन गदागदा घासुन काढावी तिला.

अस म्हणत तिने एका हाताने तिची पँन्टी गुडघ्यापर्यंत सरकवली व हात माझ्या हातावर ठेऊन दाबु लागली. अन दुसराहात माझ्या पँटवरून ताठलेल्या बुल्ल्यावरठेऊन कुरवाळु लागली, तसा माझा बुल्ला अधीकच मोठा आणी लांब होऊ लागला होता. तसतशी सुप्रिया ची ऊत्सुकता वाढत होती.

तिने पटकन ऊठुन बसत एका झटक्यात माझी नाईटपँट गुडघ्यापर्यंत ओढली. मी तसाच पडुन तिच्या पुच्चीवर हात फिरवत होतो. तिची पुच्ची चांगलीच पाणावलीहोती. मग मी हाताचे मधले बोट तिच्या छोट्याशा फटी वर ठेऊन रगडु लागलो होतो.

तशी सुप्रिया खुपच शहारली, अन मादक आवाजात कण्हु लागली. अन माझा बुल्ला दोन्ही हातात धरून कुरवाळत तशीच ६/९ पोझिशन मध्ये एका अंगावर झोपली. अन म्हणाली सौमित्र तुझा बुल्लातर खुपच गोरापान, लांबलचक अन जाडजुड आहे रे!!

माझ्या मैत्रीनीने तर ५-६ इंच आणी काळा असतो असे सांगीतले होते मला, पण तुझा तर डबल आहे रे. मला तर बघुनच भितीवाटायला लागलीयरे, माझ्या पुच्चीच्याचिंधड्या करून टाकेल रे हा बापरे!! कल्पनाच करू शकत नाही रे मी सौमित्र!!

६/९ पोझिशनमुळे सुप्रियाची पुच्ची माझ्या तोंडासमोरहोती. मी तिचा वरचा पाय ऊचलुन माझे डोके तिच्या गोर्यापान मांडीवर ठेऊन तिच्या पुच्चीचे निरीक्षण करू लागलो होतो. तिची गोरीपान, फुगीर पुच्ची, अन भोवती असलेले छोटेसे सोनेरे केस अन पुच्चीचा मनमोहक आकार पाहुन माझ्यातर तोंडाला पाणी सुटले होते.

मी स्वताःला आवरू शकलो नाही अन मी माझे ओठ तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीवर ठेवले तस सुप्रिया ने माझे डोके तिच्या दोंन्ही मांड्यात दाबुन धरले होते. तिचा हा पहीलाच अनुभव होता, कुणातरी पुरूषाचे ओठ तिच्यापुच्चीचे चुंबन करीत होते. तिच्या तोंडुन मादक आवाज निघत होते.

आता ती खुपच बेधुंद झाली होती अन तिने तिचे ओठ माझ्या बुल्ल्याच्यापुढील गुलाबी, स्ट्राँबेरीसारख्या, अनमुलायम अशा सुपारीवर ठेवले आणी मला करंट बस ल्यासारखेच झाले. आज पहील्यांदाच सुप्रियाचे कोमल गुलाबी ओठ माझ्या बुल्ल्याला स्पर्श करत होते. आतामलाही जोर आला अन मी तिला तसेच माझ्या अंगा खाली घेतले.

तस तिने तिच्या मांड्या फाकवल्या अन मी माझ्या जीभेने तिची पुच्ची चाटु लागलो. तस तिने माझ डोक पुच्चीवर दाबुन धरल अन माझ्या सुपारीवर तिची जीभ गोलाकार फिरवु लागली होती. आंम्ही दोघही खुपच गरम व बेधुंद झालो होतो. मी तिच्या पुच्चीच्या गुलाबीभोकात माझी जीभ हळुहळु आत घालु लागलो होतो.

