Jhavadya aai ne ghetla jhavun – 1

Mitrano mazya aai ch naav sheela aahe, ek number jhavadi randi aahe, disayla pan tasich aahe, 45 cross aahe pan nagdi bagal tr 20 varshachi porgi vatte, khar sangto, potavar strech marks distat manun nai tr kon mannar pan nai eka porachi aai aahe, divsaganik ti sexsad banat challo hoti, ti swabhavane pan tasich hoti,. Pan fakth
Tichya partner sathi. Tevdh tila bhan hota, samajat lok kase bagtat, kai image aahe tyanusar ti baher ekdum sati savitri vagaychi pan 4 bhintit tichyatlya randi la thand karayla naki nai yaycha.

Yachi survaay jhali covid pasun, covid madhye maza baap varla, me tyachya jagi kamvar joint jhalo hoto. 1 vrsh gharat sutak hota, aamhi kase base var yeu laglo hoto. Sagla visrun jagu laglo hoto. Halu halu 2 vrsh pan gela. Aamhi javal javal visrunch gelo hoto baap gelay, karan ata 2 ekmekana sobat samrup jhalo hoto.

Me ticha navra jhalo hoto ani ti mazi bayko, manje aamhi vagaycho tasech,. Ti sakali uthun mla dabba banav, chaha pani de, sandhyakali yetana bahji, saman aanyala lavaychi, darat alo ki bag ghenar, mla chaha aanun denar. Aamhi fakth kama purta bolycho, jevan jhala ki me tv bagat basnar ti kaam karnar, kaam sample ki ti mla haak marun bolvaychi, me tichya soabt jhopaycho.

Ya pudhe aamhi kahi kela navta, pan kadachit aamchya nashibat hech hota. Sutticha divas hota, mla sakali mutayla aali jorat tymule jhop mod jhali, tumhla tr mahitey sakali lavda kasa tathato, me jhopet dole band karun tasch mori kade gelo. Me aai la bagitalch nai.

Me jhoptana ughda jhopto fakth chaddi var. me mori samor ubha jhalo ani chaddi khali karun sota kadhla ani halvat suru jhalo. Mla mahitch nai ti anghol karyla basli hoti khali.

Nagdi kesla shampoo karat bhijleli, mazya lavdyatun mut direct tichya chativar padu lagla, ti ubhi jhali ani ordli jorat…

Sheela :- shheeee…. Eee bhadyaa… bag jara dole ughdun mazyavar mutshil kai?

Mla achanak bhan aala. Me dole ughdle tr aai mazya samor nagdi ubhi hoti, mitrano tya divshi pahilyanda ticha nagda darshan jhala. Kai jhala. Kai chalu aahe mi visrun gelo ani tila bagu laglo. Tiche te mamme, tyacha toh gadad rang, bharlelya mandya, pota pasun nimulta aakar, tichya mandyavar strech marks hote.

Puchi bhijli hoti, kalya kalya jhattyani lapli hoti. Tichi bagal bagitli, ti kes mage ghet astana. Ani me tri mutat hoto. Tine mla purn mutu dila.

Sheela :- jhala ka karun ghe pahila tuz. Mag me aavrte.

Me tich he bola ekun tichya samorch bulla halvat urlele themb galu laglo. Skin mage karun supda halvu laglo. Ti mazya bullya la ashi bagat hoti kai sangu tumhla.

Me chaddit ghatla ani baher aalo. Bed var paldo, mazya dolya smaorun tich te rup jaatch navta. Ti anghol karuj maxi ghalun kesala towel lavun baher aali.

Sheela :- adanchota, uthlyaver dole ughdat jaa pahile mag baki ch ugdhat jaa, evdha sadh kalat nai tula?

Me :- mla kai mahit tu aat hotis.

Sheela :- dole ughdshil tr disel na bhoknya.

Aamhi doghani ekmekana najar pass keli, doghani ek mekanch saman bagital hota. Ti kamat lagli. Nanter me uthun aavru laglo. Jara veglach vatat hota, ti mla laju lagli hoti.

