आई मुलगा झवाझवी वेडा मुक्या

ज्याना कोणाला याची ऑडियो बनवायची असेल तर बनऊ
शकता. कृपया स्टोरी चे नाव बदलू नये ही विनंती.


हाय,
माझं नाव मालती, मी ५३ वर्षाची आहे आता तुम्ही म्हणाल ५३ वर्षाच्या स्त्री मध्ये कसली मजा, पण तस नाही बर, पन्नाशी पार केलेल्या अभिनेत्री बघा म्हणजे कळेल तुम्हाला.

माझे मिस्टर फार पूर्वीच वारले मग मीच मुलीला मोठ केल आणि आज पर्यंत अविवाहित आहे म्हणजे दुसर लग्न केल नाही मी, माझ्या मुलीचं सुधा लग्न झाल आहे ती शहरात असते तीच्या नवऱ्या बरोबर आणि मी इथे गावात.
मिस्टरांच पेन्शन मिळत होत तस, मी पण शिक्षिका होते नंतर मी घरातच लहान मुलांची शिकवणी घेऊ लागले, थोड तेलेरिंग काम पण करत असे विरंगुळा म्हणून.
आमच गाव तस लहान आहे, गावात बिल्डिंग पण आहेत मी सुधा एका बिल्डिंग मद्ये तळ मजल्यावर राहते, आमची बिल्डिंग गावच्या फार कोपऱ्यात आहे ती पण एक मजली आहे. खालच्या मजल्यावर चार फ्लॅट आणि वरच्या मजल्यावर चार फ्लॅट आहेत, मी खालच्या फ्लॅट मद्ये राहते.
माझे दोन फ्लॅट मिळून एक फ्लॅट आहे भाला मोठा.

माझ्या बाजूच्या फ्लॅट मद्ये कोणी नाही हो पण त्याची किल्ली मात्र माझ्या कडे दिली होती झाल अस की तिथे जे वयस्कर आजी आजोबा होते ते आता त्यांच्या मुलींकडे रहायला गेले त्यामुळे ते किल्ली देऊन गेले, की तू लक्ष दे म्हणून, तस तर त्यांच्या फ्लॅट मद्ये काईच नव्हत रिकामा होता तो पण एक फॅन, लाईट पाणी मात्र चालू होते. त्याचे बिल मीच भरत असे मग ते माला मनीऑर्डर ने पाठवत असत.

त्याच्या बाजूला जो फ्लॅट होता त्यात पण वयस्कर आजी आजोबा होते माझा चांगलाच घरोबा होता.
वरच्या मजल्यावर दोन फ्लॅट मद्ये काही बॅचलर मुली होत्या त्या म्हणे ॲग्रीकल्चर शिकण्या साठी आल्या होत्या. बाकी एक फ्लॅट बिल्डरचा होता कधीतरी पार्टी करायचा यायचे अगदी कधीतरी आणि दुसरा फ्लॅट होता त्यात नवरा बायको होते ते तर नेहमी बाहेरच असतं कामा निमित्य.

तर एकिंदरित आमच्या बिल्डिंग मद्ये मी एकटी समोरचे आजी आजोबा, वरच्या बॅचलर मुली, आणि एक जोडप बाकी कोणी नाही, बाकी आजू बाजूला बराच शेत परिसर आहे.

असो तर आता आपण पुढे जाऊ.
आमच्या गावात एक माणूस आहे अगदी भिकारी सारखा राहतो, डोक्यावर परिणाम झाला आहे आहों वेडाच म्हणा की, नेहमी उघडा नागडा फिरत असतो. पण गावची लोक त्याला सांभाळून घेतात, लोक त्याला मुक्या नावाने हाक मारतात. त्याला मी शर्ट पँट मद्ये कधीच बघितला नाही सदानकदा कमरेला एक फडक गुंडाळून फिरत असतो, गावात फिरून प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा काहीतरी कचरा घेऊन जात असतो सारखा पण एक मात्र आहे की त्याने कधी कोणाला त्रास दिला नाही. तो दिसायला फारच घाणेरडा होता लांब दाढी लांब केस अगदी गलिच्छ होता तो.

एकदा अस झाल, दुपारची वेळ होती ती दोन अडीच वाजले असतील, मी आत किचन मद्ये काम करत होते तर माला काहीतरी कुजबुज ऐकु आली म्हणून मी खिडकीतून बघितल, तर झालं असं होत की मुक्या झुडपाच्या इथे उभा होता आणि चक्क नागडा होता एकटक माने आजींच्या घराच्या दिशेने बघत होता, तेव्हढ्यात माने आजोबा बाहेर आले म्हणुन मी लगबगीने बाथरूम मद्ये गेली आणि काचेच्या किडकितून बघू लागली.
तर आजी काहीतरी बोलत होत्या, आजिंचे मिस्टर आले माने आजोबा, ते लगबगीने मुक्या कडे गेले, काहीतरी बोलू लागले, त्यांनी पडलेलं फडक उचलून मुक्याच्या कमरेला गुंडळले म्हणाले “अरे मुक्या, अस नाही करू, बाई मानस असतात ना, ठीक आहे काही काळजी करू नको हे घे आणि खा शांतपणे” त्याच्या हातात जेवण दिल.

