सुलभाकाकुचा विश्वास सार्थ केला – १

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!! कसे आहात सगळे? मजेत ना? असायलाच पाहीजे असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. अन असेच झवत रहा. झवुन घेत रहा. अन मजेत रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज एक वेगळीच कहाणी आपल्या समोर सादर करणार आहे. आपल्याला ती नक्कीच आवडेल. ही कहाणी सुलभा काकु ची भाची, म्हणजे तिच्या मोठया बहीणीची विवाहीत मुलगी अंकीताला बाळ होण्यासाठी काकुने मला तिच्याशी माझे शरीर संबध करण्यास भाग पाडले होते.

तर मित्रांनो आपण मागील कहाणीत वाचलेच असेल की मी सुलभाकाकु आणी तिची मुलगी यांना जशी संधी मिळेल तस त्यांना झवुन शरीरसुख देत होतो. त्या दोघीही खुप खुश होत्या. पण हे गोष्ट दोघींनाही माहीत नव्हती. कारण सुप्रियाला मी माझ्या बेडरूममध्ये तर काकुला तिच्याघरी तिच्या बेडरूममध्ये कुणी नसताना झवुन काढत होतो.

एके दिवशी मी काॕलेजमध्ये असताना सुलभाकाकुचा फोन आला होता. मी फौन उचलुन हॕलो बोला काकु काय म्हणताय, आठवण आली का माझी? मी गंमत करत विचारलं.

काकु – हो रे आठवण तर येतेच तुझी, पण मला तुझी मदत पाहीजे होती रे, मी एका वेगळ्याच अडचणीत सापडलेय रे सौमित्र, माझा विश्वास आहे की तु मला नक्कीच मदत करशील.

मी – काकु तुंम्ही जेकाय आहेते स्पष्ट सांगा, मी नक्कीच तुमची मदत करेन. आता आपल्या दोघातअस लपवुन ठेवण्यासारख आहे का. बिनधास्तपणे सांगा.

काकु – हो रे, ते ही खरच आहे, आता तुझ्यापासुन काय लपवायच. पण फोनवर कस सांगु मला कळत नाही.

मी – काकु आता मला खुप काळजी वाटतेय तुमची, काही विपरीत घडलय का घरी की आपलं दोघांबध्दल कुणाला कळलंय का?

काकु – अरे अस काहीही नाहीये. ठीक आहे सांगतेच तुला आता. ऐक मग सौमित्र, तुला तर माहीत आहेच की माझ्या भाचीच म्हणजे अंकीताच लग्न ३ वर्षापुर्वी झाल होत. पण तिला अजुन मुलबाळ होत नाहीये. सर्व उपाय करून झालेत, स्पेशालीस्ट डाॕक्टर, देवधर्म वगैरे. खुपच नाराज आणी चिंतेत आहे रे ती.

मी – मग आता पुढे काय करायच ठरवलय काकु?

काकु – अरे मग काल मी तिला माझ्याकडे बोलावुन घेतलय अन काल माझ्या ओळखीच्या लेडीज डाॕकटर आहेत, त्यांच्याकडे अंकीताला घेऊन गेले होते. त्यांनी सर्व रिपोर्ट पाहून सांगीतले की दोघांच्यात काहीच दोष नाहीत. मग त्यांनी अंकीताला एकटीला आत नेउन काही प्रश्न विचारले.

मी – बर मग काय सांगीतल त्यांनी? काही उपाय वगैरे सांगीतले का त्यावर काकु?

काकु – हो सांगते, मग त्यांनी मला एकटीला आतमध्ये बोलावुन सांगीतलं की ताई मी अंकीताला काही प्रश्न विचारल्यानंतर अस लक्षात आल की तिचा पती तिला पूर्ण संतुष्ट करू शकत नाही. अन तिला हवतस संभोग सुख मिळत नाही. अंकीताच्या पतीच वीर्यपतन लगेच होत असत. अन तिच्या सर्वच ईच्छा अपुर्ण रहातात.

मी – मग पुढे त्यावर उपाय काय सांगीतला?

काकु – हो सांगीतला ना, ऐकशील तर तु थक्क होशील.

मी – म्हणजे असा काय उपाय संगीतलाय काकु?

काकु – हो सांगते ऐक, तर त्यांनी अस सांगीतलय की यावर एकच उपाय आहे की परपुरषाशी म्हणजे जो तुमच्या घरातला, नातेवाईक किंवा विश्वासतली व्यक्ती बरोबर तिने शरीरसंबध केलातर तिचे आई होण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल. पण ती व्यक्ती अनुभवी अन रोमँटीक असायला हवी ज्यामुळे अंकीताच्या सर्व ईच्छा पुर्ण होतील.