Nashta detana pan ti vakli tevha tiche amme lombkale ani mazi najar tikdech geli, tine mla pakdla bagtana ani lajun magun maxi khechat aat geli. Laych garam vatavaran jhala manun me baher gelo mitran madhye.

Tasa bharat mla aamchya shejarchya kaki cha phone ala. Mazi aai kitchen madhye pay ghasrun padli hoti, lachak bharli aahe lavkar ye dr kade ne as.

Me ghari aalo ti maxitch hoti, chehra radka jhala hota ticha. Tila chalta yet navta nit, me kambar pakdayla gelo ani ticha bocha kach kan pakdla ani uchlla ani auto madhye shejari dr kade nela, toh ek mahtara hota, tyane tila bed var thevayla sangital mla.

Dr pan chance maryla bagat hota, buddha bosdicha lavda khajvat hota hila bagun. Tyane maxi var karun gandivar injection ghayla sangital. Mla rag ala, me ragat hatavar de manalo, ti mla bagat ch rahili, toh pan ghabarla ani hatavar dayla tyaar jhala.

Tichi maxi chi baju var keli tr tichi kesani bharlei bagal disli, tyane baju vr dila injection ani ti cholu laglo, me tichya kambre la pakdun tila utraval ekdum pic madhye dakhavtat tas herion type. Tila uchalnar hoto tevdhayt ti nko manali.

Mag me kmabre la pakdun hath mazya khandyavar takun chalvat ghari aanla, rastyat pain killer ani cream ghetli hoti. Ghari yetach me tichya bochyat hath ghatla, tila uchaltana grip yavi manun bochyat hath ghalun tila uchalla tichya cheryavar disat hota sagla pan ti tya condition madhye navti.

Tila bed var jhopaval ani paya khali ushi thevun basval. Thodya velane jevan khau ghatla, golya dilya, me malish karnya sathi tichi maxi ghudghyavar keli. Malam lavu laglo.

Me :- kas kai jhala, laksh kuth asta tujh kam kartana??

Sheela :- tujhya mulech jhalay….

Me :- me kai kela, nusta mazyavar naav ghetes kahi jhala tri.

Sheela :- rahu de ata kai sangu tula.

Me tichi malish karu laglo. Tya disvshi me jast kai kela nai, pan tichi seva keli mast. Dusrya disvhi pan me kamvar sutti takli, ti nko nko karar hoti. Uthayla geli ani jhatka lagtach payla parat padli. Me uchalla ani basaval bed var.

Nashta kela nanter me tichi malish karyla ghetli, aaj mla mahit nai kai mood jhala hota, me tichi maxi ghudghya var net hoto. Tichya mandya bagun bulla than than karat hota. Ticha chehra lal jhala hota pan ti kahi karu shakat navti.

Sheela :- ssshh aauauuhcchh ssh uuffhh aah bas bas…. Kambar pan dukhtey jara dab ti.

Me tila paltha padla ani maxi varun tichya kambrela cholu laglo. Magun maxi tichya gandit ghusli hoti, me khechun baher kadhli, khali khali karat ticha bocha dabat hoto. Ti kahi bolat navti.

Me :- cream lavu ka bara vatel.

Sheela :- hmmm lav mag….

Me halu halu maxi var karu laglo, magun tila nagda bagat hoto, ticha bocha ani tyatli fat bagun kas trich jhala. Me kambre var cream lavtana maz laksh tichya gandi varch hota. Tich bhok kalya rangacha hota. Tichya gandich bhok bagun tondala pani sutla hota.

Me haluch vaklo ani vaas gheu laglo, sshh ah kai vaas hota, mazya nakatun nighnara garam shwas tichya bhokavar lagla tas ti kanlo sexy awaajat.

Sheela :- aaaiiihggg sshhhb assshh kai kartoyssss….

Me ghabrun vr alo, tine mage valun bagital kai bolli nai, me ulta maxi khali kartana tinech mla adval.

Sheela :- rahu de malam sukhu de jara vel….

