फ्लॅटची किल्ली – आई मुलगा

हाय माझ नाव सुषमा आहे. मी एक गृण्हनी आहे. माझ वय बेचाळीस, माझे मिस्टर हे विस एक वर्षांनी मोठे आहेत त्यांचा वय बासष्ठ आहे, म्हणतात ना प्रेम आंधळ असत, वय वगैरे काही नसत. असो. हि गोष्ट आहे माझी आणि माझ्या मुलाची, त्याचा नाव राजन आहे, तो विस वर्षाचा आहे, आमची दोन घर आहेत. हे घर बरच जुन आहे इथे गरम होत, एक जवळच फ्लॅट आहे, फ्लॅट जास्त मोठा नाही एक बेडरूम, हॉल आणि स्वैपाकघर आहे, संडास बाथरूम सेपरेट आहे जॉईंट नाही. माझे मिस्टर मोस्टली फ्लॅट वर असतात आणि आम्ही जुन्या घरी, मुलगा नेहमी जुन्या घरीच असतो. कधी कधी फ्लॅट ची किल्ली मागतो बाबा नसलॆ कि, मी पण देते. काही दिवस तो आता रागावला होता आमच्यात भांडण झाल होत, तो किल्ली मागायचा पण मी काही कारण सांगून त्याला देत नव्हती.

अस बरेच वेळा झाल, खरतर मला त्याचा सहवास आवडत होता, तो जेव्हा घरी असायचा तेव्हा उपडा झोपून आपल लिंग गादीला घासून हस्तमाईतून करायचा हे मी बऱ्याच वेळा पाहिल होत आणि ते आता मला आवडू लागल. म्हणाना कि त्याची सवयच झाली होती मला ते बघण्याची. एकदा असच आमच भांडण झाल, तो आला “आई मला किल्ली दे” मी म्हण्टल “नाही देणार, बाबा आले कि देईन, तो म्हणाला “मी काही लहान आहे का” वाद वाढत होता आणि मी सरळ किल्ली फेकली त्याच्या कडे. तो किल्ली घेऊन निघून गेला. संध्याकाळ झाली होती. जाताना म्हणाला आज “मी बाहेर जेवणार आहे मित्रान बरोबर” खरतर मला तो इथे हवा होता. आणि मी हे पण विसरून गेली कि आमच्या जुन्या या घरी रिनोवेशन च काम चालू आहे, आणि मिस्टर पण बाहेर गावी फ्रेंड्स बरोबर गेले होते.

आता मी आणि तोच होतो. मी पण विचार केला आज मी पण जाते रात्री फ्लॅट वर. रात्र झाली बाहेर थोड थंड होत, पावसाळी वातावरण होत, दहा वाजून पंधराला मी जून घर लॉक केल आणि फ्लॅटवर जायला निघाले. म्हटल चालतच जाऊ दहा मिंट तर लागतील. रस्त्यात अचानक पाऊस लागला, आणि मी ओली होत होते, पदर खांद्यावरून हाकून घेतला, कारण कि माझे उरोज बरे मोठे आहेत. मी तशी थोडी चुबी आहे. माझी साईझ जरा मोठी आहे मी छत्तीस डबल डी चा ब्रा घालते म्हणजे तुम्ही समजू शकता साईझ किती असेल, उरोज त्रेचाळीस, कंबर बत्तीस आणि ढुंगण एकोणपन्नास पॉइंट नऊ माझं ढुंगण हे माझ्या उरोज च्या पेक्षा मोठे आणि बाहेर आलेल आहेत, माझ्या मनात आल आज हे काहीतरी वेगळ होणार आहे, मी बिल्डिंग मध्द्दे आले आणि फ्लॅट ची बेल वाजवली. त्याने दरवाजा उघडला मी घरात आले, घरात थोडा अंधार होता बेडरूम चा लाईट ऑफ, हॉल चा लाईट ऑफ स्वैपाक घरातला चालू होता, तो पण एक छोटा. हो मी आत आले राजन ने लगेच दरवाजा लावून घेतला. मी ओले चिंब होते, साडी ओली होती,