मी – बापरे, मग तुंम्ही अंकीताशी बोललात का? तिच काय म्हणणं आहे यावर? तिला खुप वाईट वाटल असेल ना? लग्न होऊन सुध्दा ती सर्व सुखापासुन दुर आहे.

काकु – हो ना रे सौमित्र, मलाही खूपच वाईट वाटतय तिच हे दुःख पाहुन, खुप उदास असते रे ती. पण रात्री मी तिला खुप समजावल अन त्यासाठी तिला तयार पण केलय. आता अंकीता जरा खुश झालीय.

मी – म्हणजे? अस काय केल की ती तयार झाली आन खुष पण झालीय.

काकु – हो सांगते रे ‘ त्यासाठीच तर मला तुझी मदत हवी आहे. मी तुझ्याबध्दल सर्व काही सांगीतलय तिला मग ती पण तयार आहे त्या गोष्टीला. आता २ दिवस ती इथेच रहाणार आहे. अन सौमित्र तु आता रात्री इकडेच झोपायला यायचय, मीतुझ्या आईला सांगेन फोन करुन काहीतरी कारण सांगुन. मला पुर्ण खात्री आहे की तुच अंकीताला हव ते शरीरसुख देऊन तिला प्रेग्नंट करून तिची आई होण्याची ईच्छा पुर्ण करू शकतोस.

मी – काय? माझ्याबद्दल सांगीतल काकु? बापरे पण हे कस शक्य आहे काकु? तुंम्ही असताना मी हे सर्व तिच्याबरोबर कस काय करू शकतो?

काकु – अरे आता माझा इतका विचार नको करूस. तु तर माझाच आहेस. पण फक्त २ दिवसाचा प्रश्न आहे ना रे, मग ती जाईल तिच्या घरी. आणी दोन दिवस मी दुसऱ्या खोलीत झोपेन ना. माझ सगळ ठरलय. फक्त तु रात्री सर्व आवरून ये म्हणजे झाल. आंम्ही दोघीही वाट पहातोय.

अस बोलुन काकुने फोन कट केला. पण इकडे माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. ते म्हणतात ना साखरेचे खाणार त्याला देव देणार. त्याप्रमाणे आज मला अन माझ्या लवड्याला नवी पुच्ची उपभोगायला मिळणार होती. या कल्पनेनेच माझा लवडा पँटमध्ये ताठ झाला होता. मग काॕलेज सुटल्यावर मी खुशीतच घरी आलो होतो.

मग रात्री जेवताना आईने मला सांगीतलंकी सौमित्र २ दिवस तुला सुलभा काकुंकडे झोपायला जायचय त्या एकट्याच आहेत घरी, दुपारी त्यांचा फोन आला होता. मी आधी मुध्दामच आईला म्हटल की मला नाही अस दुसर्याच्या घरी झोप लागत. मी नाही जात. मग आईने मला समजावल्यावर मी तयार झालो.

मग रात्री ९ वाजता सुलभा काकुच्या घरी गेलो तर त्या दोघीही माझीच वाट पहात बसलेल्या होत्या. दोघीही मला बघुन खुष झाल्या होत्या. अंकीता तिरक्या नजरेने मला पहात होती. मग मी काकु जवळ सोफ्यावर बसत म्हटल जेवण झाल का तुमच. तर काकु हसत हो रे जेवण करून तुझीच वाट पहात होतो.

मी काकुशी बोलत होतो पण माझी नजर अंकीताला न्याहाळत होती. तिने निळ्या रगाचा ट्रान्सपरन्ट मोठ्या गळ्याचा, थोडासा टाईटफिटींग अन पुर्णबटन असलेला अन मांड्याच्या खाली बटन नव्हती. त्यामुळे तिच्या त्या गोर्यापान अन भरदार मांड्याच दर्शन मला होत होत. तिचही लक्ष माझ्यावरच होत.

मग मी तिला विचारल तु कधी आलीस अंकीता? मग ती थोडस स्मितहास्य करत व थोडस खाली वाकुन गावुन सावरल्यासारख करत माझ्याशी बोलत होती. मला तिच्या कटोर्यासारख्या, गरगरीत स्तनांच दर्शन तिने मला दिल होत. मी माझ्या ओठांवरून जीभ फिर वत अन माझ्या हाताने लवड्याला नाईटपँट वरूनच कुरवाळत तिला प्रतिसाद देत होतो.

ते पाहुन ती थोडीशी लाजली अन तिच्या गुलाबी ओठां वरून जीभ फिरवत गाऊनवरूनच पुच्चीवर मधल बोट घासत मला आमंत्रण देत होती. काकुं हे पाहुन न पाहील्यासारख करत होती. आंम्ही दोघही न बोलता खुपकाही इशार्याने बोलतहोतो. इतक्यात काकु म्हटली अंकीता जा ग्लास घेऊन ये. मग अंकीता उठली अन गांड हलवत किचनमध्ये गेली.

