Bahini vr palat (najar) thevta thevta kadhi bulla aai chya pucchit ghusla kalalch nai – 5

Mitrano ata paryant tumhi vachal kas me mazya aai la jhavlo, tya nanter mazya mothya tai sobat pan kela, tichya ani mazyat durava nirman jhala hota abola jhala hota tyamule aamhi dogh laych bekar romantic jhalo bheti veli. Tine tich seal mazya kadunch todun ghetla. Tine mla tichi gand ani pucchi doni samarpan kela hota.

Tichya thokyane ani aai ne ratri je kahi kela tya pasun mla mazya aai cha raag yeu lagla hota. Randi saglyana kas deu shakte mla kalat navta. Ticha toh bangdyacha awaaj, pucchit bulla ghuslyavar fach fach yenara awaaj kanat vajat hota. Kai kel tya doghani ka kela hech kalat navta.

Dusrya divshi me dupari var aalo, tai kholit basli hoti, me tichya javal gelo ani tichi track khechun kadhli, tichya jhanget ghuslo ani drugs ghetat tas tichya ghamacha vaas gheu laglo bhasa bhasa. Nasha hoti mazya sathi ti.

Tichi pucchi chatli, tila doggy position madhye aanun bocha fakvala ani gand chatu laglo. Ti pan tadfadu lagli.

Tai :- ssshh aahhh sshh ahhh hh uuffhh hh

Me ticha tishirt pan kadhla ani hath var kele ani tichi kesal ghamal bagal chatu laglo. Noddles sarkhe tiche kes tondat ghet chatat hoto, tichya mane la, pathi la, ball chya madhye jithe gham asel toh sarv bhag chatun tila jiben pusla hota me.

15-20 mintane me thamblo, dogh aamhi dhapa takat hoto, ti nagdi hoti. Ti mla bagat uthli ani direct chaddi varun maza lavda pakdun mla bed var jhopaval.

Tai :- kai tulach yeta ka sagla, mla pan haus aahe me dakhvte ata mazi ada tula.

As manat tine maza tshirt kadhla ani mazya sarkhch jib baher kadhun chatu lagli bagal mazi. Maza lavda tathla hota ti pucchi la lavdyavar ghasat hoti. Maze nipples tondat bharle ani chokhu lagli nonstop.

Short khechun kadhli, mla nagda kela ani bulla tondat bharla, bullya la brush sarkh vaparat hoti. Dat ghasto tas bulla tondat phirvat hoti. Madhye madhye ghasyat ghaun okariche awaaj kadhat hoti. Tevdhya varch nai thambli, mazya gotya chatu lagli, gotya tondat gheun chokhat hoti.

Angavar chadhli bulla pucchi vr lavla aat ghatla nai, danyavat ghasu lgali, kanat jib ghalun chatu lagli. Mazya peksha jast ti tadfadat hoti ani kanat ordat hoti.

Tai :- ohh fucck ohh fucck shit shit shit sssh aah aaiag aaiag aaah dsh uufffhh sssh aaaah ssshh uuffhh aah ssssshh.

Me tichi kambar pakdun ticha dana jhavat hoto.

Tai :- aaauuucch ssshhh ssshit shit sshhitt ssh aahh aah ah ssh hhaa ha aah sshh..

Me :- maza nighnar aahe…

Tai :- thamb mag.

Ti uthli ani payat vakun basli, bulla tondat bharla ani chokhu lagli. Me tiche kes pakdun ektra kele ani gand uchlat tich tond jhavu laglo.

Me :- aahah sshs mast vattay ssh ah jhavu vattay tondala tuzya ssh aah ssh karat raha..

Me tichya tondat pani sodla. Tine te kadhi pila te kalal pan nai tiche expression bagun evdhi pro jhali hoti. Piun pan jiben bulla chatun pusun saaf karu lagli.

Aamhi doghe nagde padlo hoto.

Tai :- kai mante tuzi randi aai??

Me :- aalich naiye kal pasun mazya javal.

Tai :- tila bhetla na maza thokya kashla yeil.

Me :- as nai kahi.

Tai :- kal tu bagital nai ka. Mazy gand chataych sodun nit laksh dila asta tr kalal asta.

Me :- ho mahitey, me nai kuth mantoy.