Tine pay fakvale ani padun rahili tasich,. Me lambun tichya pucchi la dolyat bharaych kaam karat hoto. Ticha bocha bagun mla rahavat navta, me muddmun javal gelo ani kambar cholaych natak karat gandi var alo. Me haluch maz madhla bot gandit ghatla tichya bhokavar phiravla ts ti halhali,

Me te bot kadhun nakat lavun vaas ghetla mast, parat ola kela ani aat ghatla, tichya bhokavar thunki takli ani phirval tas ti haluch aah sshh aahh karat kanali. Me tasch chalu thevla, 4-5 vela karun pan tichya kadun virodh navta hot bagun mazi himmat vadhli.

Me donhi hatani bocha fakvla ani vakun naak bhokavar lavun vaas gheu laglo, jorjorat shwas gheu laglo, odhu laglo.

Sheela :- aaaig sshshh aahhh aauuucchh….

Me jib kadhun chatyla chalu kela, mazi jib bhokat ghalun chatu laglo, ti tadfadaylach lagli.

Sheela :- aaaig nko nko ssss hhu ahh aahh sshh bas bas kaarrr kas tri hotay baba…..

Tine mla thambaval, me uthlo, pan ti mazya dokyatun jaat navti. Ti mla bagat navti, najar milvat navti. Tine maxi khali keli.

Me jara vel baher gelo, ani nanter yeun normle vagu laglo. Ti pan halu halu normle jhali. Tya divshi pan sagla mich kela, ti bagat hoti mla gharchi kaam kartana. Me tichya samorch dusrya divsachi pan sutti takli, ti jaach manat hoti pan me ekla nai.

Tila ubha rahayla yet navta, baki tich sagla normle chalu hota. Purn divas tine mla kahi sangital nai. Ratri tila mutayla jaych hota. Ti lajat hoti mla bolayla.

Sheela :- aa jhoplays kaa ree??

Me :- kai jhal, kai hav, pani deu ka??

Sheela :- mla lghavi la jaychay. Maga pasun lagliye…

Me :- sanagaych na mag kai tu pan.

Me tila uthaval ti mla pakdun chalu lagli. Pay tekvat takat hoti. Me morit gheun gelo, tila basta yet navta payavar jor padat hota manun me tichi maxi potavar karyala gelo pan ti sarkh khali ghasrat hoti.

Me direct var karat tichi maxich kadhli, tila nagdi keli ani pay fakvun kambar pakdun ubha rahilo, ti ubhya ubhya mutu lagli. Phala pahla. Mandyan varun khali dhar jaat hoti. Mutun jhalyvaer me tichya mandya dhutlya panyane, pucchi dhutana pan me chal chal karun ticha dana cholla. Ti kanat hoti, me bindast mast pucchhi cholli.

Nanter baher anat towel ne ticha ang pustana pan pucchi pustana ragadli, tichya angavar maxi ghatli. Ani gheun alo parat bichanyat. Ti kahi bolat navti. Aamhi ratri jhoplo. Sakali me uthlo tevha tine mla baju chya kaki la bolvayla sangital, ti tila gheun geli public toilet la.

Aalyver me tila parat morit neun sodla angholi la. Towel maxi sagla dila. Jhalyaver tina mla haak marli. Me tila uthaval ani baher gehun aalo. Tila basval ani nashta karu laglo. Ti normle jhali hoti. Dupari tine ek tukka marla ani tevha pasun aamchyat chalu jhala.

Sheela :- ye bas ithe, bore hot asshil na divas bhar gharat basun.

Me :- nai tas kai nai.

Sheela :- mla tr kantala aaly, mla savay nai na as padun rahaychi…

Me :- hmmmm

Sheela :- jara ek bolaych hota.. bolu kaa…

Me :- bol ki?

Sheela :- aaplyatch rahil he.. konla sangaych nai tula mazi shappat. Khar khar bolaych kai asel te….

Me :- haa bol tr….

Sheela :- kal dupari tu kai kelas…

Me :- me! Kai! Mla nai aathavt…

Mazi jara fatli karan tine direct vishayla hath ghatla hota….

Sheela :- jaude sod, tu khar bolnar nais mla mahitey, sodun de chal…

Me :- ( kutuhalane ) kai jhal tu sang na tyat kai evdha… mla aathavt nai tr.