तर मित्रांनो अंकीता दिसायला सुंदर होतीच पण तिचि फिगर खुपच सेक्सी होती. म्हणजे ३२-३०-३८ सिंहकटी चालताना उरोज व गोलगरगरीत बाहेर आलेली, भरगच खालीवर होणारी गांड कुणाचाही ताठ करेल.

पाच मिनीटातच अंकीता ट्रेमध्ये दुधाचे ग्लास घेऊन आली होती. मग तिने मला, काकुला व स्वताःला एक ग्लास घेउन माझ्या समोरच्या सोफ्यावर बसली. नंतर मी काकुला म्हटल हे कशासाठी. तर काकु म्हणाली हे केशरी दुध आहे याची तुंम्हाला गरज आहे. अन पिउन दोघही झोपायला जा दोघही. तशी अंकीता लाजली.

This content appeared first on new sex story .com

माझ सर्व लक्ष तिच्याकडेच होत. मी मुध्दामच काकुला म्हटल ह्या दुधाची काय गरज आहे काकु, तसही आंम्ही एकमेकांना दुध पाजणारच आहोत. ते ऐकुन काकु म्हणाली हो तेही खरच आहे. पण हे दुध आधी पिणं खुप महत्वाच आहे. आता प्या लवकर आणी दोघही झोपायला जा लवकर सौमित्र. माझ बोलणं ऐकुन अंकीता खुपच लाजली होती.

मग दुध पिउन काकुला गुडनाईट करून आंम्ही दोघही काकुच्या बेडरूममध्ये गेलो. आत जाताच मी दरवाजा लाॕक करून घेतला होता. अंकीता बेडवर बसली होती मग मी जाउन तिच्या शेजारी चिटकुन बसलो. तस तिने लाजुन मान खाली घातली. मग मी तिच्या खांद्यावर माझा हात टाकुन जवळ ओढलं.

तशी अंकीता एकदम मला चिकटली अन तिचा एक हातमाझ्या मांडीवर आलाहोता. अन माझा खांद्यावरील हात तिच्या स्तनांना स्पर्श करू लागला होता. तशी ती शहारली अन अंग चोरून घेऊ लागली होती. अजुन ती मोकळेपणाने साथ देत नव्हती. त्यामुळे जबरदस्ती करणे मला योग्य वाटत नव्हत.
मग मी तिला म्हटल – अंकीता मी तुझ्यावर कसलीही जबरदस्ती न करता तुला आनंद न सुख द्यायचय. तर मला एक सांग की मी तुला आवडतो का? आणी तु मलासाथ देणार असशील तरचआपण पुढेजाउ शकतो अन तुझ स्वप्न पुर्ण करू शकतो. आजपर्यंत तुझ्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या मी पुर्ण करणर आहे. आतामी तुझ्या कडुन साथ देण्याची अपेक्षा करतोय.

माझ बोलण ऐकुन अंकीता थोडी मोकळी झाली अन माझ्या खांद्यावर डोक ठेवत म्हणाली – सौमित्र खरतर तुंम्हाला बघताक्षणीच तुंम्ही मला खुप आवडलात. तुंम्ही किती हँडसम दिसताय अगदी काकुने वर्णन केल होत तसं, तुंम्ही बोलता ही खुप छान आणी तुमची ही शरीरयष्टी पाहुन अस वाटतय की तुंम्ही माझे पती झाले असता तर किती छान झाल असत.

तिच बोलणे ऐकुन मी तिच्या लांबसडक केसातुन हात फिरवत तिला म्हटलं – अंकीता तुही मला पहील्या नजरेतच घायाळ केलस. अन तु खुप सुंदर आहेस व तुझी मादक, सिंहकटी फिगर मला खुपच आवडली. तुझे भरगच्च अवयव पाहुन अस वाटतय की कधी एकदा तुला माझ्या बाहुपाशात घेतोय. अस म्हणत मी माझे ओठ तिच्या लाल झालेल्या गालावर ठेवले. अन एका हाताने तिचे स्तन कुरवाळु लागलो होतो.

तस तिच्या तोंडुन आह् स्स्सस स्स्स्सस असे मादक सुस्कारे निघत होते. अन म्हणाली मग घ्या ना तुमच्या बाहुपाशात सौमित्र, मी केंव्हाची आतुर झालेय मिठीत यायला. पण मी पहील्यांदाच अस परपुरूषाबरोबर करतेय त्यामुळे जरा लाजल्यासारख वाटतय मला पण आता तुंम्ही मला परके नाहीत. तर मी तुम्हांला माझ्या पतीसारखेच मानते.

