60 वर्षाची आत्या आणि मीही एक सत्य कथा आहे ,  मी माझ्या चूलत आत्या ला कस झवलो ते संगणार आहे .

तुम्हाला माझी स्टोरी कशी वाटली हे माझ्या instagram वर नक्की कळवा ……

insta id-   shubham_12299

माझ नाव आहे शुभम , माझे वय २३ वर्ष आहे, दिसायला गोरा आणि उंची .’’ आहे  . माझ्या आत्याचे नाव सीमा आहे तीचे वय ६२आहे . दिसायला गोरी आहे, मध्यम आकाराचे ३२ चे बॉल आणि भरगच गोलाकार  गांड आहे, ती एक प्राथमिक शाळेवर शिक्षिका होती, तिला मूल आहेत दोघांचे ही लग्न झाल्यमूळे ते बाहेर आसतात. आत्त्याचा नवरा हा २० वर्षापूर्वी वारला आहे म्हनून ती घरी एकटिचअसती आमच्या घरा शेजरीच तीचे घर आहे.

चला तर मंग कथेला सूरवात करु ….आत्या ही आमच्या घरा शेजरीच राहत असल्यामुले माझे सारखे तीच्याकड येनजान होयच….

तेव्हा ती ५८ वर्षाची होती , एक दिवस मी आत्या च्या घरी गेलो ती एक शिक्षिका असल्यामुले शाळेतील मुलांचे पेपर चेक करत होती . मी तिला म्हनालों की मी तुला मदत करतो तर ती लगेच हो म्हनाली

मी तिला पेपर चेक करायल मदत करत होतो तर मी म्हनली की शुभम मी आपल्याला चहा बनवते , ती चाहा बनवायला गेली तेव्हा मलातीच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन झाले . तीची गांड पाहुन माझा बुल्ला लगेच कड़क झाला , मी शॉर्ट घातली होती , आत्या चाहा घेउणआली शॉर्ट मूळ माझा कड़क बुल्ला लगेच तिला दिसला पण ती काहीच बोलली नाही . मी बुल्ला हातानी दाबायचा प्रयत्न करु लगलोपण काही उपयोग झाला नाही आत्याला आता क़ळल होत की माझा बुल्ला कड़क झालाय, ती माझ्याकड पाहुन गालात हसली आणिपरत कीचेन मधी गेली ,

मी पेपर चेक करत होतो केव्हा रात्रीचे वजाले होते मी अत्याला म्हनलो की मी आता घरी जातो, तर ती बोलली नको ज़ाऊ मला पेपरचेक करयला मदत कर मी तुझ्या आई ला सांगते की आज शुभम इथच राहिल , मी आणि आत्यानी जेवन करुण परत पेपर चेक केले.., सगळे पेपर चेक करुण झाल्यावर अम्ही जोपायला लागलो , मला ख़ाली झोप येत नाही म्हनून आत्या म्हनली तू बेडवर झोप मी खालीझोपते…. तर मी म्हनालो नको तू झोप मी तुझ्या शेजारी झोपतो , तेव्हा रात्रीचे १२ वाजले होते आत्या आणि मी शेजारी जोपलो होतोमला झोप येत न्हवती आत्यानी गाउन घातला होता , गाउन जास्त लूज़ असल्यामूळ तीचे बॉल मला स्पष्ट दिसत होते तीचे गोलाकारबॉल पाहुन माझा बुल्ला खुप जास्त कड़क झाला.., आत्या आता डोळे बंद करुण शांत पडली होतीमी आत्या चे बॉल पाहुन बुल्लाबाहेर काढुन हलवु लागलो .. माझी हालचाल पाहुन आत्यानी अचाणक  माझ्याकड पाहिल ..

मी लगेच बुल्ला झाकुन टाकला पण आत्यानी सगळ पाहील होत  आता शॉर्ट मधुन आत्याला माझा बुल्ला स्पष्ट दिसत होता..

आत्या मला म्हनली  शुभम काय करत होता मी सगळ पाहिलय , अत्याचे हे शब्द एकुन मी घबरलो आणि आत्या ला म्हनलो

.