Tine maza phone ghetla ani tyachyashi bolu lagli loudspeaker vr. Pahile toh manaylach tyaar navta jevha tai shivya deu lagli ghan ghan tevha tyacha para sutla ani tyane sangital.

Thokya :- tuzich aai rand aahe me kai karu, tich mla bolli hav te kar ani poricha picha sod.

Ti ani me dogh ek mekana baghu laglo.

Tai :- ti kahi bolel tula akkal navti. Milal hole visarla mla.

Thokya :- tula kiti vela magital, vaas tri dilas tu, tuzya aai ne n magta dila mag kon sodle, mich kai marayla teklela mhatara pan sodnar nai tila. Kach kachun jhavel.

He ekun aamha doghana rag ala, tine phone cut kela. Me pan khali alo. Dupari jevan karun amahi baslo hoto, aai la bolaych hota kal badal, kal ti shant basli hoti. Sakal pasun aamhi bolloch navto. Ti bajula yeun basli hoti. Shevti vaat bagat bagat tinech vishay kadhla.

Aai :- kal me sagla sort kelay, toh ata tila trass denar nai…

Me :- aacha thik aahe…

Aai :- as ka boltoys… naraj aahes ka… bol kahi tri…

Me :- kai bolu… kal tu je kai kelays tya nanter..

Aai :- kai kel me kal

Me :- khidki ughdi aste visarlis ka tu, andhar kelas tri awaja kasa lapvnar hota tumhi.??

Tila kalal me kal kai bagital

Aai :- jia la pan kalal ka??

Me :- kalch, ani aaj tichya thokyane pan sangital aamhla kal kai kai jhala phone var..

Aai :- kai sangital..

Me tila bollo kas tyane sangital ki aai ne swatahun tyala jhavayla dila, tine tyala fus ghatli. Te ekun ti santapli,

Aai :- haramkhor, randicha, yedjhava aahe toh maderchod….

Me :- kai jhala khar bolla tr rag ala ka.

Tine mla chapat marli khat kan..

Aai :- me navte gele tyachya khali, toh aai jhavada ala hota mazya vr, jabrdasti keli tyane.

Me :- mag tu ka shant baslis, tond dilta na..

Aai :- tamasha navta karaycha mla…

Me :- ag jhatpat keli tri sodla asta na tyane…

Aai :- tula tyachya var vishawaas ahe mazya var nai….

Me :- tu sang kai jhala mag kalel khar kai khot kai.

Aai :- kal tyane mla bagun dar laval ani light band keli tevha tumhi kuth jhak marat hota dogh, tumhi ka nai ala tevha…

Me :- tevhach bagital aamhi, aalo pan dhavat, khidkitun haak marnar tevdhyat tuza bangdaycha awaja yeu lagala. Ata ordshil nanter ordshil as vaat bagat hoto aamhi.

Aai :- me ordat hote, tya haramkhorane tond dabla hota maz.

Me :- ho pan nanter fach fach awaja yet hota tyach kai…

Aai :- tyane mla vachan dila hota, shappath ghetli tyane tyachya aai chi…

Me :- ag kahi kalat naiye nit sang na kai jhal mala kai lajtey ata…

Tine jara ragane bagital jara vel shant basli ani swatach bolu lagli.

Tyane aat alyver mla magun ghatta pakdla hota, tyacha hath mazya blouse madhye ghusla hota, toh ekatch navta… me tyala nai nai manat hote jhata pat karat hote.

Tyane mla jhopaval ani var chadhla angavar, chatu lagla, me tri jhatkat hote tevha toh mla manala,

Thokya :- aho sasu bai tumchya porine sadha vaas pan nai dilay oh lay satavla aahe.. as nka kru.. tumhi tr chav chakhu dya..

Mla mahitey tumhla kai havay, shappath tumhi manal tas karel, ekda thand kara mla…

Me tru suddha tyana nakarat hote, tyane blouse var karun maza amma tondat bharla ani chokhu lagla. Ghughyane sadi var karu lagla.

Me tyala tri suddha jhatkat hoti tevha tyane jia cha naad sodaycha kabul kela ani mazi sadi var karun chatu lagla tuzya sarkh…

Thodya vel mla pan sudh nai rahli mag kai karnr me.

Tich he bolna ekun maza bulla tathu lagla.

Me :- vaah, ag pan tai ne sodla pahije na tyala…. Vinakaran tu tyala dilas, tai ne aaj paryant nai dilay.