Ti mla look deun bagu lagli, shevti ti bolich…

Sheela :- kal tu je kelas te ka kelas mla he sang fakth…. Mazya dokyatun jaat nai te kal pasun, tyacha ch vichar yetoy sarkh….

Me :- ( ghabrat ) kai kela me kal, massage ch manteye ka, srry kal pahilyanda kela me, maz kai chukla asel tr sang me parat nai karnar tas….

Ti mla khota ragit look deu lagli.

Sheela :- kiti halkhat, harami aahes, bhadvya bol ki ata, me samoruj evdha vichartey tri nakhre kartoy… mazya tondatun ch ekaychay na tula mahitey mla.

Me :- kai ag?

Sheela :- kal gand chatat hotas na mazi dupari, pahile fakvun bot taklis, nanter chatlis na…

Me lajat man khali ghatli. Kai bolnar ti direct bollyavar.

Sheela :- ata as ka baslays, bol ki, me ragavat naiye, mla fakth ekayach tula ka tas karu vatal….

Me :- nai mahit, achanak bagun karu vatal??

Sheela :- achanak kas hota, koni shikaval ka tula, koni sangital ka as karayla, ka kuth bagun shiklas. Gand kasha sathi aste mahitey na. Mag kashi chatu vatli tula asch achanak…

Me kahich bolat navto… shant basun hoto..

Sheela :- as shant ka baslyas, ata me samorun evdha khullam khulla boltey tr bol… nanter me parat kadhi ha vishay kadhanr nai atach chance aahe.

Tas pan tu 2 divasat mazya soabt khup kai kelas,

Me :- me kai kelay, me tr madat kartoy tujhi..

Sheela :- ( mazya kanat bot ghalun kana soabt khelat ) ho re bala, pan madati chya navar tu pan majja ghetlis ch na…

Me bolnar navte he sagla, visrun janar hote pan tuzi natki utravte na me ata sang na…

Bol, bochyat hath kai ghatlas, pucchi kai cholat hotas mazi. Ashi kon dhuta pucchi, kuthun shikalas tu…

Me jaam schok hoto, ti 2-3 divas shant basun ata sagla kadhat hoti.

Sheela :- he bag mitra manun bol, aai nko samjus bas… tuzya manat kai chalu aahe kalu de mla.. tula mazi shappath aahe bol… me ragavnar nai.. marnar nai… ha vishay ithech thambvel parat kadhi bolnar nai.. fakth mla khar sang….

Ti jaan force karat hoti, ani tichya bolnyat veglich vicharpus vatli manun me maze shashtra takun tila lapetayla chalu kela.

Me :- ag mla khar mahit nai, parwa sakali tula nagda bagiltya pasun hotay. Aapo aap brain tula bagun tas karayla sangtay.. tula hath lavu vatta sarkh, tula kacha kacha chavu vatta.

Ti mla bagat hoti, maz uttar ekun ticha chehra lal jhala hota, kai reaction dyava kalat navta tila.

Me :- tujhi gand bgun pani sutta tondlaa.. kai karu me… bathroom madhye evdhya javalun pucchi bagun tyat pan tyala hath lavyapa bhetat asel tr kon shant basnar aahe, mazya jagi dev ala tri toh pan kabi thevu shaknar nai….

Ti galatlya galat lajat hoti, tila vatal navta me edvha sagla bolel tondvar phada phada…

Sheela :- hota as ya vayat, samju shakte me.. control kar, halu halu savay hoil.

Bas jhala,. Evdha sopa hota, magasich bolla astas…

Maz pan man mokla jhala hota. Aamhi asch bad bad karat hoto, tevha me ticha hath mazya hatat ghetla ani tine pan gaccha pakdla.

Sheela :- ani tya dr kade gelyaver as ka vagat hotas, tu maza navra aahes ka?? Ajun hath dukhtay…

Me :- ho aahe me, mich tujha navra, porga, bhau, mitra, baap sagla aahe, tu mazi aahes, tujhi jababdari aahe mazya var.

