बायकोने भिकाऱ्याचा लंड घेतला

हेलो मित्रानो आम्ही दोघे पती पत्नी आहोत आणि आम्हाला घाणेरडे लोक जसे कि भिकारी, रिक्षा वाले, मजूर हे लोक फार आवडतात. आम्ही दोघे अशा घाण माणसा कडून माझी बायको जवून घेत आहे अशी कल्पना करतो आणि मग तर आम्ही दोघे जबरदस्त सेक्स करतो. असे पण आम्हाला काळे लवडे पसंत आहेत आणि या लोकांचे लंड काळे असतात. आणि मग एक दिवस आम्ही दोघे घरी बसलो होतो आणि आम्हाला सेक्स करायचा नवीन आईडिया आला.

मग आम्ही ठरवले कि रात्री बाहेर पडू आणि मग आम्हाला वाटेत जितके पण घाण लोक मिळतील त्यांची मुठ मारायची आणि एकाद्याचे तोंडात पण घेऊन टाकू. आता मी नेहमी प्रमाणे माझ्या बायकोला मिनी स्कर्ट घालायला दिली आणि मग काय? आम्ही दोघे रात्री निघालो. मग आधी आम्हाला एक रिक्षा वाला भेटला, तो जोपायच्या तयारी मध्ये होता आणि आम्ही त्याला हाक मारून जवळ बोलवले आणि तो उठून पटकन आला.

आता तो माझ्या बायकोच्या जवळ आला आणि उभा होता आणि तो तिथे येऊन घाबरला. आता मी माझ्या बायकोची मिनी स्कर्ट खूप वर करून ठेवली होती आणि त्या रिक्षा वाल्या ला ती तिच्या पायाचे दर्शन करून देत होती. आता तो रिक्षा वाला माझ्या बायकोला घुरून घुरून पाहू लागला होता, जणू आता तिला गाडी तून बाहेर पडून जवून टाकेल. त्याचे डोळे खूप आत त्याच्या डोक्यात घुसलेले होते आणि असे वाटत होते कि त्याने खूप दिवस झाले काही चांगले पहिले नाही आहे. मग मी त्याला विचारले कि काय झाले? आवडली का तुला? तर तो म्हणाला कि हो साहेब ही तर खूप सुंदर आहे, तुमची गर्ल फ्रेंड आहे का? तर मी म्हणालो कि नाही ही माझी बायको आहे चाल आता कामाचे काही तरी बोलू, तुझ्या कडे ५० आहेत तर पुढचे काही तरी बोल. तर तो म्हणाला कि आहेत साहेब पण तुम्ही काय करणार? तुम्ही तर श्रीमंत आहात. तर मी म्हणालो कि हो तरी पण फ्री मध्ये काही मिळत नाही चल काढ पैसे.

मग त्याने मला पैसे काढून दिले आणि मग मी माझ्या बायको ला म्हणालो कि आता तू याचे काम करायचे चालू करून टाक. हे ऐकून माझी बायको तयार झाली आणि तिने त्याला तिच्या जवळ बोलवला आणि तिचा एक हात त्या रिक्षा वाल्या च्या लुंगी वर ठेवला आणि त्याचा लवडा उभा करू लागली. आता त्याचा उभा होऊ लागला होता. मग त्याने पटकन त्यची लुंगी बाजूला केली आणि त्याची चड्डी खाली करून तो नागडा झाला. आता त्याचा लवडा दिसू लागला होता त्याचा काळा आणि ४ इंच होता तर माझी बायको म्हणाली कि हा तर खूप लहान लंड आहे याचे काय करणार? तर तो महाला कि मेडम तुम्ही चिंता करू नका मी तुम्हाला पैसे दिले आहेत तुम्ही फक्त तुमचे काम करा.