मी बाथरूम च्या खिडकीतून हा सर्व प्रकार बघत होते,
नागडा मुक्या माझ्या समोर उभा होता, त्याची पहिली नजर माझ्याकडे गेली जेव्हा मी किचन च्या खिडकीतून बघत होती, आता मी कशी बघणार ते म्हणून मी बाथरूम मध्ये गेली आणि बाथरूम वेंटीलेटर च्या खिडकीतून बघू लागली.
मुक्या नागडा, त्याच लटकत असलेले ते भलंमोठ माला दिसल. मला याची कल्पना ही नव्हती की आज अस काहीतर भलंमोठं बघायला मिळेल. चांगलच जाडजुड आणि लांब होत ते. मी त्याच्या लांब नळाकडे बघत होती सहजच वर नजर गेली तो तो चक्क माझ्या बाथरूम च्या खिडकीकडे बघत होता. कदाचित मी त्याला दिसत असावी असे माला वाटले. असो पण आता मी त्याचा लांब नळ बघत होते, मी त्याच्याकडे बघत होते आणि तो ही माझ्याकडे बघत होता. थोड्या वेळानी माझ्या लक्षात आलं की, बाथरूम चा लाईट चुकून चालूच होता. पावसाळ्याचे दिवस असल्या मुळे आमच्या परिसरात थोडा अंधार होता आणि त्यामुळे मी बाथरूम चा लाईट चालू ठेवला होता. पण मला माहित होत की मी त्याला दिसत आहे, आम्ही दोघेही बघत होतो एकमेकांन कडे. तो आता जमिनीवर बसला आमच्या दिशेने आणि जेऊ लागला पण त्याचा तो भाला मोठा नळ मात्र मला दिसत होता, मी ही अगदी टक लाऊन त्याच्या कडे बघत होते आणि तो जी जेवता जेवता माझ्याकडे बघत होता.

थोड्याच वेळात तो निघून गेला. मी पण घरच काम अतोपल आणि झोपायला गेले, पण मला काही झोप येत नव्हती माझ्या डोक्यात मुक्याचा भाला मोठा नळच होता.
कशीतरी ती दुपार काढली. संध्याकाळी मी माने आजींकडे गेले, सहजच विषय काढला. मी म्हणाले “काय हो आज्जी, मला काहीतर आवाज ऐकु येत होता पण तेवढयात फोन आला म्हणून मी येऊ शकले नाही”
माने आज्जी म्हणाल्या “अग काय सांगु मालती, दुपारी तो वेडा मुक्या आला होता, आपल्या मागे झुडपात बसला होता मी त्याला आवाज दिला म्हटल मुक्या हे घे जेवण तसा तो पटकन उभा राहिला, त्याचं कमरेला गुंडाळलेल
फडक घसरून खाली पडल आणि तो तसाच नागडा उभा राहिला, तसा तो काही वाईट नाही, मग आमचे हे आले आणि त्याच फडक पुन्हा लपेटल” आज्जी पुढे म्हणाल्या “बर झाल हो तु नव्हती नाहीतर तू अगदी घाबरली अस्ती त्याला नागडा बघून” मग आमच्यात थोड्या गप्पा झाल्या आणि मी घरी आले. पण का कोणास ठाऊक माझ्या नजरेतून ते मदयाच नागड शरीर त्याचा तो भाला मोठा नळ जातच नव्हता.

असेच काही दिवस गेले मी सुधा उत्सुकतेने मुक्याची वाट बघू लागले, आला तो एकदा दोनदा मला पुन्हा त्याचं शरीर बघायला मिळालं. असो पण आता मदया काही माझ्या डोक्यातून जात नव्हता.

थोड्याच दिवसात जवळच राहणाऱ्या शलाका वहिनी आल्या दुपारी म्हणाल्या “मालती ग मला तुझी थोडी मदत हवी” मी म्हणाले “काय हो” शलाका वहिनी म्हणाल्या “अग संध्याकाळी पाच वाजता तु येशील का माला काही सामान आणायचं आहे गावातून” मी म्हणाले “हो येईन की” शलाका वहिनी म्हणाल्या “आभारी आहे” मी म्हटल “आहो शलाका वहिनी आभार कसले त्यात” शलाका वहिनी म्हणाल्या “आपण भेटू मग सांगिन नंतर”

त्या संद्यकली आम्ही भेटलो. भाजी मंडईत जायला निघालो. मी विषय काढला “शलाका वहिनी तुम्ही मला काहीतरी सांगणार होतात” शलाका वहिनी म्हणाल्या “मालती अग काल आमच्या इथे मुक्या आला दुपारी, झुडपात बसला होता तो मागच्या बाजूला म्हणून मी त्याला आवाज दिला की ये ही जेवणाची थाळी घे, तो अचानक उभा राहिला आणि त्याच फडक पडल पूर्ण नागडा होता हो” मी म्हणाले “ओ अस मग पुढे” शलाका वहिनी म्हणाल्या “तेवढयात माझा मुलगा आला आणि त्याने त्याचे फडक घेतल आणि त्याच्या कमरेला लपेतल” शलाका वहिनी पुढे म्हणाल्या “त्याच ते नागड शरीर बघुन मला भीतीच वाटली, माझ्या छातीची धडधड वाढू लागली अगदी
माझी छाती धस्स झाली” मी म्हणल “बर अस का” शलाका वहिनी पुढे म्हणाल्या “अग मालती मी तुला का सांगीतल आज ये माझ्या बरोबर आमचे हे पण बाहेर आहेत आणि मुलगा कॉलेजला आहे म्हणून आज मला भाजी आणावी लागणार” मी म्हणाले “बर मग त्यात काय, मी आहे की तुमच्या बरोबर” आम्ही चालत होतो. शलाका वहिनी पुढे म्हणाल्या “अग तो पुल दिसतो ना, त्या खाली एक छोटी झोपडी दिसली” मी तिथे बघून म्हणाले “हो की दिसली मला” शलाका वहिनी म्हणाल्या “मालती तिथेच मुक्या राहतो आणि मला त्याची भीती वाटले म्हणून मी तुला माझ्या बरोबर यायला सांगितलं, अग तो पूर्ण गावभर फिरतो पण बरोबर आपल्या झोपडीत जातो”

आता मात्र माझ्या डोक्यात मुक्याच नागड शरीर, त्याचा भला मोठा नळ आणि झोपडी फिरू लागली.
मंडईतून येताना माझ तिथे पुलाखालच्या झोपडीकडे सहज लक्ष गेल तर शलाका वहिनी म्हणाल्या “मालती अग तिथे नको बघु , माला भीती वाटते त्याची चल भराभरा”
मग आम्ही घरी आलो.

