हळदीच्या कार्यक्रमात बायकोने नवरदेवाला झवू दिलेहि घटना काही महिन्यापूर्वीची आहे. नव्हेंबर चा महिना होता. थंडगार वातावरण होते. माझ्या बायकोने निर्मला ने मला एकदा कळवले कि तिच्या एका मित्राचे लग्न आहे. तर येत्या शनिवारी हळदी आहे.

मुलगा कोळी मराठी होता. त्यामुळे पिण्याची भरपूर सोइ असणार ह्यची मला खात्री होती. हळदी मुंबईतल्या आकसां समुद्र किनारी होता. आकसां खूप शांत आणि मुंबई पासून वेगळा असा गाव आहे. त्यामुळे तिथे कोणी जास्त राहत नाही. त्तिथे त्याने एक बांगला हळदी साठी बुक केला होता. हळदी ८ ची होती पण आम्ही ९ पर्यंत तिथे पोहचलो.

निर्मलाने हळदीचा कार्यक्रम होता म्हणून पिवळी साडी घातली होती. मी पिवळा कुर्ता आणि पैजामा घातला होता. आम्ही कार्यक्रमात पोचलो. कार्यक्रम सुरु झाला होता. आम्ही दोघांनी पण नवरदेवाला हळदी लावली.

काही वेळातच पिण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला. सर्व पियू लागले. डीजे पण होता तर सर्व नाचू लागले. मी कोणाला ओळखत नव्हतो तिथे म्हणून एका कोपऱ्यात माझा ग्लास घेऊन बसून सर्वाना नाचताना पाहत होतो. बंगल्यासमोर गार्डन पण होते. काही आत नाचत होते, काही बाहेर.

निर्मला चे सर्व मित्र मैत्रिणी आल्या होत्या. ती त्याच्या बरोबर नाचत होती. खूप वेळ नाचणे गाणे सुरु होते. तेवढ्यात निर्मला माझ्या नजरे पासून दूर झाली. कदाचित ती आत गेली असेल.काही वेळाने निर्मला आली आणि परत नाचू लागली. ह्यावेळी ती जरा उत्तेजित होऊन नाचत होती. नाचत नाचत तिचा पदर खाली पडत होता आणि गल्ली दिसत होती. ती सारखी पदर सरळ करत होती. त्यात तिचे मोठे बॉल वरखाली उडत होते. आणि निर्मला तिची मोठी गांड हलवत हलवत नाचत होती.

मला लगेच कळून आले कि निर्मला आत जाऊन पियुन आले आहे. म्हणून ती एवढी जोश मध्ये दिसत आहे. हळू हळू वेळ पुढे जाऊ लागला. काही माणसे घरी निघून गेली. घरातील पाहुणे बंगल्यातल्या रूम मध्ये जाऊन झोपली.

आता रात्रीचे १२.३० होऊन गेले होते. मला वाटले होते १२ पर्यंत कार्यक्रम संपेल. पण जवळ ८ ते १० लोक अजून नाचत होती. नवरदेव निर्मला बरोबर नाचत होता. तो पण पूर्ण पियुन टून झाला होता.

मला कळून आले कि कार्यक्रम काही लवकर संपणार नाही. बसून बसून माझे पण पाय दुखू लागले होते. म्हणून पाय मोकळे करण्यासाठी मी बंगल्या भोवती फुरू लागलो. बंगल्याच्या आजूबाजूला पूर्ण काळोख होता. मी मागच्या गार्डन कडे काळोखात हळू हळू चालत जाऊ लागलो.

काही अंतर चालत पुढे आलो होतोच कि तेवढ्यात मला मागच्या बाजूला निर्मला चा आवाज आला. मी हळूच खिडकी कडे आलो. ती खिडकी बाहेरून उघडण्याचा प्रयत्न केला तर ती उघडली गेली. मी हळूच खिडकी थोडी उघडली आणि आत पाहिले.आत पाहताच मला धक्काच बसला. आत निर्मला आणि नवरदेव मुलगा होता. त्याने निर्मलाला मागून मिठी मारून घट्ट पकडले होते आणि निर्मला त्याचा फोन घेऊन फोटो काढत होती. मग त्यानी परत पोस बदलला आणि समोरून घट्ट मिठी मारून फोटो काढला. असे दोन तीन फोटो त्या दोघांनी एका मेकाला चिकटून काढले.

फोटो काढून निर्मला जशी बाजूला होणार होती कि तिचा पदर खाली पढला. पण निर्मलाने तो पदर उचला नाही. ती अशीच मोबाइलला हातात धरून काढलेले फोटो पाहण्याचे नाटक करत होती. तेवढ्यात नवरदेवाची नजर निर्मलाच्या गल्लीवर पढली आणि त्याने सरळ त्याचे तोंड निर्मलाच्या गल्लीवर टेकवले.