तशी सुप्रिया खालुन तिची गांड उचलुन मला प्रतिसाद देऊ लागली होती. इकडे माझा बुल्ला तिने एका हातानेदाबुन धरून त्याचीसुपारी पुर्णपणे तोंडात घेऊन चोखुलागली होती. मलातर खुपच मजा येत होती, वाटत होतकी असच तिने चोखत रहाव. आज पहील्यांदाच प्रेमाने माझा बुल्ला एक मुलगी चोखत होती.

इकडे मीमाझी पुर्णजीभ सुप्रियाच्या कोवाळ्या पुच्चीतआतबाहेर करु लागलो होतो तशी पाच मिनीटातच तीने गरम, चिकट कामरस सोडलाअन सुप्रियाने माझे डोके तिच्या मांडीत घट्ट दाबुन धरले होते. तिचा तो सुगंधीत अन चवदार कामरस मी जीभेने ओढुन पीत होतो. आता सुप्रिया थोडी शांत झाली होती.

तीने आता परत तिच्या मांड्या फाकवल्या होत्या. मी तसाच तिच्या पुच्चीवर तोंड ठेऊन पडलो होतो. पण सुप्रिया आता दोंन्ही माझा बुल्ला वरखाली जोरजोरानेहलवत होती अन मधुनच ती जीभ फिरवत होती. अन मी आता माझे दोंन्ही हात तिच्या गांडीखाली घालुन परत तिची पुच्ची माझ्या जीभेने झवु लागलो होतो.

मधुनच मीमाझी जीभ पुच्चीत गोलाकार फिरवत होतोतशी सुप्रियाला खूपच मजा वाटत होती अन माझा बुल्ला अन माझ्या अंडगोट्या जोरजोराने हलवत होतीआता आंम्ही दोघही बेभान होऊन प्रणयात बुडालो होतो अन एकमेकांना आनंद देत होतो अन घेत होतो.

१० मिनीटांच्या या चोखाचोखीनंतर माझेपण गळणार होते. मी सुप्रिया ला म्हटल मी आता गळणार आहे तर ती म्हणाली माझ पण गळणार आहे रे सौमित्र, अस म्हणत आसतानाच तिच्या पुच्चीतुन भळाभळा गरम कामरस वहात माझ्या तोंडात येऊ लागला होता. अन मी पीत होतो.

अन माझा बुल्लाही गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारू लागला होता. पहीली पिचकारी सुप्रियाच्या चेहऱ्यावर उडाली होती. नंतर तिने बुल्ला खाली ओढुन तिच्या दोंन्ही स्तनांवर सर्व वीर्य पाडुन घेत होती. इकडे मी सर्व कामरस पिऊन सुप्रियाची पुच्ची साफ करून टाकलीहोती.

सुप्रियाने पण नंतर सुपारी चोखुन माझ्या वीर्याची चवपाहीली होती. मग मी उठुन तिच्याजवळ बसलो होतो. तिने चेहऱ्यावर उडालेले माझे वीर्याचे थेंब तिने बोटानेघेऊन सर्व चाटुन घेतले. अन स्तनांवर पडलेले घट्ट अन पांढरेशुभ्र लोण्यासारखे वीर्य तिने दोंन्हीहातांनी तिच्यास्तनांनवर चोळुन त्यांना मालीश करून टाकल होतं.

आता सुप्रियाच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चमक आली होती. ती खुप खुश झाली होती. ती ऊठली अन मला मिठी मारून म्हणाली तुझ अमृत खुपच घट्ट आणी चव दार आहे रे सौमित्र, मला खुपच आवडलय. नंतर कधी तरी मी पुर्ण अमृत पिणार आहे. अन ती ऊठली. अन तयार होऊन जायला निघाली. अन मी तिचे चुःबन घेत तिला निरोप दिला होता.

त्यानंतर पुढच्याच आठवड्यात आंम्हाला हवी तशी संधी मिळाली होती. ती कशी मिळाली अन पुढे काय घडलं ते आपण पुढील भागात वाचु शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो लवकरच भेटुया. तोपर्यत काळजी घ्या.

[email protected]

This story सुप्रियाची इंग्रजीची शिकवणी १ appeared first on dead

You cannot copy content of this page