Aai :- mag parwa te kai karat hote…

Me :- ti magun dete tyala…

Aai :- magun manje te ( bocha ) tula kas mahit…

Me :- magshi tech ekat hoto me, sagla ekla me phone vr boltana…

Aai pan schok jhali hoti. Me mood madhye alo hoto.

Me :- ag pan tuzi pucchi chatun tula thand kela na tyane mag kashla daych tu tyala…

Aai :- denarch navte me, tech karnar hote, pan tevdhyat tyane maze pay havet fakavle.. kai kalaychya adhi barobar andhart nem lavla bhadyane ani khap kan aat ghatla..

Me :- manje without condom jhavla ka toh…

Ti mla bagat hoti ragat, pan me mood madhye alo hoto mla kai farak navta padat.

Me :- manje tyala thand kelasch na tu, pani aatch ghetlas ka.

Aai :- she kai boltos, jaun bag parwachi sadi tasich aahe tyavar dag astil. Tyala baher kadhyla lavla me..

Tich ekunch mood jhala maza. Tyane aai la fasvun jhavla he kalal tyavarun pan main manje ti kush navti, tine fakth ek sauda manun kela hota tichya chehrya varun samjat hota.

Ti uthun jau lagli, mla kas tri vatu lagla, guily yeu lagal ki over kela me. Uthun tichya mage gelo, ticha hath pakdla ani thambaval, ti hath jhatkat hoti. Me tila ghatta pakdla ani uchalla ani aat kholit nela. Tila aat net bed var jhopaval.

Me :- ssrryyy maaf kar me jara jastch kela.. plss mazi chuk jhali… mla aahe vishwaas tuzya var…

Me uthun tichya paya padu laglo, ti pan uthun basli mla thambvu lagli pan me tri suddha sodat navto. Maz nak tichya payavar ghasat hoto.

Aai :- sod sod rahu de.. kela me maaf.. mazya manat nai tas kai..

Me tichya mithit ghuslo. Ghatta chatit ball dable tiche, mane var chatu laglo. Ticha kan chatat tila eka secandat tathval jas sakali tai ne mla kela hota. Tichi sadi var karu laglo.

Aai :- kai kartoys ata tu he???

Me :- maza tr hakka aahe na yavar, tas pan check kartoy taste tu je sangitals te khar aahe ka nai.

Me tiche pay fakavle ani payan madhye ultha padlo. Pucchit tond dabun shawas gheu laglo. Ti hasu lagli.

Aai :- nusta vasane kalel ka tula haramkhora, chatun pan bag tya shiavy kalnar kas tula.

Me tichya pucchit jib ghalun chatayla chalu kela tas tine dokyavar hath thevla ani kesachi malish karu lagli.

Aai :- aaahh sshh aahh hmm mmm aaah ssh

15-20 minta nanter tich pani chatun chatun me tond kadhla. Aamhi dar lavlach navta. Tichya lakshat ala ti uthun dae lavu lagli.

Aai :- are dar ughdch hota laksha nai deta yet ka.

Me :- me mas laksh denar maz tond tr aat hota na tuzya.

Ti chalat javal aali, me tichya blouse ch button kadhun ball chokhu laglo. Ti ubhi rahun mla dudu paju lagli. Me sadi var karun bocha cholat hoto.

Aai :- sssh aaiag aahh asshh aahh hmmm ssh sshb sod bas kar tuzi bahin gharatch aahe.

Me :- adhi navti ka, ti nai yenar khali.

Me tich blouse kadhla ani sadi phedu laglo, tich peticoad kadhun tila nagda kela ani angavar ghetla. Ti mla kiss deu lagli. Kiss karta karta maza tshirt kadhla ani uthun mla nagda vayla lavla.

Aamhi ubhya ubhua mithit ghusun kiss karat hoto tevha tine maza bulla hatat pakdla ani halvu lagli.

Me :- mag konacha aavdla tula maza, papa cha ka tyacha..

Aai :- tuza, ( bulla dabat ) hach maza aavdta ahae.

As manat tine mla bed var basval ani swata payan madhye basli vakun, me tiche kes mage karu laglo, tine bulla tondat ghetla ani chokhu lagli.

