६० वर्षा ची आत्या आणि मी – ३60 वर्षा ची आत्या आणि मी , या कथेचे पहिले भाग तुम्हीं वाचले असतीलच ,

नसेल वाचले तर मला instagram वर मॅसेज करा

insta id –  shubham_12299

आणि ही कथा कशी वाटली नक्की कळवा

नंतर आत्या आणि मी सोबत आंघोल करायला जातोंमाझ्या सगळ्या अंगाला साबन लावुन आत्या मला अंघोळ घालती .. माझा बुल्ला पान्यानी स्वच्छ धुती .

मी पण आत्याला खाली बसवून छान अंघोल घालतो,

नंतर आत्याला बाथरूम मधी आडवं झोपऊन तीचे पाय वर करून तिची पुच्ची आणि गांड धुवून स्वच्छ करतो

दोघपण आता टोवेलनी अंग पसुन उघडेच बेड वर येवून गप्पा मारत बसतो

(कोनाला झवुन घ्यायच असेल तर मला instagram वर मेसेज कराista id –  shubham_12299 )

.

आत्याशुभम अंघोल केल्यावर आता जरा फ़्रेश वाटतय

.

मीहो खुप दमलो होतो , आंग मोकल झाल्यासारख वाटतय

.

नंतर आत्या आणि मी गप्पा मारित उघडेच झोपतो..

( तास आम्ही झोपतो )

नंतर मला जाग येती .. आत्या माझ्या शेजारी उघड़ी झोपलेली असती ..

तिच गोरगोर आंग , थोड़े लुज झालेले बॉल , बॉल चे पसरलेले काळेतांबुस मनुके , बाहेर आलेल मऊमऊ  पोठ , पोटावर पडलेलीघडी,  वय झाल्यामूल फाकलेली काळी पुच्ची , मोठी गोल गरगरित गोरी गांड आणि तपकीरिकाळ गंडिच भोक …., मी डोळे भरुनपाहत स्वर्गीय सूखाचा आनंद घेत होतो

आत्या ला अस बगुन माझा बुल्ला हलुहलु कड़क झाला

हलु हलु मी आत्यात्च्या मनुक्या वरुण जीभ फिरवुन चाटु लागतो , १० मीनट निपल्स चाटल्यावर आत्या ला जाग येती

आणि ती माझ्या कडे पाहूण गालात हासती आणि म्हणती

आत्या  माझ्या राजा अजुन भागल नाही का  किती मस्ती आहे तुझ्या अंगातकिती घाई करतो .. आपन अजुन दिवस इथच आहोत राजा

मीआत्या तुला बगीतल की रहावतच नाही .. अस वाटत खाऊन टाकाव तुला ….

आणि मी लगेच तीच्या अंगावर झोपतो आणि दोन्ही बॉल चोखुन चोखुन पेतो

आत्या आता तिचे हात माझ्या डोक्यावरुण पाठीवरुण फिरवती ,

आणि माझ्या पाठीवर हात फिरवुन मला अजुन गरम करतीमी आंब्या सारखे तीचे एकएक बॉल चोखतो

मधीच तिच्या तोंडत तोंड़ घालुन किस करतो ,ज़ोरजोरत तिची जीभ चोखतो ..

आत्या आता गरम होती आणि माझ्या पायात पाय गुंतवुन मला गोल फिरवुन माझ्या अंगावर येती आणि मला किस करु लागती .. असच आम्ही एकमेकांनला अंगावर घेऊन १५२० मिनट किस करतो ..

नंतर आत्या माझ्या छातीवर जीभ भीरवती आणि माझे निपल्स चाटती .. तीच्या जिभीच्या स्पर्षानी माझ्या अंगात शहारे येउ लागतात , निपल्स चोखुन झाल्यानंतर ती माझ पोट चाटती .. माझ्या बेम्बित जीभ घालून बेम्बि चाटती

आता माझा बुल्ला खुप जास्त कडक होतो

मी आत्याला म्हनतो – …आत्या बास ना…. घे तोंडत आता आणि शांत करसगळा रस पेउन घे ..आऽऽ

.

आत्याहो रे माझ्या राज्या ….

आणि आत्या माझ्या दोन्ही पायाच्या मधी बसुन बुल्ला एका हातात धरती आणि जीभेच टोक सूपड्या वरुण हळुहळु फिरवती .. आत्यामला जास्त गरम करत होती ., इंचाचा बुल्ला आता साडेपाच इंच लोखांडासारखा कड़क झाला होता..