माझे उरोज ना चिकटली होती, माझे उरोज बाहेर डोकावू लागले होते, असो, मी आत आली आणि पाहिल तर राजन लुंगी वर होता, मी त्याच्या कडे पाहिल. माझी नजर खाली गेली, त्याच लिंग ताठरल होत भल मोठ झाल होत, फक्त लुंगीच्या बाहेर यायच बाकी होत. तो पण एकदम कावरा बावरा झाला, मी तशीच काही वेळ त्याच्या लिंगा कडे बघत होती, तो पण मान खाली घालून माझे उरोज मधून मधून बघत होता हे मला माहित होत. मी म्हणाली “अचानक पाऊस लागला रे येताना” तो म्हणाला “तू कशी” मी म्हणाले “का, तू येऊ शकतो तर मी नाही का फ्लॅट वर येऊ शकते” आणि मी मध्येच साडी चा पदर काढला, आणि बेडरूम मध्ये जाता जाता साडी काढत गेले. आत बघीतल बेड वर, आणि मुलाला आवाज दिला. “जरा इकडे ये” तो पण घाबरत घाबरत आला. मी म्हणाले “काही आहे का घालायला” तो म्हणाला “काय?” मी म्हणाले “आरे! मी ओली झाली आहे, काही तरी नको का?” तो म्हणाला “एक शर्ट आहे,

तो थोडा लूज आहे तो होईल तुला” मी म्हंटल आणतो” मी ऑफव्हाईट कलरची साडी आणि व्हाईट ब्लॉऊस घातला होता. आणि पावसामुळे माझी थान उभारून आली होती. मी म्हण्टलं “ठीक आहे” त्याने शर्ट आणला.. तो तसाच उभा होता, मी थोडी पाठमोरी तिरकी होऊन ब्लॉऊस ची बटण काढू लागली, तो जायला लागला मी म्हणाले “इथेच थांब” आता पूर्ण बाऊंस काढून.. ब्रा काढून जमिनीवर टाकला, शर्ट घातला वरची दोन बटण लावता येत नव्हती, कारण माझे उरोज. आता मी वर शर्ट आणि खाली परकर होता. तो पण ओला, माझी निकर पण ओली होती. मी म्हंटल त्याच्या समोर उभी राहून” काय रे मग आता मी खाली काय घालू?” तो तसाच उभा होता. मी थोडी कडक आहे, तो मला घाबरायचा, किचन चा पिवळा लाइट चालू होता हलकासा प्रकाश होता. आम्ही एक मेकांना बघू शकत होतो थोडे थोडे..पण रूम मध्ये बर्यापैकी अंधार पण होता. मी त्याच्या कडे बघितल आणि त्याच्या ताठलेल्या लिंगा कडे जे लुगीच्या आत होत पण त्याच्या ताठ मुळे लुंगी फुगीर झाली होती. मी अचानक माझा हात त्याच्या लुंगी कडे नेला आणि त्याची लुंगी काढली.

तो ओशाळला आणि त्याने आपले हात लिंगा कडे नेले आणि झाकण्याचा प्रयत्न करू लागला. मी त्याची लूंगी घेतली माझ्या कंबरेला गुंडाळायला सुरुवात केली. गुंडाळताना त्याच्या कडे बघत होती. मी खालचा परकर काढला, आतली निकर काढली आणि त्याच्यासोर उभी राहून मोठ्या आवाजात म्हणाले. “हे काय आहे? बेडवर उश्या ठेऊन त्या पण ३ ठेऊन काय करत होतास?” तो घाबरला म्हणाला “हुंम मीमीमी, काही नाही करत होतो” मी म्हणाले “हस्तमैथुन करत होतास ना??? तो म्हणाला “नाही नाही मीमीमी, काही नाही करत होतो” त्याचं लिंग अजून ताठरल होत, आणि भल मोठ झाल होत तो थर थर कापत पण होता. मी म्हणाले “जा बेड वर आणि मला दाखव कस करत होता” तो म्हणाला “नको मी नाही” मी म्हणाले “जा म्हण्टल ना” तो बेड वर चढला आणि उश्यां वर उपडा झोपून आपली कंबर हलवू लागला. झटके देत होता, मी त्याच्या समोरच उभी होते माझे उरोज आता तर भरून आले होते, पेटत होते मी.

