सोनल टीचर

kv999

मी आजवर नेहमीच एक से एक आयटम उपजोगले आहेत. पैसे देऊन पण आणि पॆसे न देता पण. त्यामुळे तसे मला काही माल ची कमतरता आज पर्यंत कधी जाणवली नाही. कारण मी मुळातच झवाड्या स्वभावाचा असल्याने मी कोणाचा व कुठे व कसा गूळ काढायचा हे मला बरोबर माहित होते.

माझे नाव सुनील आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी ऐकून तुम्ही पण माझ्या झवड्या स्वभावाला सलाम कराल यात शंका नाही. मी मुळात दिसयला फार काही देखणा नव्हतो. पण या दुनियेत जो दिखता है वोही बिकता है या नियमाला मी तरी कसा अपवाद असें ना. हे मी तर पुरेपूर ओळखत होतो आणि म्हणूनच मी दिसयाल जरी चांगला नसलो तरी माझ्या गळ्याच्या खाली मी स्वतःला असे काही तयार केले होते कि काही विचारू नका.

मी जिम लावून स्वतःची बॉडी खूपच चांगली केली होती. माझ्या सहा फूट उंचीला शोभेल अशीच माझी बॉडी मी बनवली होती. पिळदार स्नायू, भरदार छाती आणि समोरच्याला धडकी भरेल अशी सरळ नजर. यामुळे मी समोरच्याला माझ्या प्रेमात पडायला भाग पाडत असेच असे.

गल्लीत पण मी सगळ्यात पुढे पुढे करत असे. पण कॉलेज संपून आता मी नोकरीला लागलो होतो. त्यामुळे काही बंधने माझ्यावर आपोआप आली होती आणि त्यातीलच एक बंधन होते ते म्हणजे वेळेचे. मला आता पहिल्या सारखा वेळ नव्हता मिळत आणि तेच कारण होते कि इतका मोठा सण येऊन पण शांत होतो. नाही तर मी गप बसणे शक्य नव्हते.

वर्षातून एकदा येणाऱ्या त्या सणाची जोरात तयारी चालू होती. त्यासाठी लोकांकडून वर्गणी मागणे हा एक प्रकार आपल्याकडे असतो. मला ते यावेळी काही जमत नव्हते. म्हणून मग माझ्यावर एक वेगळीच जबादारी देण्यात आली आणि ती होती येणे वर्गणी मागण्याची. म्हणजे आपण गेलो आणि लगेच सगळे वर्गणी देतात असे होत नाही. त्यासाठी पावती दिली कि मग नंतर जाऊन पुन्हा मग पैसे घ्यायचे असे पण असते.

एकट्याने पण ते काम होत असते म्हणून मी ते काम आनंदाने स्वीकारले. मी त्या रात्री आलो आणि लगेच येणे मागायला गेलो. मागत मागत मी एका घरा जवळ गेलो ते घर होते सोनल आंटी चे. सोनल आमच्या इकडची एक प्रतिष्टीत अशी टीचर होती. तिला सगळेच खूप रिस्पेक्ट देत असत. पण मी मात्र तिच्या शरीराला रिस्पेट देत असे. कारण ती चीज काही औरच होती.

तिच्याकडे मी पहिल्यांदाच गेलो होतो आणि तिला इतकया जवळून पहिल्यांदाच बघत होतो. ती खरेच खूप देखणी होती. तिचे डोळे, तिचे नाक, तिची त्वचा सगळेच कसे उठून दिसत होते. तिच्या छातीकडे बघू कि तिच्या बेंबीकडे असे मला त्या दिवशी झाले कारण तिने साडीच अशी काही घातली होती कि त्यातून तिच्या दोन्ही गोष्टींचे पुरेपूर प्रदर्शन होत होते.

तिच्याकडे मी पैसे मागताच तिने आता पैसे नाहीत म्हणून सांगिलते आणि मला नंतर येण्यास सांगितले. मी असे तिच्याकडे जवळपास तीन ते चार दिवस सलग जात होतो. पण ती काही केल्या पैसे देत नसे. तिथे दुसरे कोणी असते तर मी त्याला माझा इंगा दाखवला असता. पण ती फक्त सोनल होती म्हणून ती वाचली होती आणि त्याला सगळ्यात महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे तिचे शरीर.

रोज रोज जाऊन मी आणि ती आता बोलू पण लागलो होतो. तिच्याशी बोलताना ती मला म्हणाली “तू तर हुशार आहेस. तुझ्याकडे बघून असे वाटत नाही” असे म्हणून ती माझ्याशी जरा जास्तच जवळीक करू लागली होती. तिला कुठे माहित होते कि मी किती गोड बोल्या आहे ते. तिला हे कुठे माहित होते कि माझे हे बोलणे तिच्या शरीरासाठी होते ते.

तीच्या घरी बसून मी रोजच गप्पा मारून येत होतो. त्या दिवशी मला सुट्टी होती आणि म्हणून मी दुपारी जायचे ठरवले आणि तिच्याकडे दुपारीच गेलो. आत जाऊन मी बसताच ती मला म्हणाली “अरे आज दुपारी कसे काय आलास तू?”