हळुहळु आत्या पूर्ण बुल्ला तोड़ात घेउन लॉलीपॉप सारखा चोखती , आत्याच्या थुंकीनी पूर्ण बुल्ला ओला गूळगुगीत होऊन पच पचआवाज़ येतो

आत्या घशापर्यंत आत बाहेर करित जोरात बुल्ला चोखत असती

मीआऽऽ आत्या बास …. झाल माझमाझ गळनार आहे आहे आऽऽ आऽऽ ….

आत्याशुभम तुझा सगळा चिक माझ्या तोंडत सोड .. आणि तृप्त कर मला

आणि मी सगळा चिक आत्या च्या तोंड़त सोडतो

आत्या सागळा चिक पेऊन बुल्ला चोखुन साफ़ करती आणि मला पाय वर करायला सांगुण माज़ी गांड चाटती तर मधीच गोट्यांवरूणजीभ फिरवती

.

हलुहलु माझा बुल्ला परत कड़क होतो

मी आता आत्या ला गुडल्यावर वाकून डॉगी स्टाइल मधी बसायला सांगतो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तीचे नीतंब बाजूला करुण माझतोंड गांडित घालून तिची गांड चाटतो ..जीभ गांडित घालुन फीरवतो ..१० मिनट गांड चाटून गांड ओली करतो आणि बुल्ला गांडीच्याभोकावर ठेवतोहलुहलु बुल्ल्याच टोक गंडित घालून मागपुढ करित धक्के देतो

गांड लुज असल्यामूल माझा आर्धा बुल्ला लगेच आत्याच्या गांडीत जातों

दूसरा जोरत धक्का देत मी सगळा बुल्ला गांडित घालून गांड झवतो आता मी आत्याची कंबर धरुन माझा वेग अजुन वाढवतो तशीआत्या मादक आवाजात कन्हु लागती

आत्याआऽऽ आऽऽ uuuu आईगशुभम हलु करदुखतय रे ….

मी तीच्याकड लक्ष देता जोरजोरत तिची गांड झवतो

आणि १० मिनट गांड झवुन मी जोरात धक्के देऊन माझा सगळा चिक आत्या च्या गांडित टाकतोआणि बुल्ला गांडीतुन बाहेरकाढ़तो

आत्याची गांड आता फसफस करित होतीगंडितून चिक गळत होता

आता मी आत्या ला सरळ पाय फाकवुन बेडवर झोपवतो आणि तीच्या पायात डोक घालून पुच्ची चाटतोमाझ्या जीभेचा शेंडाहक़कासा पुच्ची वरुण दान्यापर्यंत वर फिरवतो ..

आत्या आता गरम होऊन सुसकारे सोडत पुच्ची चाटून घेती ..

आत्याशुभम चाटजोरात जीभ फिरववळवळ कर जीभ …. आऽऽ खुप छान वाटतय … aaaaa … अजुन आत घाल जीभ आऽऽ…. चाट जोरात…..

आत्या मला साथ देत खालुन गांड उचलून झटके देत पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबून मनसोक्त चाटून घेती….

मी पण खुप जोरज़ोरत आत्या च्या पुच्चीत  जीभ घालुन तोंडानी तिची पुच्ची झवत होतो

आत्याशुभम अजुन जोरतजोरात चाट पुच्ची माझी …. माझ पानी निघनार आहे

आऽऽऽऽआऽऽ ऊऊउ ……आऽऽ

.

मी माझा वेग वाढवतो आणि जास्त जोरात पुच्ची चाटतो

.

२० मिनट आत्याची पुच्ची चाटुन झाल्यावर आत्या सगळा कामरस माझ्या तोंडात सोडती आणि शांत होती

मी तिचा सगळा रस पेउन तिला शांत करतो

.

आता मी बाजूला होतो .. आत्या आंग वाकड तिकड करित पायाला पाय घासूनकन्हत सुसकारे सोडती ,

आत्याशुभम खुप मज्जा आलीकिती छान पुच्ची चाटतो तूआऽऽ uuuu … शांत केल माझ्या पुच्ची ला …. uuuu आऽऽ

(कोनाला झवुन पुच्ची शांत करायची असेल तर मला instagram वर मेसेज करा

ista id –  shubham_12299 )

आता मी तीच्या जवळ जातों आणि तिला मीठीत घेउन झोपतो

खुप दमल्यामूळ आम्हाला कधी झोप लागती कळत नाही.

दिवस आत्या आणि मी उघड़ेच असतो

दिवसात मी आत्या च्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करुण

तिला कचाकच झवुन काढतो …..

तुम्हाला ही कथा खरच अवडली असेल तर पुढचा भाग लिहायचा का सांग ….

insta id- shubham_1229

ही कथा तुम्हाला कशी वटली ते नक्की कळवा


Loading

0

0

You cannot copy content of this page