आता मी घरी एकटीच होती. मात्र माझ्या डोक्यात मुक्याच नागड शरीर, त्याचा भाला मोठा नळ आणि झोपडी फिरू लागली. मी सुधा मंडईत जाता येता पुलाच्या मुक्याच्या
झोपडीकडे बघू लागले. का कोणास ठाऊक मला मात्र
मुक्याच विलक्षण आकर्षण वाटू लागल.

आज शनिवार होता, मी सकाळी उठले घरची कामे केली,
मला आठवल की या दोन तीन दिवसात आमच्या बिल्डिंग मद्ये कोणी नसणार आहे, समोरचे नाने आज्जी आजोबा फॅमिली फंक्शनसाठी गेले होते, वरच्या बॅचलर मुली सहलीला गेल्या होत्या मान्सून पिकनिक साठी, वरच जोडप हवा पालटसाठी फिरायला गेल होत. मला लगेच मुक्याची आठवण झाली, सारख लक्ष बाहेर जात होत अस वाटत होत की तो कधी येतो आणि मी त्याला कधी बघीन.
जीव अगदी कासावीस होत होता त्याच्या साठी.

एकदा अस झालं दुपारी कोणीच नव्हत आमच्या बिल्डिंग मद्ये मीच होती दुपारच काम करत होती. किचनच्या खिडकीतून बाहेर नजर गेली तर मागच्या झुडपात बसलेला मुक्या दिसला. काय करू विचारात होते पण मी साहस करून मागचा दरवाजा उघडला आणि मुक्याला शुकशुक करून जेवणाची थाळी घेऊन आवाज दिला, तोही टून दिशी उभा राहिला त्याच क्षणी त्याच फडक पुन्हा घसरून पडल. बाई ग पुन्हा नागडा देह आणि तो ही चिखलातून बरबटकेला, मी त्याच्या त्या भल्या नळाकडे बघतच राहिली आणि तो माझा चेहरा बघत होता. मी साहस करून ती जेवणाची थाळी त्याच्या समोर ठेवली आणि मागे आली, तो ही नागडा पुढे आला थाळी घेऊन मागे जाऊन जेऊ लागला. मला अचानक चहा ची तलप आली मी किचन मद्ये गेले, किचनची खिडकी उघडून चहा बनऊ लागले, चहाचे घोट घेता घेता मी मुक्याच्या नागड्या शरीरा कडे बघत होते. तोही जेवता जेवता माझ्या कडे बघत होता अगदी टकलाऊन. मी खूपच अस्वस्थ होते, बाहेर गेली म्हणाली त्याला पुन्हा शुकशुक केल, त्याने माझ्या कडे बघितल “मी त्याला हाताने खुणावले, आजुन जेवणार का” त्याने पण मान हलून होकार दिला. मी आत गेले पुन्हा चहा ची तलप लागली, एका हातात चहाचा कप आणि दुसऱ्या हातात जेवणाची थाळी घेऊन बाहेर आली, थाळी सरकवली त्याच्या कडे तोही लगबगीने थाळी जवळ आला आणि थाळी घेतली, मी तशीच दरवाज्यात उभी होती, साडीचा पदर सरकउन ज्या मुळे त्याला माझे भरीव स्तन आणि स्तनाच्या मधली भेग दिसेल, साडी हलकीशी वर उचलून कमरेला खोचली त्या मुळे त्याला माझे थोडे पाय आणि
ओटी पोटातील भरीव खोलगट बेंबी दिसेल. मी तशीच उभी होती चहाचा घोट घेत. आता मात्र मला एक कल्पना आली, मी
विचार केला आज कोणी नाही, याला बाजूच्या खोलीत नेते बघू काय होत ते. त्याच जेवण चालूच होत मी आत आले आमच्या पुढच्या बाजूच्या दरवाज्याला कुलुप लावल बाहेरुन आणि मागच्या दरवाज्याच पण कुलुप लावल, जेणेकरून अस वाटेल की कोणी नाही घरात, मग मी बाजूच्या खोलीची किल्ली घेतली. हळूच मुक्या कडे गेली “मुक्या जेवण झाल का तुझ” मुक्या ने पण मान हलऊन होकार दिला. मी म्हटल “थांब मी आलेच” त्याची जेवणाची रिकामी थाळी घेतली किचन मद्ये ठेवली आणि पाठीमागच्या दरवाज्याला पण कुलुप लावल. आता मी बाजूच्या फ्लॅट मध्ये गेली, आलत एक छोट स्टूल आनल बाहेर. बाजूच्या फ्लॅट सुधा तसाच होता पुडच्या बाजूने एक दरवाजा आणि मागच्या बाजूने एक दरवाजा.
मुक्या ला पुन्हा शुकशुक करून त्याला आत यायला सांगितलं. मुक्या आत आला, मी म्हणाले थांब जरा.
मी आलेच. मी आता मागच्या दाराच पण कुलुप लावल,
बाजूची खिडकी थोडी सरकवली स्टुलावर चढली आणि आत आली पुन्हा खाली वाकून स्तुल आत घेतल.
म्हणजे अस वाटेल की या घरात पण कोणी नाही.
तर असो आता मी आत आले.