हे त्याचे बोलणे ऐकून माझी बायको हसली आणि त्याच्या लंडा ला तिचा हात लावू लागली. आता त्याचा लवडा पूर्ण उभा होता आणि माझी बायको अगोदर हळू हळू हलवत होती आणि मग तिने अचानक वेग वाढवला आणि त्याच्या काळ्या लंडा वर मुठ मारू लागली. आता माझी बायको गाडी च्या आत मध्ये होती आणि ती गाडी च्या खिडकी तून त्याचा लंड हलवत होती.

मग तो रिक्षा वाला थोडा हलला आणि त्याचा सर्व माल तिच्या हाता वर पडला आणि मग आम्ही दोघे तिथून निघालो आणि आम्ही काही वेळ पुढे गेलो तर आम्हाला पुढे एक भिकारी भेटला. तो बहुतेक ७० वर्षाचा होता तो मस्त जोपला होता आणि आम्ही त्याला जागे केले. आता तो पण माझ्या बायकोच्या बाजूला गाडी जवळ आला आणि त्याने जशी माझ्या बायकोचे पट पहिले तो तर तिथे च पुतळा बनला आणि तिला घुरून पाहू लागला. आणि मग मी त्याला दोन वेळा बोलवले आणि मग त्याचे लक्ष माझ्या बायकोच्या पाया वरून हटले. आणि त्या मध्ये काही त्याची चूक नव्हती कारण माझ्या बायकोचे पाय होते इतके सेक्सी कि जो कोणी एक वेळा पाहेल तो ते पाहून एकदम हरवून जाईल आणि त्याला आजू बाजूचे काही भान राहणार नाही.

माझी बायको मिनी स्कर्ट आणि हाई हिल्स मध्ये होती आणि ती तिचे गोरे पान पाय त्याला दाखवत होती. मग आम्ही दोघांनी एकमेकाला पहिले आणि हसलो. आणि मग मी म्हणालो कि काय झाले बाबा? का अडकला? तर तो म्हणाला कि नाही जी काही नाही मी तर पण तुम्ही बोला मी तुमची काय सेवा करू शकतो? तर मी म्हणालो कि तू नाही आम्ही लोक करणार तुमच्या कडे ५० रुपये आहेत का? तर तो म्हणाला कि नाही साहेब माझी कडे फक्त १० रुपये आहेत. तर मी म्हनालो कि ठीक आहे, तुला माझी बायको कशी काय वाटली?

मग तो म्हणाला कि साहेब या तर खूप सुंदर आहेत आणि त्यांची मिनी स्कर्ट तर खूप लहान आहे आणि त्यातून सर्व काही दिसते आहे आणि ही स्कर्ट पण खूप वर आलेली आहे. तर मग मी म्हणालो कि हो आता तू एक काम कर कि तू म्हातारा आहेस आणि तुझ्या कडे पैसे पण नाही आहेत तर काही हरकत नाही आहे आता तुझी उधारी आमच्या वर राहील चल तू गाडी मध्ये ये आम्ही तुझी काही मदत करणार आहोत पण जेवढे आम्ही सांगू तेवढे तू करायचे आणि जर काही जास्त केले तर तुला बाहेर काढून टाकेन.

असे बोलून आम्ही त्या भिकाऱ्या ला गाडी च्या मागे बसवले तो खूप काटकुळा आणि काळा होता. त्याचे कपडे पण खूप जुने होते पण तो स्वच्छ दिसत होता. मग मी त्याला म्हणाला कि बघा बाबा एक काम करा आता माझी बायको थोड्या वेळा साठी तुमची आहे, तुला जे करायचे आहे ते करू शकता, पण आधी विचारले पाहिजे तुम्ही तिला, आणि न विचारता काही केले तर तुम्हाला बाहेर काढून टाकेन, तर तो म्हणाला कि ठीक आहे साहेब.