Me :- kal tyacha pan chokhlas naa

Aai :- nai, direct karayla chalu kela tyane…

Me :- papa cha tri chokhla asshil na ata paryant kadhi…

Aai :- navin navin lagan jhalta tevha chokhun ghayche nanter nai chokhla kadhi….

Me :- sssh aah manje fakth mech aahe jo tula deto, aavdta na tula chokhat jaa roj…

Ti hasu lagli, tondane bulla jhavu lagli. Me tila uchlun var ghetla… tr ti swatach fakun padli shejari…

Me :- kai jhala ye na var….

Aai :- tu yena var mla nai aavdat…

Tine pay fakavle hote havet, me uthun tichya payan madhye alo. Bulla pucchi la lavun ghasu laglo.

Aai :- ssshh aahh aahhh sshh ghal na aat, kar na… taak na….

Me aat ghusavla tas kach kan gela. Oli jhali hoti ti.

Me :- aah sshh kasa vattay, kal chya peksha changla aahe ka??

Aai :- as kai boltoys sarkh, mla rag yeil ata mag parat bolu nkos… sarkh kai tyacha vishay kadhtoys…. Jhal ekda bas jhal na..

Me :- kai jhal chidlis ka??

Aai :- mag kai, kal ch sagla sangital me tula tri tu asa vagtoys maga pasun.

Me tuzya bapa nanter konakhali jhople pan nai, tu ch kasa kai mla manavals mla ajun kalal nai. Tyane kal fayda uchlla maza. Te ginu nkos, me tuzya soabt mazya sahamatine karte na..

Me :- kai sangtes me aavdto na tula manje bol naa….

Aai :- nai mah ugach jhakmaryla ghetey ka tula…

Me tila jhavu laglo ani sobat ball chokhu laglo, facha fach awaaj yeu lagla, tine dole band kele ani aah sshh karat pratek dhakkyala halat majja gheu lagli.

Aai :- ssshh aahh aah ssh hech hav mla…

Me :- aaah sshh asech danke deil mazya khali yet rahsil tr, tula nemhi kush karen me..

Aai :- nehmi yeil, tu bolshil tevha, thambu nkos karat raha naaa aah ssh aah kar na kar mla… jora jorat kar…. Aah lagan nanter pan evdhi majja ali nai…

Me :- aah haa na me bhari javto na…

Aai :- mast…. Kadak… as vatat jhavatch ghet rahav tuzya kadun… kar kar thambu nkos…..

Aamchya mandya thapa thap vaju laglya hotya, tine datane hoth dabat awaaj dab yacha prayatna chalu kela hota.

Me :- sssh aah ashi pucchi bhetli na koni pan yeda hoil… tu mla dila nasta tr mas kai jhala asta as vatta kadhi kadhi….

Aai :- jhav na babu sshsh aaaig ssh aahh kar kar detey na me tula ata… ghe naa full jorat kar… sodu nkos mla….

Me kacha kach jhavta jhavta tichya pucchit pani sodla maza. Ani nidhal houn padlo tichya angavar….

Aai :- aah ssh rahu de asch halu nkos… aah ssh mast garam garam aah ssh ssh uufhh uffhh aaah halat kaharb jhaliye mazi….

Me :- aaj jaam ch tufani jhala na magchya vele peksha….

Aai :- ssshh haa majja ali pan purn ang mokla kelas….

Thodya velane aamhi vegle jhalo, maz chik tichya pucchit sukhla hota. Ti uthun sadi ghalu lagli. Sandhyakal jhali hoti aamhi chaha paychi tyaari karu laglo.

Ratri papa aale tevha jaam tension madhye hote, tevha as kalal ki tyancha mitra tyachi family sodun tyanche natewaik tyana force karat hote hunda magayla. Pahile son magat hote ata car var ale hote…

Ratri papa ani aai chi tich charcha chalu hoti, tevha aai ne ch papa la samjavayla chalu kela ki ticha jo koni aahe tyala bolvun baga ekda, ghari jaun chaukashi kara kasa aahe kai aahe… ugach chuki nko karayla..

Mitrano ajun story baki aahe, pudhchya part madhye vacha kas ratri tai ne tyachya samor maza bulla chokhat mazya kadun pucchi jhavun ghetli.

This story Bahini vr palat (najar) thevta thevta kadhi bulla aai chya pucchit ghusla kalalch nai – 5 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page