स्वप्न पूर्ण झाले झवाड्या सोनालीला ठोकायचे

मी सोनाली ला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देत तिचे मी चुंबन घेऊ लागले.माझे ओठ तिला लागताच ती पण खूप गरम झाली होती आणी ती मला तिच्यावर ओढूनच घेत होती. मी तिचे ते नाजूक ओठ असे काही चोकून काढत होते कि बघता बघता तिचे ते कमालीचे नाजूक असलेले ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. तरी देखील मला काही केल्या तिचे तो ओठ सोडवत नव्हते आणि म्हणून मी खूप वेळ तिचे स्मूचिंग केले.

तिला मी खाली झोपवून तिची छाती जशी मी ओपन केली तसे तिचे खूपच जास्त सेक्सी आणि गोलाकार असलेले उरोज टुणकन बाहेर आले. त्याना बघून तर मी त्यांच्यावर तुटूनच पडले आणि त्यांना माझ्या तोंडात घेऊन मी ते निप्पल्स असे काही बाहेर ओढत होते कि ते इतके बाहेर आलेले बघूनच सोनाली पण वेडी झाली होती आणि ती मला तसे अधिकाधिक तसे करण्यास सांगत होती.

मी तिला आता माझ्या जवळ घेऊन ठोकणार तोच मला गजर चा आवाज आला आणि मी जागी झाले. म्हणजे मी सोनाली ला जे ठोकत होते ते स्वप्न होते तर. मी आणि ती एकाच कॉलेज मध्ये होतो.एकाच वर्गात असल्याने माझी आणि तीची चांगली मैत्री होती.

मी दिसायला खूप देखणी होते. बाकी मुलींपेक्षा माझी खाज मात्र जरा जास्त होती. मला सतत काही ना काही एक तर हातात किंवा तोंडात किंवा माझ्या योनीत घालून बसायची सवय  होती. मी जिम ला पण नियमित जात होते. त्यामुळे तर माझी फिगर अशी काही सेक्सी झाली होती कि काही विचारू नका. माझ्या मागे तर किती मुले लागली होती ते माझे मला पण माहित नाही. मी खुपच जास्त फेमस होते कॉलेज मध्ये.

हे सगळे जरी नीट दिसत असले तरी तसे काही नव्हते. म्हणजे यात अडचण एक अशी होती कि मला मुले आवडत नसत. होय. आणि मी त्यामुळे कधीच मुलांसोबत जात नसे. माझ्याकडे मोबाईल मध्ये अश्लील क्लिप्स चा खजिना होता पण त्या सगळ्याच लेस्बियन सेक्स च्या होत्या. त्या बघून मला अश्या काही माझ्या भावना तीव्र झाल्याचे वाटत असे जे मी कधी नॉर्मल क्लिप्स बघून पण मला होत नसे.

मी खूप मुलींना बघत असे आणि माझ्या योनीत माझी बोटे घालून माझी खाज भागवून घेत असे. पण अजून देखील माझी खाज भागवले अशी मैत्रीण काही भेटली नव्हती. दिवस जातील तसे माझे अवघडच होत चालले होते कारण माझी खाज खूपच जास्त वाढत चालली होती.

माझ्या खूप मैत्रिणी होत्या आणी त्यातच एक होती सोनाली.

सोनाली माझ्या पेक्षा पण खूप जास्त देखणी होती. एकाच वर्गात असल्याने आमची खूप चांगली मैत्री होती. ती नियमित जिम ला जात असे आणि त्यामुळे तिची फिगर अशी काही सेक्सी झाली होती कि काही विचारू नका. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून मी प्रत्येक वेळी वेडी होत असे. तिच्या छातीचे गोळे अफलातून होते. जिम मध्ये ती त्याचा विशेष व्यायाम करत असे आणि त्यामुळे ते तसे गोल झाले होते.

तिने साडी घातली कि तिची बेंबी दिसलीच म्हणून समजा.तिची ती बेंबी अशी काही खोलगट होती कि तिला बघून त्यात जीभ घालून निवांत बसावे असे मला वाटत होते. तिच्या मांड्या अश्या काही लुसलुशीत होत्या कि त्या बघून तिचे ते मांस माझ्या तोंडात घेऊन रात्रभर खात बसावे असे मला वाटत होते. तिची गांड म्हणजे तर स्वर्गच होता. अशी गांड मी आजवर कधी कोणाची बघितली नव्हती.

त्यामुळे मी तर तिच्या प्रेमातच पडले होते. मला काहीही करून तिला म्हणजे तिच्या शरीराला उपभोगायचे होते म्हणजे होतेच आणि त्यासाठी मी योग्य वेळेची वाट बघत होतो. एकदा तिच्या घरी कोणी नव्हते म्हणून तिने मला तिच्या कडे झोपायला बोलावले होते. मी तिच्याकडे गेले तेव्हा तिने निळ्या रंगाचा वन पीस गाऊन घातला होता.

त्या गाऊन चा आकार इतका छोटा होता कि तो तिने घातला नसता तरी चालले असते असे तिला बघून मला वाटत होते. त्या ड्रेस मधून तिचे तर उरोज कधी एकदा बाहेर पडतो असे करत होते. तिने ब्रा घातलीच नव्हती. कारण त्या पारदर्शी ड्रेस मधून तिचे निप्पल्स मला स्पष्टपणे दिसत होते. तिचा ड्रेस इतका पारदर्शी होता कि तिने आत घातलेली निळ्या रंगाची निकर पण मला दिसत होती.