त्याला अजून उत्तेजि करण्या साठी हलकीशी लूंगी वर केली, आता तर त्याचा स्पीड वाढत होता, मी तशीच बघत होती तो आपली कंबर जोरात जोरात हलून उशीला घासता घासता माझ्या कडे बघत होता. असे विस एक मिंट गेली तरी तो आपला लिंग उशीला घासत होता मला राहवलं नाही मी म्हणाले “बस, आता बस” तरी तो घासत होता मी म्हणाले “आता बस म्हंटल ना” तो आता उभा राहिला माझ्या समोर, त्याचा ताठलेला तर आता राक्षसी झाला होता. मी त्याच्या जवळ गेले त्याचा लिंग हातात घेतल, आणि त्याच्या ओठावर चुंबन घेतल. मला थोड उंच व्हाव लागल माघी उंची पाच फुट चार इंच आणि त्याची सहा फुट दोन आहे. तो थरथरत होता, मी त्याच लिंग चोळत होते. मी म्हणाले “आरे थरथरत का आहेस? घाबरू नको, आता आपण लवकर एकरूप होऊ या, आता त्याने पण माझ्या ढुंगणावर हात ठेवले मी पण वर झाले आणि आम्ही एकमेकांच चुंबन घेत होतो. हळू हळू त्याच थरथरण थांबल,

त्याने आता मला पाठमोरी केली आणि कोपऱ्यात नेले, पण तो काहीच करत नव्हता त्याने हात फक्त्त माझ्या धुगणावर होते आणि हात फिरवत होता, एक हात त्याने आता माझ्या शर्ट मध्ये हलकासा टाकून माझे उरोज दाबत होता आणि हलकासा हात आत फिरवत होता. आता मला राहवत नव्हत. मी शर्ट च बटन काढायला गेले तर त्याने माझा हात पकडला मी म्हटल “तुला माझे उरोज स्तन नाही का बघायचे आहेत, तुला नाही का मला नागडी बघायची इच्छा” तो म्हणाला “आहे कि पण नंतर” आता त्याने मी घातलेली लुंगी वर केली, तो तर नागडाच होता त्याने त्याचे लिंग काढल आणि माझ्या ढुंगणाशी खेळू लागला, त्याने त्याच्या लिंगाचा सुपारा माझ्या ढुंगाणाच्या भोकावर ठेवला, मी म्हणाले”आग बाई, किती रे जाडा तुझा” तो काहीच बोलत नव्हता. हलकेच माझे उरोज दाबले मी किंचाळले “औच” त्याच्या लींगा चा गरम स्पर्श पण मला जाणवत होता. आता मात्र मी त्याला म्हणाले “चल बेड वर” तो म्हणाला “नाही, बेड वर तर सगळेच करतात आपण बाथरूम मध्ये करू” मी म्हटल “बाथरूम तर लहान आहे आणि, पाऊस कधी हि पडू शकतो वरच्या खिडकीतुन पाणी आत येऊ शकत” तो माझ्या उरोजां वरून हात फिरवत म्हणाला “मग काय झाल” तो अजून पाठमोरा होता, मला शहारे येत होते..पहिले तो थरथरत होता आता मी.

मी म्हटलं “ठीक आहे, पण बाथरूम जर अचानक ओला झाल तर मला त्या फरशीचा त्रास होईल” तो म्हणाला “आपण छोटी गादी टाकू” मी म्हणाले “ठीक आहे! तू गादी आत टाक आणि जा तू स्वतःला थोडा मोकळा करून ये” तो म्हणाला “नागडी होऊ नकोस” मी म्हणाले “ठीक आहे” माझ चुंबन घेऊन तो गादी टाकून स्वतःला मोकळ करायला गेला. आमच बाथरूम खूपच लहान चार बाय पाच आणि तीन बाय पाच फूट माझी उंची पाच फुट चार इंच आणि तो सहा फुट दोन इंच कस होणार काय माहित. पण मी विचार केला करू या कि थोडी मजा येईल. आणि मी बाथरूम मधले सगळे बाहेर आणले नाहीतर रात्री पाऊस आणि वाऱ्या मुळे आतल सामान अंगावर पडेल. मी बाथरूम मध्ये गादी लावली ती फोल्ड करावी लागली कट टु कट होती. सहज दरवाजा लावून घेतला तंर आत जास्त अंधार वाढला. बाहेर आता वारा सुटला होता. तो आत आला घरातले सगळे लाईट बंद केले. किट्ट अंधार. बाथरूम चा दरवाजा बंद केला.