अग बाई, मी तुम्हाला माझ्या विषयी सांगायच राहील,
असो पुन्हा सांगते, माझं नाव मालती, मी ५३ वर्षाची आहे, मी दिसायला तशी गोरि नाही थोडी सावळी गडद आहे, माझी उंची ५.२ आहे, चांगलीच भरलेली आहे मी, माझे स्तन ४८ कंबर ४० आणि ढुंगण ५८ बाहेर आलेलं आहे.

थोड स्तना विषयी सांगते, माझे स्तन हे टीयर ड्रॉप प्रकरातले आहेत, टीयर ड्रॉप स्तन देखील गोलाकार असतात, परंतु स्तनाग्र जे गोल स्तनासारखे घट्ट न राहता किंचित झुकलेले लटकलेले असतात. त्यांचा स्तांनाचे स्तनाग्र म्हणजे निप्पल ज्याला तुम्ही मनुके म्हणतात आकार आपल्याला अश्रूंच्या थेंबासारखा दिसतो, यात स्तन लटकलेले असतात आणि निप्पल खालच्या दिशेने सरकलेली असतात. मी ४२ DDD ब्रा घालते. म्हणजे समजू शकता की माझे स्तन किती मोठे आहेत ते.

माझी योनी ही लाँग डान्सिंग प्रकारातील आहे, यात योनीच्या आतील ओठ ज्याला आपण पाकळ्या बोलू शकतो हे बाहरील पाकळ्यान पेक्षा जरा मोठे आणि लांब असतात यामुळे बाहेरील पाकळ्या लांब खाली लटकत असतात. बाई नागडी उभी राहिली की तिच्या या योनी च्या पाकळ्या लटकताना दिसतात. या योनीला डान्सिंग योनी किंवा प्रमिनंट इंनर लीप्स पण म्हणतात.
तर असो. तर अशी माझी लटकलेली योनी आणि लटकलेले स्तन आहेत.

असो लटकलेली योनी काय आणि लटकलेले स्तन काय,
कामक्रिडे याचा काहीही फरक पडत नाही.

असो, तर आता पुढे जाऊ. आता दुपारचे सव्वा दोन वाजले होते तर आता मुक्या आत आला होता, आज पहील्यांदा त्याला मी एवढा जवळून बघत होते, अगदी आड सांड उंच होता तो, सात फूट तरी उंची होती त्याची. या रूम मध्ये मी जेव्हा आली तेव्हा एक मीटर पट्टी सुधा आणली होती. मुक्याच्या अंगाला गलिच्छ वास येत होता. मी त्याला आत नेल भिंतीला उभ केल त्याच्या हातात स्टुल घेऊन त्याचं डोकं मार्क केलं आणि त्याला पट्टी पकडायला सांगितली तर चक्क हैराण झाली मी त्याची उंची ७फूट होती, सहज लक्ष त्याच्या नळाकडे हलकेच तेही मापले तर ते नॉर्मल असूनही ६इंच लांब आणि ३.५ इंच जाड होते. आता मात्र मला राहवले नाही. मी म्हणाले “अरे मील्या किती रे चिखलात बरबटला आहे, चल मी तुला अंघोळ घालते” त्याच्या हाताला पकडुन मी त्याला बाथरूम मध्ये आणले. दुपार असून बाहेर पावसाळी वातावरण होत त्यामुळे घरात थोडा अंधार होता हो पण बाहेरचा प्रकाश मात्र घरात येत होता त्यामुळे मी त्याला बाथरूम मद्ये ही बघू शकत होते.