नवरदेव निर्मलाची गल्ली चाटू लागला, तिच्या मानेवर किस करू लागला. त्याने निर्मलाला घट्ट मिठी मारली आणि निर्मला पण मदहोश होऊ लागली.

इथे माझ्या तोंडाचे पाणी सुकले. हे काय होत आहे माझ्या नजरे समोर तेच कळेनासे झाले. मी गप्प उभा राहून पाहत राहिलो.

नवरदेव पूर्ण हळदीने भरलेला आता माझ्या बायको निर्मलाला होठांवर किस करू लागला. तो वेड्या सारखा निर्मलाला किस करत होता. दोन्ही हात निर्मलाच्या बॉल वर ठेवून जोरात दाबत होता. निर्मला सुद्धा नवरदेवाच्या पाठीवर हात फिरवत त्याला प्रोसाहन देत होती.

मग नवरदेव मागे सरला आणि त्याने निर्मलाची साडी खेचली आणि तिची साडी खेचून काढून टाकली. निर्मलाने सुद्धा त्याचा हळदीने भरलेला कुर्ता वर करून काढून टाकला. मग नवरदेव निर्मला समोर खाली बसला आणि निर्मलाची बेंबी चाटू लागला. निर्मला आवाज करू लागली.

अहाहा हाहाहा अह्ह्ह आहाहाहा
अहाहाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा हं

इथे निर्मलाच्या आवाजाने माझा लंड ताठला. मग नवदेवाने बेंबी चाटत, निर्मलाच्या परकर ची नाडी सोडली आणि परकर खाली पडला. निर्मलाने आत निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. नवरदेव परकर काढत असताना, निर्मलाने आपला ब्लॉऊझ काढून टाकला.

नवरदेव उभा राहिला. आता निर्मला फक्त निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि पॅंटी वर समोर उभी होती. नवरदेव तिला अर्धनग्न पाहून उत्तेजित झाला आणि त्याने त्याचा उरलेला पैजामा आणि आतली चड्डी काढून पूर्ण नागडा झाला.

नवरदेव नागडा होताच, निर्मलाची नजर नवरदेवाच्या लवड्यवर पडली. नवरदेवाच्या पूर्ण अंगावर हळद होती. फक्त लवडा आणि गांड गोरी दिसत होती. नवरदेवाने लगेच निर्मलाला घट्ट मिठी मारली आणि मिठी मारून निर्मलाची गांड जोर जोरात दाबू लागला.

आता माझा लवडा काही चड्डीत सामावत नव्हता. नाईलाजाने मी माझी पॅन्ट उघडली आणि खाली सरकवली. लवडा बाहेर काढला आणि ताठलेला लवड्याला कुरवाळत निर्मलाला पाहू लागलो.

नवरदेव आता पूर्ण संतापला होता. त्याने लगेच निर्मला चा ब्रा काढून टाकला आणि तो निर्मलाचे निप्पल चोखु लागला. निर्मलाचे बॉल दोन्ही हाताने पिळू लागला. निर्मला ओरडू लागली.

अहाहा अहाहा हाहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह हं
अहाहा अहहह अह्ह्ह हहा

मग काही वेळाने त्याने निर्मलाची पॅंटी खाली खेचून काढून टाकली आणि समोर खाली बसला. खाली बसून नवरदेवाने निर्मला चा एक पाय बाजूच्या खुर्चीवर ठेवला आणि निर्मलाची पुची चाटू लागला.

निर्मलाचे तोंडावरचे हाव भाव पाहून इथे माझ्या लवड्यतून चीक पडायला सुरवात झाली. माझा पण लवडा आता लाकडासारखा ताठला होता.

का माहित नाही पण मला स्वतःच्याच बायकोला दुसर्याकडून झवून घेताना पाहून खूप मजा येऊ लागली. मी त्याचा पुरेपूर आनंद घेऊ लागलो.

नवरदेव मग उठला आणि त्याने निर्मलाला त्याच खुर्चीवर बसवले. निर्मला बसली आणि नवरदेवाने तिच्यासमोर त्याचा ताठलेला लवडा ठेवला. निर्मलाने जराही वेळ न घालवता नवरदेवाचा लवडा हातात धरला आणि तोंड पुढे आणून तोंडात घेतला. तोंडात घेऊन निर्मला नवरदेवाचा लवडा चोखु लागली.

तिथे निर्मला लवडा चोखत होती पण इथे माझ्या तोंडून ….अह्ह्ह हहा अहाहाहाहा असा आवाज येऊ लागला.

निर्मलाने लवडा चोखून पूर्ण ओला करून टाकला. मला नवरदेवाच्या लवड्यवरुन पडणारी लाळेची धार दिसत होती.