Ti mla bagat rahili,

Me :- maz tr sagla kalal tula lagech ani dr ch kalal nai ka, tula bagun kasa sota khajvat hota bagitals na tu te samajal nai ka tula.

Maza hath bochyat lagla he kalal tula pan swata aatun nagdi hotis he mahit navta ka, kai ghatla hotas ka tu maxi chya aat.

Vaah mla, gharchya hakka chya mansala dakhvayla tyachya kadun kai karun ghayla trass hoto ani baher cha koni kai karo te chalta tula.

Ti maza hath dabat mla shant karu lagli, tine maza hath ghetla ani tichya ball chya madhye ghusvla maxi varun.

Sheela :- ( shant ekde bag ). Toh bichara mhatara aahe, dr aahe toh, injection det hota na…

Me :- tula tas vatta, mla mahitey kon kas aahe, me pan manus aahe me olkhto.

Mla nai aavdat tu as vaglela. Ti ekun kara utsahit jhali, mazya kade sarakli ti, ticha pot mazya ghudghyala lagat hota, tine maza purn hath tichya angala kavtala hota.

Sheela :- kai nai aavdat maz, kashi vagte me??

Me :- hech baherchyan sobat hasi khusi rahtes, mla kir kir kartes, mla nai aavdat tula koni tas bagitalela,

Sheela :- kas bagitalela, bol ki phada phada mazya sarkh.

Me :- tuzya var line martat baherche tevha tu ragavat nais, muddmun karte ka tula samjat nai kai mahit.

Sheela :- ha mag tula ka dukhta potat, tu kai maza yaar aahes ka navra aahes je me tu sangshil tas vagu.

Me :- ( ragat ) ho aahe me, me je sangen tas vagaych nai tr bag mag.

Sheela :- nai tr kai karshil re bhadya…

Tine pan awaaj chadhvala manun me ragat tithun uthayla gelo, tine maza hath pakdun thevla hota manun mla halta yet navta, me hath jhatkaycha try karat hoto, hatachi magchi baju tichya ball vr dabli jaat hoti. Ti hath sodat navti.

Me :- sod maza hath, jaun pakad baherchya cha, mla kai ghen den nai tuz aaj pasun.

Ti hasu lagli, me maza hath sarla kela ani toh tichya ball vr basla, me jhata patit ticha ball dabla, ti mla bagu lagli schok ne, me kacha kach ball dabu laglo.

Me :- sod nai tr me asch dabel kacha kach…

Me dusra hath pan thevla ani donhi ball kacha kach dabu laglo. Tine pakad sodli ani maze hath jhatku lagli.

Sheela :- aahh shh sarak sarak naa, evdha sangun pan tech kartoys haramkhor…

Me tiche donhi hath pakdun lamb kela ani ekdum tichya tondajaval gelo, doghanche naak ek mekana chitkavle ani hothavr garam garam shaws sodu laglo.

Me :- kai karnar aahes tu, mla nai rahavt tuzya shiavy, mla tula karu vatta…

Sheela :- kai karu vatta?

Me :- jhavu vatta tula kacha kach…

Ti mla bagatch rahili. Me tichya hotavar kiss kela ani tikdun khali hot tichi man chatu laglo, ti man valvat mla mauka deu lagli. Pahile pahile ti hatavar jhatke det hoti pan halu halu ticha virodh thambla.

Tas me tichya galavar, nakavar, kanavar, dokyavar, dolyaver pappi gheu laglo. Ti shant jhali hoti, me tiche hath sodle ani tichya maxi ch button sodu laglo, ti mla ragat bagat hoti fakth. Mla kai bhan navta rahila.

Me tich hukka sodun ek ball baher kadhla ani tichya dolyat dole ghalun tyala tondat bahrla, tichya ball vr lahan bala sarkh tutun padlo, jas jas me ticha manuka chokhat hoto tas ti tapat hoti.

Sheela :- ( ragat dole band karun man var karun ) sshh ahhh sshhhh ahhh ahhh uuffhh ahhh..

Me aat hath ghatla ani dusra ball dabu laglo, thodya velat toh pan baher kadhla ani chokhu laglo, toh chokhtana chukun me chavla.