त्याच्या डोक्यावरुन भरगच्च पानी टाकून त्याला अगदी स्वच्छ केले. त्याच्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला साबण लाऊन स्वच्छ केलं, पण आता मात्र मला रहावत नव्हत
जेव्हा माझं लक्ष त्याच्या त्या भल्या मोठ्या नळाकडे गेलं, चांगल सहा इंच लांब होत आणि तेही कौमर्यात होत म्हणजे आजुन त्याचं सालट निघालं नव्हत, ते पाहून मला वेगळा आनंद झाला की आज मला एक ओरिजनल वर्जिन
पुरुष भेटला. मी हळूच माझा हात त्याच्या भल्या मोठ्या लावड्या कडे नेला हळूच त्याच्या लवडा कुरुवाळू लागले, मग मी माझा हात त्याच्या लावड्याच्या शेंड्या कडे नेला, त्याच्या शेंड्या च्या टोकावरून बोट फिरायला लागले, माझ्या बोटाला त्याची कातडी जाणवत होती. त्याच्या अंगाला शीरशिरी येऊ लागले, त्याच्या लवड्यात जीव येऊ लागला होता, हळूच मी माझ्या हाताने माझा साडीचा पदर काढला, त्याचा एक हात माझ्या स्तनावर नेला आणि दुसरा हात माझ्या पोटकडे नेऊन त्याचे बोट माझ्या भरीव खोलगट बेंबीकडे नेऊन माझ्या बेंबीत त्याचे बोट घुसवले.
त्याला आता मी बाथरूम मध्ये स्तुलावर बसवले, माझ्या ब्लाऊज ची बटन काढून, ब्रा काढून बाथरूम च्या बाहेर फेकले. त्याच तोंड माझ्या स्तनावर नेऊन माझे मनुके त्याच्या तोंडात दिले आणि म्हणाल “मुक्या, घे हे चाट चोख यांना” तो सुधा आवडीने माझे स्तन चोखू लागला, त्याच्या डोक्याला कुरवाळत मी स्तन चूखी चा आनंद घेत होते, अगदी लहान मूल कसं आई पकडते तसं मी त्याला पकडून होते आणि त्याला ही स्तन चुखी चा आनंद देत होते.
मी म्हणाले “मुक्या काय रे, कसं वाटतं आहे? मज्जा येते का तुला” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”
एकीकडे मी माझी साडी, परकर आणि निकर काढून बाथरुम च्या बाहेर फेकली आणि दुसरी कडे स्तन चोखुन घेत होते. आता मी ही पुर्ण नागडी होते आणि मुक्या ही नागडा होता. मुक्या स्तूलावर बसून स्तन चोखी चा आनंद घेत होता, आता मी माझा एक पाय त्याच्या पायावर ठेवला आणि त्याचा हात जो माझ्या भरीव खोलगट बेंबीत बोट घालत होता तो घेऊन माझ्या फोदि कडे सरकवला, माझ्या फोदीच्या लटकत असलेल्या पाकळ्या दाखून म्हणाले “मुक्या, तुझं बोट लावं बर इथे, हलव माझ्या फुदी क्या पाकळ्या” तो ही आता माझ्या फुदीच्या पाकळ्या कुरुवाळू लागला, तो ही आता थोडा थोडा मस्तीत येऊ लागला.
मी पुन्हा विचारलं “मुक्या काय रे, कसं वाटतं आहे? मज्जा येते का तुला, आज तुला खूप मज्जा देईन मी” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”बाथरूमच्या समोर एक लांब पण रुंदीनी छोटा पॅसेज होता, तिथे वॉशिंग मशीन, पिंप ठवल जात असे, वर छोटा पंखा पण होता, डाव्या बाजूला हॉल आणि उजव्या बाजूला बेडरूम अस घर होेत ते. तर असो आता मुक्या सुधा मस्तीत येऊ लागला होता. माझे स्तन चोखुन माझ्या फुदीत बोट घालून आनंद घेत होता, एकीकडे मी ही त्याचं डोकं माझ्या स्तनावर दाबून त्याचे डोके कुरुवाळत होते. आता मात्र त्याचा लवडा थोडा ताठरला होता, मी आता थोडी बाहेर आली बाजूलाच एक गोणपाट होत ते जमिनीवर टाकल आणि झोपली, मुक्या कडे बघत होती मुक्या उभाच होता बाथरूम मध्ये, त्याचं भलंमोठं शरीर लांब केस वाढलेली लांब सडक दाढी असा अक्राळ विक्राळ होता हो, मी माझे पाय फाकवले आणि मुक्याला इशारा केला,
मी म्हणले “ये रे मुक्या, आता मी तुला खरी मज्जा देते” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”

जेव्हा मुक्या बाहेर आला तेव्हा मी अगदी चकित झाले मला माहित नव्हत मुक्या एवढा गोरा पान आहे, मुक्या खाली बसला मी त्याला माझ्या फोदी बोट दाखवले, माझ्या फोदी वरती केस होते, त्याचं डोकं तिथे नेल आणि त्याला जीभ काढून दाखवली, त्याने माझ्या फोदीच्या लटकत्या पाकळ्या चाटु लागला, मला खूप मजा येत होती,
थोड्या वेळ पाकळ्या चाटून त्याला मी माझी फोदी फाकुन आत जीभ घालायला सांगितलं तोही आता माझी फोदी चांगलीच चाटु लागला.
मी म्हणले “मुक्या काय रे, खूप मज्जा येते का तुला” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”
मला दिसल त्याचा लवडा ताठरला होता पण चामडी काही निघाली नव्हती.
मी म्हणले “मुक्या काय रे, आज आपण दोघेच मज्जा करू” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा, दोघेच दोघेच मज्जा मज्जा”

आता मी त्याला माझ्या अंगावर झोपायला इशारा केला, तोही आता माझ्या अंगावर झोपला, मी माझी जीभ बाहेर काढून त्याच्या जिभेला लावली, आता आम्ही एकमेकांचे ओठ चुंबू लागलो. मी माझे पाय जवळ घेऊन त्याचा लवडा हातात घेतला आणि माझ्या फोदीच्या भोकात घुसवला.
त्याला या गोष्टी माहीत नसल्यामुळे त्याला ही हे काही कळत नव्हत पण माझ्या साठी ती एक मजाच होती.
हळू हळू मी माझी गांड खालून हलउ लागली, माझे दोन्ही हात त्याच्या ढुंगणावर ठेऊन त्याचं ढुंगण मागेपुढे करू लागली, आता तो ही तसाच करू लागला.
मी त्याला हळूच म्हणली “मुक्या, कसं वाटतं आहे, मज्जा येत आहे का?” मुक्या जास्त बोलत नसे पण मज्जा मज्जा म्हणाला. मी त्याला म्हांटल “मुक्या, अरे तू इतका गोरा असशील अस मला माहित नव्हत, असा कसा रे राहतो”
मुक्या त्याची कंबर हलवत होता, त्याला हे काही माहीत नव्हत त्यामुळे त्याला हे कळत नव्हत आपण काय करत आहोत ते. शेवटी वेडाच की हो तो. मी मात्र त्याच्या लंड खालून पकडुन फोदित सरकवत होती, आणि त्याला स्तन चोखू देत होती. थोडा वेळ गेला आणि अचानक मुक्या म्हणाला “सुसु सुसु” मी म्हणाले अग बाई थांब “
मी तसाच माझ्या फोदित असलेला लंड हातात पकडुन म्हणाले “मुक्या, सु सु सु सु” मुक्या ने फवारा सोडला मुताचा जो माला माझ्या फोदीत जाणवत होता, त्याचा लंड पूर्ण घुसला नव्हता त्या मुळे त्याचं मुत थोड फोदित तर बाकी फोदीच्या बाहेर आल,