आता आम्ही एकमेकांच्या समोर उभे होतो. किट्ट अंधार. बाथरूमला खिडकि होती त्याला आम्ही जाळी लावली होती. एक गोष्ट चांगली होती कि आमच्या समोर कोणती हि दुसरी बिल्डिंग नव्हती, पाठीमागच्या बाजूला घर होतं मागे शेती होती आणि आम्ही तर टॉप फ्लॉवर ला होतो आठव्या मजल्यावर, असो, तो आत आला, बाथरूम चा दरवाजा बंद केला. आता आम्ही एकमेकांच्या समोर उभे होतो त्याने आम्ही गादी ची फोल्ड उघडली आणि परत उभे राहिलो, मी त्याच लिंग हातात घेतलं आणि चोळू लागले, म्हणाले “किती मोठा आहे रे तुझा, माझ्या दोन्ही मुठीत पण येत नाही” तो काहीच बोलत नव्हता. त्याने त्याचे हात माझ्या शर्ट मध्ये टाकले आणि माझे उरोज हलके से दाबू लागला. मी त्याच्या लिंगाशी खेळत होती आता आम्ही चुंबन घेत होतो. तोंडात तोंड घालून जीभेशी खेळत होतो, असे कितीतरी वेळ उभे होतो. आता मात्र त्याने मला खाली बसवल आणि आम्ही गादीवर आडवे झालो,

आमचे पाय पुरत नव्हते. आम्ही थोडे तिरके झालो, आणि त्याने पुन्हा माझ्या तोंडात तोड घातल. एक हात त्याने माझ्या योनी मध्ये घालून बोटे घालू लागला, योनी टाईट होती ती आता पाणी सोडू लागली. त्याने छोटा टॉर्च आणि घड्याळ आणल होत. जवळ जवळ साडे अक्रा झाले होते. साडे दहा ला मी आले, तेव्हा पासून त्याच लिंग ताठ होत. नाहीतर त्या आधी पासूनच तो हस्तमैथुन करत होता. मी सहज त्याला म्हणाले “एकदा दाखव तुझं” टॉर्च ऑन केला बाजूला ठेवला, ते लिंग जवळ जवळ आठ इंचा पेक्षा थोड मोठ होत. मी कुतूहल ने विचारल “काय रे, हा किती असेल” तो म्हणाला “तूच मोज” त्याने टेप दिली नउ इंच होत लांब, आणि गोलाकार जवळ जवळ साडे तीन इंच चा मी म्हणाले “आग बाई, कस होणार माझ्या योनी च, आणि काय रे केव्हा पासून ताठ आहे” तो म्हणाला “मी तुला रात्र भर झवू शकतो,

मी माझा तुघ्यात रात्र भर ठेऊ शकतो, आणि माझा या पेक्षा हि मोठा होतो”. मी म्हणाले “कसा काय” तो म्हणाला “ते मला कस माहित” मी म्हण्टलं “तरी सांग ना किती, मला पण तयार व्हाव लागेल” तो म्हणाला “बारा इंचा पर्यंत. साडे अक्रा इंच ” मी म्हणाले “बापरे” आता मात्र तो बसता झाला. मी पण बसले. त्याचं आता खूपच मोठ झाल होत. त्याने माझ चुंबन घेतल. आणि म्हणाला “घेतेस का?” मी म्हटल “हुमम” मी एक दीर्घ श्वास घेतला, तो म्हणाला “तू पण सॉलिड आहेस ग, lov you, मी नेहमी तुझ्या नावानेच तुझा विचार करूनच मूठ मारतो. तुझी गांड मला खूप आवडते गं, तू झे बॉल तर जबरदस्त आहेत आणि तुजी कंबर, तुझी बेंबी तर मस्तच आहे, साडी मध्ये तर तू खूपच सुंदर दिसतेस, i love you” आणि माझ्या तोंडात तोंड घातलं, मग मी म्हणाले ” कर कि बेटा! उदघाटन माझ्या योनी च, तुझ्या लिंगाने, मी पण बऱ्याच महिन्यात नंतर संभोग करणार आहे, पण थोड हळू हळू बरका नाहीतर माझी योनी फाटेल” मी म्हणाले “थांब जरा” मग मी आडवी झाले. बाथरूम लहान होत. माझे पाय मावत नव्हते,मी माझे पाय भिंतीवर ठेवले,आणि कमरेखाली घुंगणाच्या जवळ उशी ठेवली. किट्ट अंधार तो पण आता माझ्या दोन पायांच्या मध्ये आला.

