६० वर्षाची आत्या आणि मी – २६० वर्षाची आत्या आणि मी

ही कथा तुम्हीं वाचली असेलचया कथेचा दूसरा पार्ट मधी अजुन एक अनुभव सांगनार आहे

तुम्हाला ही कथा कशी वाटली नक्की काळवा.

Instagram id –  shubham_12299

मी माझ्या ६० वर्षा च्या आत्या ला रोज़ झवतो ..तर त्यातलाच एक अनुभव संगणार आहे की आत्याच्या ६० व्या वाढदिवसा दिवशी मी आणि आत्या नी कशी मज्जा केली ..

.

.

आत्या ला चांगला पगार असल्यामूळे आम्ही आत्याचा वाढदिवस लोनावळ्याला करायचा प्लान करतो

आणि दिवस आधि मी आणि आत्या तिथ जातो.. लोनावल्यात एक 2BHK बंगला  3 दिवसासाठी भाड्याने घेतो ...

त्या बंगल्यात आत्या आणि मी दोघच असतो

आता रात्रीचे ११ वाजले होते , १२ ला आत्याला ला ६० वर्ष पूर्ण होनार होते दोघेही खुप आनंदात होतो

.

१२ वाजता आत्या एका नवरी सरखी तयार होऊन रूम मधी येती .. मी फुले , गुलाबाच्या पाकल्या बेड वर ताकून  ,केक रेडी करुणसागळी तयारी करुण ठेवली होती

.

पूर्ण तयार होऊन ,केसात मोगरयाचा गजरा, लाल रंगाची साड़ी , काल्या रंगाचा ब्लाउज घालुन माझ्या समोर येउन उभी राहती..

लगेच मी तिला जोरत मीठी मारतो आणि एक लीप किस करतो

ती आज खुप जास्त सुंदर दिसत होती . तीच्या अंगातुन येनारा सूगंध मला वेड लावत होता

तिला बगुन आता माझा बुल्ला उसल्या मारू लागला

तिला पण जानवल होत क़ी मी खुप मूड मधी आहे

तर आत्या मला म्हणतीशुभम अरे होंकिती घाई करतो ..

मीआत्या तू आज खुप सुंदर दिसती ..तुला ज़र कोनी अस पाहिल तर कोनाचा पण बुल्ला लगेच सलामी देईल

आणि ती हासु लागती….

मी आणि आत्या आता जास्त वेळ वाया घालवता लगेच केक कापतो आणि एकमेकाना केक भरवतो

आणि लगेच मी आत्याच्या तोंडात तोंड घालुन किस करु लागतो

तीच्या तोंडातला सगला केक खाऊन आत्याची जीभ चोखु लगतो आत्या पण मला साथ देत जोरजोरात माझी जीभ चोखु लागतीमी आत्या च्या अंगावर तर आत्या माझ्या अंगावर ज़ोपुन .. अम्ही एकमेकांनला अंगावर घेऊन .. तोंडात तोंड घालुन अर्धा तास वेड्यासारखे किस करतो

.

आम्ही दोघ पण आता खुप जास्त गरम होतो ..

आत्या बेड वर खाली झोपलेली असती .. मी तीच्या अंगावर ज़ोपुन तीचे  बॉल ब्लाउज वरुण दाबु लगतो आणि माझा कड़क बुल्ला साड़ीवरुनच तीच्या पुच्ची ला घासतो

थोड़ा वेळ ब्लाउज वरुण बॉल दाबून झाल्यावर मी आत्याचा ब्लाउज आणि ब्रा काढुन ताकतो आणि तीचे दोन्ही बॉल मोकले करतो .. एकएक करुण बॉल तोंडत घेऊन चोखतोतीच्या बॉल चे मनुके आता फुगले होते , मी ते मनुके चोखून चोखुन  लाल करतो

आत्या आता पूर्ण गरम झाली होती ती तिची गांड ऊचलून बुल्ला पुच्चीवर दाबूण घेत सुसकारे सोडत होतीआआऽऽऽ शुभमभारी वाटतय रे…. चोख जोरतअजुन दाब …..