मग मी उभा राहुन तिलाही उभी करून घट्ट मिठीत घेत तिच्या मानेवर अन खांद्यावर चुंबन करू लागलो. तस तिनेही मला घट्ट मिठी मारली होती. तसे तिचे कडक झालेलेस्तन माझ्या छातीवरदाबले गेलेहोते. अन खाली माझालवडा तिच्या गाऊनवरून पुच्चीवर घासत होता अन त्यामुळे ती गरम होऊ लागली होती.

इकडे मीआता माझेओठ तिच्या गुलाबी अन थरथरत्या ओठांवर ठेऊन चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो होतो. माझा एक हात तिच्या पाठीवरून फिरवत होतो. अन दुसऱ्या हाताने तिच्या गाऊनची समोरील बटन काढत होतो. अन थोड्याच वेळात तिचा गाऊन मी काढुन दुर केला होता. आता अंकीता फक्त निळ्या रंगाची ब्रा अन मॕचींग पँन्टीवर होती.

तिच्या घट्ट ब्रा मधुन अर्धे उघडे दिसणारे गोलगरगरीत कडक अन मादक स्तन पाहुन मला रहावले नाही. मी पटकन तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मधील मादक दरीमध्ये माझेओठ ठेऊन दीर्घचुंबन घेतल. तशी अंकीता मादक पणे स्स्स्स् स्स्स्सस करू लागली. आता मी माझे तोंड दोंन्ही स्तनांवर घुसळत होतो. अन तिच्या मुलायम पाठीवरून हात फिरवत ब्रा चे हुक काढले. तसे तिचे मादक स्तन मोकळे झाले होते.

अन मी माझे दोन्ही हातांनी तिचे स्तन हाळुवारपणे कुरवाळत तिचे ताठरलेले मनुके बोटांनी रगडत होतो. तशी अंकीता अधीकच उत्तेजीत होउन मादक स्वरात आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्स्स् स्स्स्सस अशी सुस्कारे सोडत होती. आता तिनेही माझा शर्ट काढुन माझ्या गोर्यापान रूंद छातीवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागली होती. अन त्याबरोबरच माझ्या मनुक्यांना आळीपाळीने ओठांनी चावत होती.

अन आता मी सुध्दा अधीक उत्तेजीत होत होतो. अन तिचे स्तन आळीपाळीने चोखायला लागलोहोतो. तशी ती खुपच कामातुर होऊन मादक सुस्कारे सोडत एका हाताने माझे डोके धरून तिच्या स्तनांनवर दाबत होती अन दुसऱ्याहाताने माझ्या नाईटपँटवरून माझा लवडा कुरवाळु लागली होती. त्यामुळे माझा लवडा अधीकच लांबलचक व जाड झाला होता. याची जाणीव होताच त्याला पाहाण्यासाठी ती बेचैन झाली होती.

मग तिने एका झटक्यात माझी नाईटपँट खाली केली तसा माझा लवडा बाहेर येउन झटके मारू लागला होता. त्याला पाहुन अंकीता म्हणाली बाईगगग केव्हढा मोठा, लांबलचक अन गोरापान आहे हो तुमचा लवडा सौमित्र. माझ्या पतीचा तर यापेक्षा आर्धापण नाही. मग ती त्याला दोन्ही हातात धरून कुरवाळु लागली होती.

तिच्या नाजुक हाताचा स्पर्श होताच माझा लवडा जोर जोरात झटकेमारू लागलाहोता. अंकीता तिच्या दोंन्ही हातातदाबुन धरून त्याला थांबवायचा निष्फळ प्रयत्न करत होती. ते पाहुन अंकीता म्हणाली बाई ग घोड्या सारख बळ आहे याच्यात. आज काही खर नाही माझ सौमित्र. तुमच्यासारखाच बलवान आहे तुमचा लवडा.

माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर रगडत होता अन तिची पँन्टी ओली झाली होती. ते पाहुन मी पँन्टीवरूनच हात फिरवला तशीती शहारली होती. अनमी एका झटक्यात तिची पँन्टी खाली सरकवुन काढुन टाकली होती. अन तिला माझ्या मिठीत घट्ट पकडुन, एक हात तिच्या गोल भरगच्च गांडीवर फिरवु लागलो होतो.

खाली माझा लवडा आता सरळ तिच्या ओल्या पुच्ची वर घासत होता. अंकीताला असाअनुभव पहील्यांदाच मिळत होता. ती आता खुपच गरम झाली होती. अन आता तिचा एक हात माझ्या पाठीवरून फिरत फिरत सरळ खाली येत गांडीवर फिरू लागला होता. आता दोघही खुपच गरम झालेलो होतो.

मित्र-मैत्रीनींनो कहाणीचा उर्वारीत भाग आपण दुसऱ्या भागात वाचु शकता.

धन्यवाद.

[email protected]

This story सुलभाकाकुचा विश्वास सार्थ केला – १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page