Sheela :- aaiag aah halu na lavdya, bhenchod dat ka lavtoys… dukhta na…

Tine maze kes pakdun mla dusrya ball vr nela ani toh hatane cholu lagli. Me tichya ball khalun maxi vr chave ghet sutlo khalchya dishen…

Khali pucchi javal aalyaver jhattyana kach kan chavlo, ti tadfadli, nanter tichya mandya chavat me khali aalo, tichi maxi me var karu laglo.

Ti mood madhye ali hoti, ghudgya chya var maxi karun aat hath ghalun me tichya jhangachi massage karat hoto. Ticha pay dukhat hota tyamule halchal karta yet navti. Thoda halla tri ti ordat hoti.

Me :- nit laksh deun kaam karta yet nai, dukhna gheun baslis.

Sheela :- tuzya mulech jhalay te aaighalya…

Me :- me kai kela g?

Sheela :- tya divshi tuch kand kelas na bhadvya, sakal sakali mutalas mazya angavar… divas bhar tuza sota dolya samor yet hota… tyachya vicharat kai jhal, kashi dhapdle mlach kalal nai…

Me :- vaah, tevhach bolaych na mag… tevhach ghetla astach tr evdha trass nasta jhala na…

Sheela :- jast shahanpana nko karus…. Detey naa gap ghe… mla nko shikvs, ( pucchi kade bagat ) ithun ch nighalyas mazya…

Me tichi maxi var keli potavar tichya pucchi chya jhattyan madhye hath ghatla ani phirvu laglo. Ek pay halavta yet navta tila manun dusra me havet uchlla ekdum 90 degree ani paya madhye padlo ani tichi pucchi chatu laglo.

Sheela :- ssshh aaahh uuuffhh tu chatya nighsil vatal navta mla, swatachya aai la chattana laaj nai vatat na tula aaighalya….

Me :- nai, ajun chatu vattay,. Tasty aahes tu.

Tine maze kes pakdle ani mla vr khechla, mazya tondavar chata chat marle 2 ani donhi gal pakdat javal ghetla ani tondat tond ghatla tine. Mazi jib chokhu lagli nonstop dole band karun.

15-20 min ti thakli, tine tondatun tond baher kadhla, doghanch tond sukkha padla hota.

Sheela :- jaa pani aan aatun jara.

Me aatun batali aani ati tila dili, ti jashi pani payla uthli tas me tichi maxi var karun kadhu laglo.

Sheela :- ho ho maderchod, dum kadh, pani tr piu de…

Me :- ajun kiti pishil,. Maz aakha tond sukkha padlas ki…

Sheela :- lay nko bolus bhadvya ye var, swata nagda ho adhi.

Me kapde kadhle ani ardh tath sots halavt var chadhlo, ti sotyalach bagat hoti, me tichya javal gelo ani ticha hath sotyavar thevla.

Me :- dhar ghe ata tuch kar kai hav te.

Tine sota asa dabla kai sangu, maza jiv gotyan madhye ala, tine halvayla chalu kela. Skin mage pudhe karat hoti.

Sheela :- tya disvhi kasa evdha tathla hota.

Me :- sakali tasch tathlela asto maza, ola kar yala chokh,. Tondat gheshil tr hoil tasch…

Ti mla bagu lagli, bulla sodun kes bandhu lagli ti.

Sheela :- ye samor chal aaighalya…

Me tichya samor bed var ubha jhalo, tine gandi khali 2 ushya lavlya ani bhinti la tekli, mazya mandya pakdun position ghetli.

Eka hatane tine bulla pakdla skin mage keli ani supdaya la algad olya thunkichya jibe vr thevla ani jib tyachya aju baju ne phirvat eka round madhye tyala ola kela.

Paar lal chitakli hoti tyavar, 3-4 round marat supda chatla, nanter pudhe sarakt bulla aat ghetla purn ani chokhu laglo, me squat chya position madhye tiche kes pakdun magun gand halvat tond jhavat hoto tich.