मीआत्या प्लीज़ कोनाला सांगु नको ..सॉरी आत्या चुकुन झालपरत नाही अस करनारपण आत्या खुप रागाने बगत होती आणिमला ओरडती

आत्यातू काय केलय ..सकाळी सगळ तुझ्या आई ला सांगते

.

तर मी रडायला लगतो , अत्याला sory बोलतो आणि १० मीनट अम्ही शांत पड़ुन होतो

.

आत्या  शुभम मी उगाच तुला ओरडले सॉरी तू आता वयात आलाय ह्या वायत अस होत, मी समजू शकते तुला

.

मीहो आत्या आणि (मी रड़त शांत बसलो)

.

आत्याशुभम रडु नको नाही सांगत कोनालाच

.

पण मीं काही आत्याच ऐकल नाही

आत्याअरे शुभम sory उगच ओरडले मी

माफ़ कर तुझ्या अत्याला

मीहो ….

आत्या एक विचारु का ?

.

आत्याविचार ना ….

.

मीमला तू खुप दिवसापासुन अवड़ती ..

तुला बगीतल की क़ायम असच होत

मी तुला पेपर चेक करयला मदत केली आता तू माझी एवढी मदत कर

.

आत्याशुभम पण मी तुज़ी आत्या आहे हे चुकिच आहे, तू अजुन लाहान अहेस .. माझ आता वय झाल .. माझ्यात काय आहे

.

मीआत्या प्लीज़ फ़्क्त एकदाच ,लहान मोठ अस काही नसत .. कोणलाच काळनार नाही .

.

मला रडतानी पाहुन लगेच आत्या तयार झाली

आणि शॉर्ट वरुण बुल्ला कुरवाळु लागली

.

.

मी लगेच आत्या ला एक गालावर किस दिला आणि

हलुहलु मी अत्याला लीप किस करयला लगतो आत्यापण मला साथ देत  जोरात किस करायला लागती. अम्ही एकमेकानच्या  तोंडाततोंड घालून जीभ चोखायला लगलो . १० मिंनट किस करुण झाल्यावर आत्या माझी शॉर्ट ख़ाली काढुन माझा इंचाचा बुल्ला हातानीहालवु लागती .

आत्या  शुभम किती मोठा आहे रे तुझाखुप वर्षातुन मी बुल्ला बगती रे.. आणि ती माझा बुल्ला  हातानी कूरवाळु लागती..

मी  आत्या त्याला तोंडत घे ना

आत्याशीमी नाही घेनार  , शुभम तू खुप चावट झाला आहेस  ., काहीपण करायला सांगतो

मी अस कधी केल नाही रे .,

.

मीघे ना आत्या , मज्जा येईल तुला पण , बग तर कसा लागतों

.

आत्या बुल्ला तोंडात घ्यायला तयार होती आणि तीचे ओठ बुल्याच्या टोकवर ठेवती आणि ज़िभेने हलुहलु सूपड़ा चाटु लागती .

तीच्या जीभेच्या स्पर्शानी बुल्ला खुप जास्त कड़क होतो ..

मी लगेच एक जोरत झटका देत बुल्ला आत्याच्या तोंडत घालतो आणि तिच तोंड़ झऊ लागतो

आता आत्या बुल्ला पूर्ण तोंडत आत बाहेर करित मनसोक्त  चोखत असती

.

१० मिनट बुल्ला चोखुन झाल्यावर मी सगळ पानी आत्याच्या तोंडात सोड़तो .. आत्या सगळ पानी पेउन बुल्ला स्वच्छ करती

.

आत्या  वाखुप मस्त वाटल , शुभम किती छान आहे तुझा बुल्लाअस वाटत चोखतच रहाव .. लय चविष्ट रस आहे रे  मीकधी बुल्ला तोंडत घेतला न्हवताखुप छान वाटल

.

.

आता मी आत्या चा गाउन आणि चड्डी काढुण टाकतो

आत्या आणि मी पूर्ण उघड़े असतो तीचे मऊमऊ बॉल पाहुन मी बॉल पर तूटून पड़तों .. तीचे बॉल मी जोरजोरत दाबतोतिच वयझाल्यामुळे बॉल लूज होते .., आता मी तीचे एकएक बॉल चोखतो  तशी ती हलुहलु गरम होऊ लागतीआता तिचा श्वास जास्तवाढला होता..