थोडावेळ आम्ही तसेच पडलो. मी त्याचं ओठानच चुंबन घेतल आणि म्हणाले ” मुक्या, तू येत जा इथे आपण अशीच मज्जा करू”
मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा, अशीच मज्जा मज्जा करू”

आमच्यात संभोग झाला नव्हता त्यावेळी. मला वाटल आता दुपारचे तीन साडेतीन झाले असतील. मी मुक्याला उठायला सांगीतल, मी पटापट साडी नेसली, त्याचं फडक त्याला दिलं आणि बाहेर आले. मी त्याला जाताना म्हटल “मुक्या मज्जा आली का तुला” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा खूप मज्जा”
आता मी माझ्या फ्लॅट मद्ये आले, मुक्या ही त्याच्या घरच्या वाटेला निघाला तो म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा” त्याचे ते वेडसर शब्द ऐकून मला थोड गालातल्या गालात हसू आल मी पण लांबून म्हणाले “मुक्या, मज्जा”

पण जाताना तो वळुन वळुन माझ्याकडे बघत होता रस्त्यातून जाताना मुक्या म्हणत होता “मज्जा मज्जा लय मज्जा”


आमच्यात संभोग न झाल्यामुळे मी थोडी अवस्थ होती.
आता संध्याकाळ चे चार वाजले होते, मी घरातील कामे करत होती. पाच वाजता साठे आजींच्या फोन आला “मालती आज संध्याकाळी जरा ये आमच्या कडे, एक प्रोग्राम आहे छोटा सगळ्या बायका येणार आहेत, तू ये सहा पर्यंत” मी म्हणाले “हो येईन की, पण कदाचित थोडा उशीर होईल” साठे आजी म्हणाल्या “काही हरकत नाही”

साठे आज्जी आजोबा माझ्या घरापासून थोडे लांब राहत असत. त्याचं घर दोन तीन शेताच्या पलीकडे होत.

मी त्यांच्या कडे गेले त्यावेळी सव्वा सहा वाजले होते.
बाकी पण बायका होत्या त्यांच्या घरी, सगळा प्रोग्राम होऊन काही बायका सात वाजताच निघून गेल्या, उरलेल्या बायका पण त्या सात साडेसात च्या आसपास आपापल्या घरी गेल्या. झाल अस की बाहेर साठे आजोबा कोणाला तरी बोलत होते की “ती लाकड पलीकडे व्यवस्थित ठेव”
सहज नजर गेली तर बाहेर मुक्या होता, माझ्या छातीत थोड धस्स झाल, मी एक कोपरा पकडुन बसली बाजूला.
बाकी बायका कुजबुज करू लागल्या “चला हो वहिनी निघा लवकर, बाहेर बघा कोण आहे, मुक्या आहे हो बाहेर”
शलाका वहिनी म्हणाल्या “होग बाई! अगदी विचित्र आहे तो” लीना वहिनी म्हणाल्या “नको त्याचं ते नागड शरीर बघायला, चला निघू आपण”

साठे आजी आजोबा म्हणत होते अरे थांबा थोड्यावेळ, बायका आपली कारण देऊन निघू लागल्या. आता मीच होते फक्त त्यांच्या कडे.
मी म्हणाले “चला साठे आजी, मी ही येते आता”
साठे आजींनी माझा हात पकडला म्हणाल्या “आग तू तरी बस थोड्यावेळ” त्यानि माला चक्क पडवीत नेल आणि आम्ही त्यांच्या झोपाळ्यात बसलो. बाहेर मुक्या होता, मला मात्र आतून भीती वाटत होती. मी त्याच्या कडे अधून मधून नजर चुकून बघत होते, माला भीती होती की हा बोलतो की काय दुपारचा प्रकार.