मी अजून लुगीवर होते त्याने दिलेली लुंगी मी घातली होती ती त्याने वर केली, आणि चढला माझ्या वर, मी बघितल टॉर्च लावून तर सौवा बारा वाजले होते, त्याच लिंग मी हात घेऊन माझ्या योनी च्या भोकावर ठेवल. त्याने झटका दिला, पहिलाच मी “अअअअ आईग “आता त्याने ठोके दयायला चालू केले, आणि मी ते सहन करायला लागले, पकपकपकपक, मी व्हीव्हळत होते “आ हळू रे बेटा हळू आ, आई गं, प्लीज बेटा हळू, रे माझ्याझ्या, राजाजाजा आ ओ आऊच” त्याचे ठोके आता वाढत होते, एकीकडे मला ठोकत होता आणि दुसरी कडे, माझ्या तोंडात तोंड घालण्याचा प्रयत्न करत होता, पण मी वेदनेने ओरडत होते विव्हळत होते, त्याचे ठोके हलके से वाढत होते, पकपकपक माझ्या पण योनी तुन पाणी गळत होतं, योनी ओली चिंब होत होती.

पकपकपक पकपक आता तो थोड थांबला आणि एक जोरदार ठोका दिला मी ओरडले “आईईईई ग” आणि माझे दोन्ही पाय आणखी आखडून घेतले, तो कसला थांबतो, तो सहा बाय दोन फूट, मावत नव्हता बाथरूम मध्ये, आता त्याने मला आणि खाली ओढून घेतल. माझे पाय फेकलेले आता आणखी भींतीवर गेले, त्याने सुद्धा त्याचे पाय भींतीवर लावले आणि पुन्हा एक ठोका दिला, मी पुन्हा किंचाळले “आ आ ओउच” तो ठोके देत होता. मी किंचाळत होते, आता मी माझा हात खाली नेला. आणि त्याच्या लिंगाला लावून बघितला, आता तर हार्डली सहा सात इंचा पर्यंत गेल होता, त्याने आता मला पुन्हा खेचले आणि ठोके देऊ लागला. माझ्या योनी तुन पाणी गळत होते त्याच पण लिंग ओल होत. आता तो ठोके हलके ठोके देवू लागला आणि मध्येच एक ठोका मोठा देत होता. “आईई ग आ ” आता त्याच लिंग त्याने एक ठोका असा मोठा दिला कि दहा इंचांपर्यंत आता गेला.

मी वेदनेने हुंदके देत होते, पण आता मला पण थोडी थोडी मजा येत होती, त्याचा साडे अक्रा इंच मोठा आणि साडे तीन इंच जाडा लिंग माघ्यत घुसत होत. मीपण माझ ढुंगण हलून त्याला प्रतिउत्तर द्यायला कधी लागले ते मला समजलेच नाही, मी पण ढुंगाण हलवत होते मागे पुढे, ठोकता ठोकता तो मध्ये म्हणाला “मी तुला नावाने हाक मारू का?” मी म्हटलं “हो कि, चालेल, सुश म्हटल तरी चालेल, आणि मी हि तुला नवऱ्या सारख आहो जाओ करत जाईन, पण ते माझ्या मूड वर आहे आ, आऊच आ” तो बोलताना दमला होता, तो म्हणाला “मला तुझ नाव नाही आवडत, मला काही तरी सेक्सी नाव द्यायचं आहे तुला” त्याचे ठोके मध्ये मध्ये वाढत होते. मध्येच उत्तेकजीत होऊन जोरात ठोका देत होता, मी पण ओरडत होते, त्याच लिंग बरच गेल होत, त्याच शरिर मला लागत होत, त्याच पोट, छाती माझ्या उरोजाना पोटाला घासली जात होती, आता दोघे हि एकमेकांना प्रतिसाद देत होतो. मी पण ढुंगण जोरजोरात हलवत होते. तो म्हणाला “सांगना, तूला काय नाव आवडेल” मी म्हटल “आ तू मला योनी म्हणत जा, जसा योगीता ला योगी तस मला तू योनी म्हणत जा” तो आजून चेवला जोर जोरात, माझे उरोज दाबु लागला चाउ लागला कुस्करु लागला, आता तो त्या सीमे वर होता, तो म्हणाला “योनी तू काय मस्त हॉट आहे, आता माझ पाणी गळणार आहे” त्याच लिंग बराच गेल होत, त्याच शरिर मला लागत होत, त्याच पोट, छाती माझ्या उरोजाना पोटाला घासली जात होती, आता दोघे हि स्प्प्ड एकमेकांना प्रतिसाद देत होतो.