असे बोलून मी माझ्या बायकोला इशारा केला कि तू पण त्या भिकाऱ्या बरोबर मागे बसून घे, तर ती मागे निघून गेली आणि त्या भिकाऱ्या बरोबर बसली. आता ती त्या भिकाऱ्या च्या एकदम जवळ बसली होती. आणि मग ती तिच्या बरोबर घाण बोलू लागली कि बाबा तुझे लग्न झाले आहे का कि अजून एकटा आहेस, तर तो म्हणाला कि नाही कि भिकारी कोण बनतो? पती.

Marathi Zavazavi  दुधवाली गर्लफ्रेंडचे दुध पिले

माझी बायको म्हणाली कि मी आहे ना चिंता का करतो आहेस? अच्छा बोल तुला माझे पाय कसे काय वाटले? तर तो म्हणाला कि मेडम तुमचे पाय तर खूप गोरे आणि लांब आहेत आणि ते पाहून खूप मजा आली. मग माझी बायको म्हणाली कि इतके चांगले आहेत मग तू त्यांना हात का लावत नाही आहेस? आता हे ऐकून त्या भिकार्याने त्याचे काळे आणि घाण हात माझ्या बायकोच्या जांघे वरती ठेवले आणि तो वर खाली करू लागला आता जेव्हा त्याचा हात माझ्या बायकोच्या पुच्ची जवळ आला तेव्हा माझी बायको म्हणाली कि तू पुच्ची ला हात लावून किती काळ झाला आहे? तर तो म्हणाला कि मेडम ६ वर्षे झाली आहेत.

तर माझी बायको म्हणाली कि ठीक आहे आता तू माझी पेंटी बाजूला कर आणि माझ्या पुच्ची ला हात लाव आणि तुझे बोट माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करायला सुरुवात कर. त्या भिकार्याने माझ्या बायकोची लाल पेंटी बाजूला केली आणि तो त्याचा एक हात तिच्या पुच्ची वर घासू लागला. मग काही वेळ घासून मग त्याने त्याची २ बोटे घेतली आणि ती त्याने माझ्या बायको च्या पुच्ची मध्ये टाकली आणि मग तो त्याला हळू हळू आत बाहेर करू लागला.

आता त्या घाण माणसाचा हात माझ्या बायकोच्या पुच्ची च्या आत मध्ये पाहून माझा पण लवडा उभा झाला. आता तो भिकारी माझी बायकोच्या पुच्ची ला खूप जोर जोराने जवत होता आणि माझी बायको आवाज करीत होती आणि आह उन्न्न्न अह्हह करीत होती आणि मग काही वेळाने माझ्या बायकोने पाणी काढले आणि मग ती उठली आणि तिने त्या म्हातार्या भिकार्याला विचारले कि तुला काय पसंत आहे? तर तो म्हणाला कि मेडम तुम्ही पहिली बाई आहात जिला मी हात लावला आहे, माझे नशीब किती चांगले आहे. तो म्हणाला कि माझा लंड चोकता का? आणि चोकत असाल तर माझा लंड पण तुमच्या ओठा मध्ये घ्या आणि त्याला पण चोका, तर माझी बायको त्याला म्हणाली कि ठीक आहे.

मग माझ्या बायकोने कंडोम काढला आणि त्याच्या लंडा च्या टोका वर ठेवला आणि मग त्याचे टोक तिच्या तोंडात घेतले, जेणे करून कंडोम हलणार नाही आणि मग तिने तिच्या हाताने पूर्ण पाने जाकला. मग माझी बायको त्या घाण काळ्या भिकाऱ्या चा लंड पूर्ण तिच्यातोंडात घेतला आणि मग हळू हळू वर खाली करू लागली. आता तिच्या तोंडातून त्या भिकार्याचा लंड आत बाहेर होताना खूप सेक्सी वाटत होते, आणि असे पण माझी बायको गोरी होती आणि तिथे त्या काळ्या आफ्रिकन चा लंड बघून खूप मजा येत होती. आता तो भिकारी पण खूप मजे घेऊ लागला होता.