साठे आजींनी माझ्या कडे बागीततलं आणि म्हणाल्या “अग मला माहित आहे या मुक्या ला बघताच बाकी बायका निघाल्या, एवढी काय भीती आहे त्याच्या पासून, उगाच घाबरतात त्या” मी म्हणाले “आहों तो कसा आहे”
साठे आज्जी म्हणाल्या “तो खूप चांगला आहे ग, कोणाला ही त्रास देत नाही, फक्त त्याचं ते घासरुन पडणार फडक बघून घाबरतात त्या” तेव्हड्यात साठे आजोबा आले म्हणाले “मुक्या, इथे ये ती खुर्ची आण जरा इथे” मुक्या ने समोरची खुर्ची ठेवली, आजोबा खुर्चीत बसले. पण मला मात्र पुन्हा छातीत धस्स झाल, मुक्या ने मला बघितल आणि मी मुक्याला. तर असो आता मुक्या त्याचं काम करू लागला जे साठे आजोबांनी दिलं होत. साठे आजोबा आता म्हणाले “आग मालती, मुक्या दिसतो एवढा अवाढव्य मोठा
आग पण वयाने खूप लहान आहे तो” मी चकित होऊन म्हणाले “ओह, अग बाई” साठे आजोबा म्हणाले “तो फक्त सत्तावीस वर्षाचा आहे, त्याची ट्राजिडि आहे बाबा सगळी”
मी म्हणाले “अस सांगा की मग काय आहे ट्राजिडी”
साठे आजोबा म्हणाले “तो ज्या गावात होता तिथे भूकंप झाला, म्हणे तेव्हा पाच वर्षाचा होता, घरातले सगळे वारले पण हा मात्र वाचला, कुठल्या तरी वयस्कर भिकारी जोडप्यांनी परिवारानी याला या गावात आणल, ये सुधा वारले नंतर, तेव्हा पासून तो याच गावात आहे, ती पुला खालची झोपडी आहे ना तिथेच तो परिवार राहत असे,
आपले गावकरी सगळे चांगले आहेत म्हणून ती झोपडी याच्या साठीच ठेवली, आणि तेव्हापासून गावकरी याच्या कडे लक्ष देतात, खण पिण काही कमी पडू देत नाहीत याला, याच्यासाठी मंडयितील दुकाने सुधा फ्री आहेत,
बाकी मदत करतो सागळ्याना तो, लोक त्याला छोटी छोटी कामे देतात” मी म्हणाले “आग बाई! कसं अस्त हो एकेकेकाच, पण तुम्ही याला सुध्रवायचा प्रयत्न केला का”

साठे आजोबा म्हणाले “हो तर, त्याला कपडे सुधा दिले पण तो कसला ऐकतो तो आपला नागडाच”
साठे आजोबा म्हणाले “एक गंमत आहे माहीत आहे का तुला” मी म्हणाले “काय हो” साठे आजोबा म्हणाले “अग मालती, याला स्मृती भ्रम आहे” मी म्हणाले “म्हणजे क्या हो” साठे आजोबा म्हणाले “अग त्याला सकाळची गोष्ट दुपारी आणि दुपारची गोष्ट रात्री लक्ष्यात राहत नाही, अग म्हणजे दुपारी जर तू त्याला एखादी गोष्ट करायला सांगितली तर ती तो रात्री करू शकत नाही विसरून जातो, स्मृती भ्रम असल्यामुळे तो दुसऱ्यांना सुधा सांगू शकत नाही” तवढ्यात साठे वहिनी म्हणाल्या “चला जेऊन घेऊ”
साठे आजोबा आणि आजींनी भरपूर आग्रह केला म्हणून मी ही जेवली त्यांच्या कडे, मुक्या ही जेवला.
आता माझं लक्ष्य घड्याळाकडे गेल बघितल तर दहा वाजले होते. मी म्हणाले “अग बाई! दहा वाजले चला मी निघते” साठे आजोबा म्हणाले “थांब मालती, मी येतो तुला घरी सोडायला” मी म्हणाले “नको एवढ्या अंधारात तुम्ही नका येऊ, शेताची वाट आहे” तरी साठे आजोबा म्हणाले, मागेच लागले मी येतो सोडायला तुला,

शेवटी साठे आजोबा आत गेल्या आजोबंबरोबर मग आजोबा बाहेर आले म्हणाले.
“मालती! हा मुक्या येईल तुझ्या बरोबर, तो सुधा आता घरीच जाणार आहे, बिलकुल घाबरु नको याला बर, आणि घरी गेल्यावर फोन कर” खर तर मला ही तेच हवं होत.

आता मी आणि मुक्या घराच्या दिशेने निघालो, साठे आजोबांचं घर आणि आमच्या घराची वाट S आकाराची वळणाची होती. आम्ही निघालो, मला ते दोघं दरवाज्यात उभे असतील म्हणून मी थोड अंतर ठेवलं मुक्या आणि माझ्या मध्ये. आता मात्र पुढचं वरण आल, शेताचा रस्ता चालू झाला, आता मी आणि मुक्या च होतो, भाला मोठा उंच मुक्या माझ्या बाजूने चालत होता.

मी एक मागे नजर दिली तर कोणी नव्हत याची खात्री करून म्हणाले “अरे मुक्या, एवढा पुढे का चालतो, चाल माझ्या बरोबर मला भीती वाटते” साठे आजींनी एक टॉर्च दिला होता. आता मी आणि मुक्या बाजुबाजुला चालू लागलो. मी हलकासा हात त्याच्या हाताला स्परशु लागले. मी म्हणाले “मुक्या, मी तुझा हात पकडू का मला भीती वाटते” मुक्या म्हणाला “भीती भीती, हो हो भीती” मी त्याचा हात धरून चालू लागले. आम्ही हळू हळू चालत होतो मी म्हणाले “मुक्या, मज्जा मज्जा” मुक्या ने माझ्या कडे बघीतल म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा” मी हळूच मुक्या चा हाथ माझ्या उजव्या खद्यावर घेतला म्हणली “तुझं बोट पकडुन चालते, मज्जा मज्जा येईल” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा” मी त्याचा उजवा हात माझ्या उजव्या बाजुला खांद्यावर घेतला आणि हळूच माझा हात त्याच्या लवड्याकडे सर्काऊन त्याच्या लवड्यात हलकासा स्पर्श करू लागले, थोडा वेळ अस केल्यामुळे त्याच्या लावडा सुधा सिस्कारू लागला, तो आता पुन्हा टाठरला होता. चालता चालता एक वाट तर गेली आता आम्ही मधल्या वाटेवर होतो आणखी एका गळणानंतर माझं घर येणार होत, मी मोबाईल नेच साठे आजीना फोन केला आणि सांगीतल की आम्ही घरी पोहोचलो, पण आम्ही रस्त्यातच होतो.