.

.

आत्या  ‘’शुभम खाऊन ताक  दाब जोरातचोख haaa aaa aaaaa …. मस्त वाटतय रे.. चोख जोरात ..  आऽऽ

२० वर्ष झाले मी उपाशी आहे रेआऽऽ uuiu…..

अशे आवाज़ काढु लागती .

आत्या आता पूर्ण तापली होती, आत्याच्या पुच्चीतुन पानी लगायल लागत

मी मात्र तीचे बॉल जोरजोरत चोखत होतो

२० मिंनत बॉल चोखून मी आता खाली येतो आणि माझी जीभ मी आत्याच्या बेम्बित गोलाकार भीरवतो ..आणि बेंबी चाटु लागतो

.

आत्याशुभम बास ना आता किती तापवशील

आऽऽऽऽऽऽ सहन नाही होत रे आऽऽऽऽ uuuu  घाल तुजा बुल्ला आणि शांत कर मला ….

pleze झव आता आऽऽ

अस बोलत ती तिची पुच्ची हातानी चोळत होती ..

आत्या पूर्ण उघड़ी माझ्या खाली तरफंडत पडलेली होती .

मी तीच्याकड लक्ष देता तीच्या पायात डोक घालतो

आणि तीच्या पुच्ची चा दाना चाटु लगतो

तशी ती कींचाळु लागती

आऽऽ मेले रे….किती तरफड़वतो झव माझी पुच्ची प्लीज़सहन नाही होत आता

आता ती एवढी गरम होती की तिच शरीर थरथरु लागत

तीच्या डोळ्यातुन पानी येउ लागत

दाना चाटूण झाल्यावर  मी तिची पुच्ची  चाटायला लगतो

आत्या नी आतापर्यंत दोन वेळा पानी सोडलेल असत

तीच्या कामरसाची चव आणि लघवी ची खारत तुरत चव मला वेड लावत होती

मी माझा वेग अजुन जास्त वाढवतो आणि ज़ोरजोरत पुच्चीत जीभ घालून चाटु लगलो , माझी जीभ गोलगोल तीच्या पुच्ची फीरवतो  , तेवढ्यात आत्या अचानक माझ्या तोंडावर फळाफळा मूतती…. मी तिचा सगळा मूत पेउन घेतो

आत्या ची ६० वर्षा ची सुरकुतलेली पुच्ची चटायला एक वेगचाच आनंद मिळत होता

.

माझी जीभ मी तीच्या पुच्ची गोलगोल फिरउन मी आत्याला अजुन गरम करतो

आत्या आता पूर्ण गरम होऊन वेड्यासरखी खालूण झटके देत .. गांड उचलून पुची चाटून घेत होती .,

१० मिनट मी आत्याची पुच्ची चाटतो

.

.

आत्या  शुभम आऽऽ खुप छान वाटतय रे …. शुभम माझ पानी निघनार आहे .. जोरात चाट  अजुन जोरतआणि

१० मी नंतर आत्या माझ डोक़ जोरात तीच्या पुच्ची वर दाबती आणि  तीचा कामरस माझ्या तोंडत सोड़ती मी ते पानी पूर्ण जिभेने चाटुनपेऊण घेतो .

वा काय मस्त चव होती त्याची

पूर्ण पूच्ची जीभेने  स्वछ करुण मी आता माझा इंचाचा बुल्ला आत्याच्या पुच्ची वर ख़ालीवर घासु लगतो   

.

आत्याआऽ aaa शुभम बास ना.., खाल तुझा बुल्ला पुच्चीत….  अजुन किती तरसवनार आहेस.., घाल लवकर आणि शांत कर मला…, झव मला लवकर .. आता सहन नाही होत रे… plz झव माझी पुच्ची

.