बॉल चोखून झाल्यावर मी तिची साड़ी काढुन तिला उघड करतो .. आणि तिच अंग चाटु लगतो .. तीच्या बेम्बित जीभ घालून भीरवतो .. तिच सगळ पोट चाटून चीकट करतो आणि तिला पोटावर झोपउन तिची पाठ चाटु लागतो .. पाठ चाटुन झाल्यावर तिची चड्डी ख़ाली  ओढुन तीच्या गांडीवरुन जीभ फीरवतो आणि तीचे नितंब  हातानी दाबतोतिच्या गांडीवर थूकून गांड चाटतो .. तशी आत्या मादक आवाजत कन्हु लागती

आऽऽमाझ्या राजा….. माझ पानी निघाल …. खुप छान वाटतय …. चाट माझी गांड …. घाल जीभ गांडित

मी माझा वेग वाढवतो आणि जीभ आत्याच्या गांडीत फिरवतो

गांड चाटून झल्यावर आत्या माझे कपड़े काढ़ून मला पूर्ण उघड करती

मी आणि आत्या आता  ६९ पोज़िशन मधी येतो

मी बेड वर खाली झोपतो आणि आत्या तिची पुच्ची माझ्या तोंडवर ठेउन बसती आणि माझा बुल्ला चोखती

मी माझी जीभ आत्याच्या पुच्ची फिरउन वेड्यासारखा पुच्ची चाटत होतो तर मधीच तीच्या गांडीत जीभ फिरवायचोआत्या माझा बुल्ला जोरजोरात लॉलीपॉप सारखा चोखत होती  ….

२० मिनट पुच्ची चाटुन झाल्यावर आत्या तिचा कामरस माझ्या तोंडत सोडती….

( आत्याच वय झाल्यामुळे तिची पुच्ची थोड़ी फ़ाकली होती , माझी जीभ जास्त आत जात होती आणि चाटायला पण वेगळीच मज्जा यायची )

मी आत्याच सगळ पानी पेउन पुच्ची चाटुन स्वच्छ करतो

अत्तापर्यंत आत्यानी वेला पानी सोडल होत ..

आता मी माझी कंबर उचलुन आत्याच्या तोंडात बुल्ला मागपूढ करुण तोंड झवतो ..माझ पण पानी निघनार होत म्हनूनू मी माझा वेग वाढवतो आणि सगळ पानी आत्याच्या तोंडात सोडतो आणि शांत पडून राहतो ….

आता आत्या आणि मी खुप दमतो .. आत्या माझ्या बाजूला शांत पडून राहती

मी आत्याकड तोंड़ करुण गाप्पा मारत बसतो … …

१५ मिनट अम्ही शांत रहातो

परत मी आत्या च्या आंगावर झोपुन तिला किस करतो आत्या हलुहलु गरम होऊन मला साथ देत माझी जीभ चोखु लागती

१० मीनट  किस करुण झाल्यावर मी माझा बुल्ला आत्याच्या पुच्ची वर ठेउन पुच्ची ला खाली वर घासुन दाना चोळतो.. 

आत्याला आता सहन होत नाही ती ओरडू लागती

आत्या  शुभम प्लीज़ झव आता …. घाल ना बुल्ला आतफाडून ताक माझी पुच्ची …. आऽऽऽ झव लवकर

.

बुल्ला पुच्ची ला घासुन झाल्यावर मी बुल्ल्याच टोक पुच्चीत घालतो आणि हलुहलु धक्का देत झवतो ….

.

आत्या आता सुस्कारे सोड़त होती

आऽऽ माझ्या राजा ….. लय छान वाटतयघाल अजुन आतआऽऽझव जोरात

मी आता जोरत धक्का देत पूर्ण बुल्ला आत्याच्या पुच्चीत घालुन माझा वेग वाढवतो ….