मध्येच काय झालं काय माहित मुक्या म्हणाला “सु सु सु सु” आणि त्याने त्याचं फडक काढून टाकल, टॉर्च मुळे त्याचा लवडा मला दिसत होता. मी इथे तिथे बघितल मुक्या चा हाथ पकडला आणि त्याला बाजूच्या शेतात झुडपात नेल.
इथे तिथे बघितल आणि टॉर्च जमिनीवर ठेवला, मी पटकन माझी साडी वर करून, निकर खाली सरकाऊन खाली बसली, बघितल तर मुक्या उभा होता, मी त्याचा हात घरून खाली बसवलं माझ्या समरो आणि मुक्या ला म्हणाले “मुक्या, सु सु सु” मुक्या पण खाली बसला आणि आपल्या मुताची धार सोडली. मी डोक्यावरून पदर घेतला होता त्यातूनच बघत होती, मी ही माझी फोदी फाकून मुतु लागली, मी बघितल तर मुक्या माझ्या फेकलेल्या फोदिकडे उत्सुकतेने बघत होता. मुतून झल्यानंतर सुधा मी थोड्या वेळ माझी फोदी त्याला दाखवत होती. मग आम्ही उभे राहिलो, त्याच्या लावड्याच पानी मी पुसल आणि घराकडे जायला निघालो.

रस्त्यातून जाताना माझा मात्र खेळ चालूच होता, मी मुक्यला म्हणाले “मुक्या आज तू रात्री माझ्या घरी रहा” मुक्याने सुधा होकार दिला. मी बाजूच्या खोलीत मुक्याला नेल, मुक्या म्हणाला “भूक भूक” मी त्याला आणखी जेवण देल. मी त्याला थांब म्हणाले आणि माझे एक्स्ट्रा कपडे घेऊन मीही बाजूच्या खोलीत गेली. मी मुक्याला बाथरुम मध्ये नेल, त्याला पुन्हा आंघोळ घालू लागली. आंघोळ घालता घालता त्याच्या लवड्यात सुधा हात घालू लागली.

घरात अंधारच ठेवला, याला कुठे झोपऊ याचा विचार करत होते. एक गादी घेतली आणि बेडरूम मध्ये घातली, मी सगळे लाईट बंद केले, मुक्या चा हात पकडुन त्याला बेडरूम मध्ये गादीवर बसवले. एक टेबल लॅम्प होता तो चालू करून टेबला ठेवला त्यामुळे रूम मध्ये आता मंद प्रकाश झाला. मधला पॅसेजचा लाईट सुधा बंद केला.
या मंद प्रकाशात आम्ही दोघे एकमेकांना बघू शकत होतो.
मुक्या काही बोलणार तेवढ्यात त्याच्या ओठांवर हाथ ठेऊन गप्प रहायला सागितलं. तो तर नागडाच होता,
मीही माझे सर्व कपडे काढून नागडी झाले.
त्याला मी पाठवर झोपऊन त्याच्या लवद्याशी खेळू लागली, चाटु लागली, थोडा वेळ तसा गेला मग मी माझ्या तंगड्या फाकऊन त्याच्यावर बसली, त्याच्या ताठलेल्या लवडा फोदीत सरकून वर खाली करू लागली. आमची पोझिशन वूमन ऑन टॉप होती. आता मी वरखाली करू लागली आणि मुक्या सुधा आपली कंबर हालउन खालून ठोकू लागला, आता मात्र त्याला ही चेव आला, त्याचा ही जोर वाढला. त्यालाही आता कामक्रीडा समजू लागली होती. आचानक त्याने मला पकडल आणि जोपवल आणि माझे पाय पुन्हा फाकउन एक झटका दिला. आपला लंड माझ्या फोदीत घुसडला आणि जोर जोरात ठोके देऊ लागला. आता मात्र आमच्यात पूर्ण सेक्स चालू झाला.
थोडे ठोके देऊन झाल्यावर त्याचा लंड पूर्ण माझ्या फोदीत
घुसला, शेवटचा झटका देऊन त्याने त्याचं वीर्य माझ्या फोदीत सोडलं. मला सुधा खूप मजा आली. आम्ही असेल काही वेळ मिठी मारून पडून राहिलो. मी म्हणाले मुक्या “मज्जा आली” मुक्या म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”
मी म्हणाले “मुक्या, आज पासून मीच तुझी आई आणि मीच तुझी बायको, आपण असेच मज्जा करत जाऊ”
मुक्या सुधा म्हणाला “मज्जा मज्जा लय मज्जा”

दोन एक तासांनी मी माझी गांड फाकउन मुक्या कडून माझी गांड सुधा मारून घेतली.

अश्या प्रकारे त्या रात्री आम्ही चार वेळा तरी सेक्स केला.
त्यारात्री सेक्स करताना मुक्या माझ्या फोदित मुतला देखील. मीही मुतली आणि तोही मुतला, झवताना फुदित
मुतुन घेणं याचा एक वेगळाच आनंद मी त्या दिवशी घेतला.

त्या रात्री नंतर मी जेव्हा जेव्हा एकटी असे तेव्हा तेव्हा मुक्या कडून झऊन घेत असे. कितीतरी वेळा मी त्याच्या पूला खालच्या झोपडीत जाऊन त्याच्या कडून झऊन घेत असे.

अश्या प्रकारे माझी आणि मुक्या ची कामक्रीडा चालू झाली आणि अशीच चालू राहिली.


आपली
Email I’d : [email protected]
[email protected]
( . )( . )

You cannot copy content of this page