“मला आज सुटी असते ना. म्हणून म्हंटलं दुपारी जाऊन येऊ आज” असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ठीक आहे तू बस मी अंघोळीला चालली आहे” असे म्हणून ती अंघोळीला गेली पण आणि मी तिची वाट बघत बसलो. त्या गडबडीत ती तिचा टॉवेल माझ्या इथेच विसरली. माझी नजर सहज त्या टॉवेल कडे जाताच मला त्यातून गुलाबी रंगाचे काही तरी डोकावत असलयाचे दिसले.

मी हातात घेताच ती निकर आणि ब्रा असल्याचे मला समजले. म्हणजे ती ब्रा व निकर ती घालणार होती. सोनल ची ब्रा आणि निकर आहे म्हण्टल्यार मी थोडा सावध झालो. लगेच मी ते हातात घेतले आणि ते बघू लागलो. त्यांना नाकावर ठेवून मी वास घेत होतो आणि तोच ती माझ्या मागे येऊन कधी उभी राहिली आहे ते मलाच समजले नाही.

“तुला ते हवे असेल तर घेऊन जा” तिच्या आवाजाने मी भानावर आलो. ती माझ्या मागे आहे हे बघून मी त त प प करू लागलो. ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. मला म्हणाली “काय रे तुम्हला पोरांना काय इतके आमच्या आतील कपड्यांचे कौतुक असते?” ती असे म्हणताच मग मी धाडस करत म्हणालो “फक्त कपडे नाही तर ते ज्यावर घातले जातात त्याचे पण कौतुक असते आम्हाला आणि त्यातच जर ती तुझ्या सारखी असेल तर मग काही विचारूच नको. मग हे कपडे दुय्यम आहेत”

असे म्हणून मी तिच्याकडे बघून डोळा मारला. ती लगेच उतरली “हो का. मग हे कपडे कशावर घालतात ते बघ” असे म्हणून तिने तिची साडी काढण्यास सुरवात केली. बघता बघता ती पूर्ण नग्न होऊन माझ्या समोर उभी राहिली. हे सगळेच खूप फास्ट आणि अनपेक्षित होते. मी तिच्या त्या मदमस्त नग्न देहाकडे बघतच राहिलो.

ती माझ्या कडे जवळ आली आणि तिने माझी कॉलर पकडून मला उठवले. मी उभा राहताच तिने माझ्या गळ्यात गळा घातला आणि ती माझे चुंबन घेऊ लागली. माझा सोटा एका क्षणात मोठा झाला. मी तिला करकचून माझ्या मिठीत घेतले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिचे चुंबन घेता घेता मी माझी जीभ तिच्या चेहऱ्यावरून पण फिरवू लागलो. तिचा चेहरा मी चाटून काढत होतो.

हे परत मिळेल कि नाही हे माहित नव्हते मला आणि त्यामुळे मी त्याच तीव्रतेने तिच्यावर तुटून पडलो होतो. तिच्या शरीरावरुन मी असा काही हात फिरवत होतो कि जणू काही मखमली गाडी वरून फिरवत आहे. तिला उचलून मी सोफ्यावर ठेवले आणि तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. तिच्या छातीचे निप्पल्स मी चोकून चोकून इतके मोठे केले होते कि ते आता एखाद्या मनुक्या पेक्षा पण मोठे झाले होते.

तिला मी तसेच मागे रेलून झोपवले आणि तिच्या पायाला मी बाजूला केले. तिच्या मांड्या बाजूला करताच तिच्या त्या मदमस्त जांघेत लपलेली तिची ती कमालीची सुंदर योनी मला दिसली. तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि तिची योनी मी चाटू लागलो. तिच्या योनीच्या आत पण मी माझी जीभ घालून माझे तोंड आत बाहेर करत मी तिचे माऊथ फक करत होतो.

तिला मी तसेच उठवले आणि पोटावर झोपवले. मी खाली बसलो आणि तिच्या गांडीचे काप मी बाजूला केले. तिच्या गांडीच्या भोकावर पण मी माझी जीभ ठेवली आणि ते मी चाटू लागलो. तिचे ते भुऱ्या रंगाचे भोक मी चाटून चाटून ओले चिंब केले होते.

माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी मग माझा सोटा तिच्या योनीवर मागून ठेवला आणि हळू हळू करत त्याला मी आत घालू लागलो. बघता बघता माझा पूण सोटा तिच्या तोंडात गेला आणि मग मी माझी कम्बर जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकून काढू लागलो. तिच्या त्या नाजूक योनीला मी बाद करत होतो.

तिला मग मी सरळ केले आणि तिच्या योनीत मी समोरून माझा सोटा घातला. तिचे दोन्ही वर उचलून धरत मी तिला पुन्हा एकदा ठोक ठोक ठोकून काढायला चालू केले. खूप वेळ तिला ठोकून काढले मी आणि मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी सोनल टीचर ला त्या दिवशी असे ठोकले होते कि त्या नंतर तिने काही मला सोडले नाही.

ती आज पण माझ्याकडून रोजच ठोक ठोक ठोकून घेते. गल्लीत कोणाला वाटले नव्हते कि ती वर्गणी देईल असे. कारण तिने आजवर कधीच दिली नव्हती पण तिने त्या वेळी सगळ्यात जास्त वर्गणी दिली आणि त्याचे खरे कारण फक्त तिला आणि मलाच माहित होते.

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Share this to…
  • Whatsapp

Loading

1
0

You cannot copy content of this page