.

आत्या आता कन्हु लागती …..

आऽऽऽआऽऽ … uuuu .. शुभम ….. जोरत झव …. अजुन झोरत ….. फाड़ून ताक माझी पुच्चीआऽऽऽ

.

आत्याचा कन्हन्याचा आवाज़ सगळ्या room मधी घुमत होता .. मी ज़ोरज़ोरात झटके देत आत्याची पुच्ची झवत होतो ….. १५ मिनट मी आत्याला झवत होतो

(झटके देत असतानी आत्याच सगळ आंग माग पुढ हालत होत तीचे बॉल लूज असल्यामुले वर ख़ाली होयचे …)

आता आत्याच पानी निघनार होत ती गांड उचलून जोरत झवुन घेत होती ….

आत्या – aaa uuuu शुभम माझ पानी निघनार आहेजोरत धक्के दे…. आऽऽ …. अजुन जोरात ….

मी माझा वेग अजुन वाढवतो आणि ज़ोरजोरात बुल्ला आत्याच्या पुच्ची मागपुढ करित झवतो

पच पच आवाज़ येउ लगतो

.

आत्या तिच पानी सोड़ुन शांत पडुन राहती ., आणि मला म्हनतीबास शुभम झाल माझ .. काढ़ बुल्ला बाहेर .. खुप दुखतय रे

मी तसाच तिला जोरा झवत राहतो

ती आता रडु लागती

मी लगेच बुल्ला पुच्चीतुन बाहेर काढ़तो आणि आत्याच्या तोंडात देउन तिच तोंड़ झवतो ..तीच्या थुंकीनी बुल्ला पूर्ण ओला होतो .. मला अजुन जास्त मज्जा येउ लागती ..पचपच आवाजात आत्या ज़ोरजोरत बुल्ला तोंडात घेती ..  मिनट बुल्ला चोखुन झाल्यावर मी सगळा चिक आत्याच्या तोंडत सोडतोआत्या सगळा चिक पेवुन घेती …. आणि बुल्ला चोखुन साफ़ करती

आत्या — माझ्या राजा …. खुप मज्जा येती बुल्ला चोखायला …. खुप छान वाटत रे….

आता मी बेड वर मांडी घालून बसतो आणि आत्या ला मांडिवर बसवुन  तोंडत तोंड घालुन परत किस करतो …..

मिनट किस करुण झाल्यावर मी ख़ाली अडवा झोपतो आणि आत्या ला बुल्यावर बसवतो . आत्या वर बसुन बुल्ला पुच्चीत घालुन वरख़ाली होत मला झवु लागती 

जास्त वय असल्यामूळ आत्या ला वर ख़ाली होयला अवघड जात होत म्हनून मी आता खालुन कंबर उचलुन बुल्ला आत्याच्या पुच्चीत घालुन जोरत झटके देतो

तशी आत्या ओरडु लागती – नको ना राजा …. खुप त्रास होतोय बास aaa मेलेरे…पण मी तीच्याकड लक्ष न देत ७-८ जोरत झटके देत सगळा चिक आत्याच्या पुच्चीत सोडतो ..

आत्या आता तशिच बुल्ला पुच्ची ठेऊन मला जोरत मीठी मारती …. मी आत्याच्या ख़ाली दबुन जातो

मी पण आत्याला ला जोरत आवळुन तसच ज़ोपुन राहतो

आत्या – खुप मज्जा आली … एवढा आनंद मला कधिच न्हवता भेटला …. माझ्या पुच्ची ची आग अंशीच शांत करित जा .. मझ्या राजा …

  पुढच्या भागात ….

नंतर अम्ही सोबत आंघोल करतो ….

आणि परत झवायला तायार होतो मी आता आत्याची गांड मरतो

ही एक सत्य कथा आहेतुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा .


instagram id-   shubham_12299

   

Loading

0

0

You cannot copy content of this page