मी पण ढुंगण जो जोरात हलवत होते. आता आम्ही त्या सीमेला पोहोच नार होता, कि मी पण वेगळ्या भाषेत बोलू लागली मी म्हणाले “बेटा, घाल रे माझ्या पुच्चीत पाणी, भरून टाक तिला तुझ्या मोठ्या तगडा लवड्यानी. घाल रे घाल, बघ आता माझी पुच्ची पण तुला साथ देत आहे, आवाज पण करत आहे, आपल्या दोघाच मिलन होऊ दे, आई रे बेटा, माझी पुच्ची कसा पचाक पचाक पचाक आवाज करत आहे घाल रे लवकर पाणी, घाल तुजा चिक माझ्यात” तो म्हणाला “घालतो घालो i love you योगी, तू मला वचन दे आज रात्र भर तू माझा लवडा तुझ्यात तुझ्या पुच्चीत ठेवशील तू मस्त झवाडी आहेस ग ” मी म्हटल “आ आ हे नाव पण छान आहे, हो मी तुला वचन देते तुझा लवडा रात्र भर माझ्या पुच्चीत ठेवीन, आज मिलन होऊ दे” आता ठोके वाढत होते माझे पण धुगण जोर जोरात मागे पुढे होत होते, आता त्याने एकच जोरात ठोका दिला, आणि एकदम मगरमछ सारखा मला आवळला, मी पण जोरात ओरडले “आईग” त्याने माझ्या जी स्पॉट ला पूर्ण तृप्त केल होत. त्याच्या लिंगातून भरभरून चीक योनीत जात होता, माझी योनी पण भरभरून पाणी फेकत होती, दोघांच चीक आणि पाणी यांच मिलन होत होत.

त्याच चीक निघतच होत, त्याच पोट झटके देत होतं आणि माझं हि, मला तो आनंद घ्यायचा होता, बाहेर वीज आणि कडकडाट चालू होता, पाऊस जोर दार होता. पावसाच पाणी खिडकितु आत येत होत. पाऊस कधी चालू झाला ते आम्हाला कळलंच नाही, आमच्यात सेक्स च वादळ चालू होत. मी टॉर्च ऑन केला होता, त्याच्या त्या शेवटच्या ठोक्यानंतेंर कारण मला आनंद घ्यायचा होता. सहज घड्याळ बघील तर सौवा एक वाजले होते. तो बाराला ठोके देत होता आणि मी सहन करत होते, सव्वा तास आम्ही झवत होतो, खिडकी तुन येणाऱ्या पाण्या पावसाच्या मुळे आमची गादी, ओली आणि आम्ही पण ओले झालो होतो. पण आज वचन दिला होत, रात्रभर “लवडा पुच्ची ना एकत्र ठेवायच” आता तो अंगावर होता. आम्ही त्याच स्तिथीत होतो. त्याच लिंग आतच होत. मध्ये मध्ये तो हालत होता, आम्ही पुन्हा झवत होतो, आता घड्याळाकडे लक्ष गेल साडे तीन झाले होते.

दर अर्ध्या तासात त्याने मला झवल होते, आत्ताच पहिल झवण पकडून चार वेळा झवल होत, त्याची एनर्जी सॉलिड होती, तो हलकासा मागे गेला, त्याचं लिंग मागे गेल. मी म्हणाले “कायरे, काय झाल ??” तो म्हणाला “साडे तीन वाजले, तुला काही त्रास नाही झाला” मी म्हणाले “झाला रे पण ठीक आहे तो पण एक आनंद आहे, नाही रे, अरे थांब जातो कुठे, आपण वचन दिल होत रात्र भर तुझा लंड माझ्या पुच्चीत ठेवायच, हे विसरलास का बेटा, अजून तुझा लंड ताठरला आहे? तो म्हणाला “अग हो पण” मी म्हटलं “पण काय, जसा तुझा लंड रात्रभर ताठ राहू शकतो तशी माझी पुच्ची पण रात्रभर टाईट राहू शकते” तो म्हणाला “हो का” मी म्हटल “मग बघ प्रत्यन करून” त्याने प्रयत्न केले पण माझ्या योनि ने त्याच लिंग पकडून ठेवल होत. मी म्हणाले “ये रे, नाही निघणार तो, आणि तुला पहाटेच्या साखर झोपे मध्ये मला झवायच नाही का ??? ये रे बेटा झोप आंगावर” तो झोपला आणि कानात म्हणाला “मला मुतायच आहे” मी म्हटलं “बस एवढच ना, अरे रे बेटा मग मूत कि माझ्या पुचित,

