भोला सेठ चा घरगडी

मी शिक्षणात फारसा हुशार नव्हतो.शाळेत असताना मी कधीच एका झटक्यात पास झालो नव्हतो. त्यामुळे मला शाळेत फारसा रस नव्हता. पण मला खेळा मध्ये खूपच जास्त रस होता. त्यामुळे शाळेतील विविध स्पर्धामंध्ये मी भाग घेत असे. खेळामुळे माझी शरीरयष्टी मजबूत झाली होती. मी दहावी नंतर शिक्षण बंद केले आणि छोटी मोठी कामे करू लागलो. शिक्षण नसल्याने मला फार चांगले काम मिळत नव्हते.

मला एके दिवशी मला माझा एका मित्र म्हणाला “अरे राजू, गावातील भोला सेठ कडे घरगडी म्हणून एक जागा आली आहे. जर तुला त्यात रस असेल तर बघ. मी बोलतो त्यांच्याशी.” मी लागलीच होकार दिला होकार दिला.

ठरल्या दिवशी मी सेठ कडे गेलो. त्याने मला माझी माहिती विचारली आणि मला लागलीच कामाला रुजू होण्यास सांगितले. सुरवातीस मी त्याच्या दुकानात कामास सुरवात केली. दिवस जात होते आणि सेठ माझ्या कामावर खुश होता. मी आता त्याच्या विश्वासातील माणूस झालो होतो. हळू हळू त्याने महत्वाची कामे मला देण्यास सुरवात केली.

त्यातूनच मी आता सेठ च्या घरी येऊ जाऊ लागलो. मुळातच मी घरगडी म्हणून लागलो होतो. पण सेठ पक्का बेरकी होता आधी माझी परीक्षा त्याने घेतली होती आणि मगच मला घरी जाण्यास सांगितले.

घरी सेठ ची बायको आणि त्याची म्हातारी आई दोघीच असत. सेठ ची बायको जशोदा दिसायला जबरदस्त सुंदर होती. मी ज्या दिवशी तिला बघितले तेव्हा तिला बघतच राहिलो. जशोदा मूळची मोठ्या शहरातील होती. त्यामुळे तिचे राहणीमान टापटीप होते. ती नेहमी साडी घालायची. बेंबी खाली घातलेली साडी आणि मोठ्या गळ्याचे ब्लाउज हा तिचा नेहमीच पेहराव असायचा. सेठ ने मला तिची ओळख करून दिली.

माझे काम चालू झाले. सेठ प्रमाणेच मी जशोदा चा पण विश्वास लगेच च संपादन केला. मुळात सेठ आणि तिच्यात वयात खूप अंतर होते. त्यामुळे ती सेठ बरोबर फार जास्त बोलत नसे. त्यातला त्यात मी बरा अशी परिस्थिती होती. मी आता जशोदा चा खास माणूस झालो होतो. तिच्या बरॊबर मी भाजी आणणे, बाकी वस्तू आणणे, ती सांगेल ती सगळी कामे मी करत होतो.

“तुझे काम मला खूप आवडले राजू” जशोदा एके दिवशी मला म्हणाली. मी हसलो. काही न बोलता मी फक्त हसलो.

Marathi Zavazavi  भाभी ची पुच्ची आणि गांड ठोकी

त्या दिवशी सेठ कुठे तरी बाहेर गेला होता. जशोदा ला साडी खरेदी करायची होती. ती मला म्हणाली “अरे राजू ऐक ना. शेठजी बाहेर गेलेत. तू माझ्या बरोबर साडी घेण्यास चल. पण शेठजींना आपण गेलो होतो म्हणून नको सांगू”

” ठीक आहे” मी म्हणालो.

आम्ही साडी घेऊन आलो. घरी आल्यावर ती म्हणाली “मला शंका आहे कि मी घातलेली साडी चांगली आहे कि नाही. मी तुला घालून दाखवू का राजू?”

तिच्या या वाक्याने मी जरा अचंबितच झालो. पण मी होकार दिला.

मी आज तिच्या बेडरूम मधे गेलो. तिने मला तिच्या बेड वर बसायला सांगितले. तिने साडी घेतली आणि आत बाथरूम मधे बदलण्यासाठी गेली. ती आत गेली आणि तिने दार पुढे केले. ती दाराला काडी लावायला विसरली. ती अंगावरची साडी काढू लागली. मला किंचित उघड्या दाराच्या फटीतून जशोदा स्पष्ट दिसत होती.

तिने साडी काढताच तिच्या ब्रा आणि परकर मधून तिचे सर्वांग उठून दिसू लागले. मला कळायचे बंद झाले कि हे काय चालूं आहे ते. मी तसाच एकटक बघत होतो. तिने आता तिची लाल रंगाची ब्रा काढली आणि त्याच क्षणी तिचे टपोरे स्तन टुणकन बाहेर आले. ते गोलाकार स्तन बघून माझा सोटा कधीच कडक झाला होता. माझ्या मनाची चलबिचल चालू झाली.

तिला सगळे मॅचिंग करून बघायचे होते. त्यामुळे तिने तिचा परकर पण काढला आणि ती निकर वर आली. तिच्या निळ्या निकर मधून तिची फुगीर योनी आणि टरबुजासारखी गोलाकार गांड मला स्वस्थ बसू देत नव्हते. तिची फिगर लाखात एक अशीच होती.

“अरे राजू, माझी मॅचिंग ची निकर आणि ब्रा बाहेर बेड वर च राहिली आहे. प्लिज मला दे ना” ती मला म्हणाली.

माझ्या डोक्यात वीज चमकली. मी उठलो आणि तिची ब्रा व निकर घेऊन बाथरूम कडे गेलो. तिने दार उघडले आणि माझ्या समोर तशीच आली. माझे डोळे विस्फारले होते. मी अधाशासारखे तिच्याकडे बघत होतो. मला त्या अवस्थेत बघून ती म्हणाली “अरे असा काय बघतोस कधी बाई बघितली नाहीस काय? असे म्हणून ती हसू लागली.

पृष्ठे: 1 2