मग माझ्या बायकोने तिची स्पीड वाढवली. आता तिचे तोंड एका पिस्टन सारखे त्या भिकार्याच्या लंड वर वर खाली होऊ लागले होते आता त्य भिकार्याला सहन झाले नाही आणि त्याने त्याचे सर्व पाणी त्या कंडोम मध्ये टाकून दिले. मग माझ्या बायकोने तिचे कपडे घातले आणि मग ती माझ्या कडे येऊन बसली आणि मग आम्ही आमच्या नवीन शिकार्या च्या शोधात निघालो.

मग मी माझ्या पेंट ची चेन उघडली आणि माझ्या बायकोला तिचा हात माझ्या लंडा वर ठेवून सावकाश फिरवायला सांगितले, तर माझ्या बायको ने माझा लवडा काढला आणि ती एका हाताने माझा लवडा हलवू लागली. मग आम्ही पुढे गेलो तर आम्हाला अजून एक भिकारी भेटला आणि मग मी गाडी चा काच खाली केला आणि मग त्याला माझ्या गाडी तून हक मारली तर दुसऱ्या वेळी हाक मारल्या वर ती माझ्या बायकोच्या जवळ च्या दरवाजा जवळ आला. मग मी त्याला जवळ च्या एका एकदम सुनसान जागे विषयी विचारले आणि मग मी त्याला तीन वेळा विचारले आणि मग त्याचे लक्ष माझ्या बायकोच्या हाता कडे गेले तर त्याचे डोळे उघडे च्या उघडे राहिले. मग त्याने माझ्या कडे पहिले पण तो काही म्हणाला नाही.

मग मी त्याला विचारले कि काय झाले कधी कोणत्या बाईला माणसाचा लंड हलवताना पाहिले नाही आहे का? तर तो म्हणाला कि नाही साहेब खरा तर नाही पहिला पण हो फिल्म मध्ये मी मुलीला लंड हलवताना पहिले आहे. मी म्हणालो बरे आता मला एक सांग इथे आजू बाजूला एकादी सुनसान जागा कोठे आहे? मग मी त्याला पूर्ण रात्री चे २००० रुपये दिले आणि म्हनालो कि चल आता पटकन सांग. तर तो भिकारी म्हणाला कि साहेब तुम्हाला ते असे समजणार नाही मी पण तुमच्या बरोबर येतो आणि मग मी तुम्हाला सर्व रस्ता सांगतो.

मग मी समजलो कि याचा पण लवडा आता उभा झाला आहे आणि याला माझी बायको जवून घेत असताना पहायचे आहे. मग तो आम्हाला जवळच एक सुनसान जागे वर घेऊन गेला आणि आम्ही तिघे गाडी मध्ये बसलो होतो, मला तो भिकारी बहुतेक ५० वर्ष चा दिसत होता, एकदम काळा आणि काटकुळा होता. आता माझी बायको त्याच्या समोर माझा लवडा अजून पण घासत बसली होती. आता माझा हात माझ्या बायकोच्या पाया वर होता आणि मी तिची मिनी स्कर्ट पूर्ण वर करून ठेवली होती. आता मला त्या भिकाऱ्या चा लंड पण उभा आहे असे दिसत होते जो त्याचा पेंट मध्ये टेंट सारखे बनवू लागला होता.

मग मी त्या भिकार्याला विचारले कि काय तुला हे सर्व पाहून मजा येत आहे कि नाही? तर तो म्हणाला कि हो साहेब मी पहिल्यांदा पाहत आहे मला तर खूप मजा येत आहे. माझा लवडा तर तुमची रांड पाहून उभा झाला होता या रांड चे पाय किती मस्त आहेत. मनात येते कि पूर्ण वर पासून खाली पर्यंत तिला चाटून घेऊ आणि चाटत बसू.

पृष्ठे: 1 2