आता आत्या पूर्ण वेडी झाली होती तिला आता सहन होत न्हवत तीच शरीर थरथरत होतमी पण आता  बुल्ला आत्याच्या पुच्ची च्याटोकवर ठेउन आत घालायचा प्रयत्न करत होतो पण बुल्ला आत जात न्हवता , खुप दिवस आत्या ला कोनी झवल नव्हत म्हनून तिचीपुच्ची जास्त टाइट होती , मी बुल्ला ख़ाली वर तीच्या पुच्ची ला घासुन एक जोरत धक्का देत अर्धा बुल्ला आत्याच्या पुच्चीत घातलातशी ती जोरत ओरडली …..हलु घाल नाखुप दुखतय रे  शुभम नकोखुप दुखतयकाढ़ बाहेर aaaa aaaaa

हलु घाल ना राजा ….

असे आवाज़ काढ़त तरफडत होती

.

मी थोड़ावेळ बुल्ला तसाच पुच्चीत ठेउन हलुहलु माग पुढ करित झऊ लगलो आता आत्याच्या वेदना थोडया कमी झालत्या, आता दूसराजोरात धक्का देत पूर्ण बुल्ला पुच्चीत घालून आत्याला जोरत झऊ लगलो तशी ती मादक आवाजात कन्हु लागतीसुसकारे सोडुलागती

आत्या – aaaaaa aaaaa घाल., अजुन आत ….झव जोरत.., uuu खुप दिवस उपाशी आहे रे ..ज़ोरात झव शुभम फाडून ताक माझीपुच्ची .., खुप छान वाटतय रेजोरात झटके दे..,  aaaaaa uuuuh करत आत्या गांड उचलून मला साथ देत होती.

मी आता पूर्ण वेड्यासारखा आत्याला जोरात धक्के देत झवत होतो .

माझा बुल्ला पूर्ण आत्याच्या पुच्ची आत बाहेर करित होता

सगळ्या रूम मधी पच पच झवन्याचा आवाज़ घुमत होता

आत्या सुसकारे सोड़त झवुण घेत होती

आत्याअजुन जोरातअजुन जोरात आऽऽऽuuuu

.

१५ मिनट मी आत्या ला एकसारखा झवत होतो

आत्याआऽऽ शुभम माझ पानी निघनार आहे ..आऽऽऽ जोरत झव  फाडुन टाक माज़ी पुच्ची

आऽऽऽ uuu …. जोरातझव

मी माझा वेग जास्त वाढवतो  जोरात झटके देतो आत्या आता पानी सोडुन शांत होती

.

.

आत्याशुभम  खुप वर्ष झाले मला कोनी झवल न्हवत रे

हयाच क्षनाची मी वाट बगत होते

खुप छान वाटल …. माझी सगळी खाज भागवली

असच मला रोज झवत जामी तुझी रोज़ अशी सेवा करित जाईल राजा

नंतर मी पण  माझे पानी आत्या च्या पुच्ची सोडतो आणि तसाच पुच्ची बुल्ला ठेंउन अत्याच्या अंगावर झोपुन तीचे बॉल चोखु लगतो  , तीच्या तोंडत तोंड घालून जोरजोरात किस करु लागतो मींनटा नंतर मी बाजुला होतो   

आत्या आता माझ पूर्ण अंग तीच्या जींभेने चाटु लागतीमाझ्या अंगावर थूंकून ती पूर्ण अंग जिभेने चाटून काढ़ती  आणि आता मीआणि आत्या 69 पोज़िशन मधी  येऊण ती माझा बुल्ला चोखती आणि मी तिची पुच्ची चाटतो  .. १० मिनट ती बुल्ला चोखुन परतकड़क करती

परत एकदा आम्ही झवायला तयार होतो

त्या रात्रि मी आत्या ला वेळा वेळा झवतो………….<<..>>………….

  

आत्याचे घर शेजारी असल्यामूळे  मी रोज आत्याला  झवतो .

आता आत्याचे वय ६२ वर्ष आहे .. तीच वय झाल असल तरी माझ्याकडुन रोज झवुन घेती …..

आत्या आता तीच्या जीवलग मैत्री नी ला पण माझ्या कड़ून झवुण घेती

.

पुढच्या भागात मी आत्या च्या मैत्री नी ला  कस झवलो हे सांगणार आहे

ही एक सत्य घटना आहे.. तुम्हाला कशी वाटली

मला नक्की कळवा


Loading

0

0

You cannot copy content of this page