मी तर तिच्याकडे डोळे मोठे करून बघतच बसले होते. आम्ही असेच बोलत असताना ती मला अचानकच म्हणाली “प्रिया मला तुला काही सांगायचे आहे.”

“बोल ना.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मला तू खूप आवडतेस प्रिया.” ती असे म्हणताच मी जागेवरून उडालेच. तरीही मी तिला विचारले “म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे आहे ते.”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुला कसे सांगू? अग मला मुली जास्त आवडतात. त्यामुळे मी कधीच तू मला मुलांसोबत फिरताना बघतीले नसणार. कारण मी एक लेस्बियन आहे. मी आजवर हि गोष्ट कोणालाच सांगितली नव्हती. पण जसे जसे मी तुझ्या जवळ येत गेले तसे तसे मला माझ्या भावना आवरणे कठीण होऊन बसू लागले होते.”

“तू जवळ असलीस कि मला काय करू आणि काय नको असे होऊन जाते. मला तुला उपभोगायची खूपच इच्छा होते.तुला काय वाटेल असा विचार करून मी आजवर कधी काही तुला बोलले नाही. पण आता मात्र मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले आहे आणि म्हणून मी तुला सगळे काय ते सांगायचे ठरवले होते आणि म्हणून मी आज तुला घरी बोलावले आहे. आय लव यु.”

असे म्हणून ती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला. मला जे पाहिजे होते तेच तिच्याकडून येत होते आणि त्यामुळे मी खूपच खुश झालो होते. ती जशी माझ्या जवळ आली तसे मी तिला माझ्या खूपच जवळ घेतले आणि मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू लागले. माझा तो स्पर्श तिला असा काही सुखावत होता कि काही विचारू नका.

तिच्या चेहऱ्यावरून मी माझ्या हाताचे बोट हळू हळू करत फिरवू लागलो आणि ती बोटे जशी जशी तिच्या ओठांकडे जाऊ लागली तशी ती गरम होऊ लागली होती. तीच बोटे मी हळूच तिच्या छातीकडे नेली आणि हळू हळू करत मी तिची छाती दाबू लागले. माझ्या या कृतीने ती कमालीची वेडी झाली. तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही दोघी पण एकमेकिंचे चुंबन घेऊ लागलो.

माझे स्वप्न आज साकारत असलेले बघून मी खूपच जास्त गरम झाले होते आणि मी तिला तिच्यावर झोकून दिले होते. तिला मी जसे खाली झोपवले तसे तिने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतले .मी तीचे ओठ चोकतच होते आणी त्याचवेळी मी तिच्या छातीशी देखील खेळत होते. दाबून दाबून मी तिची छाती खूपच मोठी केली होती आणि तिचे ते निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेत त्यांना मी असे काही चोकून काढू लागले कि तिने मला कडकडून मिठी मारली आणि ती माझ्या पूर्ण बॉडी वरून तिचा हात फिरवू लागली.

मी खुप वेळ तिच्या छातीशी खेळले आणि मग मी बाजूला झाले. तिच्या मांडीत मी जाताच तिने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिची ती कमालीची सेक्सी योनी बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. मी माझी जीभ बाहेर काढून आधी तर तिच्या मांडीवरून खाली वर करत ती फिरवू लागले. माझी जीभ जशी जशी तिच्या मांडीवरून फिरू लागली तशी ती कमालीची बेभान झाली आणि तिने माझे तोंडच तिच्या योनीवर दाबून घेण्यास सुरवात केली.

तिच्या त्या लुलुसलुशित मांड्या मी माझ्या तोंडाने चावून खाल्ल्या आणि मग मी वळाले ते तिच्या योनीकडे. तिची योनी कमालिची सेक्सी होती .ती पिक्चर मध्ये दाखवतात तशीच तिची काहीशी योनी होती. गोरी गोरी पान आणि अगदी सुबक असे तिच्या त्या योनीचे पदर होते. मी लगेच माझी जीभ त्या योनीवर ठेवली आणि मी ती सर सर करत खाली वर करून फिरवू लागले.

तिची योनी इतकी गोरी होती कि माझी जीभ फिरू लागताच ती लाल झाली. तिच्या योनीचे पदर मी हळूच हाताने बाजूला केले आणि तिच्या दाण्याला पण मी माझ्या जिभेने चाटू लागले. खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि तिला ओलेचिंब केले होते मी.

तिला मी मग उठवले आणि तिच्या योनीवर मी माझी योनी ठेवली. माझी कंबर मी मग एकसारखी इकडे तिकडे करून योनिवर योनी मी घासू लागले. एकसारख्या आमच्या योनीवर योनी घासत होती आणी त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघी पण खूपच जास्त गरम झालो होतो. खूप वेळ घासून आले आणि आमचे वीर्य मग बाहेर आले. ते सगळे वीर्य आम्ही पिऊन टाकले आणी मग कुठे आम्ही दोघी पण पूर्ण शांत झालो. तेव्हा पासून आम्ही रोजच हि मजा करू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page