त्यानंर्र नवरदेवाने निर्मलाला उठवले आणि खुर्चीवर हात ठेवून वाकून उभे केले. मग नवरदेव मागे गेला आणि आदी त्याने निर्मलाची गांड चाटली. मला समोर दिसत होते नवरदेवाने त्याचे पूर्ण तोंड निर्मलाच्या गांडीत घुसवून ठेवले आहे आणि तो निर्मलाच्या गांडीचे भोक चाटत आहे.

नवरदेव कुत्र्या सारखा जीभ बाहेर काढून निर्मलाची पूर्ण गांड चाटत होता. गांडीच्या फटीत खालून वर त्याने जीभ फिरवली.

मग काही वेळाने उठला आणि लवडा हातात धरून त्याने मागून निर्मलाच्या पुचित टाकला. हळू हळू लवडा निर्मलाच्या पुचित जाताना मला दिसत होता. काही क्षणातच नवरदेवाचा लवडा निर्मलाच्या पूर्ण पुचित घुसला. मग नवरदेवाने निर्मलाची कमर घट्ट दोन्ही हाताने पकडली.

मोठा स्वास घेतला आणि जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. एवढ्या जोरात मागून फटके देत होता कि मला निर्मलाची गांड वर खाली उडताना दिसत होती. निर्मला ने घट्ट खुर्चीवर धरून ठेवले होते आणि ती तोंडाने हळू आवाज करू लागली.

आअह्ह्ह अहाहा हहा अहहह
अहाहा अहहह अहाहाहाहा अहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा हं

इथे मी माझ्या लवड्यवर घट्ट मुठी केली आणि जोर जोरात लवडा हलवू लागलो.

मी त्याना पाहतच होतो कि तेवढ्यात नवरदेव एक्दम शेवट वर पोहचला होता. त्याने आता अजून जोरात धक्के द्यायला सुरवात केली. आता तर खुर्ची सुद्धा मागे पुढे हळू लागली. निर्मला वेडेवांकडे चेहऱयावर भाव करून सहन करत होती.

खूप शॉट मारले नवरदेवाने. मग पाणी निघायच्या आधी, नवरदेवाने लगेच लवडा काढला आणि निर्मलाला सरळ केले आणि समोर बसवले. निर्मलाने नवरदेवाचा लवडा हातात धरून जोर जोरात हलवू लागले.काही सेकंदात नवरदेवाने जोराचा स्वास घेतला आणि लवड्यतून पाणी उडवले. निर्मलाने ते पाणी सरळ तोंडात घेण्याचा प्रयत्न केला पण काही पाणी तोंडात गेले तर काही तिच्या चेहऱयावर उडाले. केसात पण पाणी उडाले.

इथे मी जोरात लवडा हलवत माझे पाणी गाळले. मला समोर दिसत होते, निर्मलाच्या पूर्ण चेहऱयावर चिकट पाणी चमकत होते.

मग नवरदेव शांत झाला. इथे निर्मला पण शांत झाली. दोघांचा स्वास चढला होता.

निर्मला लगेच उठले आणि बाजूला लावलेल्या परदयवर आपले तोंड पुसून घेतले. ती ब्रा आणि पॅंटी घालू लागली.

इथे नवरदेव पण आपले कपडे घालायला जात होता तेवढ्यात निर्मला म्हणाली थांब. आणि ती कोपऱ्यात ठेवलेली हळदीची वाटी घेऊन आली. तिने वाटीतली हळदी हातावर घेतली आणि नवरदेवाच्या लवड्यवर घासू लागली. निर्मलाने नवरदेवाच्या पूर्ण लवड्यवर, गोट्याना आणि मागे गांडीवर हळदी लावली.

नवरदेवाचा उरलेला भाग पण आता हलदीवने भरला होता. दोघं पण हसू लागले आणि कपडे घालून रूम च्या बाहेर गेले.

मी पण इथे माझी पॅन्ट घालून हळूच परत सर्व नाचत होते तिथे आलो. मला दिसले निर्मला परत सर्वाबरोबर नाचत होती. तिने मला पाहिले आणि ती माझ्याकडे आली मला सांगायला कि थोडयावेळाने निघू. ती वाकून मला सांगताना माझी नजर तिच्या चेहऱयावर होती. काही वेळेआधी ह्याच चेहऱयावर नावरदेवाचे पाणी पसरले होते.

निर्मला खूप आनंदी दिसत होती आणि परत जाऊन नाचू लागली. काही वेळाने कार्यक्रम संपला. आम्ही घरी निघालो. जाताना नवरदेव आम्हाला दरवाज्या पर्यंत सोडायला आला. मला कळले कि तो मला नाही निर्मलाला सोडायला आला आहे. निर्मला आणि नवरदेवाने डोळ्यांच्या इशाऱयाने एकामेकांना निरोप दिला.


मी निर्मलाला कधी त्याबद्दल कळवले नाही. जेव्हा पण मी निर्मला ला झवतो, नेहमी माझ्या डोक्यात तेच सर्व पाहिलेले दृश्य येतात.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page