60 वर्षाची आत्या आणि मी

ही एक सत्य कथा आहे , मी माझ्या चूलत आत्या ला कस झवलो ते संगणार आहे .

माझ नाव आहे शुभम , माझे वय २३ वर्ष आहे, दिसायला गोरा आणि उंची ५.७’’ आहे .

माझ्या आत्याचे नाव सीमा आहे तीचे वय ६२आहे . दिसायला गोरी आहे, मध्यम आकाराचे ३२ चे बॉल आणि भरगच गोलाकार गांड आहे, ती एक प्राथमिक शाळेवर शिक्षिका होती, तिला २ मूल आहेत दोघांचे ही लग्न झाल्यमूळे ते बाहेर आसतात.

आत्त्याचा नवरा हा २० वर्षापूर्वी च वारला आहे म्हनून ती घरी एकटिचअसती आमच्या घरा शेजरीच तीचे घर आहे.चला तर मंग कथेला सूरवात करु ….

आत्या ही आमच्या घरा शेजरीच राहत असल्यामुले माझे सारखे तीच्याकड

येन जान होयच….तेव्हा ती ५८ वर्षाची होती , एक दिवस मी आत्याच्या घरी गेलो ती एक शिक्षिका असल्यामुले शाळेतील मुलांचे पेपरचेक करत होती .

मी तिला म्हनालों की मी तुला मदत करतो तर ती लगेच हो म्हनालीमी तिला पेपर चेक करायल मदत करत होतो तर मी म्हनली की शुभम मी आपल्याला चहा बनवते ,

ती चाहा बनवायला गेली तेव्हा मलातीच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन झाले . तीची गांड पाहुन माझा बुल्ला लगेच कड़क झाला , मी शॉर्ट घातली होती , आत्या चाहा घेउणआली शॉर्ट मूळ माझा कड़क बुल्ला लगेच तिला दिसला पण ती काहीच बोलली नाही .

मी बुल्ला हातानी दाबायचा प्रयत्न करु लगलोपण काही उपयोग झाला नाही आत्याला आता क़ळल होत की माझा बुल्ला कड़क झालाय, ती माझ्याकड पाहुन गालात हसली आणिपरत कीचेन मधी गेली ,मी पेपर चेक करत होतो केव्हा रात्रीचे ८ वजाले होते मी अत्याला म्हनलो की मी आता घरी जातो, तर ती बोलली नको ज़ाऊ मला पेपर चेक करयला मदत कर मी तुझ्या आई ला सांगते की आज शुभम इथच राहिल , मी आणि आत्यानी जेवन करुण परत पेपर चेक केले..,

सगळे पेपर चेक करुण झाल्यावर अम्ही जोपायला लागलो

, मला ख़ाली झोप येत नाही म्हनून आत्या म्हनली तू बेडवर झोप मी खाली झोपते….

तर मी म्हनालो नको तू झोप मी तुझ्या शेजारी झोपतो , तेव्हा रात्रीचे १२ वाजले होते आत्या आणि मी शेजारी जोपलो होतो मला झोप येत न्हवती आत्यानी गाउन घातला होता , गाउन जास्त लूज़ असल्यामूळ तीचे बॉल मला स्पष्ट दिसत होते तीचे गोलाकार बॉल पाहुन माझा बुल्ला खुप जास्त कड़क झाला.., आत्या आता डोळे बंद करुण शांत पडली होती…

मी आत्याचे बॉल पाहुन बुल्ला बाहेर काढुन हलवु लागलो ..

माझी हालचाल पाहुन आत्यानी अचाणक माझ्याकड पाहिल ..मी लगेच बुल्ला झाकुन टाकला पण आत्यानी सगळ पाहील होत आता शॉर्ट मधुन आत्याला माझा बुल्ला स्पष्ट दिसत होता..

आत्या मला म्हनली – शुभम काय करत होता मी सगळ पाहिलय , अत्याचे हे शब्द एकुन मी घबरलो आणि आत्या ला म्हनलो.

मी – आत्या प्लीज़ कोनाला सांगु नको ..सॉरी आत्या चुकुन झाल … परत नाही अस करनार … पण आत्या खुप रागाने बगत होती आणिमला ओरडती

You cannot copy content of this page