Ti sapa sap chokhat hoti. Chokobar ch hota janu tichya sathi. Sodatch navti, tondatun kadhat navti, mazya mandya aakdhyla awghad ubha rahun. Shevti me tich dok pakdun bulla lamb kela.

Sheela :- kai jhal?

Me :- mandya akhdlya mazya thamb jara….

Me padlo tas tine bullya kade kuch keli, 69 type postioj jhali aamchi, ti bulla chokhu lagli, me ticha pay uchlun, man var karun pucchi chatu laglo.

Sheela :- bas kr ki kutrya kiti chatshil, nusta chatnar ch aahes ki jhavnar pan aahes.. lay tr tavat bolat hotas magashi…

Ti tasich padun rahili, me uthun tichya payan madhye gelo, ek pay bajula sarkvla nit ani madhye ghuslo, bulla me jhattyan madhye ghatla tevha tine 2 botan mandhye bulla pakdla ani hola var lavla.

Sheela :- sshshh aahh ghal halu halu….

Me haluch aat ghusvla tr kach kan purnch ghusla. Ti aatuj oli jhali hoti, chip chip.

Sheela :- aaaiig ssshh aaahhhh aaahh ata kuth bar vattay aaah shhh aahh mast vattay…

Me :- kadhu ka…

Sheela :- muddmun kartos na bhadvya,… lahan aahes ka asle chindi chale kartos…

Me tila halu halu jhavu laglo, tich tond band jhala ani ti datane hoth chavat mast lamb lamb shwas ghet hoti. Facha fach awaaj yet hota.

Me :- sshh ahhh ahhhh evdhi majja yete jhavayla mla mahit navta, aaj pahilyanda anubhavtoy…

Sheela :- sshh ahh haa naaa, lay majja yete jhava jhavi karyla, aah sshh vichar kar me kase 3 varsh kadhle astil…

Me :- haa naa! Ek min manje papa tula roj jhavayche kaa…

Sheela :- ( hasat ) mag, roj jhavaycha mla, tyane lay kush thevli mla hoya toh paryant…

Me :- daru piun jhavaycha kaa???

Sheela :- haa, daru pila trch tyacha sota uthaycha, daru nasel tr bombil vaychi tyachi vam.

Me :- kai boltes, maza bapat evdha stamina hota,

Sheela :- mag, me thevlach tyala tas hota, roj tyavhi seva karaychi mah toh kush houn meva sodaychya mazya pucchit tyacha…

Tine mla javal odhla ani tondat tond ghata ani kiss deu lagli, ya veli me tichi jib chokhu laglo nonstop, mast veglich chav hoti.

Kiss kartana ajun josh yaycha me kacha kach jhavu laglo tila, aamhi dogh virsun gelo hoto sagli duniya dari.

Sheela :- sshhh jhav jhav aaijhavadya, jhav maderchod… jhav na aai la tuzya…. Baher konachya khali bagvat nai na.. ata roj tujzya khalich jhopnar me… shant karaych asch mla roj….

Me :- ag roj karen,. Hech tr mla havay, tula kadhich sodnar nai, roj jhavel kacha kach…

Sheela :- aaah sssh aaa haa naa, jhav mah kacha kach… lav na dhakke, evdhach dam aahe ka…. De na danke de…. Faad mazi pucchi aaj… sodu nkos mla…. Radav…

Me ticha gala dabat danke dayla chalu kela. Mandyavar mandya vaju laglya. Ghapa ghap karta karata bullya kala maru lagla ani srrrruuupp karun pichkari nighalo tichya pucchit.

Sheela :- ssshhh aaahh aahh hech hav hota mla aahah sshh garam garam aaah ssh kar sod ajun sod…

Me dhakke det sap sap themb tehmb sodat tichya angavar padlo.

Sheela :- ssshh aahh agh uuffhh ahh shh aahh ssshhh thamb asch padun raha, kadhu nkos thodya vel bulla aatch rahu de…

Mitrano kashi vatli story comment karun sanga… khup divsani gheun aaloy… ghya enjoy kara… comments yet rahu dya next part yet rahitil…..

This story Jhavadya aai ne ghetla jhavun – 1 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page