तु थोडा ढिला हो आणि मूत, चल आपण दोघे मुतू” आणि आम्ही दोघे हि मुतलो, त्याच लिंग सटकन बाहेर आल माझ्या आणि त्याच्या मुताच्या फवाऱ्या ने, त्याने लगेच ते माझ्या पुचित घुसडल, आणि तसेच आम्ही पडून राहिलो, पण त्याला कंटाळा येऊ नये इंटरेस्ट वाढावा म्हणून मी त्याला म्हंटल “आणला तो छोटा,म्युजिक सिस्टम कुठे??” तो म्हणाला “हा काय” मी म्हणाले “लाव कि मग काही तरी सेक्सी, कामुक” त्याने एक इंग्लिश सॉफ्ट इरॉटिक फक्त मुसिक लावल. त्यात बिट्स होते आणि मध्ये मध्ये एका स्त्री चा कुंथण्याचा आवाज होता, कामुकतेने ती कुथत होती, मी पण आता त्या तालावर माझ ढुंगण हलवत होते, गोल गोल हलकेसे फिरवत होते, तो पण त्या तालावर मला मध्येच ठोके देत होता, मी जसा ढुंगंन हलवायचे तो पण तसेच सॉफ्ट ठोके देत होता कंबर हलून, हळू हळू आम्ही झोपलो,

आता बराच वेळ झाला अचानक मला एक ठोका जाणवला मी ओळखल. पुन्हा एकदा होणार, मी टॉर्च ऑन करून बघितल तर सौवा पाच झाले होते, आता आम्ही पोस बदलली हो पण पुच्ची तुन लिंग ना काढता. आता तो भिंतीला टेकून होता आणि मी त्याच्या मांडीवर, दोनी पाय टेकवून कामसूत्राच्या कमलासन सारखे, आता त्याने मला ठोके द्यायला सुरवात केली, मी पण त्याच्या लिंगावर उद्या मारायला सुरवात केली. माझ मोठ ढुंगण त्याने उचलून घेतल होत आणि सपासप फटके देत होता, माझे उरोज चोखत दाबत अगदी कुस्करून टाकत होता मी विव्हळत होते “आईईईईई आ ओउच” स्पीड वाढत होता, त्याने घट्ट मिठी मारली आणि त्याच पाणी आत सुटल माझ सुद्धा, मग आम्ही तसेच पडून होत, झोप लागली, जेव्हा जाग आली तेव्हा सकाळ झाली होती आणि चक्क सौवा दहा झाले होते. बाथरूम पूर्ण ओल होत, गादी ची चादर पूर्ण ओली होती बाहेरचा पाऊस खिडकितुन आत येत होत रात्रभर पास, आणि रात्रभर आमची झवाझवी, तो आणि मी सुद्धा ओले होतो,

पावसाच्या पाण्यामुळे आणि वासनेने, आम्ही एकत्र मुतलो होत त्यामुळे पावसाचं पाणी आणि दोघांच मूत अगदी एकत्र झाला होत, पुन्हा एकदा त्याने झवलं. आता आम्ही उठायच ठरवल, मी आजून सुद्धा त्याचा शर्ट आणि लूंगी वर होती, तो रात्रभर नागडा होता, पण मी नव्हती, असो नव्हती काय आणि होती काय, नावाला शर्ट आणि लुंगी होती. मी म्हणाले “थांब बेटा घाई करू नको” मी हळू हळू माझी योनी सैल केली मी म्हणाले “काढ आता तुझा हळू हळू ना ओउच ” योनीत ला ओलावा आणि त्याच्या लींगाचा ओलावा, त्याच लिंग आता बाहेर येत होत, पूर्ण चिकाने आणि पाण्याने बर्बटलेल होत, आणि माझी योनी तुन सुद्धा पाणी येत होत. त्याच लिंग बाहेर आल, तरी ते आठ इंचा च होत थोड लोंबत होत. आम्ही एकमेकांच चुंबन घेतला आणि उठलो. तो म्हणाला ” i lov you योनि” मी म्हणाले ” i lov you बेटा ” आपली,  ( . )( . )

 

You cannot copy content of this page